LOGO VNBET
           KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                             HOA NGHIÊM


                                  QUYỂN 20
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ
                     HIỀN HẠNH NGUYỆN (Phần 20)

 
Ở phía Bắc thành Bảo hoa đăng, có cây Bồ-đề tên là Phổ Quang Biến Chiếu Pháp Vân Thinh Tràng; gốc bằng Ma-ni bảo vương, kiên cố như kim cương, được tất cả Như Lai làm đạo tràng hiện rõ trong từng niệm; thân bằng tất cả các Ma-ni, lá bằng đủ cácloại báu đẹp xen lẫn; cành, lá, hoa, quả, tuần tự xoay đều cân xứng, bốn bên, trên dưới đều đầy đặn, trang nghiêm, phóng đủ loại ánh sáng màu sắc như lửa báu, phát ra âm thanh vi diệu, diễn thuyết về những cảnh giới sâu xa và thần thông tự tại của tất cả chư Phật. Mặt trước của cây ấy, có một hồ nước hương, tên là Tiếng sấm pháp từ ánh sáng hoa báu, nước hương đầy ắp, bờ bằng các ngọc báu xung quanh có hàng trăm vạn ức na-do-tha cây báu, hình dáng của mỗi cây đều giống cây Bồ-đề, các báu anh lạc rũ xuống xung quanh. Lạicó vô lượng cung điện lầu các, bằng các báu làm trang nghiêm khắp đạo tràng. Trong hồ hương ấy, mọc lên một hoa sen rất lớn, tên là Mây hiện khắp làm trang nghiêm tất cả các cảnh giới, của các Đức Như Lai trong ba đời. Trong ấy xuất hiện vô số ĐứcNhư Lai, nhiều như cực vi trần núi Tu-di. Đức Phật thứ nhất, hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai Đức Vương, là vị đầu tiên chứng Vô thượng Bồ-đề trên hoa ấy. Đức Phật ấy trải qua vô lượng ngàn năm diễn thuyết chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Trong mười ngàn năm, trước khi Đức Như Lai ấy thành Phật, cây Bồ-đề này phát ánh sáng lớn, biểu hiện thần thông, để giáo hóa chúng sinh. Như: Trước mười ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng thanh tịnh, tên là

* Trang 998 *
device

 Nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. Chúng sinh nào, gặp ánh sáng này, thì tâm tự tỏ ngộ và biết sau mười ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước chín ngàn năm cây ấy phóng ra ánh sáng thanh tịnh, tên là Cụ túc vô cấu cát tường tạng. Chúng sinh nào, gặp ánh sáng này, thì được mắt thanh tịnh, thấy tất cả màu sắc và biết sau chín ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước tám ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm thanh. Chúng sinh nào, gặp ánh sáng này, đều có khả năng biết được biển nghiệp khác nhau, biết đủ các quả báo và biết sau tám ngàn năm, sẽ có ĐứcPhật xuất hiện. Trước bảy ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Sinh nhất thiết thiện căn âm thanh. Chúng sinh nào, gặp ánh sáng này, thì tất cả thiện căn đều thành tựu và biết sau bảy ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước sáu ngàn năm, cây này phóng ra ánh sáng lớn, tên là Phật bất tư nghì cảnh giới âm thanh. Người nào đượcgặp ánh sáng này, thì tâm họ được rộng lớn,hoàn toàn tự tại và biết: Sau sáu ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước năm ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Nghiêm tịnh nhất thiết cõi phật âm thanh. Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng ấy, đều được thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh và biết sau năm ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước bốn ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn tên là Nhất thiết Như Lai cảnh giới vô tạp loạn đăng. Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng ấy, thì đều có khả năng nhập vào cảnh giới của Như Lai, đi khắp mọi nơi, qua lại hầu cận các Đức Phật và biết sau bốn ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước ba ngàn năm cây ấy phóng ra ánh sáng lớn tên là Nhất thiết chúng sinh phổ chiếu tam thế hiện tiền đăng. Chúng sinh nào gặp được ánh sáng này thì đều có khả năng thấy khắp biển bản sự của tất cả Như Lai và biết sau ba ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước hai ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Tam thế trí điện đăng. Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng này, thì thấy biển hạnh tương ưng của tất cả các Đức Như Lai trong quá khứ và biết sau hai ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước một ngàn năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Như Lai vô ế trí tuệ đăng. Chúng sinh nào, gặp được ánh sáng này, đều được con mắt thấy khắp, có khả năng thấy hết thần thông biến hóa của các Đức

