LOGO VNBET
Chủ tam thiên đại thiên
Các căn đều lanh lợi
Khéo dùng phép ba thừa
Khai thị độ chúng sinh
Làm tất cả nghiệp lành
Đều tùy thuận chánh niệm
Chỉ trong một khoảnh khắc
Đạt Tam-muội nhiệm mầu
Nhiều như số bụi trần
Trong vô lượng cõi nước
Thấy mười phương chư Phật
Dùng diệu âm thuyết pháp
Thấy thần lực của Phật
Lại phát vô lượng nguyện
Địa thứ chín như thế
Nơi đại trí thực hành
Sâu xa khó thấy biết
Nay đã lược nói xong.

 
Phẩm 10: ĐỊA PHÁP VÂN

Đã nói việc vô thượng
Mà Bồ-tát thực hành
Vô số na-do-tha
Chư Thiên Thủ đà hội
Đang ở trong hư không
Đều vui mừng khôn xiết
Ai nấy đều cung kính
Cúng Phật vật thượng diệu
Na-do-tha Bồ-tát
Vui mừng không hạn lượng
Đốt các hương thơm lạ

* Trang 122 *
device

Diệt trừ mọi phiền não.
Tha hóa tự tại vương
Và các chúng cõi trời
An trụ trong hư không
Tâm vui mừng khôn xiết
Ai nấy đều cung kính
Cúng dường đủ các loại
Và rải những y báu
Từ hư không bay xuấng.
Vô lượng ức Thiên nữ
Các căn đều tươi vui
Đang ở trong hư không
Cung kính cúng dường Phật
Lại trổi vô lượng ức
Na-do-tha kỹ nhạc
Trong tất cả mọi vật
Đều phát tiếng như vậy.
Phật ngồi ở nơi này
Nhưng hóa thân khắp cả
Trong cõi nước mười phương
Đều có Phật thị hiện
Đầy đủ vô lượng ức
Tướng tốt trang nghiêm thân
Xinh đẹp không ai bằng
Ở trong khắp mọi nơi
Trong mỗi lỗ chân lông
Phóng vô lượng ánh sáng
Dập tắt hết tất cả
Lửa phiền não thế gian
Như số bụi mười phương
Không thể nào đếm hết
Ánh sáng mỗi chân lông
Cũng không thể cùng tận
Thấy mỗi thân Đức Phật     

* Trang 123 *
device

Đủ ba hai tướng tốt
Và tám mươi vẻ đẹp
Chuyển xe pháp vô thượng
Hoặc thấy vô số Phật
Thuyết pháp cho chúng sinh
Hoặc thấy ở Đâu-suất
Giáo hóa các thiên nhân
Hoặc thấy từ Đâu-suất
Giáng hạ ở trong thai
Hoặc thấy lúc đản sinh
Hoặc thấy đêm xuất gia
Hoặc thấy ngồi nơi đạo tràng
Mà thành đạo Vô thượng
Hoặc thấy chuyển xe pháp
Hoặc thấy nhập Niết-bàn…
Ở vô lượng cõi nước
Thị hiện đủ mọi cách
Để độ thoát chúng sinh
Nên có việc như vậy.
Ví như nhà ảo thuật
Biết các thuật huyễn ảo
Thị hiện những chúng sinh
Đủ các loại hình tướng
Trí tuệ Phật cũng thế
Khéo léo mà thị hiện
Biến hóa các loại thân
Khắp tất cả thế gian
Như các pháp vắng lặng
Xưa nay không tánh tướng
Trống rỗng như hư không
Đại sư cũng như vậy
Thâm nhập nghĩa đệ nhất
Tánh tướng rất vi diệu
Tùy tánh tướng của pháp

