LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 35


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (25)

 
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của quả Dự lưu; hoặc tịnh, bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của quả Dự lưu và cái danh tịnh, bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như không, bất không của quả Dự lưu; hoặc không, bất không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của quả Dự lưu và cái danh không, bất không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính

* Trang 749 *
device

cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của quả Dự lưu; hoặc hữu tướng, vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của quả Dự lưu và cái danh hữu tướng, vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự lưu; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự lưu và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch

* Trang 750 *
device

tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của quả Dự lưu; hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của quả Dự lưu và cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của quả Dự lưu; hoặc hữu vi, vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của quả Dự lưu và cái danh hữu vi, vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của quả Dự lưu; hoặc hữu lậu, vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của quả Dự lưu và cái danh hữu lậu, vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm

* Trang 751 *
device

sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của quả Dự lưu; hoặc sinh, diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của quả Dự lưu và cái danh sinh, diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của quả Dự lưu; hoặc thiện, chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của quả Dự lưu và cái danh thiện, chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của quả Dự lưu; hoặc hữu tội, vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của quả Dự lưu và cái danh hữu tội, vô tội của các quả

* Trang 752 *
device

vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của quả Dự lưu; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả Dự lưu và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự lưu; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của quả Dự lưu và cái danh thế gian, xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự lưu; hoặc

* Trang 753 *
device

tạp nhiễm, thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự lưu và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả Dự lưu; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả Dự lưu và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.

* Trang 754 *
device

–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của quả Dự lưu; hoặc đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của quả Dự lưu và cái danh đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện đáp:
- Bạch Thế Tôn, quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của quả vị Độc giác! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thường, vô thường của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh

* Trang 755 *
device

ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã nơi quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, không, bất không của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô

* Trang 756 *
device

nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, xa lìa, chẳng xa lìa của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể

* Trang 757 *
device

nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?

* Trang 758 *
device

–Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện đáp:
- Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái

* Trang 759 *
device

danh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh không, hoặc bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?

* Trang 760 *
device

–Bạch Thế Tôn, không, bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, xa lìa, chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng

* Trang 761 *
device

Này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh

* Trang 762 *
device

hữu tội, hoặc vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu phiền não, vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát

* Trang 763 *
device

chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện đáp:
Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh

* Trang 764 *
device

thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh lạc hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh không, hoặc bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật

* Trang 765 *
device

chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, không, bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.
–Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa

* Trang 766 *
device

lìa, hoặc chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, xa lìa, chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát.

* Trang 767 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)