LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 286


Phẩm 35: KHEN NGỢI THANH TỊNH (2)

 
Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì bốn Vô lượng, bốn

* Trang 669 *
device

Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh

* Trang 670 *
device

nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sinh khởi, không hiển hiện.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không sinh cõi Dục.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Dục?
Phật dạy:
–Vì tự tánh của cõi Dục không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Dục.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không sinh cõi Sắc.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Sắc?
Phật dạy:
–Vì tự tánh của cõi Sắc chẳng thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Sắc.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế là không sinh cõi Vô sắc.

* Trang 671 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Vô sắc?
Phật dạy:
–Vì tự tánh của cõi Vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sinh cõi Vô sắc.
Khi ấy, Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế, bản tánh là vô tri.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao sự thanh tịnh như thế, bản tánh là vô tri?
Phật dạy:
–Vì tất cả pháp, bản tánh vốn ẩn mật nên sự thanh tịnh như thế, bản tánh là vô tri.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của sắc là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của sắc là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của sắc là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô tri tức là thanh tịnh?

* Trang 672 *
device

Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của nhãn xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của nhãn xứ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của sắc xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của sắc xứ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của sắc xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 673 *
device

–Bạch Thế Tôn, tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của nhãn giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của nhãn giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của nhĩ giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 674 *
device

Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của nhĩ giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tỷ giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tỷ giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tỷ giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?

* Trang 675 *
device

Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của thiệt giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thiệt giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thiệt giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của nhãn giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thân giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thân giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 676 *
device

–Bạch Thế Tôn, tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của ý giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của ý giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của địa giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của địa giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:

* Trang 677 *
device

–Vì tự tướng là không nên tánh của địa giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của vô minh là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của vô minh là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của vô minh là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 678 *
device

–Bạch Thế Tôn, tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp không bên trong là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp không bên trong là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không bên trong là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng

* Trang 679 *
device

nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của chân như là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của chân như là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của chân như là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:

* Trang 680 *
device

–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của Thánh đế khổ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của Thánh đế khổ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế khổ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của bốn Tĩnh lự là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của bốn Tĩnh lự là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của bốn Tĩnh lự là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 681 *
device

–Bạch Thế Tôn, tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tám Giải thoát là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tám Giải thoát là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tám Giải thoát là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của bốn Niệm trụ là vô tri tức là thanh tịnh.

* Trang 682 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của bốn Niệm trụ là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của bốn Niệm trụ là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp môn giải thoát Không là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp môn giải thoát Không là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát Không là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:

* Trang 683 *
device

–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của mười địa Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của mười địa Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của mười địa Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của năm loại mắt là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của năm loại mắt là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của năm loại mắt là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của sáu phép thần thông là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 684 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của sáu phép thần thông là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của sáu phép thần thông là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh nơi mười lực của Phật là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh nơi mười lực của Phật là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh nơi mười lực của Phật là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của pháp không quên mất là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của pháp không quên mất là vô

* Trang 685 *
device

tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không quên mất là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tánh luôn luôn xả là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tánh luôn luôn xả là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tánh luôn luôn xả là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của trí Nhất thiết là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của trí Nhất thiết là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của trí Nhất thiết là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:

* Trang 686 *
device

–Vì tự tướng là không nên tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của quả Dự lưu là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của quả Dự lưu là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của quả Dự lưu là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:

* Trang 687 *
device

–Bạch Thế Tôn, tánh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của quả vị Độc giác là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của quả vị Độc giác là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị Độc giác là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là vô tri tức là thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là vô tri tức là thanh tịnh.

* Trang 688 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy:
–Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là vô tri tức là thanh tịnh.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất thiết trí là không tăng ích, không tổn hại.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất thiết trí là không tăng ích, không tổn hại?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì pháp giới thường trú nên Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất thiết trí là không tăng ích, không tổn hại.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa vốn thanh tịnh, nên đối với tất cả các pháp không chấp thọ.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, đối với tất cả các pháp không chấp thọ?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, vì pháp giới bất động nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả các pháp không chấp thọ.
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên sắc

* Trang 689 *
device

thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên sắc không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thọ, tưởng, hành, thức không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên nhãn xứ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên sắc xứ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh.

* Trang 690 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên nhãn giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên nhĩ giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thanh

* Trang 691 *
device

giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên tỷ giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thiệt giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 692 *
device

–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thân giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên ý giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh.

* Trang 693 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên địa giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên vô minh không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 694 *
device

–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên Bố thí ba-la-mật-đa không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp không bên trong không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên chân như thanh tịnh.

* Trang 695 *
device

Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên chân như thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên chân như không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên Thánh đế khổ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên Thánh đế tập, diệt, đạo không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 696 *
device

–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên bốn Tĩnh lự không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên tám Giải thoát không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên bốn Niệm trụ không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 697 *
device

–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp môn giải thoát Không không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh.
Phật dạy:
–Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh, là rốt ráo thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì không sở hữu nên mười địa Bồ-tát không sở hữu, đó là rốt ráo thanh tịnh.

* Trang 698 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)