LOGO VNBET
Số 220


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
 Quyển 251→300

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)