* Trang 124 *
device

Hiện đại thần lực Phật
Tánh hạnh của chư Phật
Của tất cả chúng sinh
Đều ở trong tánh ấy
Tướng, khả tướng, đồng tướng
Tất cả các pháp đó
Nhập vào nghĩa đệ nhất
Trong nghĩa thú tịch diệt
Hoàn toàn không có tướng
Nếu muốn được trí Phật
Hãy bỏ các vọng niệm
Thông đạt cả có không
Làm thầy của trời người
Các thể nữ cõi trời
Đều cất ngàn vạn tiếng
Vi diệu lại hay ho
Im lặng chiêm ngưỡng Phật
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt
Thấy đại chúng im lặng
Thưa với Kim Cang Tạng
Phật tử đại danh xưng
Bồ-tát từ cửu địa
An nhập Địa thứ mười
Xin đấng đại thần lực
Vì đại chúng lược nói.
Bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói:
–Phật tử! Đại Bồ-tát có vô lượng trí tuệ như vậy, khéo tu hành Phật đạo đạt đến Địa thứ chín, khéo tu tập các bạch pháp, tu vô lượng pháp trợ đạo, được đại công đức trí tuệ hộ trì, rộng tu hạnh đại Bi, phân biệt biết rõ tánh sai biệt của thế gian, vào các chỗ nạn xứ của chúng sinh, đến chỗ của Như Lai hành, nhớ nghĩ tùy thuận vào chỗ hành tịch diệt của Như Lai, hướng đến Thần lực, Vô sở úy, pháp Bất cộng của Phật, kiên trì không bỏ, đạt địa vị Nhất thiết trí tuệ. Các Phật tử! Đại Bồ-tát tùy hành trí như vậy, gần địa vị Phật, thì hiện tiền đạt

* Trang 125 *
device

 

 các Tam-muội ly cấu của Bồ-tát; lại nhập Tam-muội Pháp tánh sai biệt, Tam-muội Trang nghiêm đạo tràng, Tam-muội Vũ nhất thiết thế gian hoa quang, Tam-muội Hải tạng, Tam-muội Hải ấn, Tam-muội Hư không quảng, Tam-muội Quán trạch nhất thiết pháp tánh, Tam-muội Tùy nhất thiết chúng sinh tâm hành, Tam-muội Như thật trạch nhất thiết pháp, Tam-muội Đắc Như Lai trí tín; đạt trăm vạn a-tăng-kỳ Tam-muội như vậy ngay trong hiện tại. Bồ-tát này nhập được những Tam-muội này, biết rõ công dụng sai biệt của chúng. Tam-muội cuối cùng là Ích nhất thiết trí vị. Lúc Tam-muội này hiện tiền, hoa sen báu lớn xuất hiện tròn đầy, như trăm vạn tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả các báu khác trang hoàng xen lẫn nhiều hơn tất cả những vật quý có trong thế gian, đó là sự phát sinh do căn lành xuất thế gian. Các pháp hành như huyễn, do tuệ tánh không thành tựu, ánh sáng soi chiếu tất cả thế giới. Cọng sen bằng lưu ly báu hơn tất cả vật báu có ở cõi trời, đài bằng chiên-đàn vương không thể lường, tua bằng mã não, cánh bằng vàng Diêm-phù-đàn. Bên trong có vô lượng ánh sáng, tất cả báu đẹp đều ở trong đó, lưới báu che bên trên. Lại có vô số hoa sen bao quanh, nhiều như số bụi trong mười tam thiên đại thiên thế giới. Lúc ấy, thân Bồ-tát tươi đẹp như đóa hoa. Bồ-tát này, vì đạt sức Tam-muội Ích nhất thiết trí, nên hiện thân ngồi trên tòa sen lớn. Tức thời các quyến thuộc trên hoa sen đều có Bồ-tát vây quanh, mỗi Bồ-tát, ngồi trên hoa sen, đề đạt trăm vạn Tam-muội, đều nhất tâm cung kính, chiêm ngưỡng Đại Bồ-tát. Lúc Bồ-tát này lên tòa sen; tất cả các cõi nước hiện ở mười phương đều chấn động; tất cả cõi ác đều chấm dứt; ánh sáng chiếu khắp các cõi nước mười phương; tất cả cõi nước đều sáng đẹp, thấy nghe được tất cả đại hội của chư Phật. Vì sao? Vì Bồ-tát này khi ngồi trên tòa sen lớn, thì ở dưới chân phóng ra trăm vạn a-tăng-kỳ ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến tận ngục A-tỳ, diệt trừ khổ não cho chúng sinh. Trên hai đầu gối, phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến hết thảy loài súc sinh để diệt trừ khổ não. Từ rốn, phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến hết thảy loài ngạ quỷ để diệt trừ khổ não. Hai bên hông, phóng ra vô số ánh sáng, chiếu khắp cõi người ở mười phương, làm cho an ổn, khoái lạc. Hai tay phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp cung điện cõi trời và A-