* Trang 999 *
device

 Phật, làm thanh tịnh tất cả cõi và biết sau một ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện.Trước một trăm năm, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Linh nhất thiết chúng sinh giai đắc kiến phật tập chư thiện căn. Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng này, thì đều được thành tựu Tam-muội thấy Phật và biết sau một trăm năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước bảy ngày, cây ấy phóng ra ánh sáng lớn, tên là Nhất thiết chúng sinh đại hỷ ái nhạo âm. Chúng sinh nào, gặp được ánh sáng này, đều được thấy Phật và liền sinh tâmquý kính; biết sau bảy ngày, sẽ có Đức Phật xuất hiện.
Thiện nam! Trong mười ngàn năm cho đến bảy ngày, cây ấyxuất hiện đủ vô lượng, vô biên, ánh sáng thanh tịnh như thế, để điều phục chúng sinh giúp cho họ được thành thục. Qua bảy ngày,tất cả thế giới đều chấn động, rồi hoàn thanh tịnh, không có những tạp uế, từng niệm tất cả cõi Phật thanh tịnh trong mười phương đều hiện khắp, những sự trang nghiêm của cõi ấy cũng được hiện ra. Những chúng sinh căn tánh thuần thục, đáng được thấy Phật thì họ đều đến đạo tràng.
Bấy giờ, trong thế giới ấy; tất cả núi Luân vi, tất cả núi Tu-di và toàn thể các núi, tất cả sông biển, tất cả đại địa, tất cả thành ấp, tất cả tường thành, tất cả cung điện, tất cả âm nhạc,tất cả tư cụ, tất cả anh lạc, tất cả ngôn ngữ đều phát ra âm thanh, khen ngợi sự biến hóa trang nghiêm từ cảnh giới thần thông của tất cả chư Phật. Lại tuôn ra tất cả mây hương, tất cả mây hương đốt, tất cả mây hương bột, tất cả mây hương xoa, tất cả mây hương hình dáng Ma-ni, tất cả mây y phục bằng Ma-ni, tất cả mây bằng ánh lửa báu, tất cả mây chứa lửa, tất cả mây an lạc, tất cả mây hoa đẹp, tất cả mây âm nhạc, tất cả mây ánh sáng của Như Lai, tất cả mây ánh sáng tròn của Như Lai, tất cả mây âm thanh hạnh nguyện của Như Lai, tất cả mây biển ngôn từ của Như Lai,tất cả mây ánh sáng về màu sắc và đủ cáctướng hảo của Như Lai. Và hiện tướng bất tư nghì, lúc Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian.
Thiện nam! Xung quanh hoa sen báu Phổ hiện tam thế nhất thiếtNhư Lai trang nghiêm cảnh giới này, có mười cực vi trần cõi Phật hoa sen báu làm quyến thuộc vây quanh.Trên đài của mỗi hoa sen ấy đều

* Trang 1000 *
device

có tòa Sư tử bằng Ma-ni báu và trên mỗi tòa đều có Bồ-tát ngồi kiết già.
Thiện nam! Khi Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai Đức Vương, ở nơi đây thành Vô thượng Bồ-đề, thì đồng thời các Đức Như Lai ở nơi tất cả thế giới trong mười phương cũng thành tựu quả vị ấy; tùy theo tâm của chúng sinh mà các vị hiện ra trước họ, diễn thuyết chánh pháp. Ở nơi mỗi thế giới, đồng thời cũng làm cho vô lượng chúng sinh tránh xa nỗi khổ ác đạo, làm cho vô lượng chúng sinh sinh vào cõi trời và cõi người, làm cho vô lượng chúng sinh trụ vào hàng Thanh văn và Bích-chi-phật, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề tràng vô cấu dũng mãnh, làm cho vô lượng chúngsinh thành tựu hạnh Bồ-đề ánh sáng pháp thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề căn thanh tịnh, oai đức. Vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề có năng lực tùy thuận và bình đẳng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề đang đi vào chánh pháp, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề về năng lực thần thông đi khắp nơi không thể hoại, làm cho vô lượng chúng sinh, sinh tâm hy hữu, an trụ bình đẳng nơi hạnh Bồ-đề ở khắp tất cả Như Lai thành Đẳng chánh giác trong mười phương, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh Bồ-đề từ môn Tam-muội. Vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề được duyên vào tất cả cảnh giới thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ-đề, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi đạo Bồ-tát và tu hạnh Bồ-tát, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ đạo Ba-la-mật thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh trụ vào hàng Bồ-tát sơ địa, làm cho vô lượng chúng sinh trụ vào hàng Bồ-tát nhị địa, tam địa cho đến thập địa, làm cho vô lượng chúng sinh nhập vào hạnh nguyện thù thắng của Bồ-tát, làm cho vô lượng chúng sinh nhập vào hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền.
Thiện nam! Khi Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai Đức Vương, chuyển pháp luân với những thần lực tự tại bất tư nghì; thì chư Phật nơi mỗi thế giới kia, cũng tùy theo căn cơ mà trong từng niệm giáo hóa điều phục làm vô lượng chúng sinh được thành thục.
Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền biết chúng sinh trong thành Bảo hoa

