LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 48


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (2)

 
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với thân mạng… đều không lẫn tiếc. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, không khởi ý nghĩ Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí tin tưởng chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, siêng năng tu hành không dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô

* Trang 1014 *
device

sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, nhất tâm hướng về trí Nhất thiết trí, chẳng xen lẫn ý nghĩ về Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí, an trú trong tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, không thấy người cho, kẻ nhận, vật cho. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì bảo hộ tịnh giới nên đối với các sở hữu, đều không luyến trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới còn chẳng cầu đến Thanh văn, Độc giác, huống là địa vị phàm phu! Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-

* Trang 1015 *
device

mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, siêng năng tu hành chẳng dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, chuyên lấy đại Bi làm đầu, với nhị thừa, còn chẳng tác ý xen lẫn, huống là tâm phàm phu! Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới, an trú trong tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, đối với tịnh giới, không ỷ lại, không chấp trước, đối với việc ác phá giới, không nhàm chán, không chấp thủ, vì thọ trì cùng hủy phạm, bản tánh là “không”. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy

* Trang 1016 *
device

đã mặc áo giáp đại công đức.
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì thành tựu an nhẫn mà đối với thân mạng… không có sự luyến trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn không tác ý xen tạp Thanh văn, Độc giác, phàm phu hạ liệt! Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn, siêng năng tu hành chẳng dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hạnh an

* Trang 1017 *
device

nhẫn, tuy gặp việc khổ mà chẳng đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, an trú trong tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, vì muốn tu tập tất cả Phật pháp, vì muốn đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các loài hữu tình, quán các pháp là “không”, không chấp oán, hại. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức.
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh bố thí khó làm. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tinh cần hộ trì cấm giới thanh tịnh. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-

* Trang 1018 *
device

đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh nhẫn khó làm. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiệt thành, siêng năng tu khổ hạnh có lợi ích. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các thứ tĩnh lự, chánh thọ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tinh tấn tu hành trí tuệ không chấp thủ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy, đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú tĩnh tâm mà hành bố thí, khiến cho mọi cấu uế tham lam keo kiệt, không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi các Đại Bồ-tát, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo

* Trang 1019 *
device

giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, do định lực thanh tịnh, hộ trì cấm giới, khiến cấu uế phạm giới không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú trong định từ bi tu nhẫn, khiến giận dữ… không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú trong định thanh tịnh, siêng năng tu công đức, khiến các sự biếng trễ không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hạnh an nhẫn, tuy gặp việc khổ không đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nương vào các tĩnh lự… dẫn phát thắng tuệ, quán tất cả pháp đều như huyễn… khiến các ác tuệ không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu

* Trang 1020 *
device

hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không thấy người cho, kẻ nhận, vật cho, ba luân đều thanh tịnh hành bố thí. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng thấy trì giới, phá giới… dùng tâm vô trước tu tịnh giới. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không thấy các việc năng nhẫn, sở nhẫn…, dùng không tuệ thù thắng tu an nhẫn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán các pháp đều rốt ráo “không”, dùng tâm đại Bi hành tinh tấn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát

* Trang 1021 *
device

khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán nhập, trú, xuất định và định cảnh đều rốt ráo không tu chánh thọ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với tất cả pháp, các loài hữu tình, tất cả ba-la-mật-đa, an trú tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, tu các thứ tuệ không chấp trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, an trú từng ba-la-mật-đa như vậy, đều tu sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến được viên mãn, vì vậy gọi là mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tuy nhập các tĩnh lự và định vô lượng, vô sắc nhưng không đắm trước, cũng chẳng bị thế lực ấy dẫn dắt, cũng không theo thế lực ấy mà thọ sinh. Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tuy nhập các tĩnh lự và định vô lượng, vô sắc, trụ nơi kiến xa lìa, kiến tịch tĩnh, Không, Vô tướng,

