LOGO VNBET
                    KINH THẬP ĐỊA
                        QUYỂN 9
         PHẨM 10: ĐỊA PHÁP VÂN (Phần 2)

Lúc ấy, trong hội chúng, các Bồ-tát, Tám chúng Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiện-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà,  Khẩn-nại-lạc-mâu-hô lạc-già, các vị Đế Thích, Phạm thiên, Hộ thế Thiên vương, Ma-hê-thủ-la, chư Thiên cõi Tịnh cư, đều nghĩ: Bồ-tát mà đã có cảnh giới thần thông, diệu lực trí tuệ như vậy thì các Đức Phật ra sao? Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt, biết tâm niệm của đại chúng, nên thưa với Bồ-tát Kim Cang Tạng:
–Phật tử! Đại chúng hôm nay nghe nói về thần thông, sức trí tuệ của Bồ-tát địa Pháp vân, đều nghi ngờ; xin Hiền giả dứt trừ nghi, thị hiện một việc nhỏ về thần thông biến hóa của Bồ-tát.
Bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng liền nhập Tam-muội thị hiện nhất thiết Phật sát thể tánh Bồ-tát; nhập xong, tất cả chúng trời, rồng, Dạ-xoa… cho đến chư Thiên cõi Tịnh cư đều thấy thân mình ở trong thân Bồ-tát Kim Cang Tạng, thấy cõi Phật có đầy đủ hành tướng trang nghiêm tốt đẹp, cho dù họ trải qua vô số kiếp, cũng không thể nói hết được; lại thấy cây Bồ-đề to bằng trăm vạn cõi nước, cành lá cao rộng khôn lường, che rợp khắp nơi nơi; hợp với cây có tòa Sư tử, ở trên thấy có Phật hiệu là Nhất Thiết Thần Thông Tuệ Vương Như Lai an tọa nơi cội cây là Bồ-đề đạo tràng, ở đây thấy đầy đủ mọi việc trang nghiêm, cho dù trải qua vô số kiếp, cũng không thể nói hết được. Thị hiện xong, Bồ-tát Kim Cang Tạng thâu thần, đưa đại chúng và hàng trời, rồng… trở về như cũ. Tất cả đều ngạc nhiên cho là kỳ lạ chưa từng có, nên im lặng chiêm ngưỡng Bồ-tát Kim Cang Tạng.
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt thưa với Bồ-tát Kim Cang Tạng:

* Trang 269 *
device

–Phật tử! Thật là kỳ lạ và ít có, định này thật đầy đủ oai lực trang nghiêm như vậy. Phật tử! Vậy tên của Định này là gì?
 Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp:
–Định này là tên Thị hiện thể tánh của tất cả cõi Phật.
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi:
–Cảnh giới hoạt động của định này như thế nào?
Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp:
–Phật tử! Bồ-tát tu tập định này có thể thị hiện mọi việc như vừa thấy ở trên, có vô số cõi Phật trong thân mình. Phật tử! Bồ-tát trụ nơi địa Pháp vân này, đạt trăm ngàn Tam-muội. Vì thế tất cả các Bồ-tát, từ Địa thứ nhất đến địa Thiện tuệ không thể suy xét biết được thân, hành động của thân; lời nói hành động của lời nói; ý, hành động của ý. Bồ-tát đạt đầy đủ thần thông tự tại, quán sát ba đời, tùy cảnh giới trí tuệ mà an trụ nơi Tam-muội, vui vẻ qua lại nơi tất cả pháp môn giải thoát, không ai có thể lường biết được việc làm của Bồ-tát này, cho là việc cất chân lên, đặt chân xuống.
Phật tử! địa Pháp vân của Bồ-tát không lường như vậy, nên chỉ có thể nói sơ lược, nếu nói rộng thì dù trải qua vô số kiếp cũng không thể nói hết được.
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi:
–Cảnh giới chánh hạnh, sức gia trì của Bồ-tát là vô lượng như vậy, thì cảnh giới nơi đối tượng hành hóa chứng nhập của Phật ra sao?
Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp:
–Phật tử! Ví như có người, lấy một viên sỏi vụn hoặc hai, ba viên lớn bằng hạt táo mà nói: Đất trong vô số cõi nước kia là nhiều hay số sỏi đất ở đây là nhiều? Tôi xét câu hỏi của Nhân giả cũng vậy. Trí tuệ của Phật là không lường, tánh pháp thì không thể so sánh được, sao Nhân giả lại so sánh trí tuệ của Bồ-tát với trí tuệ của Phật.
Phật tử! Sỏi đá lấy trong bốn cõi kia thật là ít ỏi. Số còn lại mới là không thể lường. Phật tử! Trí của Bồ-tát địa Pháp vân cũng thế. Giả sử chúng ta diễn nói trải qua vô số kiếp, cũng chỉ có thể nói được một phần nhỏ về Bồ-tát này, huống gì là địa Như Lai.
Phật tử! Nay tôi sẽ nói để ông rõ, Đức Phật đang ở đây sẽ chứng minh cho tôi. Phật tử! Giả sử trong mười phương, mỗi phương

