LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 49


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (3)

 
Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử:
- Tại sao gọi là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên tương ưng vào Đại thừa?
Mãn Từ Tử đáp:
- Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương Bố thí ba-la-mật-đa, không thấy có bố thí, Bố thí ba-la-mật-đa, có người cho, có kẻ nhận, có vật cho, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Bố thí ba-la-mật-đa.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tịnh giới, có Tịnh giới ba-la-mật-đa, có người trì giới, có kẻ phạm giới, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tịnh giới ba-la-mật-đa.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng thấy có an nhẫn, có An nhẫn ba-la-mật-đa, có người nhẫn, có cảnh để nhẫn, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương An nhẫn ba-la-mật-đa.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tinh tấn, có Tinh tấn ba-la-mật-đa, có người tinh tấn, có kẻ biếng trễ, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tinh tấn ba-la-mật-đa.

* Trang 1030 *
device

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tĩnh lự, có Tĩnh lự ba-la-mật-đa, có người tu định, có kẻ tán loạn, có cảnh giới định, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa.
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy có Bát-nhã, có Bát-nhã ba-la-mật-đa, có người tu tuệ, có kẻ ngu si, có pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, pháp thiện, bất thiện, vô ký, pháp Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, pháp học, vô học, phi học, pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, pháp thế gian, xuất thế gian, pháp sắc, vô sắc, pháp hữu kiến, vô kiến, pháp hữu đối, vô đối, pháp hữu lậu, vô lậu, pháp hữu vi, vô vi, có pháp bị ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu bốn Niệm trụ, nên tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu pháp môn giải thoát Không, nên tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu bốn Tĩnh lự, nên tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu

* Trang 1031 *
device

Bố thí ba-la-mật-đa, nên tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu năm loại mắt, nên tu sáu phép thần thông, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu mười lực của Phật, nên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu trí pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Đại Bồ-tát chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Bồ-đề, Tát-đỏa đều không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc không thể được; thọ, tưởng, hành, thức chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thọ,

* Trang 1032 *
device

tưởng, hành, thức, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn xứ không thể được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc xứ không thể được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn giới không thể được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhĩ giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ giới không thể được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Tỷ giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì tỷ giới không thể được;

* Trang 1033 *
device

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thiệt giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thiệt giới không thể được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thân giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thân giới không thể được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Ý giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì ý giới không thể được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Địa giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì địa giới không thể được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.

* Trang 1034 *
device

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thánh đế khổ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Thánh đế khổ không thể được; Thánh đế tập, diệt, đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Thánh đế tập, diệt, đạo, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Vô minh chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vô minh không thể được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Không nội chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp không bên trong không thể được; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Chân như chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì chân như không thể được; pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, tánh ly sinh, tánh bình đẳng, thật tế chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới cho đến thật tế không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì

* Trang 1035 *
device

muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn Tĩnh lự chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Tĩnh lự không thể được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn Niệm trụ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Niệm trụ không thể được; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Pháp môn giải thoát Không chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp môn giải thoát Không không thể được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bố thí ba-la-mật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Năm loại mắt chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì năm loại mắt

* Trang 1036 *
device

không thể được; sáu phép thần thông chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sáu phép thần thông, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Mười lực của Phật chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì mười lực của Phật không thể được; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Quả vị Giác ngộ cao tột chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì quả vị Giác ngộ cao tột không thể được; bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ khi phát tâm cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường tu, hoàn thành thần thông bất thoái, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các Đức Phật, nghe và thọ pháp tương ưng Đại thừa; đã nghe và thọ rồi, như lý tư duy, tinh tấn tu học, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy tuy nương vào Đại thừa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các Đức Phật, nghe và thọ chánh pháp, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, nhưng tâm, ngay lúc đầu, không có các tưởng về cõi Phật…
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy an trú bậc Bất nhị, quán các loài

* Trang 1037 *
device

hữu tình, nên dùng thân nào để được lợi ích, thì liền hiện thọ ngay thân ấy để khiến hữu tình kia được lợi ích.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy cho đến khi chứng đắc trí Nhất thiết trí, tùy nơi sinh ra, chẳng lìa Đại thừa.
Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì người, trời… mà chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp ấy, tất cả Thanh văn, Độc giác, Sa-môn, Bà-la-môn, Ma vương, Phạm vương, Thiên, Long, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân… tất cả thế gian, đều không có khả năng chuyển được.
Xá-lợi Tử, các Bồ-tát do các phương tiện thiện xảo như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, nên còn gọi là Ma-ha-tát.
Xá-lợi Tử, do vì muốn đem lại lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, Đại Bồ-tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, ở giữa đại chúng, hoan hỷ tán thán, nói như thế này: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì trời, người… mà chuyển bánh xe pháp.” Bánh xe pháp ấy, tất cả Thanh văn… trong thế gian, đều chẳng có khả năng chuyển được. Cứ như vậy, lời tuyên bố ấy lần lượt lan khắp mười phương, các chúng trời, người… nghe đều hoan hỷ, cùng nói như thế này: “Bồ-tát như vậy, chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, chuyển bánh xe chánh pháp làm lợi ích, an lạc cho muôn loài hàm thức.”

