LOGO VNBET
PHẨM THỨ 4: PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP

 
32.KINH VỊ TẰNG HỮU PHÁP
33.KINH THỊ GIẢ
34.KINH BẠC-CÂU-LA
35.KINH A-TU-LA
36.KINH ĐỊA ĐỘNG
37.KINH CHIÊM-BA
38.KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (I)
39.KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (II)
40. KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (I)
41.KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (II)

* Trang 257 *
device

* Trang 258 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1