LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 23


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (13)

 
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 514 *
device

–Chính cái danh ngã của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn,

* Trang 515 *
device

A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 516 *
device

–Chính cái danh chẳng xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 517 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 518 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 519 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của quả vị Độc giác là
Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 520 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 521 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 522 *
device

–Chính cái danh hữu phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 523 *
device

–Chính cái danh chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 524 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 525 *
device

–Chính cái danh hữu tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 526 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật

* Trang 527 *
device

là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 528 *
device

–Chính cái danh vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 529 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 530 *
device

–Chính cái danh đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện:
–Ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh của sắc và cái danh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường, vô thường của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của sắc; hoặc thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh thường, vô thường của sắc và cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh thường, vô thường của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc, khổ của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, khổ

* Trang 531 *
device

của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như lạc, khổ của sắc; hoặc lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh lạc, khổ của sắc và cái danh lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh lạc, khổ của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc; hoặc ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh ngã, vô ngã của sắc và cái danh ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc; hoặc tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc và cái danh tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh không, hoặc bất không của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như không, bất không của sắc; hoặc không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh không, bất không của sắc và cái danh không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của sắc; hoặc hữu tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh

* Trang 532 *
device

của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu tướng, vô tướng của sắc và cái danh hữu tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của sắc; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của sắc và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của sắc; hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể

* Trang 533 *
device

được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của sắc và cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc; hoặc hữu vi, vô vi của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc và cái danh hữu vi, vô vi của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc; hoặc hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu lậu, vô lậu của sắc và cái danh hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như hữu lậu của sắc; hoặc hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu lậu, vô lậu của sắc

* Trang 534 *
device

Và cái danh hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc; hoặc sinh, diệt của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh sinh, diệt của sắc và cái danh sinh, diệt của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của sắc; hoặc thiện, chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh thiện, chẳng phải thiện của sắc và cái danh thiện, chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc; hoặc hữu tội, vô tội của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu tội, vô tội của sắc và cái danh hữu tội, vô tội của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội

* Trang 535 *
device

của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của sắc; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh thế gian, xuất thế gian của sắc và cái danh thế gian, xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là

* Trang 536 *
device

chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của sắc; hoặc thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của sắc và cái danh thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, hoặc chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của sắc; hoặc đạt được, chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh đạt

* Trang 537 *
device

được, chẳng đạt được của sắc và cái danh đạt được, chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát.

* Trang 538 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)