* Trang 126 *
device

tu-la. Hai vai, phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến chúng Thanh văn. Cổ phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến chúng Bích-chi-phật. Miệng, phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến cả Bồ-tát trụ Địa thứ chín. Từ lông trắng, phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, đến vị Đại Bồ-tát. Tất cả cung ma đều bị che khuất không hiện. Trên đỉnh đầu, phóng vô số ánh sáng, nhiều như số bụi trong trăm ngàn a-tăng-kỳ tam thiên đại thiên thế giới, chiếu đến đại hội của chư Phật nơi mười phương, nhiễu quanh mười vòng, trụ trong hư không, thành lưới ánh sáng cao lớn rực rỡ, cúng dường chư Phật. Sự cúng dường của hàng Bồ-tát từ lúc phát tâm cho đến Địa thứ chín, so với sự cúng dường này, không bằng một phần trăm, cho đến không bằng một phần trăm ngàn vạn ức, cho dù tính đếm ví dụ thế nào cũng không bằng được. Lưới ánh sáng này hơn tất cả vật cúng dường của mười phương cõi nước như hương hoa, hương bột, hương  đốt, hương xoa, y phục, cờ phướn lọng báu, chuỗi ngọc, châu ma-ni. Vì nó từ căn lành xuất thế phát sinh. Trên mỗi chư Phật của đại hội, đều có mưa báu vậy như mây lớn. Chúng sinh nào biết được sự cúng dường này chắc chắn sẽ đạt đạo lớn vô thượng. Phóng ra ánh sáng và mưa lớn cúng dường xong, nhiễu quanh đại hội chư Phật mười vòng, nhập dưới chân của chư Phật. Lúc ấy, chư Phật và các Đại Bồ-tát trong hội, biết từ nước nào, Đại Bồ-tát nào đã hành đạo như vậy, và đã thành tựu chức thọ đó.
Các Phật tử! Ngay lúc đó, vô biên Bồ-tát, kể cả những vị đạt Địa thứ chín, đều đến vây quanh thiết lễ đại cúng dường, nhất tâm cung kính, chiêm ngưỡng, lễ lạy. Các Bồ-tát đạt vạn Tam-muội và đạt chức vị đó, từ báu kim cương trang sức trên ngực, phóng luồng ánh sáng lớn gọi là phá ma
tặc. Có vô số trăm ngàn ánh sáng vây quanh, chiếu khắp các cõi nước mười phương, thị hiện vô lượng thần lực, rồi lại nhập nơi ngực Đại Bồ-tát. Khi ánh sáng này mất, Bồ-tát ấy sẽ đạt thế lực lớn, thần thông trí tuệ gấp trăm ngàn vạn lần. 
Các Phật tử! Lúc đó, chư Phật phóng luồng ánh sáng ở lông trắng giữa chặng mày gọi là Ích nhất thiết trí vị, có vô lượng, vô biên ánh sáng bao quanh, chiếu khắp các cõi nước mười phương, không sót nơi nào. Chiếu quanh các cõi nước mười phương mười

