LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 22


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (12)

 
Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 479 *
device

–Chính cái danh khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là
Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 480 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 481 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 482 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 483 *
device

–Chính cái danh hữu tội nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 484 *
device

–Chính cái danh xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 485 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 486 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 487 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 488 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 489 *
device

–Chính cái danh vô lậu của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 490 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 491 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 492 *
device

–Chính cái danh nơi tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 493 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 494 *
device

–Chính cái danh vô tướng của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 495 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 496 *
device

–Chính cái danh sinh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 497 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của ba mươi hai tướng Đại Sĩ

* Trang 498 *
device

là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 499 *
device

–Chính cái danh chẳng đạt được của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 500 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 501 *
device

–Chính cái danh hữu tướng của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 502 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 503 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 504 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp không quên mất là

* Trang 505 *
device

Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp không quên mất là  Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 506 *
device

–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 507 *
device

–Chính cái danh ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 508 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 509 *
device

–Chính cái danh chẳng xa lìa của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 510 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 511 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 512 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 513 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)