* Trang 270 *
device

đều có vô số cõi Phật, trong mỗi cõi, có vô số người đạt địa Pháp vân; với trí tuệ hạnh nghiệp của họ thì dù trải qua vô số kiếp để nói, cũng không thể sánh được một phần trong trăm ngàn vô số phần của trí tuệ hạnh nghiệp của Phật. Cho dù tính đếm, ví dụ thế nào cũng không thể được.
Phật tử! Bồ-tát tùy thuận trí hạnh như vậy, không khác với hạnh nghiệp của Phật, không bỏ sức Tam-muội của Bồ-tát, lại được gặp Phật, cúng dường phụng sự mỗi kiếp, đều dùng các vật trang sức quý lạ để cúng dường chư Phật, được chư Phật hộ trì nên ngày càng tiến triển. Giải thích rõ ràng những câu hỏi về pháp giới, trải qua vô số trăm ngàn kiếp cũng không ai khuất phục được.
Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng làm đồ trang sức, xen lẫn ngọc ma-ni, trang sức ở đầu, cổ của vua trời Tự tại, thì các đồ trang sức của cõi trời, người không sao sánh được.
Phật tử! Cũng thế, trí hạnh của Bồ-tát trụ nơi địa Pháp vân không ai bằng được. Trí hạnh có được của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát từ Địa thứ nhất đến Địa thứ chín, cũng không sao sánh được. Ánh sáng trí tuệ của Bồ-tát có thể giúp cho chúng sinh nhập trí Nhất thiết trí mà những trí sáng khác không sao sánh bằng.
Phật tử! Ví như ánh sáng của vua trời Đại tự tại, soi khắp chúng sinh ở mọi nơi, khiến cho ai nấy đều vui vẻ. Phật tử! Cũng thế, ánh sáng trí tuệ của Bồ-tát trụ ở địa này hơn hẳn ánh sáng của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát từ Địa thứ nhất đến Địa thứ chín, và còn làm cho chúng sinh an trụ trong pháp tánh của trí Nhất thiết trí.
Phật tử! Bồ-tát đã tùy thuận trí tuệ mà hành động; chư Phật còn nói về trí thông ba đời; trí biết hết sự sai khác của pháp giới; trí hiện hữu đầy khắp tất cả cõi nước; trí soi sáng che chở tất cả cõi nước; trí biết khắp tất cả loài chúng sinh, về cảnh giới, về pháp. Tóm lại, chư Phật là nói cả về trí Nhất thiết trí. Trong mười Ba-la-mật, Bồ-tát tu nhiều về Trí ba-la-mật, các Ba-la-mật khác thì tùy phần tùy sức mà tu tập.
Phật tử! Đó là lược nói về địa Pháp vân thứ mười. Nếu nói rộng, dù trải qua vô số kiếp cũng không sao nói hết. Bồ-tát trụ địa này, thọ sinh thường làm vua cõi rời Đại tự tại. Tự tại trong mọi