* Trang 127 *
device

 vòng, thị hiện sức thần thông lớn của chư Phật, khuyên dạy vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn ức Bồ-tát. Tất cả các cõi nước ở mười phương, chấn động sáu cách, diệt trừ tất cả khổ não trong đường ác. Tất cả cung ma bị che mất, thị hiện nơi đắc đạo của tất cả chư Phật, thị hiện việc trang nghiêm đại hội của tất cả chư Phật, rộng lớn như tánh pháp, cứu cánh như hư không. Chiếu sáng tất cả cõi nước xong, trụ trong hư không, quay bên phải, thị hiện việc trang nghiêm đại thần thông, nhập trên đỉnh đầu của Bồ-tát này. Các ánh sáng khác, thì nhập trên đỉnh đầu của các Bồ-tát quyến thuộc. Lúc ấy, Đại Bồ-tát đều đạt mười ngàn Tam-muội mà trước chưa đạt. Ánh sáng đó, nhập trên đỉnh đầu Bồ-tát này. Như ánh sáng của một Đức Phật, ánh sáng của tất cả Đức Phật cũng vậy. Lúc ánh sáng của chư Phật ở mười phương, nhập trên đỉnh đầu của Bồ-tát thì gọi là đạt chức, là nhập cảnh giới của chư Phật. Phật tử! Ví như trưởng tử của Chuyển luân thánh vương, do đại phu nhân sinh ra, thành tựu tướng Chuyển luân vương. Chuyển luân thánh vương bảo con ngồi trên tòa vàng Diêm-phù-đàn của voi trắng báu, trang sức đủ loại, tràng phan, kỹ nhạc; cầm chuông vàng, đem nước thơm bốn biển rưới trên đỉnh đầu của con thì gọi là quán đỉnh. Đại vương đầy đủ mười nghiệp thiện gọi là Chuyển luân thánh vương.
Các Phật tử! Cũng thế, Đại Bồ-tát lúc nhận chức,chư Phật dùng nước trí rưới trên đỉnh đầu của Bồ-tát gọi là quán đỉnh Pháp vương, là đủ mười lực của Phật, vào hàng số Phật. Phật tử, đó là chức trí tuệ lớn của Đại Bồ-tát. Vì chức này, các Đại Bồ-tát chịu vô lượng trăm ngàn vạn ức khổ, làm các việc khó làm. Bồ-tát đạt chức này, là an trụ Địa Pháp vân của Bồ-tát, có vô lượng công đức, trí tuệ tăng trưởng.
Các Phật tử! Bồ-tát trụ địa Pháp vân này biết như thật tập cõi Dục, tập cõi Sắc, tập cõi Vô sắc; biết như thật tập thế gian tánh, tập chúng sinh tánh, tập thức tánh, tập hữu vi tánh, tập vô vi tánh, tập hư không tánh, tập pháp tánh, tập Niết-bàn tánh, tập tà kiến chư phiền não tánh; biết như thật hành pháp, hoàn pháp của thế gian biết như thật tập đạo Thanh văn, tập đạo Bích-chi-phật, tập  đạo Bồ-tát, tập oai Lực, Vô úy, pháp Bất cộng của Phật; tập sắc thân, Pháp thân; tập Nhất thiết trí tuệ; như vậy tập đạt Phật đạo, tập chuyển pháp luân,