* Trang 1022 *
device

Vô nguyện, mà không chứng thật tế, không nhập bậc Thanh văn và Độc giác, vượt lên trên các Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, vì các Bồ-tát do lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức như vậy. Cho nên, còn gọi là Ma-ha-tát.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức, lại khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương mà ở trong đại chúng hoan hỷ tán thán, nói như thế này: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình mặc áo giáp đại công đức, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thần thông diệu dụng, làm những điều đáng làm.” Như vậy, lần lượt tiếng nói biến khắp mười phương, các chúng trời, người… nghe được đều hoan hỷ, cùng nói thế này: “Bồ-tát như vậy, sẽ mau thành Phật, làm lợi ích an lạc các loài hữu tình.”
Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử:
- Thế nào gọi là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình mà phát tâm hướng đến Đại thừa.
Mãn Từ Tử đáp:
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, đã mặc áo giáp đại công đức sáu pháp Ba-la-mật-đa rồi, lại vì lợi lạc các hữu tình, xa lìa dục, pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, ly sinh hỷ lạc, nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự đầu tiên; tầm và tứ lắng xuống, tâm thanh tịnh bên trong hướng về một tánh, không tầm, không tứ, định sinh hỷ lạc nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ hai; ly hỷ, trú xả, đầy đủ niệm chánh tri, thân thọ lạc và an trú trong lời dạy của các bậc Thánh, xả cụ niệm, an trú trong niềm vui, nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ ba; đoạn lạc, đoạn khổ, mừng, lo trước kia biến mất, chẳng khổ, vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ tư. Lại nương tĩnh lự, khởi tâm tương ưng với Từ, hành tướng quảng đại, không hai, không lượng, không oán, không hại, không hận, không não, khéo tu cùng khắp, thắng giải tràn đầy mười phương tận cùng hư không, pháp giới. Từ tâm, thắng giải đầy đủ mà an trú trong tâm tương ưng với Bi, Hỷ, Xả; hành

* Trang 1023 *
device

tướng, thắng giải cũng lại như vậy. Nương vào gia hạnh này, lại vượt lên các sắc tưởng, diệt trừ tưởng hữu đối, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào vô biên không, an trú trọn vẹn trong Không vô biên xứ; vượt lên các Không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, an trú trọn vẹn trong Thức vô biên xứ; vượt lên các Thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn trong Vô sở hữu xứ; vượt lên các Vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, an trú trọn vẹn trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, phụng trì tĩnh lự, vô lượng, vô sắc này, cùng các loài hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên trước hết, tự an trú tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như vậy. Đối với các trạng thái hành tướng của nhập, trụ, xuất, khéo phân biệt hiểu biết, được tự tại rồi, lại khởi lên ý nghĩ thế này: Ta lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, vì đoạn trừ phiền não của các loài hữu tình nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, phân biệt, khai thị, khiến khéo hiểu rõ các định, sự xuất ly đam mê, tội lỗi và các trạng thái hành tướng của nhập, trụ, xuất. Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu Bố thí ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, không bị các tâm Thanh văn, Độc giác làm gián tạp, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa để tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với các pháp như vậy, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, lấy thiện căn của mình, vì hữu tình hồi hướng, cầu quả vị Giác ngộ cao tột, đối với các thiện căn siêng năng tu chẳng dừng nghĩ, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát,

* Trang 1024 *
device

nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, nương các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc dẫn phát các định chánh thọ, đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ thù thắng, đối với sự nhập, trụ, xuất đều được tự tại, chẳng rơi vào các bậc Thanh văn, Độc giác, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi tu hành các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc và các chi tĩnh lự, lấy hành tướng vô thường, khổ, vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện mà như thật quán sát, không xả đại Bi, chẳng rơi vào bậc Thanh văn và Độc giác, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nhập định Từ, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên cứu vớt các loài hữu tình, khiến được an lạc. Khi nhập định Bi, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên cứu vớt các loài hữu tình, khiến được ly khổ. Khi nhập định Hỷ, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên khen ngợi, khuyên bảo các loài hữu tình, khiến được giải thoát. Khi nhập định Xả, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên bình đẳng làm lợi ích các loài hữu tình, khiến đoạn các lậu. Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát nương định vô lượng ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, hoàn toàn chẳng hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ cầu quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, chẳng tác ý xen lẫn Thanh văn, Độc giác, chuyên tâm tin tưởng, chịu đựng, ưa thích quả