* Trang 1001 *
device

 đăng vương cậy vào sắc tướng diện mạo và các cảnh giới mà sinh ra hôn mê buông thả, kiêu mạn. Vì muốn độ họ, ngài hiện thân rất xinh đẹp, đến thành ấy, phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp, làm cho tất cả các ánh sáng và oai đức uy nghiêm của vị Thánh vương ấy cùng các thứ báu như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cây báu, y phục báu, Ma-ni, anh lạc, thân chúng sinh đều bị ẩn mất.Ví như mặt trời xuất hiện thì ánh sáng của các vìsao đều bị đoạt mất, cũng như khối mực sánh với vàng Diêm-phù.
Lúc ấy, các chúng sinh đều nghĩ: Đây là ai? Chư Thiên hay Phạm thiên? Mà hôm nay, phóng ra ánh sáng, che khuất tất cả, làm cho sắc tướng xinh đẹp và ánhsáng oai đức của thân chúng ta không còn hiện, họ suy nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được.
Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền đứng trong không trung nơi cung điện của Luân vương mà bảo:
–Đại vương nên biết! Hôm nay, trong nước của vua có ĐứcPhật ra đời nơi cội Bồ-đề Phổ Quang Biến Chiếu Pháp Vân Thanh Tràng.Cùng lúc ấy, Phổ Hỷ Cát Tường Liên Hoa Nhãn con gái của Luân vương, trông thấy Bồ-tát Phổ Hiền hiện sắc thân với ánh sáng tự tại và nghe âm thanh vidiệu, phát ra từ ngọc anh lạc và những vật trang sức trên thân vị ấy, vui vẻ đem tâm quý kính vàtin tưởng sâu sắc rồi nghĩ: “Cầu cho tất cả thiện căn thân tướng tốt, trang nghiêm, oai nghi, thần thôngvà oai đức của ta được như thế. Hôm nay, vị Đại Thánh này, phóng ra ánh sáng lớn, cho thấy Như Lai sẽ xuất hiện ở đời có thể cứu chúng sinh đang trong đêm dài tối tăm sinh tử. Cầu cho ta cũng được như thế. Như Lai phóng ra ánh sáng trí phá tan bóng tối vô tri, hắc ám cho các chúng sinh. Cầu cho nơi ta ở thường được gần gũi bậc Thiện tri thức ấy”.
Thiện nam! Lúc này, Chuyển luân thánh vương Tỳ-lô-giá-na Bảo Liên Hoa Tạng Diệu Cát Tường Kế, cùng các quyến thuộc, nữ báu, ngàn người con, đại thần phụ tá, bảy báu, bốn binh và vô lượng người trong nội thành, trước sau vây quanh. Rồi nhờ vào thần lực của vua, mọi người đều bay lên hư không cao một do-tuần phóng ra ánh sáng chiếu khắp tứ thiên hạ, để cho toàn thể mọi người đều chiêm

* Trang 1002 *
device

 ngưỡng. Muốn cho tất cả chúng sinh đều đến gặp Phật, nên nói kệ rằng:
Phật đang xuất hiện ở thế gian
Cứu độ khắp tất cả chúng sinh
Chúng ta cần phải sớm phát tâm
Đến nơi Đấng Đạo Sư Tối Thắng
Trải qua vô lượng câu-chi kiếp
Mới có Đức Như Lai hiện ở đời
Khai thị pháp vi diệu sâu xa
Để làm lợi lạc khắp chúng sinh
Phật quán khắp tất cả thế gian
Bị điên đảo vô minh che lấp
Sinh tử dằn vặt khổ xoay vần
Nên sinh tâm đại Bi cứu độ
Vô số ngàn vạn câu-chi kiếp
Tu tập đủ các hạnh Bồ-đề
Thành tựu tâm đại Bi tối thắng
Diệt trừ hết khổ cho chúng sinh
Đầu, mắt, tai, mũi, thân, tay, chân
Tất cả vật ấy đều xả hết
Để chứng quả cam lộ Bồ-đề
Trải qua vô lượng, vô biên kiếp.
Đã hơn vô lượng câu-chi kiếp
Khó gặp bậc Đạo sư xuất thế
Để thấy, nghe, cúng dường, phụng sự
Tất cả đều lợi ích như nhau
Nay ta cùng các khanh đến đó
Xem Đức Điều Ngự Tối thắng ấy
Thành Bậc Chánh Giác chuyển pháp luân
Ngồi cội Bồ-đề dẹp quân ma
Các khanh nên quán sắc thân Phật
Phóng lưới ánh sáng không giới hạn
Nhiều loại sắc đẹp đều thanh tịnh
Diệt trừ tối khổ cho chúng sinh

* Trang 1003 *
device

Ở trong từng mỗi lỗ chân lông
Phóng ra vô số mây ánh sáng
Chiếu khắp tất cả các chúng sinh
Khiến họ đều hoan hỷ và quý kính
Các khanh từng người nên nghĩ kỹ
Phát sinh tâm tinh tấn rộng lớn
Lập tức cùng đến Đức Như Lai
Để thân cận thành kính cúng dường.
Khi Chuyển luân thánh vương nói kệ khen Phật và khai ngộ cho tất cả chúng sinh trong nước rồi, thì từ nơi thiện căn của vua, xuất hiện mười ngàn loại mây cúng dường, bay đến đạo tràng, hướng về chỗ Đức Như Lai. Đó là: Mây tất cả lọng báu, mây tất cả phướng hoa, mây tất cả y báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả cờ báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa đẹp, mây tất cả lưới linh báu và mây tất cả vật dụng trang sức, trang trí khắp cả hư không. Đến nơi, mọi người đặt lễ vật dưới chân Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai Đức Vương, đi nhiễu quanh vô số trăm ngàn vạn vòng, rồi đến trước Phật đang ngồi trên tòa sen báu Phổ chiếu thập phương quang minh ma-ni. Ngay khi ấy Phổ Hỷ Cát Tường Liên Hoa Nhãn, con gái của Luân vương, mở tất cả anh lạc trang sức trên thân, thành kính tung lên hư không. Những vật trang điểm ấy, ở trên hư không, biến thành lọng báu, bằng đại Ma-ni, xung quanhcó rèm lưới báu Ma-ni, đủ các màu sắc rũ xuống; các Long vương cùng nắm giữ. Khoảng cách giữa cáccung điện, có mười loại lọng báu quyến thuộc vây quanh, trong ngoài thanh tịnh, trông như những lầu các. Bên trên có những vừng mây anh lạc che khắp và tô điểm bằng nhiều loại cây báu, biển hương Ma-ni,cùng các loại trang sức xinh đẹp.
Trong lọng báu ấy, có cây Bồ-đề cành lá sum suê, che khắp pháp giới, từng niệm hiện ra vô lượng sự trang nghiêm. Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na ngồi dưới cây này, có không thể nói, không thể nói cõi Phật cực vi trần Bồ-tát vây quanh sau trước.  Các vị ấy đều sinh ra từ hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, trụ vào nơi không sai biệt bất tư nghì của Bồ-tát, cũng thấy những vị vua, vây quanh Đức Như Lai, chắp tay chiêm ngưỡng; cũng thấy sức thần thông tự tại của các Đức

