LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP
21
 
BỘ BÁT-NHÃ
IV


SỐ 220
(Quyển 151→200)

 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 916 *
device

* Trang 917 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 918 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 919 *
device

MỤC LỤC
(BÁT-NHÃ – BỘ 4)
 
Số 220 – KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA (Quyển 151→200) ............................. 1
Quyển 151 ............................................................................................................................... 3
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (49) ................................................................................. 3
Quyển 152 ............................................................................................................................... 21
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (50) ................................................................................. 21
Quyển 153 ............................................................................................................................... 39
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (51) ................................................................................. 39
Quyển 154 ............................................................................................................................... 57
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (52) ................................................................................. 57
Quyển 155 ............................................................................................................................... 75
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (53) ................................................................................. 75
Quyển 156 ............................................................................................................................... 91
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (54) ................................................................................. 91
Quyển 157 ............................................................................................................................... 108
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (55) ................................................................................. 108
Quyển 158 ............................................................................................................................... 126
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (56) ................................................................................. 126
Quyển 159 ............................................................................................................................... 143
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (57) ................................................................................. 143
Quyển 160 ............................................................................................................................... 161
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (58) ................................................................................. 161
Quyển 161 ............................................................................................................................... 177
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (59) ................................................................................. 177
Quyển 162 ............................................................................................................................... 197
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (60) ................................................................................. 197
Quyển 163 ............................................................................................................................... 214
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (61) ................................................................................. 214

* Trang 920 *
device

Quyển 164 ............................................................................................................................... 232
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (62) ................................................................................. 232
Quyển 165 ............................................................................................................................... 250
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (63) ................................................................................. 250
Quyển 166 ............................................................................................................................... 268
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (64) ................................................................................. 268
Quyển 167 ............................................................................................................................... 287
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (65) ................................................................................. 287
Quyển 168 ............................................................................................................................... 304
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (66) ................................................................................. 304
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (1) ................................................................................... 318
Quyển 169 ............................................................................................................................... 321
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (2) ................................................................................... 321
Quyển 170 ............................................................................................................................... 341
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (3) ................................................................................... 341
Quyển 171 ............................................................................................................................... 359
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (4) ................................................................................... 359
Quyển 172 ............................................................................................................................... 377
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (5) ................................................................................... 377
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (1) ................................................................................. 382
Quyển 173 ............................................................................................................................... 394
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (2) ................................................................................. 394
Quyển 174 ............................................................................................................................... 412
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (3) ................................................................................. 412
Quyển 175 ............................................................................................................................... 431
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (4) ................................................................................. 431
Quyển 176 ............................................................................................................................... 451
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (5) ................................................................................. 451
Quyển 177 ............................................................................................................................... 471
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (6) ................................................................................. 471
Quyển 178 ............................................................................................................................... 493
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (7) ................................................................................. 493

* Trang 921 *
device

Quyển 179................................................................................................................................ 515
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (8) ................................................................................. 515
Quyển 180 ............................................................................................................................... 535
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (9) ................................................................................. 535
Quyển 181 ............................................................................................................................... 552
Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (10) ............................................................................... 552
Phẩm 33: HỦY BÁNG BÁT-NHÃ ........................................................................................ 557
Quyển 182 ............................................................................................................................... 572
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (1) ............................................................................................... 572
Quyển 183 ............................................................................................................................... 590
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (2) ............................................................................................... 590
Quyển 184 ............................................................................................................................... 607
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (3) ............................................................................................... 607
Quyển 185 ............................................................................................................................... 623
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (4) ............................................................................................... 623
Quyển 186 ............................................................................................................................... 641
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (5) ............................................................................................... 641
Quyển 187 ............................................................................................................................... 659
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (6) ............................................................................................... 659
Quyển 188 ............................................................................................................................... 680
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (7) ............................................................................................... 680
Quyển 189 ............................................................................................................................... 700
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (8) ............................................................................................... 700
Quyển 190 ............................................................................................................................... 715
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (9) ............................................................................................... 715
Quyển 191 ............................................................................................................................... 733
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (10) ............................................................................................. 733
Quyển 192 ............................................................................................................................... 751
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (11) ............................................................................................. 751
Quyển 193 ............................................................................................................................... 768
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (12) ............................................................................................. 768
Quyển 194 ............................................................................................................................... 785

* Trang 922 *
device

Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (13) ............................................................................................. 785
Quyển 195 ............................................................................................................................... 804
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (14) ............................................................................................. 804
Quyển 196 ............................................................................................................................... 824
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (15) ............................................................................................. 824
Quyển 197 ............................................................................................................................... 843
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (16) ............................................................................................. 843
Quyển 198 ............................................................................................................................... 860
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (17) ............................................................................................. 860
Quyển 199 ............................................................................................................................... 880
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (18) ............................................................................................. 880
Quyển 200 ............................................................................................................................... 899
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (19) ............................................................................................. 899

* Trang 923 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP
21 
BỘ
BÁT-NHÃ
4


SỐ 220
(Quyển 151→200)
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 924 *
device

* Trang 925 *
device

 
Đại Tập 21 - Bộ Bát-Nhã IV - Số 220 (Quyển 151 - 200)