* Trang 271 *
device

pháp, để chỉ dạy hạnh Ba-la-mật cho chúng sinh, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát. Trả lời rõ ràng về pháp giới sai khác mà không ai khuất phục được; làm mọi việc như Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không rời suy nghĩ về Phật, về Pháp, về Tăng, về Bồ-tát, về hạnh Bồ-tát, về bờ giải thoát, về các trụ địa, về pháp không sợ, về Phật lực, về pháp Bất cộng của Phật, cho đến không rời suy nghĩ về hành tướng thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người đứng đầu, thù thắng vi diệu vô thượng, là người dẫn đường, là tướng soái, cho đến nguyện làm chỗ nương dựa để đạt trí Nhất thiết trí. Nếu siêng tu tập trong khoảnh khắc sẽ đạt được trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói Tam-muội của Bồ-tát, sẽ gặp trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói Đức Phật, sẽ được Phật gia hộ khiến thông hiểu tất cả; sẽ làm chuyển động trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói thế giới; sẽ đi khắp trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói cõi nước; sẽ soi chiếu trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói cảnh giới; thành thục đầy đủ cho trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói loại chúng sinh; sẽ sống trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói kiếp; trước sau đều vào trong trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói kiếp; suy xét rõ trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói pháp; thị hiện trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói thân; mỗi thân hiện trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói Bồ-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thắng, nên mọi việc đi lại, thần thông, thân tướng, ánh sáng, mắt, cảnh giới, âm thanh, hành động, trang nghiêm, sự hiểu biết, gìn giữ, tạo tác dù trải qua trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói câu-chi kiếp, cũng không thể nói hết.
Phật tử! Bồ-tát tất phải tùy thuận đủ mười trí địa, thì Nhất thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí sẽ dần dần hiện khởi. Phật tử! Ví như dòng nước từ ao Vô nhiệt chảy ra bốn con sông, thấm ướt cả châu Thiệm bộ nhưng không bao giờ cạn mà lại thêm nhiều, cho đến chảy đầy ra biển cả.
Phật tử! Cũng thế, từ tâm Bồ-đề sẽ phát khởi căn lành; từ nguyện lớn thể hiện bằng bốn nhiếp pháp; tạo đầy đủ lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhưng không bao giờ hết mà còn tăng thêm, cho đến khi làm cho chúng sinh hội nhập vào biển Nhất thiết trí.

* Trang 272 *
device

Phật tử! Đó là nhờ vào trí Phật hiện mười Địa Bồ-tát. Phật tử! Ví như nhờ vào mặt đất mà có mười ngọn núi lớn hiện ra. Mười ngọn núi ấy là gì? Đó là:
1.Núi Tuyết.
2.Núi Hương túy.
3.Núi Liệt cùng.
4.Núi Thần tiên.
5.Núi Trì song.
6.Núi Mã nhó.
7.Núi Trì ngư.
8.Núi Luân vi.
9.Núi Tràng tướng.
10.Núi Diệu cao.
Phật tử! Ví như núi Tuyết, có nhiều cỏ thuốc, hái không bao giờ hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Cực hỷ là nơi nương tựa cho thơ luận, văn tụng, chú thuật phát triển, mà trong thế gian những điều này không bao giờ nói hết.
Phật tử! Ví như núi Hương túy, có đủ loại hương phát sinh không bao giờ hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Ly cấu, là nơi nương tựa cho hương tịnh giới luật nghi mà điều này thì Bồ-tát hành không bao giờ hết.
Phật tử! Ví như núi Liệt cùng, toàn bằng vật báu không bao giờ dùng hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Phát quang là nơi nương tựa cho thiền định, thần thông, giải thoát, Tam-muội, mà những việc này trong thế gian hỏi đáp không bao giờ hết.
Phật tử! Ví như núi Thần tiên, toàn bằng vật báu, là chỗ ở của các vị tiên đạt năm thần thông, không bao giờ vắng. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Diệm tuệ là nơi nương tựa cho trí tuệ thù thắng, chánh đạo hay tà đạo, mà những việc này hỏi đáp bao giờ cho hết.
Phật tử! Ví như núi Trì song, toàn bằng vật báu, là nơi ở của thần Dược-xoa, không bao giờ vắng. Bồ-tát trụ nơi địa Nan thắng là nơi phát sinh oai lực thần thông biến hóa, mà những việc này hỏi đáp bao giờ cho hết.
Phật tử! Ví như núi Mã nhĩ, toàn bằng vật báu, là nơi có đủ các