* Trang 1004 *
device

Như Lai; lại thấy sự tuần tự thành hoại của các kiếp, thấy sự tuần tự ra đời của các Đức Phật trong tất cả thế giới, thấy tất cả thế giới đó, mà mỗi thế giới, đều có Bồ-tát Phổ Hiền, dùng đủ các vật cúng dường để cúng dường các Đức Như Lai, dùng đủ mọi cách để điều phục tất cả chúng sinh;cũng thấy tất cả Bồ-tát và tự thân của các ngài đều ở trong thân của Phổ Hiền; cũng thấy thân mình ở trước tất cả Như Lai, trước các ngài Phổ Hiền, trước tất cả Bồ-tát và trước tất cả chúng sinh; cũng thấy tất cả thế giới, mà mỗi thế giới đều có số thế giới nhiều bằng cực vi trần trong cõi Phật, đủ các ranh giới, đủ cách duy trì, đủ các hình thù, đủ các thể tánh, đủ cách bố thí, đủ cách trang nghiêm, đủ sự thanh tịnh, đủ các loại mây trang nghiêm che bên trên,đủ các tên kiếp, đủ các Đức Phật xuất hiện,nhiều tam thế, đủ phương hướng xứ sở, đủ cách an trụ vào pháp giới, đủ cách nhập pháp giới, đủ cách an trụ vào hư không, đủ cách làm trang nghiêm của Bồ-tát, đủ các chỗ ở của Bồ-tát, đủ các đạo tràng Bồ-đề của Như Lai, đủ các sức thần thông của Như Lai, đủ loại tòa Sư tử của Như Lai, đủ loại biển đại hội của Như Lai, đủ hạng chúng khác nhau của Như Lai, đủ các phương tiện quyền xảo của Như Lai, đủ cách chuyển bánh xe pháp của Như Lai, đủ các âm thanh vi diệu của Như Lai, đủ các biển ngôn từ của Như Lai và đủ các mây Khế kinh của Như Lai. Thấy những cảnh như thế rồi tâm của cô thanh tịnh và rất là vui mừng.
Bấy giờ, Đức Như Lai ấy thuyết pháp cho cô gái này, Khế kinh được thuyết tên là Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp Luân Âm, còn có số Khế kinh nhiều như số cực vi trần nơi mười cõi Phật làm quyến thuộc.
Khi nghe kinh này rồi, cô gái ấy liền thành tựu được mười ngàn môn Tam-muội, thân tâm dịu dàng, không còn thô bạo như lúc mới vào thai, lúc mới chào đời, như cây Sa-la mới nẩy mầm, thì tâm Tam-muội ấy nhu hòa và khả ái cũng như thế. Đó là Tam-muội thấy tất cả Phật, Tam-muội Phổ chiếu khắp các cõi, Tam-muội nhập sâu vào tất cả ba đời,Tam-muội diễn giảng tất cả Phật pháp, Tam-muội hiểu rõ tất cả nguyện hải của Phật, Tam-muội khai ngộ tất cả chúng sinh khiến ra khỏi khổ sinh tử, Tam-muội thường nguyện phá tất cả sự tối tăm của chúng sinh, Tam-muội thường nguyện diệt tất cả khổ của

* Trang 1005 *
device

chúng sinh, Tam-muội thường nguyện sinh tất cả an vui cho chúng sinh, Tam-muội giáo hóa tất cả chúng sinh mà không mỏi mệt, Tam-muội tự tại trang nghiêm của Bồ-tát ở tất cả các trụ địa, Tam-muội tất cả Bồ-tát không chướng ngại, Tam-muội đến khắp các cõi Phật thanh tịnh. Đạt được mười ngàn Tam-muội như thế rồi và lại được Đẳng dẫn (định) vi tế. Đó là tâm không động, tâm hoan hỷ, tâm an ổn,tâm ánh sáng chiếu khắp, tâm tuân theo sự giáo dục của Thiện tri thức, tâm nương vào sự sâu xa Nhất thiết trí, tâm tùy thuận giáo hạnh từ vô lượng, tâm xả ly tất cả chấp trước, tâm không trụ tất cả cảnh giới thế gian, tâm thâm nhập cảnh giới của Như Lai, tâm chiếu khắp tất cả biển sắctướng của Phật, tâm không tán loạn, tâm không layđộng, tâm không chướng ngại, tâm không cao thấp,tâm không mỏi mệt, tâm không thoái chuyển, tâm được tự tại, tâm cách xa lười biếng, tâm chánh niệm về tự tánh của các pháp, tâm an trụ của tất cả biển pháp môn, tâm tu hành tất cả biển pháp, tâm thông hiểu tất cả biển chúng sinh, tâm cứu hộ tất cả biển chúng sinh, tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới, tâm phát sinh tất cả biển nguyện của Phật, tâm phá tất cả núi chướng ngại, tâm tích tập đống phước rộng lớn, tâm thấy hết mười lực của Như Lai, tâm chiếu khắp cảnh giới của Bồ-tát, tâm làm phát triển trợ đạo của Bồ-tát, tâm nương vào khắp tất cả biển phương hướng. Rồi chăm chú tư duy, quán sát về những đại nguyện của Phổ Hiền và phát triển tất cả biển nguyện bình đẳng của Như Lai, nhiều bằng số cực vi trần trong mười cõi Phật. Đó là: Nguyện làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện làm thành thục tất cả chúng sinh, nguyện biết khắp tất cả pháp giới nguyện nhập khắp tất cả biển pháp giới, nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, tu hạnh Bồ-tát đến tận đời vị lai, nguyện đến tận ngằn mé kiếp vị lai không bỏ tất cả chúng sinh, nguyện được thân cận tất cả Như Lai,nguyện được phụng sự và làm cho tất cả bạn bè vui vẻ, nguyện được cúng dường tất cả các ĐứcNhư Lai đều làm cho viên mãn, nguyện trong từng niệm, tu hạnh Bồ-tát làm tăng trưởng Nhất thiết trí, không gián đoạn phát mười cõi Phật cực vi trần số biển nguyện như thế và thành tựu những biển đại nguyện của Phổ Hiền. Rồi Đức Như Lai ấy tiếp tục diễn thuyết khai thị cho cô gái này từ phát tâm cho đến việc trồng thiện căn, việc tu diệu hạnh, việc được