* Trang 128 *
device

tập thị hiện diệt độ. Nói tóm lại, biết như thật thị hiện tập tất cả pháp sai biệt. Bồ-tát này, dùng trí tuệ ấy tùy thuận hạnh Bồ-đề, dần dần thâm nhập như thật, biết sự huyễn hóa của chúng sinh, của nghiệp, của phiền não, của tà kiến, của tánh thế gian, của pháp tánh, của Thanh văn, của Bích-chi-phật, của Bồ-tát, của Như Lai; tất cả sự huyễn hóa, có huyễn hóa phân biệt, không phân biệt. Lúc ấy, Bồ-tát biết như thật sự hộ trì của Phật lực, về pháp xứ, về nghiệp, về phiền não, về thời gian, về nguyện, về đời trước, về hành, về kiếp sống, về trí. Bồ-tát trụ Địa thứ mười này, thì bao nhiêu hành trí vi tế của Phật như: Trí sinh tử vi tế, trí thế, trí xuất gia, trí đạt đạo, trí thần lực tự tại, trí chuyển pháp luân, trí giữ mạng sống, trí thị hiện Niết-bàn, trí làm pháp tồn tại lâu, đều biết như thật. Lại nữa, những chỗ bí mật của chư Phật như: Bí mật thân, khẩu, ý; bí mật trù lương; bí mật thời, phi thời; bí mật thọ ký cho Bồ-tát; bí mật nhiếp phục chúng sinh; bí mật các thừa sai khác; bí mật tám vạn bốn ngàn các căn sai biệt; bí mật tạo nghiệp như thật; bí mật hành; bí mật đạt đạo Bồ-đề; tất cả bí mật như thế đều biết như thật. Bồ-tát này đối với trí nhập kiếp số của Phật như: Một kiếp thâu nhiếp a-tăng-kỳ kiếp, a-tăng-kỳ kiếp thâu nhiếp một kiếp; có số thâu nhiếp không số; không số thâu nhiếp có số; một niệm thâu nhiếp vô lượng đời; vô lượng đời thâu nhiếp một niệm; kiếp thâu nhiếp phi kiếp; phi kiếp thâu nhiếp kiếp; kiếp có Phật thâu nhiếp kiếp không Phật; kiếp không Phật thâu nhiếp kiếp có Phật; kiếp quá khứ vị lai thâu nhiếp kiếp hiện tại; kiếp hiện tại thâu nhiếp kiếp quá khứ, vị lai; kiếp vị lai, quá khứ thâu nhiếp kiếp hiện tại; kiếp hiện tại thâu nhiếp kiếp vị lai, quá khứ; kiếp dài thâu nhiếp kiếp ngắn; kiếp ngắn thâu nhiếp kiếp dài; tất cả tướng thâu nhiếpcủa các kiếp đều như thế. Bồ-tát này, đối với trí nhập mao đạo của Phật, hoặc trí nhập vi trần, hoặc trí cõi nước, trí thân tâm, trí đắc đạo, hoặc trí chúng sinh thân tâm đắc đạo, trí chúng sinh hành, đạt đạo, trí biến hành Phật đạo, trí thuận hành thị hiện, trí nghịch hạnh thị hiện, trí bất khả tư nghì, có thể biết thế gian, có thể biết Thanh văn, có thể biết Bích-chi-phật, có thể biết Bồ-tát, có cái không thể biết, chỉ có Như Lai mới có thể biết, đều nhập như thật.
Phật tử! Trí của chư Phật rộng lớn vô lượng, vô biên. Bồ-tát trụ

* Trang 129 *
device

địa này, sẽ nhập được trí tuệ như vậy. Phật tử! Đại Bồ-tát này, tùy thuận địa hành, đạt giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ-tát, đạt vô ngại giải thoát, tịnh hạnh giải thoát, phổ môn minh giải thoát, Như Lai tạng giải thoát, tùy vô ngại luận giải thoát, nhập ba đời giải thoát, pháp tánh tạng giải thoát, giải thoát minh giải thoát, ly sai biệt giải thoát. Các Phật tử! Bồ-tát này trước hết đạt mười giải thoát này. Cứ thế đạt vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ giải thoát. Đều ở địa này đạt trăm ngàn vạn vô lượng a-tăng-kỳ Tam-muội, trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ Đà-la-ni, trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ thần thông, cũng đều như thế. Bồ-tát này thành tựu trí tuệ như vậy, tùy thuận Bồ-đề, thành tựu sức niệm vô lượng; có thể trong một niệm đến vô lượng cõi Phật ở mười phương, thọ vô lượng pháp minh, vô lượng mưa pháp, tất cả đều có thể thọ trì. Ví như Bà-ca-la Long vương làm mưa lớn, ngoài biển ra, các nơi khác không thể chứa đựng hết.
Phật tử! Đại Bồ-tát cũng thế, thọ trì mưa pháp lớn, nhập chỗ bí mật của Như Lai. Mưa pháp lớn này, tất cả chúng sinh Thanh văn, Bích-chi-phật-đều không thể thọ trì. Bồ-tát từ Sơ địa đến Địa thứ chín cũng không thể thọ trì; chỉ có Đại Bồ-tát trụ địa Pháp vân, mới thọ trì được.
Phật tử! Ví như biển lớn, nhận lấy hết nước mưa của một con rồng. Cho dù hai, ba, bốn, năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, trăm, ngàn, vạn, ức, trăm ức, ngàn vạn ức na-do-tha cho đến vô lượng, vô biên con rồng lớn, khởi mây làm mưa cùng một lúc, thì biển cũng nhận lấy hết. Vì sao? Vì biển lớn là vật chứa vô lượng. Các Phật tử, Đại Bồ-tát cũng thế, trụ địa Pháp vân ở chỗ một Đức Phật thọ trì mưa pháp lớn ở hai Đức Phật, ba bốn, năm, mười, trăm, ngàn, vạn, ức cho đến vô lượng, vô biên không thể xưng, không thể nói hết, không thể hạn lượng, vượt trên sự tính đếm, ở trong một khoảnh khắc cũng có thể thọ trì mưa pháp lớn của vô số chư Phật như vậy. Vì thế địa này gọi là địa Pháp vân.
 Hỏi:
–Phật tử! Trong một khoảnh khắc, Đại Bồ-tát có thể thọ trì mưa pháp lớn của bao nhiêu Đức Phật?

