LOGO VNBET
SỐ 220

KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

 
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang

QUYỂN 151 - 200
 

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

 
Đại Tập 21 - Bộ Bát-Nhã IV - Số 220 (Quyển 151 - 200)