Phẩm 14: NÓI VỀ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (1)
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, như nói, Đại Bồ-tát là người mặc áo giáp Đại thừa, thế nào gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa?
Phật dạy:
Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-

* Trang 1038 *
device

mật-đa, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp bốn Tĩnh lự, mặc áo giáp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp bốn Niệm trụ, mặc áo giáp bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp năm loại mắt, mặc áo giáp sáu phép thần thông, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp mười lực của Phật, mặc áo giáp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức thân tướng Phật, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp ba lần ngàn thế giới, cũng khiến ba trong sáu cõi biến động; trong đó, những vật dụng tạo khổ ở địa ngục như lửa… và sự thống khổ nơi thân tâm của các loài hữu tình ấy, đều được dứt hết. Bồ-tát biết họ đã lìa được các khổ, liền vì họ xưng tán công đức Tam bảo, họ được nghe rồi, thân tâm an lạc; từ đó chết đi, sinh vào trong cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ chư

* Trang 1039 *
device

Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm; trong đó, bàng sinh tàn hại lẫn nhau, dùng roi đánh đuổi bức bách, các khổ vô lượng, đều được dứt hết; Đại Bồ-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ được nghe rồi, thân tâm an lạc. Từ đây chết đi, sinh vào cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm; trong đó quỷ giới, sợ hãi, đói khát, thân tâm tiều tụy, khổ não, các khổ vô lượng đều được dứt hết. Bồ-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ được nghe rồi, thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Nếu Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, cũng khiến ba trong sáu cõi của thế giới kia biến động; trong đó, địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, có các khổ, đều được dứt hết; Bồ-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ được nghe rồi, thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào trong cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hay đệ tử của ông ta, ở ngã tư đường, trước đám đông, biến thành vô lượng loài hữu tình thọ các thứ khổ trong địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, cũng lại phóng hào quang làm đại địa biến động, khiến cho các cái khổ của loài hữu tình kia đều dứt hết, lại vì họ xưng tán Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, khiến họ nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào trong cõi trời, người, thừa sự, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, ở chỗ chư Phật, nhận chánh pháp âm.
Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
- Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại

* Trang 1040 *
device

quang minh, làm biến động đại địa, cứu vớt nỗi thống khổ của loài hữu tình ở ba đường ác trong vô lượng thế giới, khiến sinh vào cõi trời, người, thấy Phật, nghe pháp, cũng lại như vậy, tuy là có làm, nhưng không có một cái gì thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát an trụ Bố thí ba-la-mật-đa, biến cả ba lần ngàn thế giới thành như ngọc phê lưu ly, tự thân cũng hóa làm Chuyển luân vương, có bảy báu, quyến thuộc, trước sau vây quanh, trong đó, hữu tình cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho uống, cần y phục thì cho y phục, cần xe thì cho xe; hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, phòng xá, ngọa cụ, đèn đuốc, thuốc men, vàng bạc, trân châu, san hô, bích ngọc và các thứ dụng cụ khác để nuôi sống, tùy theo sự như cầu, mà cho tất cả. Làm việc bố thí như vậy rồi, lại vì họ mà nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe rồi, cho đến… chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như thế gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa thành các loại hữu tình nghèo khổ, cô độc, tật nguyền, bệnh hoạn; tùy theo nhu cầu của họ đều biến hóa ra mà cho. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
- Đại Bồ-tát an trú Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc biến thế giới thành như ngọc phê lưu ly, hoặc tự thân hóa làm Chuyển luân vương… Tùy theo nhu cầu của loài hữu tình mà cho là vì họ mà tuyên nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tịnh giới ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, sinh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn Tĩnh lự, hay bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc;

* Trang 1041 *
device

hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn Niệm trụ, hay bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở pháp môn giải thoát Không, hay pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở Bố thí ba-la-mật-đa, hay Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở năm loại mắt, hay sáu phép thần thông; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở mười lực của Phật, hay bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; khiến an trụ rồi… cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp như vậy, thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông nơi ngã tư đường, biến ra vô lượng hữu tình, khiến an trú mười nẻo nghiệp thiện; hoặc lại khiến an trú bốn Tĩnh lự… cho đến trí Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát vì hữu tình, sinh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở mười nẻo nghiệp thiện; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn Tĩnh lự… cho đến trí Nhất thiết tướng, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí Nhất thiết trí, mặc áo giáp an nhẫn, thường tự nghĩ: Giả sử các

