LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 3
BỘ A - HÀM
III
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

 

* Trang 912 *
device

* Trang 913 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 3

 

* Trang 914 *
device

Tổ Chức và điều hành: Sa Môn Thích Tịnh Hạnh


Với sự cộng tác của:
- Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
- Hòa thượng Giáo sư Thích Quảng Độ
- Hòa thượng Thích Đổng Minh
- Thượng tọa Giáo sư Thích Tuệ Sĩ
- Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (Trí Siêu)
- Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa (Nguyên Hồng);
v.v....

* Trang 915 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 3
BỘ A - HÀM
IIIKINH
TRUNG A - HÀM
SỐ 1
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 916 *
device

* Trang 917 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 918 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 919 *
device

MỤC LỤC
 
SỐ 26 ­ KINH TRUNG A-HÀM (I)
 
PHẨM THỨ 1: PHẨM BẢY PHÁP………………………………….3
1.KINH THIỆN PHÁP………………………………………………….5
2.KINH TRÚ ĐẠC THỌ……………………………………………………….11
3.KINH THÀNH DỤ………………………………………………………….15
4.KINH THỦY DỤ……………………………………………………………..23
5.KINH MỘC TÍCH DỤ…………………………………………………………..29
6.KINH THIỆN NHÂN VÃNG………………………………………………….37
7.KINH THẾ GIAN PHƯỚC………………………………………………….43
8.KINH THẤT NHẬT……………………………………………………………..47
9.KINH THẤT XA…………………………………………………………………53
10.KINH LẬU TẬN……………………………………………………………..63
PHẨM THỨ 2: PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG…………………………………69
11.KINH DIÊM DỤ…………………………………………………………….71
12.KINH HÒA-PHÁ………………………………………………………………77
13.KINH ĐỘ……………………………………………………………………….83
14.KINH LA-VÂN……………………………………………………………….89
15.KINH TƯ……………………………………………………………………..97
16.KINH GIÀ-LAM……………………………………………………………..101
17.KINH GIÀ-DI-NI…………………………………………………………….109
18.KINH SƯ TỬ………………………………………………………………….115
19.KINH NI-KIỀN………………………………………………………………125
20.KINH BA-LA-LAO…………………………………………………………..139
PHẨM THỨ 3: PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG…………………………..155
21.KINH ĐẲNG TÂM……………………………………………………….157
22.KINH THÀNH TỰU GIỚI………………………………………………….163
23.KINH TRÍ……………………………………………………………….169
24.KINH SƯ TỬ HỐNG…………………………………………………….177
25.KINH THỦY DỤ…………………………………………………………183
26.KINH CÙ-NI-SƯ……………………………………………………………..187
27.KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN………………………………………………193
28.KINH GIÁO HÓA BỆNH……………………………………………………205

* Trang 920 *
device

29.KINH ĐẠI CÂU-HI-LA…………………………………………..219
30.KINH TƯỢNG TÍCH DỤ…………………………………………….233
31.KINH PHÂN BIỆT THÁNH ĐẾ…………………………………………245
PHẨM THỨ 4: PHẨM VỊ TẰÊNG HỮU PHÁP…………………………..257
32.KINH VỊ TẰNG HỮU PHÁP KINH THỊ GIẢ…………………………………..269
34.KINH BẠC-CÂU-LA……………………………………………………………..283
35.KINH A-TU-LA…………………………………………………………………..287
36.KINH ĐỊA ĐỘNG……………………………………………………………….295
37.KINH CHIÊM-BA………………………………………………………………..301
38.KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (I)………………………………………………307
39.KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (II)…………………………………………………315
40.KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (I)………………………………………………………321.
41.KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (II)……………………………………………………….329
PHẨM THỨ 5: PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG…………………………………………..331
42.KINH HÀ NGHĨA…………………………………………………………………..333
43.KINH BẤT TƯ…………………………………………………………………..337
44.KINH NIỆM……………………………………………………………………..339
45.KINH TÀM QUÝ (I)………………………………………………………………341
46.KINH TÀM QUÝ (II)………………………………………………………………343
47.KINH GIỚI (I)…………………………………………………………………….345
48.KINH GIỚI (II)………………………………………………………………….347
49.KINH CUNG KÍNH (I)………………………………………………………….349
50.KINH CUNG KÍNH (II)…………………………………………………………351
51.KINH BỔN TẾ…………………………………………………………………353
52.KINH THỰC (I)………………………………………………………………..357
53.KINH THỰC (II)……………………………………………………………..363
54.KINH TẬN TRÍ……………………………………………………………….367
55.KINH NIẾT-BÀN……………………………………………………………..371
56.KINH DI-HÊ……………………………………………………………………375
57.KINH TỨC VỊ TỲ-KHEO THUYẾT……………………………………………381
PHẨM THỨ 6: PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG…………………………………385
58.KINH THẤT BẢO……………………………………………………………..387
59.KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG………………………………………………389
60.KINH TỨ CHÂU……………………………………………………………….395
61.KINH NGƯU PHẤN DỤ………………………………………………………403
62.KINH TẦN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH PHẬT…………………………409
63.KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ…………………………………………………….417
64.KINH THIÊN SỨ……………………………………………………………..433
65.KINH Ô ĐIỂU DỤ…………………………………………………………..447