* Trang 130 *
device

Đáp:
–Không thể nào tính đếm biết được, chỉ có thể dùng ví dụ để biết. Phật tử! Ví như vô số chúng sinh nhiều như số bụi trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha cõi nước, đều nghe và thọ trì Đà-la-ni, làm thị giả Phật, làm đại Thanh văn, làm bậc Đa văn bậc nhất, ví như Đức Phật Kim Cương Liên Hoa Thượng có Tỳ-kheo Đại Trạch là bậc đa văn bậc nhất, mỗi chúng sinh đó đều thành tựu sức đa văn như thế, tất cả chúng sinh khác cũng đều như vậy. Giáo pháp của người thứ nhất thọ trì thì người thứ hai không thọ trì. Cứ thế tất cả đều khác nhau. Phật tử! Các ông nghĩ sao? Tất cả chúng sinh thọ trì sức đa văn nhiều không?
Đáp:
–Vô lượng!
–Phật tử! Tôi sẽ nói cho các ông, Bồ-tát trụ địa Pháp vân này, trong một khoảnh khắc, ở chỗ Đức Phật, có thể thọ trì tạng pháp tánh ba đời, tên là Đại pháp minh vũ. Sức đa văn của tất cả chúng sinh ở trên, so với vị này thì trong trăm phần không bằng một phần, ngàn phần, vạn phần, ngàn vạn ức na-do-tha phần cho đến tính đếm ví dụ thế nào cũng không bằng được. Ở chỗ chư Phật nhiều như số bụi trong vô số thế giới nơi mười phương thọ trì mưa pháp lớn, cho dù hơn số này vô lượng, vô biên đi nữa, thì trong khoảnh khắc cũng thọ trì được đại pháp minh vũ; vì thế gọi là địa Pháp vân. Lại nữa, đại Bồ-tát trụ địa Pháp vân này, từ nguyện lực tự phát sinh đại Từ bi, phát tiếng sấm pháp lớn, những kẻ thông minh không sợ, cho là ánh chớp; phát trí tuệ lớn như là gió mạnh, căn lành đại phước đức như là mây đen, hiện các thân hình như là mây tạp sắc, thuyết pháp hàng phục ma như là tiếng sấm. Trong một niệm, biến khắp thế giới như đã nói ở thiên, hoặc hơn số đó; mưa pháp cam lồ, pháp lành, dập tắt lửa phiền não do tâm vô minh ham thích của chúng sinh phát ra. Vì thế gọi là Địa Pháp vân.
Lại nữa, các Phật tử! Đại Bồ-tát trụ địa Pháp vân này, ở trong một thế giới, từ cõi trời Đâu-suất giáng hạ, cho đến thị hiện đại Niết-bàn, làm mọi việc Phật, tùy sự độ thoát chúng sinh mà hiện thần lực, hoặc hai, tam thiên thế giới, cho đến vô số thế giới nhiều

