LOGO VNBET
13.KINH ĐỘ1
 
Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong vườn Cấp cô độc.
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
“Có ba độ xứ2 khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, khác học thuyết, mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ3 để nói cho người khác4, nhưng cũng không thu hoạch được lợi ích5.
“Những gì là ba? Hoặc có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng Định sẵn6.
“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả hành vi của con người đều do Đấng Tôn Hựu7 Định sẵn.
“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả
_________________
1. Tương đương Pàli: A.II. 61 Tittha (hoặc Titthàyatana-sutta).
2. Hán: độ xứ Pàli: titthàyatana, chỗ vượt qua sông. Tittha cũng chỉ tông phái hay giáo phái, do đó, Titthàyatana cũng chỉ căn cứ hay nền tảng lập thuyết của các giáo phái.
3. Pàli: paṇḍitehi samanuyuñjayamànàni samanugàhiyamànàni samanubhassiya-mànàni, “bị các nhà thông thái nạn vấn, chất vấn, khuyến cáo”.
4. Pàli: paraṃ gantvà, “sau khi đến với người khác”. Tức là, có thể giảng giải lại cho người khác.
5. Pàli: akiriyàya saṇṭhahanti, “chúng (các học thuyết ấy) không mang lại hữu ích gì”.
6. Hán: nhất thiết giai nhân túc mạng tạo “Tất cả đều do nhân túc mạng”, nguyên nhân đã định sẵn từ đời trước. Pàli: taư sabbaư pubbekatahetù.
7. Hán: Tôn Hựu Thượng đế. Pàli: Issaranimanahetù, nguyên nhân do Thượng đế biến hóa ra hay sáng tạo.

* Trang 83 *
device

hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên8.
“Ở trong đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vầy, nói như vầy: ‘Tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng Định đoạt’, Ta liền đến nơi người kia; đến rồi liền hỏi: ‘Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vầy, nói như vầy: Tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng Định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: ‘Thật vậy’. Ta lại nói với người kia rằng: ‘Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng Định đoạt sẵn9.Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng Định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân túc mạng Định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở bên trong, nhân bên trong10, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện11.Này chư Hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí12, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn được13’. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia.
“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào, thấy như vầy, nói như vầy: ‘Tất cả hành vi đều nhân Đấng Thiên Hựu Định đoạt’. Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi: ‘Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vầy, nói như vầy: Tất cả hành vi của con người đều nhân Thiên Hựu Định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: ‘Thật vậy’. Ta lại nói với người kia rằng: ‘Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều là
__________________
8. Hán: vô nhân vô duyên thuyết tự nhiên, không có nguyên nhân và điều kiện. Pàli: ahetu-appaccayà.
9. Bản Pàli: pàṇàtipàtino bhavissanti pubbekatahetu, “họ sẽ (được coi như) là những kẻ sát sanh, do hành động đời trước”.
10. Hán: ư nội nhân nội  Pàli, không tìm ra ý nghĩa tương đương.
11. Hán: vô dục vô phương tiện Pàli: na hoti chando và vàyàmo, không có ước muốn, không có nỗ lực.
12. Pàli: mujṭṭhassatìnaṃ anàrakkhànaṃ viharataṃ, sống xao lãng, không giữ gìn (các căn).
13. Pàli: na hoti paccattaṃ sahadhammiko samaṇavàdo, không thể tự gọi mình là Sa-môn một cách chân chánh.

* Trang 84 *
device

những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu Định đoạt sẵn. Cũng vậy, này chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu Định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân Thiên Hựu Định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư Hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn được’. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia.
“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vầy, nói như vầy: ‘Tất cả hành vi của con người đều vô nhân vô duyên’. Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi: ‘Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vầy, nói như vầy: Tất cả hành vi của con người đều vô nhân vô duyên? Người kia trả lời rằng: ‘Thật vậy’. Ta lại nói với người kia rằng: ‘Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô duyên. Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô duyên. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều vô nhân vô duyên, mà cho là như thật, thì ở bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư Hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn được’. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia.
“Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục được. Thế nào là những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục? Đó là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng

* Trang 85 *
device

cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục.
“Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục.
“Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là pháp sáu xứ ta đã tự tri, tự giác, ta nói cho các ngươi biết.
“Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. Đó là pháp sáu giới mà ta đã tự tri tự giác, đã nói cho các ngươi biết.
“Do hòa hiệp của sáu giới14 nên sanh thai mẹ. Nhân sáu giới mà có sáu xứ15; nhân sáu xứ có xúc16, nhân xúc mà có thọ17.“Này các Tỳ-kheo, nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về Khổ, biết về Khổ tập, biết về Khổ diệt, biết như thật về Khổ diệt đạo. Thế nào là biết như thật về khổ? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương mà chia ly là khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, năm ấm xí thạnh là khổ.
“Thế nào là biết như thật về Khổ tập? Do Ái mà thọ Hữu trong tương lai cùng với lạc dục, mong cầu hữu nơi này hay nơi kia18.Đó là biết như thật về Khổ tập.
“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt? Do Ái này mà thọ Hữu trong tương lai cùng với lạc dục, mong cầu hữu nơi này hay nơi kia, tất cả như vậy đã đoạn trừ không còn dư tàn, đã xả ly, diệt tận, vô dục, tịch tĩnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật về Khổ diệt19.
__________________
14. Hán: lục giới hiệp   Pàli: channaṃ dhàtùnaṃ upàdàya gabbhassàvavakkanti hoti, do chấp thủ (y trên) sáu giới mà có sự nhập thai.
15. Bản Pàli: nhân nhập thai mà có danh sắc… xúc… thọ.
16. Nguyên Hán: canh lạc
17. Nguyên Hán: giác
18. Bản Pàli: vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến, sanh duyên già…
19. Bản Pàli: do vô minh diệt không dư tàn nên hành diệt…

* Trang 86 *
device

“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt đạo? Đó là tám chi thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh Định là tám. Đó là biết như thật về Khổ diệt đạo.
“Tỳ-kheo nên biết như thật về Khổ, nên đoạn Khổ tập, nên thực chứng Khổ diệt, nên tu Khổ diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về Khổ, đoạn Khổ tập, thực chứng Khổ diệt, tu Khổ diệt đạo, thì đó là Tỳ-kheo đã tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết, có thể bằng chánh trí chứng đắc Khổ đế”.
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.

* Trang 87 *
device

* Trang 88 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1