* Trang 921 *
device

66.KINH THUYẾT BỔN…………………………………………………………457
67.KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM………………………………………………..471
68.KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG……………………………………………487
69.KINH TAM THẬP DỤ…………………………………………………………501
70.KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG………………………………………………509
71.KINH BỆ-TỨ……………………………………………………………………527
PHẨM THỨ 7: PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG…………………………………555
72.KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BỔN KHỞI……………………………………557
73.KINH THIÊN……………………………………………………………………583
74.KINH BÁT NIỆM……………………………………………………………….589
75.KINH TỊNH BẤT ĐỘNG ĐẠO…………………………………………………597
76.KINH ÚC-GIÀ-CHI-LA…………………………………………………………603
77.KINH SA-KÊ-ĐẾ TAM TỘC TÁNH TỬ………………………………………..607
78.KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT…………………………………………….617
79.KINH HỮU THẮNG THIÊN……………………………………………………..627
80.KINH CA-HI-NA…………………………………………………………………..637
81.KINH NIỆM THÂN………………………………………………………………..649
82.KINH CHI-LY-DI-LÊ……………………………………………………………….661
83.KINH TRƯỞNG LÃO THƯỢNG TÔN THỤY MIÊN…………………………….669
84.KINH VÔ THÍCH…………………………………………………………………….675
85.KINH CHÂN NHÂN………………………………………………………………..679
86.KINH THUYẾT XỨ…………………………………………………………………685
PHẨM THỨ 8: PHẨM UẾ……………………………………………………………….701
87.KINH UẾ PHẨM……………………………………………………………………..703
88.KINH CẦU PHÁP……………………………………………………………………717
89.KINH TỲ-KHEO THỈNH…………………………………………………………….725
90.KINH TRI PHÁP………………………………………………………………………731
91.KINH CHU-NA VẤN KIẾN…………………………………………………………..735
92.KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ……………………………………………….741
93.KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ………………………………………………………745
94.KINH HẮC TỲ-KHEO…………………………………………………………………751
95.KINH TRỤ PHÁP………………………………………………………………………757
96.KINH VÔ………………………………………………………………………………..761
PHẨM THỨ 9: PHẨM NHÂN…………………………………………………………….763
97.KINH ĐẠI NHÂN…………………………………………………………………….765
98.KINH NIỆM XỨ……………………………………………………………………783
99.KINH KHỔ ẤM (I)…………………………………………………………………793
100.KINH KHỔ ẤM (II)……………………………………………………………….801
101.KINH TĂNG THƯỢNG TÂM…………………………………………………….809
102.KINH NIỆM…………………………………………………………………………815

* Trang 922 *
device

103.KINH SƯ TỬ HỐNG………………………………………………………………..821
104.KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA…………………………………………………………….827
105.KINH NGUYỆN……………………………………………………………………..845
106.KINH TƯỞNG……………………………………………………………………….849
PHẨM THỨ 10: PHẨM LÂM…………………………………………………………….851
107.KINH LÂM (I)…………………………………………………………………………853
108.KINH LÂM (II)………………………………………………………………………857
109.KINH TỰ QUÁN TÂM (I)…………………………………………………………..861
110.KINH TỰ QUÁN TÂM (II)…………………………………………………………….865
111.KINH ĐẠT PHẠM HẠNH……………………………………………………………869
112.KINH A-NÔ-BA……………………………………………………………………….875
113.KINH CHƯ PHÁP BỔN………………………………………………………………883
114.KINH ƯU-ĐÀ-LA……………………………………………………………………887
115.KINH MẬT HOÀN DỤ……………………………………………………………….889
116.KINH CÙ-ĐÀM-DI……………………………………………………………………897

* Trang 923 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1