LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 285


Phẩm 35: KHEN NGỢI THANH TỊNH (1)

 
Bấy giờ Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như vậy rất là sâu xa.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch:
–Bạch Thế Tôn, pháp nào là rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh

* Trang 648 *
device

tịnh ấy rất là sâu xa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự

* Trang 649 *
device

thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.

* Trang 650 *
device

Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Khi ấy, Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như vậy rất là trong sáng.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, pháp nào là rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,

* Trang 651 *
device

pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên

* Trang 652 *
device

nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không chuyển đổi, không tiếp nối.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì pháp nào là rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thanh, hương, vị, xúc,

* Trang 653 *
device

pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.

* Trang 654 *
device

Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh

* Trang 655 *
device

đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.

* Trang 656 *
device

Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế vốn không tạp nhiễm.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì pháp nào là rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh

* Trang 657 *
device

tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định,

* Trang 658 *
device

pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết

* Trang 659 *
device

tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là bản tánh thanh khiết.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì pháp nào là rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên

* Trang 660 *
device

nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp

* Trang 661 *
device

không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

* Trang 662 *
device

Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không đắc, không quán.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì pháp nào là rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh

* Trang 663 *
device

nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh

* Trang 664 *
device

tịnh ấy không đắc, không quán; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần

* Trang 665 *
device

túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.

* Trang 666 *
device

Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không đắc, không quán.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không sinh khởi, không hiển hiện.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì pháp nào là rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh

* Trang 667 *
device

tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.

* Trang 668 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)