LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 5


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (2)

 
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn xứ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc xứ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn giới; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc giới; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn thức giới; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn xúc; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với địa giới; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới.

* Trang 83 *
device

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhân duyên; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các pháp do duyên khác sinh ra.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với vô minh; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với cõi Dục; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với cõi Sắc, cõi Vô sắc.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp không bên trong; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với chân như; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Niệm trụ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Thánh đế khổ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Thánh đế tập, diệt, đạo.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với mười nẻo nghiệp thiện; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với năm giới cận sự, tám giới cận trụ.

* Trang 84 *
device

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với việc làm phước mang tính bố thí; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với việc làm phước mang tính giữ giới, mang tính tu hành.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Tĩnh lự; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám Giải thoát; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp môn giải thoát Không; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bậc Cực hỷ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với năm loại mắt; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sáu phép thần thông.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với mười lực của Phật; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với ba mươi hai tướng Đại Sĩ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp không quên mất; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tánh luôn luôn xả.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với trí Nhất thiết; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết tướng vi diệu; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với trí Nhất thiết trí.

* Trang 85 *
device

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với việc dứt trừ tận gốc vĩnh viễn tất cả phiền não, thói xấu từ nhiều đời.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với quả Dự lưu; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với quả vị Độc giác; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với ngã; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, cái thấy…
Xá-lợi Tử, nên biết là các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì những nhân duyên ấy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái không với cái không, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô tướng với vô tướng, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô nguyện với vô nguyện. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Không, Vô tướng, Vô nguyện đều không có tương ưng, hay chẳng tương ưng.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì cũng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả pháp rồi thì chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng của sắc, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng của thọ, tưởng, hành, thức.
Vị Bồ-tát ấy, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước. Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với đời

* Trang 86 *
device

sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau. Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với đời sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại. Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước với đời sau, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước với hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau với đời trước, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau với hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại với đời trước, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại với đời sau.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước với đời sau và hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau với đời trước và hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại với đời trước và đời sau.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước, đời sau, hiện tại. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì ba đời đều không.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với quá khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với quá khứ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vị lai. Vì sao? Vì vị lai còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vị lai.

* Trang 87 *
device

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với hiện tại. Vì sao? Vì hiện tại còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với hiện tại.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc. Vì sao? Vì sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thọ, tưởng, hành, thức.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xứ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc xứ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì thanh, hương, vị,

* Trang 88 *
device

xúc, pháp xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn giới.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc giới.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn thức giới.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân,

* Trang 89 *
device

ý thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xúc.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với địa giới. Vì sao? Vì địa giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với địa giới.

* Trang 90 *
device

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhân duyên. Vì sao? Vì nhân duyên còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhân duyên.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra. Vì sao? Vì các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vô minh. Vì sao? Vì vô minh còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vô minh.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não.

* Trang 91 *
device

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bố thí ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bố thí ba-la-mật-đa.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên trong. Vì sao? Vì pháp không bên trong còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên trong.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì từ pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì

* Trang 92 *
device

tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Niệm trụ. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Niệm trụ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đế khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đế khổ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đế tập, diệt, đạo.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Tĩnh lự. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Tĩnh lự.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn

* Trang 93 *
device

Định vô sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám Giải thoát. Vì sao? Vì tám Giải thoát còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám Giải thoát.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát Không. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát Không.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng

* Trang 94 *
device

giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Cực hỷ. Vì sao? Vì bậc Cực hỷ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Cực hỷ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Vì sao? Vì từ bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với năm loại mắt. Vì sao? Vì năm loại mắt còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với năm loại mắt.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sáu phép thần thông.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết

* Trang 95 *
device

với mười lực của Phật. Vì sao? Vì mười lực của Phật còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với mười lực của Phật.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với ba mươi hai tướng Đại Sĩ. Vì sao? Vì ba mươi hai tướng Đại Sĩ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với ba mươi hai tướng Đại Sĩ.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo. Vì sao? Vì tám mươi vẻ đẹp kèm theo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không quên mất. Vì sao? Vì pháp không quên mất còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không quên mất.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tánh luôn luôn xả.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì

* Trang 96 *
device

tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Nhất thiết.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Phật. Vì sao? Vì Phật còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Phật.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề. Vì sao? Vì Bồ-đề còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Phật, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa Phật với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức là Phật, Phật tức là trí Nhất thiết.
Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề; chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa Bồ-đề với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức là Bồ-đề, Bồ-đề tức là trí Nhất thiết.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì

* Trang 97 *
device

tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của sắc, chẳng bám dính vào chẳng phải có của sắc; chẳng bám dính vào có của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào thường của sắc, chẳng bám dính vào vô thường của sắc; chẳng bám dính vào thường của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào vô thường của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào vui của sắc, chẳng bám dính vào khổ của sắc; chẳng bám dính vào vui của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào khổ của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào ngã của sắc, chẳng bám dính vào vô ngã của sắc; chẳng bám dính vào ngã của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của sắc; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào không của sắc, chẳng bám dính vào chẳng không của sắc; chẳng bám dính vào không của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào chẳng không của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc, chẳng bám dính vào hữu tướng của sắc; chẳng bám dính vào vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc, chẳng bám dính vào hữu nguyện của sắc; chẳng bám dính vào vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám dính vào hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của nhãn xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhãn xứ; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý

* Trang 98 *
device

xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào thường của nhãn xứ, chẳng bám dính vào vô thường của nhãn xứ; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào vui của nhãn xứ, chẳng bám dính vào khổ của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào ngã của nhãn xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của nhãn xứ; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào không của nhãn xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của nhãn xứ; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của sắc xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của sắc xứ; chẳng bám dính vào có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.

* Trang 99 *
device

Chẳng bám dính vào thường của sắc xứ, chẳng bám dính vào vô thường của sắc xứ; chẳng bám dính vào thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào vui của sắc xứ, chẳng bám dính vào khổ của sắc xứ; chẳng bám dính vào vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào ngã của sắc xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của sắc xứ; chẳng bám dính vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của sắc xứ; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào không của sắc xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của sắc xứ; chẳng bám dính vào không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của sắc xứ; chẳng bám dính vào vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của sắc xứ; chẳng bám dính vào vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của nhãn giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhãn giới; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.

* Trang 100 *
device

Chẳng bám dính vào thường của nhãn giới, chẳng bám dính vào vô thường của nhãn giới; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào vui của nhãn giới, chẳng bám dính vào khổ của nhãn giới; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào ngã của nhãn giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhãn giới; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhãn giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào không của nhãn giới, chẳng bám dính vào chẳng không của nhãn giới; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhãn giới; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhãn giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của sắc giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của sắc giới; chẳng bám dính vào có của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào thường của sắc giới, chẳng bám dính vào

* Trang 101 *
device

vô thường của sắc giới; chẳng bám dính vào thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào vui của sắc giới, chẳng bám dính vào khổ của sắc giới; chẳng bám dính vào vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào ngã của sắc giới, chẳng bám dính vào vô ngã của sắc giới; chẳng bám dính vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của sắc giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào không của sắc giới, chẳng bám dính vào chẳng không của sắc giới; chẳng bám dính vào không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của sắc giới; chẳng bám dính vào vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của sắc giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào thường của nhãn thức giới, chẳng bám

* Trang 102 *
device

dính vào vô thường của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào vui của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào khổ của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào ngã của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào không của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào chẳng không của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.

* Trang 103 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)