LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 45


Phẩm 11: THÍ DỤ (4)

 
Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu không nói đến việc ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình cha mẹ, đi đến chỗ Đại Bồ-tát, bảo rằng: “Này con, con nên siêng năng cầu chứng các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, đủ để được vĩnh viễn xa lìa đại khổ sinh tử, mau chứng Niết-bàn cứu cánh an lạc. Cần gì phải cầu đạt quả vị Giác ngộ xa xôi. Người cầu giác ngộ, cần phải trải qua vô lượng, vô số đại kiếp luân hồi sinh tử, giáo hóa hữu tình, xả thân, xả mạng, chặt đứt các bộ phận nơi cơ thể, chỉ tự chuốc lấy sự lao khổ. Con mang ân của ai? Việc cầu giác ngộ của con hoặc là đạt được, hoặc là chẳng đạt được?”
Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt.
Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình các Bí-sô, đi đến chỗ Đại Bồ-tát, lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của sắc, có thể được, tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của sắc, tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của sắc, tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của sắc, tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của sắc, tướng

* Trang 951 *
device

không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của nhãn xứ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của nhãn xứ, tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ, tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của nhãn xứ, tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ, tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn xứ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của sắc xứ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của sắc xứ, tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, tướng ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc,

* Trang 952 *
device

pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của sắc xứ, tướng không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, tướng vô tướng, hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc xứ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của nhãn giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của nhãn giới, tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, tướng ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, tướng tịnh, bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của nhãn giới, tướng không, bất không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, tướng vô tướng, hữu tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh,

* Trang 953 *
device

chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của nhĩ giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của nhĩ giới, tướng lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, tướng ngã, vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, tướng tịnh, bất tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của nhĩ giới, tướng không, bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của tỷ giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, có

* Trang 954 *
device

thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của tỷ giới, tướng lạc, khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, tướng ngã, vô ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới, tướng tịnh, bất tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của tỷ giới, tướng không, bất không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, tướng vô tướng, hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tỷ giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của tỷ giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của thiệt giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của thiệt giới, tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, tướng ngã, vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới, tướng tịnh, bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất

* Trang 955 *
device

không của thiệt giới, tướng không, bất không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, tướng vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thiệt giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thiệt giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của thân giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của thân giới, tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của thân giới, tướng ngã, vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, tướng tịnh, bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của thân giới, tướng không, bất không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới, tướng vô tướng, hữu tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch

* Trang 956 *
device

tĩnh của thân giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thân giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của ý giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của ý giới, tướng lạc, khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của ý giới, tướng ngã, vô ngã của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của ý giới, tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của ý giới, tướng không, bất không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của ý giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của ý giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của địa giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của địa giới, tướng lạc, khổ của thủy, hỏa,

* Trang 957 *
device

phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của địa giới, tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của địa giới, tướng không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của địa giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của Thánh đế khổ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ, tướng lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, tướng ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ, tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của Thánh đế khổ, tướng không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế khổ, tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng

* Trang 958 *
device

xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của vô minh, có thể được, nói tướng thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của vô minh, tướng lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của vô minh, tướng ngã, vô ngã của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, tướng tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của vô minh, tướng không, bất không của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, tướng vô tướng, hữu tướng của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho đến lão tử có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô minh, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vô minh, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của bốn Tĩnh lự, có thể được, nói tướng thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của bốn Tĩnh lự, tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, tướng ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói

* Trang 959 *
device

về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, tướng tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của bốn Tĩnh lự, tướng không, bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh lự, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự, tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của bốn Niệm trụ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của bốn Niệm trụ, tướng lạc, khổ của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ, tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của bốn Niệm trụ, tướng không, bất không của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi

* Trang 960 *
device

Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của pháp môn giải thoát Không, có thể được, nói tướng thường, vô thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát Không, tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Không, tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Không, tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của pháp môn giải thoát Không, tướng không, bất không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải thoát Không, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát Không, tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Không, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa, có thể được, nói tướng thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng lạc, khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có

* Trang 961 *
device

thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng vô nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường của năm loại mắt, có thể được, nói tướng thường, vô thường của sáu phép thần thông, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của năm loại mắt, tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt, tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sởđắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của năm loại mắt, tướng không, bất không của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép

* Trang 962 *
device

thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của năm loại mắt, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sáu phép thần thông có thể được.
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường nơi mười lực của Phật, có thể được, nói tướng thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ nơi mười lực của Phật, tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật, tướng ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không nơi mười lực của Phật, tướng không, bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, tướng tịch tĩnh,

* Trang 963 *
device

chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được.
Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy, Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt.
Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Đại Bồ-tát, đi đến chỗ Đại Bồ-tát, khuyên quán không bên trong, có sở đắc; khuyên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đều có sở đắc. Khuyên tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, có sở đắc. Khuyên tu bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, có sở đắc. Khuyên tu pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có sở đắc. Khuyên tu Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có sở đắc. Khuyên tu năm loại mắt, sáu phép thần thông có sở đắc. Khuyên tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều có sở đắc.
Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu không nói những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt

* Trang 964 *
device

của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt.
Vì vậy, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với các ác hữu phải mau xa lìa.

Phẩm 12: BỒ-TÁT (1)
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, chỗ gọi là Bồ-tát, ý nghĩa đích thực là gì?
Phật bảo:
- Thiện Hiện, không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ-tát. Vì sao? Thiện Hiện, vì Bồ-tát chẳng sinh, Tát-đỏa chẳng có nên không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ-tát. Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của dấu chân chim trong hư không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của sự như huyễn, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của cảnh mộng, ý nghĩa đích thực của ánh nắng, của ánh sáng phản chiếu, của hoa đốm trong hư không, của ảnh tượng, của tiếng vang, của ảo thành, của trò biến hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của chân như, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; như ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của pháp giới, của pháp tánh, của pháp trụ, của pháp định, của sự chẳng hư vọng, của sự chẳng đổi khác, của tánh ly sinh, của tánh bình đẳng, của cõi thật, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc của người huyễn hóa,

* Trang 965 *
device

 không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thọ, tưởng, hành, thức của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành

* Trang 966 *
device

Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tỷ giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thiệt giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thân giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về ý giới của người huyễn

* Trang 967 *
device

hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về địa giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thủy, hỏa, phong, không, thức giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Thánh đế khổ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Thánh đế tập, diệt, đạo của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về vô minh của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Tĩnh lự của người

* Trang 968 *
device

huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Niệm trụ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp môn giải thoát Không của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.

* Trang 969 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)