* Trang 1006 *
device

kết quả lớn, khiến cho tỏ ngộ,tin hiểu chắc chắn những thành tựu về biển nguyện rộng lớn tròn đầy của Như Lai, một tâm hướng về quả vị Nhất thiết trí.
Thiện nam! Trước thời gian ấy, hơn mười đại kiếp, cómột thế giới tên là Luân quang chiếu ma-ni vương, Đức Phật hiệu là Nhân-đà-la Tràng Cát Tường Tướng. Cô Liên Hoa Nhãn này; trong giáo pháp để lại của Đức Như Lai ấy, được Bồ-tát Phổ Hiền khuyên tu bổ tượng Phật bị vỡ trên tòa sen. Đắp lại xong, cô gái ấy tô điểm tượng thật rực rỡ bằng các vật báu, sau đó phát tâm Vô thượng Bồ-đề.
Thiện nam! Ta nhớ thuở xưa, nhờ Thiện tri thức Bồ-tát Phổ Hiền giúp ta trồng thiện căn này. Từ đó trở đi ta không còn rơi vào đường ác, thường được sinh vào các hàng quý tộc, làm vua cõi trời, vua cõi người; sinh ở nơi nào cũng có thân hình đặc biệt xinh đẹp, đoan chánh đáng yêu, sắc tướng đầy đặn, ai cũng thích nhìn, thường gặp Đức Phật,thường được thân cận Bồ-tát Phổ Hiền. Ngài giúp ta ghi nhớ pháp môn đã đạt được và còn hướng dẫn, khai ngộ giáo hóa cho đến ngày nay làm cho ta hoan hỷ.
Thiện nam! Ý ông thế nào? Chuyển luân vương Tỳ-lô-giá-na Bảo Liên Hoa Tạng Diệu Cát Tường Kế đâu phải ai xa lạ. Nay chính là Bồ-tát Di-lặc. Nàng Cụ Túc Viên Mãn Cát Tường Diện, vợ của vua Thuở ấy, nay là Thần chủ về đêm Cụ Túc Công Đức Tịch Tĩnh Âm Hải, hiện đang ở gần đây. Còn đồng nữ Phổ Hỷ Cát Tường Liên Hoa Nhãn Thuở ấy, chính là ta đây.
Thuở xưa, ta làm đồng nữ, Bồ-tát Phổ Hiền khuyên ta tu bổ thánh tượng và tòa sen, để tạo nhân duyên Vô thượng Bồ-đề và giúp ta phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Thời ấy, khi ta mới phát tâm, ngài lại hướng dẫn cho tađược gặp Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai Đức Vương. Ta liền mở anh lạc nơi thân, tung lên cúng dường các Đức Phật. Nhờ được thấy thần biến của Phật và được nghe Đức Phật thuyết pháp, nên ta liền được môn giải thoát hiện khắp tất cả thế gian để điều phục chúng sinh của Bồ-tát. Và từ đó, hễ được gặp các Đức Phật dù nhiều như số cực vi trần núi Tu-di ta cũng đều trân trọng, cung kính, cúng dường, lắng nghe các Đức Như Lai ấy thuyết pháp, nghe pháp sinh vui mừng