* Trang 273 *
device

 loại trái hái hoài không hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Hiện tiền là nơi nương tựa để thâm nhập diễn giảng pháp duyên khởi, chứng được quả vị Thanh văn hỏi đáp bao giờ cho hết.
Phật tử! Ví như núi Trì ngư toàn bằng vật báu, là nơi ở của thần rồng sức lớn, không bao giờ hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Viễn hành là nơi nương tựa để diễn giảng trí tuệ phương tiện, chứng được quả vị Độc giác, việc hỏi đáp bao giờ cho hết.
Phật tử! Ví như núi Thiết luân vi, toàn bằng vật báu, là nơi ở của chúng Tự tại, không bao giờ vắng. Cũng vậy, Bồ-tát trụ nơi địa Bất động là nơi để tất cả Bồ-tát học hỏi, mà trong thế gian việc phân tích giải đáp là không cùng tận.
Phật tử! Ví như núi Tràng tướng, toàn bằng vật báu, là nơi ở của chúng A-tu-la oai đức, không bao giờ vắng họ. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Thiện tuệ, là nơi để chúng sinh lưu chuyển, dừng nghỉ, nương tựa hành động; mà việc này thu khắp thế gian an trụ học hỏi không bao giờ hết.
Phật tử! Ví như núi Diệu cao, toàn bằng vật báu, là nơi ở của chư Thiên uy đức, không bao giờ vắng. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Pháp vân, là nơi phát sinh uy Lực, pháp Vô úy, Bất cộng của Như Lai; chỉ dạy mọi việc chánh pháp không bao giờ hết.
Phật tử! Mười núi báu lớn này đều từ biển cả hiển hiện. Cũng thế, mười Địa Bồ-tát đều từ nơi trí Nhất thiết trí, cũng là sự hiển hiện của trí Nhất thiết trí. Phật tử! Ví như  biển lớn có mười hành tướng, nên không bị chiếm đoạt. Mười hành tướng đó là gì?
1.Từ cạn đến sâu.
2.Không chứa xác chết.
3.Nước từ các sông chảy vào đều mất tên cũ.
4.Chỉ có một vị mặn.
5.Nhiều vật báu.
6.Sâu xa khó đến đáy.
7.Rộng mênh mông.
8.Nơi ở của những loài có thân hình to lớn.
9.Nước dâng nhưng không tràn.