* Trang 1025 *
device

vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, siêng năng đoạn trừ ác pháp, siêng năng tu hành thiện pháp, chuyên nhất hướng đến Bồ-đề, từng không tạm bỏ, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, dẫn phát các thứ định đẳng trì, chánh thọ, thường ở trong đó, được đại tự tại, không bị các định ấy lôi cuốn, cũng không theo sức mạnh dẫn dắt của nó mà thọ sinh, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành bốn Vô lượng, ở trong vô lượng, dùng hành tướng vô thường, khổ, vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện, như thật quán sát, chẳng bỏ đại Bi, chẳng rơi vào bậc Thanh văn, Độc giác, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát nương các phương tiện thiện xảo như vậy tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm

* Trang 1026 *
device

đầu, tu hành đầy đủ các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các các pháp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Năm loại mắt, sáu phép thần thông, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí nơi pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm

* Trang 1027 *
device

đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp, khởi lên trí chẳng phải loạn, chẳng phải định; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp, khởi lên trí chẳng thường, chẳng phải vô thường, trí chẳng vui, chẳng khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải chẳng tịnh, chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải hữu nguyện, chẳng phải vô nguyện, chẳng phải tịch tĩnh, chẳng phải chẳng tịch tĩnh, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp quá khứ, trí chẳng biết pháp vị lai, trí chẳng biết pháp hiện tại, trí chẳng phải chẳng biết pháp ba đời; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp thiện, trí chẳng biết pháp chẳng thiện, pháp vô ký, chẳng phải chẳng biết pháp ba tánh, pháp Dục giới, pháp Sắc giới, pháp Vô sắc giới, chẳng phải chẳng biết pháp ba cõi, pháp học, pháp vô học, pháp chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải chẳng biết pháp học vô học, chẳng phải học, chẳng phải vô học, pháp kiến sở đoạn, pháp tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn, chẳng phải chẳng biết kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.

* Trang 1028 *
device

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp thế gian, trí chẳng biết pháp xuất thế gian, chẳng phải chẳng biết pháp thế gian, xuất thế gian; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp sắc; trí chẳng biết pháp vô sắc, chẳng phải chẳng biết pháp sắc, vô sắc; trí chẳng biết pháp hữu kiến, pháp vô kiến, chẳng phải chẳng biết pháp hữu kiến, vô kiến; trí chẳng biết pháp hữu đối, pháp vô đối, chẳng phải chẳng biết pháp hữu đối, vô đối; trí chẳng biết pháp hữu lậu, pháp vô lậu, chẳng phải chẳng biết pháp hữu lậu, vô lậu; trí chẳng biết pháp hữu vi, pháp vô vi, chẳng phải chẳng biết pháp hữu vi, vô vi; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát có các phương tiện thiện xảo như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa, nên còn gọi là Ma-ha-tát.
Xá-lợi Tử, vì muốn đem lại lợi lạc cho các loài hữu tình như vậy, nên Đại Bồ-tát phát tâm hướng đến Đại thừa, lại khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, trong đại chúng, hoan hỷ khen ngợi, nói như thế này: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thần thông diệu dụng, làm việc nên làm.” Cứ như vậy, lời nói này lần lượt truyền khắp mười phương, các chúng trời, người nghe đều hoan hỷ, cùng nói thế này: “Bồ-tát như vậy, sẽ mau thành Phật để đem lại lợi ích an lạc cho các loài hữu tình.”

* Trang 1029 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)