* Trang 131 *
device

 như số bụi đã nói ở trên. Lại còn hơn số đó trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ thế giới, từ cõi Đâu-suất giáng hạ cho đến thị hiện đại Niết-bàn, làm mọi việc Phật, tùy chúng sinh độ thoát mà hiện thần lực. Bồ-tát trụ địa này đạt sức tự tại lớn trong trí tuệ, khéo chọn trí tuệ lớn, hoặc lấy cõi nước nhỏ làm lớn, cõi nước lớn làm nhỏ; hoặc lấy cõi nước nhơ làm sạch; cứ thế, tất cả tánh thế gian đều có thần lực. Bồ-tát này, hoặc trong một vi trần có một tam thiên đại thiên thế giới núi Thiết vi, sông suối nhưng không hề chật hẹp; hoặc có hai, ba, bốn, năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, trăm, ngàn, vạn, ức vô lượng vô lượng vô lượng thế giới, tất cả mọi việc trang nghiêm đều nhập vào một vi trần, hoặc biến mọi việc trang nghiêm trong một thế giới, thị hiện vô lượng vô lượng thế giới; hoặc đem chúng sinh trong vô lượng vô lượng thế giới đặt trong một thế giới nhưng vẫn không chật hẹp. Hoặc đem chúng sinh trong một thế giới, đặt trong vô lượng vô lượng thế giới, hoặc đem vô lượng vô lượng thế giới, đặt trên đầu một sợi lông nhưng không làm hại chúng sinh, hoặc trong một sợi lông, thị hiện tất cả việc trang nghiêm của thần lực Phật, hoặc trong một niệm thị hiện thân nhiều như số bụi trong vô lượng vô lượng thế giới nơi mười phương,trong mỗi thân thị hiện vô lượng tay, dùng tay ấy siêng năng cúng dường chư Phật ở mười phương, mỗi tay, cầm hằng hà sa số hoa sen, rải cúng Phật, các thứ như hương hoa, tạp hương, hương bột, hương xoa y phục, cờ phướn, báu vật; tất cả đồ trang sức đều dùng tay cầm dâng cúng Phật, mỗi thân đều như thế. Lại nữa, mỗi thân hóa hiện vô số đầu, mỗi đầu có vô số lưỡi, dùng thần lực đó tán thán chư Phật; trong mỗi niệm, đi khắp mười phương, làm những việc ấy. Trong mỗi niệm, dùng thần lực, ở vô lượng thế giới, thị hiện việc đạt Phật đạo, chuyển bánh xe pháp, cho đến nhập đại Niết-bàn. Ở trong ba đời, dùng sức thần thông, thị hiện vô lượng thân, từ trong mỗi thân, thị hiện vô lượng, vô biên việc trang nghiêm cõi Phật. Trong mỗi thân, thị hiện sự thành hoại của tất cả thế giới. Hoặc khiến tất cả gió đều phát ra từ một lỗ chân lông, mà không làm hại chúng sinh. Hoặc muốn đem vô lượng, vô biên thế giới làm thành nước của một biển; trong biển này, hóa hoa sen lớn, màu sắc rực rỡ, chiếu khắp vô lượng, vô biên thế

* Trang 132 *
device

giới. Ở đó, lại thị hiện việc mầu nhiệm là đạt Bồ-đề trang nghiêm, cho đến thị hiện đạt Nhất thiết chủng trí. Trong thân, lại có đủ tất cả ánh sáng của ma-ni, bảo châu, ánh chớp, mặt trời, mặt trăng, sao, cho đến tất cả những vật có ánh sáng trong thế giới nơi mười phương cũng đều hiện trong thân. Thổi một hơi thở, làm cho vô lượng, vô biên thế giới trong mười phương đều chấn động, nhưng không làm cho chúng sinh kinh sợ. Lại thị hiện thế giới mười phương, thủy kiếp hết; phong kiếp, hỏa kiếp hết; nhưng thân chúng sinh tùy ý trang nghiêm; hoặc thị hiện thân mình thành thân Như Lai, thân Như Lai thành thân mình, thân Như Lai thành cõi Phật mình, cõi Phật mình thành thân Như Lai.
Các Phật tử! Đại Bồ-tát ở Địa Pháp vân, có thần biến như vậy. Lại còn thị hiện vô lượng thần lực tự tại khác lạ. Lúc ấy, trong hội, các Bồ-tát, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm thiên vương, Tứ Thiên vương, Thiên tử Tự tại, trời Tịnh cư đều nghĩ: Bồ-tát có vô lượng, vô biên sức thần thông trí tuệ như vậy, thì Đức Phật như thế nào?
Lúc ấy, Đại Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt, biết những suy nghĩ trong tâm của đại chúng, bèn hỏi Kim Cang Tạng:
–Phật tử! Hiện giờ đại chúng đều nghi ngờ; vì nghe sức đại thần thông trí tuệ của Bồ-tát mà họ rơi vào lưới nghi, ngài hãy đoạn trừ tất cả nghi hoặc, thị hiện việc vi diệu trang nghiêm thần thông của Bồ-tát.
Kim Cang Tạng liền nhập Tam-muội thể tánh nhất thiết Phật quốc. Tất cả đại chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm thiên vương, Hộ thế Thiên vương, Thiên tử Tự Tại, trời Tịnh cư đều thấy thân mình nhập vào thân  Kim Cang Tạng. Ở trong thân thấy các việc trang nghiêm tam thiên đại thiên thế giới, cho dù qua một kiếp cũng không nói hết được. Ở đó, lại thấy cây đạo tràng của Phật. Chu vi cây rộng mười vạn tam thiên đại thiên thế giới, cao trăm vạn tam thiên đại thiên thế giới, che mát cả ba ngàn ức tam thiên đại thiên thế giới. Tương xứng với sự cao rộng của cây, có tòa Sư tử, trên tòa có Phật hiệu Nhất Thiết Trí Vương Như Lai. Tất cả đại chúng đều thấy Phật