* Trang 1007 *
device

nương giáo pháp mà tu hàn; trong mỗi niệm đều được thấy các Đức Như Lai ấy và đại hội Bồ-tát trongcõi của chư Như Lai. Sau thế giới Tỳ-lô-giá-na oai đức cát tường, thuộc kiếp Vô cấu viên mãn. Có thế giới, tên là Ma-ni luân chủng chủng diệu sắc trang nghiêm, kiếp tên là Đại quang. Có năm trăm Đức Phật xuất hiện trong ấy, ta cũng đều cung kính, phụng sự, cúng dường, làm cho các vị đều hoan hỷ. Đức Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi Vân Tràng,Lúc ấy, ta làm Dạ thần, trông thấy Đức Phật đi ra, bèn cung kính cúng dường. Kế đến có Đức Phật hiệu là Kim Cang Na-la-diên Tràng, lúc ấy ta làm Luân vương, tìm cách thân cận phụng sự, cung kính, cúng dường.
Bấy giờ, Đức Phật giảng thuyết Tu-đa-la cho ta, pháp ấy tên là Nhất thiết Phật xuất hiện.Ngoài ra còn có các Tu-đa-la nhiều như cực vi trần trong mười cõi Phật làm quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện hiệu là Kim Cương Vô Ngại Đức. Thời đó ta làm Chuyển luân vương cung kính cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta tên là Phổ chiếu nhất thiết chúng sinh nhãn còn có cực vi trần Tu-di sơn Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật, hiệu là Hỏa Diệm Sơn Cát Tường Trang Nghiêm. Thời đó ta làm con gái của trưởng giả cung kính, cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta, tên là Phổ chiếu tam thế tạng trang nghiêm và còn có các Tu-đa-la nhiều như cực vi trần của cõi Diêm-phù-đề làm quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì.Kế đến có Đức Phật xuất hiện, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương. Lúc đó, ta làm Thiên vương cung kính, cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta, tên là Phân biệt nhất thiết pháp giới trí, có năm trăm Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện hiệu là Thâm Diệu Pháp Cát Tường Hải Quang, thời đó ta làm con gái của Long vương, nổi mây làm mưa báu Ma-ni như ý để cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta tên là Tốc tật tăng trưởng hoan hỷ hải, có trăm vạn ức na-do-tha Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện, hiệu là Bảo Phong Quang Diệm Đăng, Lúc đó, ta làm Hải thần, nổi mây làm mưa hoa sen báu, để thân cận phụng sự, cung kính, cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta, tên là Pháp giới Phương tiện hải ánh sáng và còn có các Tu-đa-la nhiều bằng cực vi trần trong

* Trang 1008 *
device

một cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện, hiệu là Công Đức Hải QuangChiếu Viên Mãn Cát Tường, thuở ấy, ta là tiên Ngũ Thông, hiện đại thần lực, có sáu ngàn chư tiên quyến thuộc vây quanh, nổi mây làm mưa hương thơm, hoa đẹp như núi cao, để cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta tên là Vô trước pháp đăng, có sáu ngàn Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện hiệu làTỳ-lô-giá-na Cát Tường Tạng, Thuở ấy, ta làm chủ Địa thần tên là Bình Đẳng Lợi Ích, với vô lượng Địa thần, nổi tất cả mây cây báu, tất cả mây kho báu, tất cả mây anh lạc báu, tất cả mây vật dụng trang sức bằng báu để làm mưa cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu-đa-la cho ta, tên là Xuất sinh nhất thiết Như Lai trí tạng, có vô lượng Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe ghi nhớ không quên.
Thiện nam! Có năm trăm Đức Như Lai tuần tự xuất hiện như thế. Đức Phật cuối hiệu là Pháp Giới Hư Không Bảo Sơn Viên Mãn Cát Tường Đăng. Thời ấy ta làm kỹ nữ, tên là Khả Hỷ Cát Tường Diện, gặp lúc Đức Phật vào thành, ta ca vũ cúng dường.Cùng Lúc ấy, nhờ oai lực của Đức Phật, nên ta vọt lên không trung dùng một ngàn bài kệ hay khen ngợi Đức Phật. Rồi vì ta, Đức Phật phóng ra ánh sáng giữa hai chân mày, tên là Phổ chiếu pháp giới quang minh trang nghiêm, ánh sáng ấy chiếu khắp thân ta. Nhờ tiếp xúc ánh sáng ấy, nên ta đạt được môn giải thoát tên là Pháp giới phương tiện bất thoái tạng.
Thiện nam! Thế giới ấy, trải qua những kiếp nhiều như cực vi trần trong một cõi Phật, tất cả Đức Như Lai xuất hiện trong ấy như thế; ta đều cung kính, phụng sự,cúng dường; làm cho các vị đều hoan hỷ. Đức Như lai ấy diễn thuyết cho ta đủ các giáo pháp, ta đều ghi nhớ, thọ trì đúng pháp, cho đến một đoạn một câu cũng không quên. Ta ở nơi mỗi Đức Như Lai ấy, luôn tán dương khen ngợi tất cả Phật pháp và làm lợi ích khắp vô lượng chúng sinh. Ở nơi mỗi Đức Như Lai, ta được thân pháp giới rộng lớn, được trụ vào tạng pháp giới trong ba đời, được nhập ánh sáng Nhất thiết trí và nhập vào tất cả hạnh của Phổ Hiền.
Thiện nam! Ta nhờ nương vào ánh sáng Nhất thiết trí nên trong

* Trang 1009 *
device

từng từng niệm, được thấy vô lượng Đức Phật. Khi được thấy Phật rồi; thì những gì trước đây chưa được, chưa thấy, chưa nghe về những diệu hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền, nay đều được thành tựu. Vì sao? Chính vì được ánh sáng Nhất thiết trí và sự biểu hiện khác nhau của vô lượng, vô biên môn pháp giới.
Bấy giờ, Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh, muốn nói lại cho rõ nghĩa của môn giải thoát này, nên nương vào oai thần của Đức Phật mà nói kệ cho Đồng tử Thiện Tài:
Thiện Tài nên lắng nghe ta nói
Pháp sâu xa khó thấy khó vào
Ánh sáng xuyên suốt cả ba đời
Trí sáng là cửa để phân biệt
Khi ta mới phát tâm Bồ-đề
Chuyên cầu trí Phật và công đức
Chứng được môn giải thoát vô biên
Tuyên dương vì ông, nên lắng nghe
Nhớ xưa hơn số cực vi trần kiếp
Có kiếp tên là Vô cấu luân
Cõi hiệu Thắng tràng biến chiếu đăng
Rộng lớn trang nghiêm không chút nhơ
Đấng mười lực xuất hiện trong ấy
Bằng số cực vi trần Tu-di
Đầu tiên: Bảo Diệm Cát Tường Quang.
Kế đến: Pháp vương Công Đức Tràng.
Thứ ba: Pháp Tràng Phước Tu-di.
Thứ tư: Vô Úy Tự Tại Vương.
Thứ năm: Phật hiệu Tịch Tĩnh Vương.
Phật thứ sáu, hiệu Tịch Tĩnh Thành.
Như Lai thứ bảy, hiệu Xưng Sơn.
Đạo sư thứ tám: Tu-di Đức.
Thứ chín: Phật hiệu Cát Tường Quang.
Phật thứ mười, hiệu là Nguyệt Diện.
Ở nơi mười Đức Thế Tôn này
Giúp ta tỏ ngộ môn đầu tiên