* Trang 1042 *
device

loài hữu tình cầm đao, gậy, đất, đá… đến làm hại, ta hoàn toàn chẳng khởi lên một niệm tức giận và khuyên các loài hữu tình cũng nhẫn như vậy; Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy như ý nghĩ trong tâm và sự tiếp xúc với cảnh không trái nhau và khuyên các loài hữu tình an trú nhẫn như vậy… cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với nhẫn như vậy, thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như thế gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, đều cầm dao, gậy, đất đá… làm hại nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta. Khi ấy nhà ảo thuật… đối với các loài hữu tình biến hóa ra đó, đều chẳng khởi tâm muốn báo oán, mà khuyên những hữu tình ấy an trú an nhẫn như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát mặc áo giáp an nhẫn, tự an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn… cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với sự tinh tấn như thế, thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà

* Trang 1043 *
device

ảo thuật đó tự thể hiện hăng hái, thân tâm tinh tấn, cũng khuyên hữu tình được biến hóa ra, tu tinh tấn hăng hái như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện. Cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú định bình đẳng, chẳng thấy các pháp có định, có loạn, mà thường tu tập Tĩnh lự ba-la-mật-đa như vậy, cũng khuyên vô số trăm ngàn hữu tình tu tập tĩnh lự bình đẳng như vậy, cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với định như thế, thường chẳng xa lìa.
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, nhưng nhà ảo thuật kia đối với pháp tự hiện, an trú định bình đẳng, cũng khuyên các loài hữu tình được biến hóa ra, tu tĩnh lự bình đẳng như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú định bình đẳng, cũng khuyên hữu tình tu tập tĩnh lự bình đẳng như vậy, thân tâm tinh tấn, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có

* Trang 1044 *
device

một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa dứt mọi hý luận, chẳng thấy các pháp có sinh, diệt, nhiễm, tịnh và chẳng thấy có sự sai biệt giữa bờ bên này, bờ bên kia, cũng khuyên vô số trăm ngàn hữu tình, an trú nơi tuệ dứt mọi hý luận như vậy, cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với tuệ như thế thường chẳng xa lìa.
Thiện Hiện, như vậy gọi là
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà ảo thuật đó tự hiện an trú nơi tuệ dứt mọi hý luận, cũng khuyên các loài hữu tình biến hóa ra ấy, khiến họ tu tập Bát-nhã như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa dứt mọi hý luận, cũng khuyên hữu tình tu tập nơi tuệ dứt mọi hý luận như vậy, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông, tự biến thân mình, cùng khắp thế giới chư Phật như vậy, tùy theo sự ưa thích của hữu tình mà thị hiện, tự an trú Bố thí ba-la-mật-đa, khuyên kẻ xan tham, khiến an trú bố thí; tự an trú Tịnh giới ba-la-mật-đa, khuyên kẻ phạm giới, khiến an trú tịnh giới; tự an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, khuyên kẻ bạo ác, khiến an trú an nhẫn; tự an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, khuyên kẻ biếng trễ, khiến an

* Trang 1045 *
device

trú tinh tấn; tự an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, khuyên kẻ loạn tâm, khiến an trú tĩnh lự; tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, khuyên kẻ ngu si, khiến an trú diệu tuệ, Đại Bồ-tát như vậy, đã an lập hữu tình ở sáu pháp Ba-la-mật-đa rồi, lại tùy theo tiếng nói của mỗi loại mà nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe rồi, cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa.
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà ảo thuật ấy, tự hiện an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng khuyên những hữu tình được biến ra, khiến họ an trú. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, tự hiện thân mình, tùy theo loài mà an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng khuyên hữu tình, khiến họ an trú… cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao?  Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, làm lợi ích an lạc các loài hữu tình, chẳng xen lẫn tác ý về Thanh văn, Độc giác, nghĩa là chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở Bố thí ba-la-mật-đa.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở tịnh giới… cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp không bên trong, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở pháp không bên trong.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp không bên

* Trang 1046 *
device

trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở pháp không bên ngoài… cho đến pháp không tánh tự tánh.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Tĩnh lự, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở bốn Tĩnh lự.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Niệm trụ, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Niệm trụ.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như vậy ở bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát Không, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát Không.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở năm loại mắt, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở năm loại mắt.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở sáu phép thần thông, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở sáu phép thần thông”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở mười lực của Phật, còn hữu tình như thế sẽ

* Trang 1047 *
device

chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở mười lực của Phật”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở đạo Bồ-tát và quả vị Giác ngộ cao tột, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở đạo Bồ-tát và quả vị Giác ngộ cao tột, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.”
Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước đám đông tại ngã tư đường, biến hóa ra vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, an lập ở sáu pháp Ba-la-mật-đa… cho đến an lập quả vị Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi tâm làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở sáu pháp Ba-la-mật-đa… cho đến an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở quả vị Giác ngộ cao tột. cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa.

* Trang 1048 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)