LOGO VNBET
PHẨM THỨ 6: PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG

 
58.KINH THẤT BẢO
59. KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG
60. KINH TỨ CHÂU
61.KINH NGƯU PHẤN DỤ
62. KINH TẦN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH PHẬT
63. KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ
64. KINH THIÊN SỨ
65. KINH Ô ĐIỂU DỤ
66. KINH THUYẾT BỔN
67. KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM
68. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG
69. KINH TAM THẬP DỤ
70. KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG
71.KINH BỆ-TỨ

* Trang 385 *
device

* Trang 386 *
device

 
Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1