* Trang 1010 *
device

Sau đó tuần tự có mười Phật
Tiếp nối xuất hiện ở thế gian
Phật đầu tiên, hiệu Hư Không Trụ.
Như Lai thứ hai, hiệu Phổ Quang.
Thứ ba: Xuất Sinh Trụ Chư Phương.
Thứ tư: Như Lai Chánh Niệm Hải.
Phật thứ năm, hiệu Cao Thắng Quang.
Thứ sáu: Thế Tôn Tu-di Vân.
Thứ bảy: Như Lai Pháp Diệm Quang.
Như Lai thứ tám, hiệu Xưng Sơn.
Thứ chín: Xuất Sinh Liên Hoa Vương.
Mười: Phật Đại Bi Pháp Giới Hoa.
Mười biển Phật này chiếu ánh sáng.
Giúp ta ngộ nhập môn thứ hai.
Sau đó liên tục không gián đoạn,
Tuần tự mười vị Phật xuất hiện,
Như Lai thứ nhất: Quang Tràng Vương.
Phật thứ hai, hiệu Trí Tuệ Quang.
Phật thứ ba, hiệu Lợi Ích Tâm.
Thứ tư: Như Lai Đế Cát Tường.
Như Lai thứ năm, hiệu Thiên Trí.
Phật thứ sáu, hiệu Tôn Tuệ Vương.
Phật thứ bảy, hiệu Trí Cát Tường.
Phật thứ tám, hiệu Quang Chiếu Vương.
Thứ chín: Phật Dũng mãnh Thiên Hành.
Thứ mười: Pháp Giới Liên Hoa Tôn.
Mười Phật biểu hiện pháp rộng lớn.
Giúp ta thành tựu môn thứ ba.
Sau đó lại được gặp liên tiếp,
Mười Phật tuần tự nối nhau hiện.
Vị đầu: Bảo Diệm Sơn Cát Tường.
Phật thứ hai: Công Đức Cát Tường.
Phật thứ ba, hiệu Pháp Quang Minh.
Phật thứ tư, hiệu Liên Hoa Tạng.

* Trang 1011 *
device

Thứ năm: Phật Trí Nguyệt Diệu Nhãn.
Thứ sáu: Như Lai Hương Bảo Quang.
Thứ bảy: Thiện Thệ Tu-di Đức.
Thứ tám: Càn-thát-bà Quang Minh.
Thứ chín: Phật Ma-ni Tạng Vương.
Thứ mười: Phật Cụ Túc Oai Đức.
Sau đó tuần tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Phật đầu tiên, hiệu Quảng Đại Trí.
Phật thứ hai, hiệu Bảo Quang Minh.
Thứ ba: Như Lai Công Đức Vân.
Phật thứ tư, tên Tối Thắng Tướng.
Thứ năm: Khổ Hạnh Viên Mãn Quang.
Phật thứ sáu, hiệu Na-la-diên.
Thứ bảy: Thế Tôn Tu-di Đức.
Thứ tám: Công Đức Luân Vi Vương.
Thứ chín: Như Lai Vô Thắng Tràng.
Phật thứ mười, hiệu Đại Thọ Vương.
Sau đó thứ tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Vị đầu: Đế Đức Sa-la Vương.
Vị kế: Phổ Hiện Thế Chủ Thân.
Phật thứ ba, hiệu Cao Hiển Quang.
Phật thứ tư, tên Kim Cương Quang.
Thứ năm: Thế Tôn Địa Oai Đức.
Thứ sáu: Thâm Diệu Pháp Đức Vương.
Thứ bảy: Pháp Hải Đại Trí Âm.
Phật thứ tám, hiệu Tu-di Tràng.
Thứ chín: Như Lai Trí Quang Chiếu.
Thứ mười: Diệu Bảo Cát Tường Vương.
Sauđ ó tuần tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Nhất: Phạm Quang. Hai: Hư Không Âm.
Thứ ba: Pháp Giới Tượng Kiết Tượng.

