LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 293


Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (2)

 
Chứng pháp Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh và nói pháp Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh và nói pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp không bên trong rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp chân như rốt ráo thanh tịnh và nói pháp chân như rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,

* Trang 809 *
device

tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh và nói pháp Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn Tĩnh lự rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám Giải thoát rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn Niệm trụ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp môn giải thoát Không rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh và nói pháp năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh và nói pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp mười lực của Phật rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh và nói pháp trí Nhất thiết rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh và nói pháp trí Đạo

* Trang 810 *
device

tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả Dự lưu rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị Độc giác rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tất cả hạnh Đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh.
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, thanh tịnh như thế nào?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?

* Trang 811 *
device

–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các

* Trang 812 *
device

thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã

* Trang 813 *
device

ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thân giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì ý giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 814 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì địa giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì vô minh không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh, không diệt,

* Trang 815 *
device

không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không bên trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì chân như không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên Bát-nhã

* Trang 816 *
device

ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám Giải thoát thanh tịnh nên Bát-

* Trang 817 *
device

nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát Vô tướng,

* Trang 818 *
device

Vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực của Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến

* Trang 819 *
device

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?

* Trang 820 *
device

–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 821 *
device

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì hư không không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh

* Trang 822 *
device

tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì nhãn giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 823 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt

* Trang 824 *
device

xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thân giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thân giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì thân giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì ý giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì ý giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì ý giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì địa giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không

* Trang 825 *
device

nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì địa giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì địa giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì vô minh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì vô minh chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì vô minh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Bố thí ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì Bố thí ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:

* Trang 826 *
device

–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không bên trong không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì pháp không bên trong không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì chân như chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì chân như không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:

* Trang 827 *
device

–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì Thánh đế tập, diệt, đạo không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Tĩnh lự không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô; vì bốn Tĩnh lự không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt nên không nhiễm ô, vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 828 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)