LOGO VNBET
PHẨM THỨ 3: PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG
 
21.KINH ĐẲNG TÂM
22.KINH THÀNH TỰU GIỚI
23.KINH TRÍ
24.KINH SƯ TỬ HỐNG
25.KINH THỦY DỤ
26.KINH CÙ-NI-SƯ
27.KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN
28.KINH GIÁO HÓA BỆNH
29.KINH ĐẠI CÂU-HI-LA
30.KINH TƯỢNG TÍCH DỤ
31.KINH PHÂN BIỆT THÁNH ĐẾ

* Trang 155 *
device

* Trang 156 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1