* Trang 1012 *
device

Thứ tư: Viên Mãn Quang Minh Luân.
Thứ năm: Chủ Phương Trí Quang Tràng.
 Sáu: Hư Không Đăng. Bảy: Diệu Đức.
Thứ tám: Biến Chiếu Cát Tường Quang.
Thứ chín: Phước Quang Tịch Tĩnh Đức.
Thứ mười: Đại Bi Vân Cát Tường.
Sau đó tuần tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Một: Chân Đế Lực Trí Quang Minh.
Hai, hiệu Nhất Thiết Chúng Sinh Tiến.
Ngài thứ ba, hiệu Cao Hiển Quang.
Phật thứ tư, hiệu Quang Minh Thân.
Thứ năm: Thiện Thệ Pháp Xuất Sinh.
Phật thứ sáu, hiệu Tốc Tật Phong.
Thứ bảy, Thế Tôn Cát Tường Tướng.
Thứ tám: Như Lai Dũng Mãnh Tràng.
Phật thứ chín, tên Bảo Chi Tiết.
Thứ mười: Phổ Hiện Tam Thế Quang.
Sau đó tuần tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Phật đầu: Nguyện Hải Cát Tường Đăng.
Phật kế: Cát Tường Kim Cương Sơn.
Thứ ba: Kiên Cố Tu-di Đức.
Phật thứ tư, tên Niệm Tràng Vương.
Thứ năm: Như Lai Pháp Trí Tôn.
Phật thứ sáu, tên Bát-nhã Đăng.
Phật thứ bảy, hiệu Đức Quang Tràng.
Phật thứ tám, tên Quảng Đại Trí.
Thứ chín: Trí Hạnh Pháp Giới Môn.
Thứ mười: Pháp Hải Trí Cát Tường.
Sau đó tuần tự có mười Phật,
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Vị đầu: Phước Sơn Công Đức Vương.
Phật kế, tên là Trí Cát Tường.

* Trang 1013 *
device

Thứ ba: Như Lai Pháp Già Luân.
Thứ tư: Phật Bảo Vương Cát Tường.
Thứ năm: Công Đức Luân Cát Tường.
Thứ sáu: Phật Phổ Trí Diệm Quang.
Phật thứ bảy, hiệu Tu-di Đăng.
Thứ tám: Thế Tôn Tấn Tốc Quang.
Thứ chín: Như Lai Đại Tịch Thanh.
Phật thứ mười, tên Tịch Tĩnh Tràng.
Mười một: Chúng Sinh Cát Tường Đăng.
Mười hai: Đại Nguyện Tốc Cát Tường.
Mười ba; Vô Năng Thắng Lực Tràng.
Mười bốn, Thế Tôn Trí Diệm Hải.
Đều làm thượng thủ ở thế gian.
Đem lợi ích khắp khắp chúng sinh.
Sau đó tuần tự có mười Phật.
Nối nhau xuất hiện ở thế gian.
Phật thứ nhất, tên Pháp Tự Tại.
Thứ hai: Như Lai Vô Trước Trí.
Thứ ba: Thế Tôn Hải Tuệ Âm.
Thứ tư: Điều Ngự Chúng Mật Âm.
Thứ năm: Phật Cụ Túc Ngôn Từ.
Thứ sáu: Diệu Âm Đại Cát Tường.
Thứ bảy: Phật Trí Tự Tại Chuyển.
Thứ tám: Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền.
Chín: Đẳng Chúng Sinh Cát Tường Thân.
 Mười, tên Đức Hiền Tự Tánh Sơn.
Trải qua trần số kiếp như Tu-di.
Có những Đức Như Lai thượng thủ.
Làm đèn thế soi sáng chúng sinh.
Ta đều cúng dường không lỡ dịp.
Trải qua cực vi trần cõi Phât.
Trong kiếp ấy có các Như Lai.
Ta đều cúng dường khắp tất cả.
Vào biển giải thoát sâu xa ấy.

* Trang 1014 *
device

Ta với vô biên kiếp như thế.
Tu hành được môn giải thoát này.
Nay ông nghe rồi mau tu tập.
Chẳng lâu cũng sẽ được như ta.
Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát hiện khắp thế gian để điều phục chúng sinh. Còn như các vị Đại Bồ-tát, tích tập vô biên biển hạnh, phát đủ các tâm giải thoát, hiện đủ loại thân, đầy đủ các căn, trọn vẹn các nguyện, nhập đủ các Tam-muội phát sinh đủ các thần thông, thành tựu đủ các phương tiện, làm đủ các lợi ích hội nhập đủ các tạng trí, chiếu sáng đủ các biển pháp môn, đạt được đủ các ánh sáng của pháp, đi đếnđủ các biển cõi Phật, phụng sự đủ các pháp quán đỉnh của Phật, thờ đủ các bậc Thiện tri thức, ngộ đủ các môn giải thoát, chứng đủ cácsự tự tại của tâm, sinh đủ các hạnh vô tác,hiện đủ các sắc khó nghĩ lường, thuận theo đủ các tâm của chúng sinh, phát sinh đủ các thân biến hóa, nhập đủ các địa vị Bồ-tát, biết đủ các pháp nhân duyên, xa lìa các sự phân biệt vọng tưởng, nương vào những hạnh nguyện của Bồ-tát,thọ trì những lời di giáo của Đức Phật, an trụ,phát sinh diệu hạnh của Phổ Hiền thì ta làm sao có thể biết và nói hết công đức, hạnh nguyện của các vị ấy.
Thiện nam! Gần đây, nơi Bồ-đề đạo tràng có vị thần chủ về đêm, tên Cụ Túc Công Đức Tịch Tĩnh Âm Hải, ngồi nơi tòa Sư tử Tinh tú quang tràng ma-ni vương trang nghiêm bảo liên hoa tạng và có trăm vạn a-tăng-kỳ Thần chủ về đêm làm quyến thuộc vây quanh. Ông đến thỉnh vấn vị ấy rằng:
–Bồ-tát làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát?
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân vị Dạ thần ấy, nhiễu quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, lưu luyến, rồi từ giã ra đi.

* Trang 1015 *
device

 
Đại Tập 40 - Bộ Hoa Nghiêm V - Số 286- 292 & Số 293 (Q.1-22)