* Trang 274 *
device

10.Chứa tất cả nước mưa.
Phật tử! Cũng thế, Bồ-tát có mười hành tướng, ở trong hạnh lớn, không bị chiếm đoạt. Mười hạnh đó là gì?
1.Địa Cực hỷ, phát nguyện từ cạn đến sâu.
2.Địa Ly cấu, không dung nạp xác chết của kẻ phá giới.
3.Địa Phát quang, chúng sinh vào đó không còn tên tuổi địa vị cũ.
4.Địa Diệm tuệ, tin Phật pháp không hoại, chỉ có một vị.
5.Địa Nan thắng, phát khởi vô lượng phương tiện thần thông biến hóa, đem lại nhiều trâu báu cho thế gian.
6.Địa Hiện tiền, quán sát lý duyên khởi sâu xa.
7.Địa Viễn hành, dùng vô số trí tuệ phân biệt khéo léo.
8.Địa Bất động, thị hiện phát khởi những việc trang nghiêm.
9.Địa Thiện tuệ, thông đạt đúng lý pháp giải thoát sâu xa và mọi việc thế gian không
bao giờ vượt giới hạn.
10.Địa Pháp vân, lãnh thọ, tất cả mưa pháp sáng lớn của Phật không bao giờ biết đủ.
Phật tử! Ví như ngọc ma-ni quý hơn mười thứ quý báu khác, người thợ giỏi sẽ mài dũa thật tròn khéo, không tỳ vết, trong suốt, kết thành dây đeo, đính trên đỉnh cờ cao, phát ra đủ loại ánh sáng đẹp, và có thể làm rơi xuống các vật báu khác, chúng sinh theo sở thích muốn giữ lấy để có thể thỏa nguyện.
Phật tử! Tâm Bồ-đề của Bồ-tát cũng thế, chủng tánh cao vượt hơn mười hàng Thánh, phát sinh
nhiều công đức, khéo léo điều phục kẻ hủy giới, đầy đủ thiền định, Tam-muội; đầy đủ hành tướng, đạo chi thanh tịnh, quán triệt thần thông phương tiện, quán pháp duyên sinh, xâu dây phương tiện tuệ, đặt trên ngọn cờ tự tại, phóng ra ánh sáng trí tuệ, quán sát hành nghiệp của chúng sinh, được tưới nước trí Chánh đẳng giác, nên được gọi là bậc Nhất thiết trí, có thể làm mọi Phật trong thế gian. Phật tử nên biết! Vị này có thể tích tập đầy đủ hạnh Bồ-tát, pháp phần vi diệu, Nhất thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí, chúng sinh nào chưa có căn lành thì không sao nghe được.
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt thưa:
–Nếu có chúng sinh nghe được pháp phần vi diệu, Nhất thiết

* Trang 275 *
device

 

chủng trí, trí Nhất thiết trí thì đạt bao nhiêu công đức?

Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp:

–Phật tử! Phước đức uy lực tự tại được phát khởi từ trí Nhất thiết trí của Bồ-tát; có được bao nhiêu, thì phước đức nơi người nghe pháp vi diệu này cũng đạt bấy nhiêu. Vì sao? Phật tử nên biết; pháp phần vi diệu nơi trí Nhất thiết trí này, không phải là Bồ-tát thì không thể nghe được, không thể tin hiểu, thì làm sao tu tập, siêng năng gia hành?

Phật tử! Vì thế nên biết, nếu có chúng sinh nào chuyên tâm nghe pháp môn này, nghe rồi tin hiểu, hiểu rồi thọ trì, tu hành liên tục thì chúng sinh ấy tùy thuận pháp môn Nhất thiết trí.

Lúc ấy, do oai lực của Phật nên vô số cõi nước ở mười phương đều có mười tám tướng biến động theo sáu cách. Đó là:

1.Động, biến động cùng khắp.

2.Nổi, nổi lên, nổi khắp mọi nơi.

3.Vọt, vọt lên, vọt lên cùng khắp.

4.Rung, rung lên, rung cùng khắp.

5.Gầm, gầm lên, gầm vang cùng khắp.

6.Vỗ, vỗ vang, vỗ vang cùng khắp.

Lại do oai lực của Phật nên có nhiều loại mưa pháp hiện ra, như mưa hoa trời, vòng hoa, y phục, báu vật, đồ trang sức, lọng báu, cờ phướn nhạc hay, rền vang tiếng ca ngợi đấng Nhất thiết trí của chư Thiên. Đó là ở thế giới của bốn đại châu, còn như ở cung trời Tha hóa tự tại, đang diễn nói pháp này, nhờ Phật lực, ngoài vô số cõi nước ở mười phương, còn có vô số Bồ-tát ở khắp nơi cũng đều đến nơi đây. Đến nơi rồi, ai nấy đều khen: Hay thay! Hay thay! Phật tử! Đại sĩ đã khéo chỉ rõ pháp tánh của Bồ-tát.

