LOGO VNBET
         KINH THẬP ĐỊA
                QUYỂN 5
Phẩm 6: ĐỊA HIỆN TIỀN (Phần 2)

 
Phật tử! Bồ-tát trụ địa Hiện tiền, tâm ý không hoại, luôn đầy đủ; ý tâm kiên định, hiền thiện sâu xa, không thoái chuyển,  không dừng nghỉ, không nhơ, không hạn lượng, cầu trí tuệ, trí tuệ tương ưng phương tiện, tất cả đều viên mãn. Từ tâm như vậy, Bồ-tát tùy thuận pháp giác ngộ của Phật, đối trị các dị luận, siêng năng không chùn bước, thân nhập Trí địa; bỏ địa vị Thanh văn, Độc giác, một lòng hướng về trí Phật; phiền não, ma oán hiện hành không thể hại được; khéo trụ  trong trí ánh sáng của Bồ-tát, khéo tu tập các pháp không, vô tướng, vô nguyện, trí tuệ luôn hợp với phương tiện, phát khởi các pháp giác ngộ. Bồ-tát này khi trụ địa Hiện tiền, thì phát triển Trí tuệ ba-la-mật và chứng “thuận nhẫn thứ ba”, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tùy thuận thật nghĩa của các pháp không chút sai trái. Bồ-tát trụ nơi địa Hiện tiền, nhờ trí và lực rộng lớn nên gặp được trăm ngàn vạn ức câu-chi Phật. Gặp được Phật, Bồ-tát dùng ý lạc tăng thượng, cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường các thứ y phục, thứ ăn, đồ ngồi, thuốc men, những vật cần dùng, phụng hiến cho Bồ-tát các thứ tạo an lạc vi diệu, cung kính chúng Tăng, hồi hướng căn lành lên đạo Vô thượng Bồ-đề. Cung kính phụng sự Phật, thiết tha nghe chánh pháp, nghe rồi thọ trì, tu tập bằng trí sáng suốt, không điên đảo, giữ vững chánh hạnh, nhớ lâu, dần dần thâm nhập tạng pháp Như Lai. Bồ-tát trụ nơi địa Hiện tiền thứ sáu này, trải qua vô số kiếp căn lành càng sáng rực, càng minh tịnh; càng trải qua vô số trăm ngàn câu-chi kiếp, căn lành càng thêm sáng trong.
Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng làm đồ trang sức, nếu xen

* Trang 218 *
device

 lẫn ngọc báu lưu ly thì càng đẹp hơn. Cũng thế, căn lành của Bồ-tát trụ nơi địa này nhờ suy xét bằng trí tuệ nên càng thanh tịnh, vắng lặng không ai hơn được.
Lại nữa, Phật tử! Ví như ánh sáng mặt trăng có thể làm cho chúng sinh vui thích mà bốn loại gió không thể hủy hoại được. Cũng thế, căn lành của Bồ-tát trụ nơi địa này, dập tắt vô số lửa phiền não của chúng sinh mà bốn loại ma đạo không thể hoại được. Trong mười Ba-la-mật, Bồ-tát tu nhiều về Tuệ ba-la-mật, các Ba-la-mật khác thì tùy sức mà tu tập.
Phật tử! Đó là nói tóm lược về địa Hiện tiền thứ sáu. Bồ-tát trụ nơi địa này, thọ sinh thường làm Thiên vương cõi trời Diệu hóa, đủ uy lực giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng chấm dứt tăng thượng mạn, trả lời thông suốt khi bị Thanh văn cật vấn, khiến chúng sinh hiểu thấu về duyên sinh sẽ tạo nghiệp. Hành trì mọi việc như Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không rời suy nghĩ về Phật, về Pháp, về Tăng, về Bồ-tát, về hạnh Bồ-tát, về giải thoát, về các trụ địa, về Phật lực, về pháp không sợ, về pháp Bất cộng của Phật, cho đến không rời sự suy nghĩ về hành tướng thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người đứng đầu, là thù thắng, vi diệu, vô thượng; là người dẫn đường, là tướng soái, cho đến nguyện làm chỗ nương tựa để đạt trí Nhất thiết trí. Nếu tinh tấn tu tập, thì chẳng bao lâu, chứng được trăm ngàn câu-chi Tam-muội của Bồ-tát, gặp được trăm ngàn câu-chi Đức Phật, được Phật gia hộ khiến thông hiểu tất cả, có thể chuyển động trăm ngàn câu-chi thế giới, đi khắp trăm ngàn câu-chi cõi nước, soi chiếu trăm ngàn câu-chi cảnh giới, thành tựu cho trăm ngàn câu-chi loại chúng sinh, sống trăm ngàn câu-chi kiếp, trước sau đều vào trong trăm ngàn câu-chi kiếp, suy xét rõ trăm ngàn câu-chi pháp, thị hiện trăm ngàn câu-chi thân, mỗi thân hiện trăm ngàn câu-chi Bồ-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thắng, nên mọi việc đi lại, thần thông, ánh sáng, thân tướng, mắt, cảnh giới, âm thanh, hành động, trang nghiêm, sự hiểu biết, giữ gìn, tạo tác, dù có trải qua trăm ngàn câu-chi kiếp, cũng không thể nói hết.
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại ý nghĩa trên nên nói kệ rằng:

* Trang 219 *
device

Bồ-tát thanh tịnh Địa thứ năm
Thấy pháp không tướng, không tự tánh
Không khởi, chẳng sinh, luôn vắng lặng
Bản tánh thanh tịnh, không hý luận
Cũng không lấy bỏ, như huyễn hóa
Có không, chẳng hai, lìa phân biệt
Tùy thuận pháp tánh, xét như vậy
Trí đó vào được Địa thứ sáu
Thuận nhẫn, mạnh nhanh, đầy đủ trí
Xét tướng sinh diệt của thế gian
Chỉ vì chấp ngã, thế gian hiện
Trừ khử ngã chấp, chẳng thế gian
Thông đạt như lý duyên khởi không
Không hoại, giả lập, do hòa hợp
Không làm, không nhận, không thọ mạng
Các hành như mây nổi khắp nơi
Không hiểu thật Đế là vô minh
Nghiệp quả do si gọi là hành
Tâm sinh đầu tiên gọi là thức
Các uẩn sinh khởi là danh sắc
Năm uẩn lớn mạnh là sáu nhập
Căn, trần, thức, xúc, thọ sinh ra
Nghiệp hữu lậu phát sinh các uẩn
Uẩn suy gọi già, hoại gọi chết
Từ đó có đủ khổ não lớn
Hiểu rõ ba cõi đều từ tâm
Mười hai duyên sinh từ tâm có
Sống chết qua lại do tâm tạo
Diệt trừ vọng tâm, sống chết tận
Vô minh cũng có hai tạo tác
Ngu si mê hoặc, nhân của hành
Cứ thế cho đến già hoại diệt
Do vậy khổ đau nào hết được
Vô minh là nhân sinh ra hành

* Trang 220 *
device

Không đoạn, lại giúp sức tạo thành
Vô minh không còn, hành hoại diệt
Hết giúp, pháp khác cũng như vậy
Si, ái, thủ là dòng phiền não
 Hành, hữu là nghiệp, chi khác: Khổ
Vô minh và hành, thuộc quá khứ
Thức cho đến thọ là hiện tại
 Ái, thủ là nhân, khổ đời sau
Quán xét đoạn trừ nguồn gốc khổ
Xúc, thọ phát triển là khổ khổ
Tất cả còn lại là hoại khổ
Thấy pháp không ngã, diệt ba khổ
Chỉ vì nhân duyên các pháp sinh
Duyên hết, pháp diệt, tánh là không
Vô minh là duyên bị trói buộc
Nơi duyên được lìa trói buộc
Thuận theo vô minh, có các hữu
Nếu không thuận theo, các hữu đoạn
Do đây kia có không, cũng thế
Suy xét mười cách, tâm không chấp
Các chi tương tục, thuộc một tâm
Không lìa tự nghiệp và ba dòng
Ba đời, ba khổ do duyên sinh
Sinh diệt liên tục không cùng tận
Quán sát tất cả pháp duyên sinh
Không làm, chẳng nhận, không tự tánh
Như mộng như huyễn, như ánh chớp
Lại như kẻ ngu đuổi sóng nắng
Quán rồi nhập môn: giải thoát Không
Biết tánh xa lìa, nhập Vô tướng
Thấy chúng giả dối, Vô sở nguyện
Chỉ vì thương yêu cứu chúng sinh
Xuất gia tu học pháp giải thoát
Tăng trưởng tâm Từ cầu Phật pháp

* Trang 221 *
device

 
Đại Tập 40 - Bộ Hoa Nghiêm V - Số 286- 292 & Số 293 (Q.1-22)