LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 21


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (11)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười

* Trang 444 *
device

Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 445 *
device

–Chính cái danh chẳng không của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 446 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 447 *
device

–Chính cái danh sinh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 448 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám Thắng xứ, chín Định

* Trang 449 *
device

thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 450 *
device

–Chính cái danh chẳng đạt được của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 451 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của pháp môn giải thoát Không là

* Trang 452 *
device

Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 453 *
device

–Chính cái danh xa lìa của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 454 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô

* Trang 455 *
device

nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 456 *
device

–Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 457 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 458 *
device

–Chính cái danh khổ của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 459 *
device

–Chính cái danh chẳng không của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 460 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 461 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 462 *
device

–Chính cái danh vô tội của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 463 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 464 *
device

–Chính cái danh đạt được của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 465 *
device

–Chính cái danh lạc của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 466 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 467 *
device

–Chính cái danh xa lìa của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 468 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 469 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 470 *
device

–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 471 *
device

–Chính cái danh sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 472 *
device

–Chính cái danh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 473 *
device

–Chính cái danh hữu nguyện của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 474 *
device

–Chính cái danh vô vi của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 475 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 476 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 477 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 478 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)