LOGO VNBET
Số 220
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

 
                                                                                               Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
 
QUYỂN 1→50

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)