LOGO VNBET
PHẨM THỨ 2: PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG
 
11. KINH DIÊM DỤ
12.KINH HÒA-PHÁ
13.KINH ĐỘ
14.KINH LA-VÂN
15.KINH TƯ
16.KINH GIÀ-LAM
17.KINH GIÀ-DI-NI
18.KINH SƯ TỬ
19.KINH NI-KIỀN
20. KINH BA-LA-LAO

* Trang 69 *
device

* Trang 70 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1