Phật tử! Chúng tôi đều cùng một hiệu là Kim Cang Tạng; cõi nước của chúng tôi tên Kim Cang Thắng; các Đức Phật ở đó đều có tên Kim Cang Tạng. Chúng tôi từ những nơi đó đến đây, nhờ thần lực Phật nên nơi tất cả cõi ấy đều rền vang tiếng pháp này, văn tự âm nghĩa đều không khác ở đây. Chúng tôi nương vào thần lực Phật đến đây, để chứng minh cho Đại sĩ. Tất cả các cõi nước nơi bốn đại châu trong khắp cả mười phương, đều đến điện ma-ni bảo tạng thuộc cung

* Trang 276 *
device

trời Tha hóa tự tại, đều là để chứng minh.
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng quán sát chúng hội trong khắp mười phương pháp giới; vì muốn khen ngợi người phát tâm Bồ-đề; muốn thị hiện cảnh giới Bồ-tát; muốn làm thanh tịnh nẻo hành trì hạnh lực của Bồ-tát; muốn giảng nói việc gìn giữ đạo Nhất thiết chủng; muốn thị hiện việc trang nghiêm bằng trí không thể nghĩ bàn; muốn hiển hiện công đức thù thắng của Bồ-tát; muốn làm rõ thật nghĩa của các địa nên nương vào thần lực Phật, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói kệ rằng:
Tâm tánh vắng lặng luôn điều thuận
Bình đẳng, không ngại, như hư không
Vứt bỏ nhơ uế, trụ trong đạo
Các ông nên nghe thắng hạnh này.
Trăm ngàn ức kiếp tu pháp lành
Cúng dường vô số, vô lượng Phật
Thanh văn, Độc giác cũng như thế
Lợi ích chúng sinh phát tâm lớn
Siêng tu tịnh giới luôn hòa nhẫn
Phước trí, hổ thẹn, thường đầy đủ
Chí cầu trí Phật tu tuệ rộng
Phát tâm rộng lớn, đạt mười lực
Cúng dường chư Phật trong ba đời
Trang nghiêm tất cả các cõi nước
Biết rõ các pháp đều bình đẳng
Lợi ích chúng sinh phát tâm lớn
Sơ địa phát khởi tâm Bồ-đề
Dứt hết ác nghiệp luôn hoan hỷ
Nguyện lực rộng lớn tu pháp thiện
Vì lòng từ bi nhập nhị địa
Đầy đủ giới hạnh, nghĩ chúng sinh
Dứt trừ nhơ uế tâm sáng suốt
Quán lửa ba độc thiêu thế gian
Hiểu rộng biết lớn nhập ba địa
Tất cả ba cõi đều vô thường

* Trang 277 *
device

Như người trúng tên không ai cứu
Chán bỏ hữu vi, cầu Phật pháp
Trí lớn hội nhập địa Diệm tuệ
Đầy đủ niệm tuệ đạt đạo trí
Cúng dường trăm ngàn vô số Phật
Luôn quán công đức bậc Tối thắng
Sẽ được an trụ địa Nan thắng
Trí là phương tiện quán sát tốt
Thị hiện mọi cách cứu chúng sinh
Cúng dường chí tôn đủ mười lực
Sẽ được an trụ địa Hiện tiền
Biết việc khó biết của thế gian
Không chấp ngã sở, lìa không, có
Pháp tánh vốn lặng, theo duyên chuyển
Nhờ trí vi diệu đạt bảy địa
Trí tuệ phương tiện tâm rộng lớn
Khó làm, khó phục, khó hiểu biết
Tuy chứng tịch diệt, siêng tu tập
Đạt địa Bất động như hư không
Nhờ Phật khuyên dạy bỏ tịch diệt
Tu tập tất cả nghiệp trí tuệ
Đủ mười tự tại xét thế gian
Nhờ vậy được lên địa Thiện tuệ
Dùng trí vi diệu quán chúng sinh
Tâm, hoặc, nghiệp giống như rừng rậm
Vì độ chúng sinh hướng chánh đạo
Diễn thuyết tạng Thắng nghĩa của Phật
Tuần tự tu hành đủ pháp thiện
Đạt Địa thứ chín, đủ phước tuệ
Luôn cầu pháp mầu của chư Phật
Được nước trí Phật tưới đỉnh đầu
Đạt được vô số pháp Tam-muội
Biết rõ tất cả các hạnh nghiệp
Về sau chứng được vị quán đỉnh

* Trang 278 *
device

Ở cõi mênh mông không lay động
Sau khi đạt được quả vị này
Hoa sen báu lớn tự nhiên hiện
Thân ngồi pháp tòa rất tương xứng
Các Bồ-tát bạn luôn vây quanh
Phóng trăm ngàn ức hào quang lớn
Dứt trừ khổ não của chúng sinh
Từ trên đỉnh đầu phóng ánh sáng
Hòa nhập cõi Phật khắp mười phương
Trụ trong hư không thành lưới sáng
Cúng dường Phật xong, nhập nơi chân
Lúc ấy, chư Phật sẽ biết được
Có Phật tử đạt vị quán đỉnh
Bồ-tát mười phương đều đến đó
Chiêm ngưỡng Bồ-tát, đạt các định
Giữa mày chư Phật phóng ánh sáng
Chiếu soi tất cả, nhập đỉnh đầu
Mười phương thề giới đều chấn động
Tiêu trừ tất cả khổ các cõi
Lúc này chư Phật tưới đỉnh đầu
Như Chuyển luân vương tưới thái tử
Ai được chư Phật tưới đỉnh đầu
Là đã chứng đạt địa Pháp vân
Trí tuệ tăng trưởng không hạn lượng
Khai ngộ tất cả các thế gian
Cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc
Pháp giới, thế giới, cõi hữu tình
Hữu vi, vô vi, không, Niết-bàn
Thông đạt hết thảy các pháp ấy
Oai lực biến hóa thật lớn lao
Trí lực vi tế của chư Phật
Thần chú, kiếp số, cõi chúng sinh
Tất cả đều được quán như thật
Thọ sinh, xuất gia, thành Chánh giác

* Trang 279 *
device

Diễn thuyết chánh pháp, nhập Niết-bàn

Cho đến pháp tịch diệt, giải thoát

Hiểu rõ mọi Phật pháp thuyết giảng

Bồ-tát an trụ địa Pháp vân

Đầy đủ niệm lực giữ Phật pháp

Như biển lớn chứa nước rồng mưa

Địa này thọ pháp cũng như vậy

Giả sử chúng sinh vô số cõi

Ở khắp mọi nơi trong mười phương

Đều được nghe thọ pháp Tam-muội

Mỗi người thọ từng pháp khác nhau

Bồ-tát an trụ địa Pháp vân

Lãnh thọ pháp nơi một Đức Phật

Là tạng pháp lớn của ba đời

Hơn hẳn số kia không lường được

Nhờ thần lực xưa cùng trí nguyện

Tích tắc đi lại khắp mười phương

Rưới pháp cam lồ diệt phiền não

Vì vậy địa này tên Pháp vân

Thần thông hiển hiện khắp mười phương

Vượt hết cảnh giới của trời, người

Hơn hẳn số kia không lường được

Dùng trí thế gian không thể biết

Thân nghiệp… Bồ-tát ở mười Địa

Ngay cả vô số trí công đức

Ngay cả chứng pháp ngôi Thái tử

Bồ-tát chín địa không thể lường

Huống gì tất cả các chúng sinh

Cùng với Thanh văn và Độc giác

Bồ-tát địa này đi khắp nơi

Cúng dường khắp mười phương chư Phật

Cúng dường Thánh chúng đang hiện tiền

Đầy đủ trang nghiêm công đức Phật

Chư Phật vì người trụ địa này

* Trang 280 *
device

Giảng pháp ba đời trí không ngại
Soi khắp thế giới các chúng sinh
Cho đến nêu bày Nhất thiết trí
Bồ-tát địa này có trí sáng
Chỉ đường chứng pháp cho chúng sinh
Như ánh sáng vua trời Tự tại
Trừ tối, còn khiến chúng sinh vui
Ánh sáng trí này trừ tối tăm
Khiến thế giới vui cũng như vậy
Trụ địa này làm vua ba cõi
Giỏi diễn nói pháp của ba thừa
Nháy mắt chứng trăm ức Tam-muội
Vô số không thể nêu bày hết.
Các Tam-muội nhiều như vi trần
Thấy Phật… các việc khác cũng thế
Tôi đã lược nói trụ địa này
Nếu nói đầy đủ không thể biết
Mười trụ địa này từ trí Phật
Như mười núi lớn trên mặt đất
Hành nghiệp sơ địa không cùng tận
Như các cỏ thuốc trong núi Tuyết
Giới hương hai địa như núi Hương
Thứ ba vật báu như Liệt cùng
Đạo mầu Diệm tuệ không cùng tận
Như các thần tiên ở núi Tiên
Thần thông năm địa như Trì song
Sáu như Mã nhó đủ các quả
Trí tuệ bảy địa như Trì ngư
Thứ tám tự tại tựa Luân vi
Chín vô ngại giải như Tràng tướng
Mười như Diệu cao đủ các đức.
Sơ địa nguyện: đầu, hai: tịnh giới
Thứ ba Thiền định các công đức
Thứ tư chuyên tu những pháp giác

* Trang 281 *
device

Thứ năm tuệ phương tiện vi diệu
Thứ sáu quán pháp duyên sinh sâu
Bảy xét tuệ lớn, tám trang nghiêm
Thứ chín phân biệt nghĩa vi diệu
Vượt hơn tất cả đạo thế gian
Mười Địa thọ trì các Phật pháp
Biển lớn hạnh nguyện không cùng tận
Thứ nhất vượt đời khởi mười hạnh
Thứ hai tịnh giới, ba tu thiền
Thứ tư tịnh hạnh, năm thành tựu
Thứ sáu duyên sinh, bảy xuyên suốt
Thứ tám đặt tại Kim cang tạng
Thứ chín quán sát các phiền não
Thứ mười Pháp vương tưới đỉnh đầu
Công đức báu dần dần thanh tịnh
Mười Lực cõi nước nghiền thành bụi
Trong một niệm biết được số lượng
Hư không li ti có thể lượng
Ức kiếp không sao nói hết được.
Bấy giờ, nhờ thần lực của Phật, Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng nói xong kinh này; các Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Chánh đẳng Chánh giác đều khen ngợi ấn chứng; các Bồ-tát trong đại chúng và tám chúng hộ pháp trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tố-lạc,… Đế Thích, Phạm  thiên, Hộ thế Thiên vương, Ma-hê-thủ-la, chúng trời Tịnh cư đều hết sức vui mừng, tín thọ phụng hành. 
Lúc này, Đức Phật thành đạo chưa bao lâu, vào ngày thứ mười bốn, ở điện ma-ni Bảo Tạng thuộc cung trời Tha hóa tự tại đã tùy hỷ với những gì mà Bồ-tát Kim Cang Tạng đã giảng thuyết.

* Trang 282 *
device

 
Đại Tập 40 - Bộ Hoa Nghiêm V - Số 286- 292 & Số 293 (Q.1-22)