* Trang 133 *
device

 ngồi trên tòa; ở đó, có đủ mọi vật cúng dường thật tốt và trang nghiêm, mà dù trải qua một kiếp, cũng không thể nói hết. Bồ-tát Kim Cang Tạng thị hiện thần lực lớn như thế rồi, làm cho đại chúng trở về chỗ cũ. Lúc ấy, tất cả đại chúng đều ngạc nhiên, im lặng nhất tâm, nhìn Bồ-tát Kim Cang Tạng.
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt lại hỏi Bồ-tát Kim Cang Tạng:
–Phật tử! Thật là hy hữu, Tam-muội này có thần lực lớn, vậy Tam-muội này tên gì?
Đáp:
–Tam-muội này tên là Thể tánh nhất thiết Phật quốc.
Hỏi:
–Thế lực của Tam-muội này ra sao?
Đáp:
–Phật tử! Đại Bồ-tát tu tập thành tựu lực Tam-muội này; có khả năng hiện vô lượng hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới trong một thân; còn lại hơn số đó nữa. Phật tử! Đại Bồ-tát ở địa Pháp vân, đạt vô lượng, vô biên trăm ngàn ức Tam-muội. Vì thế, Bồ-tát trụ ở địa này, có thân và thân nghiệp khó lường biết, khẩu và khẩu nghiệp, ý và ý nghiệp cũng khó lường biết; sức oai thần tự tại, quán sát pháp ba đời cũng khó lường biết; hành nhập các Tam-muội, trí lực, các giải thoát du hý; tạo ra biến hóa, tạo ra thần lực, tạo ra uy lực cũng khó lường biết được. Nói tóm lại, cho đến cả việc cất chân lên lên đặt chân xuống; cho đến Bồ-tát Tiểu vương tử trụ ở địa Diệu thiện, cũng không thể lường biết được.
Phật tử! Bồ-tát trụ địa Pháp vân có đến vô lượng, nay đã lược nói. Nếu nói rộng, thì trải qua vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cũng không thể nói hết.
Hỏi:
–Phật tử! Sức hành xứ sức thần thông của Bồ-tát như thế, thì sức hành xứ, sức thần thông của Phật ra sao?
Đáp:
–Phật tử! Ví như có người, lấy hai ba cục đất trong bốn cõi mà nói: Đất của vô biên thế giới nhiều như vầy sao? Việc ông hỏi cũng thế. Vô lượng trí tuệ của Như Lai làm sao dùng trí tuệ của Bồ-tát mà

* Trang 134 *
device

 so lường được? Phật tử! Ví như người nắm một ít đất trong bốn cõi, số còn lại là rất nhiều. Các Bồ-tát ở địa Pháp vân, mà phải trải qua vô lượng kiếp để nói huống gì địa Như Lai? Phật tử! Ta sẽ nói cho các ông biết, việc chứng ngộ hiện tại của Phật. Ví như ở mỗi phương, có các thế giới Chư Phật nhiều như số vi trần trong vô lượng, vô biên thế giới, hàng Bồ-tát thập địa có đầy trong đó nhiều như lúa mè rừng cây. Các Bồ-tát này, có vô lượng, vô biên nghiệp, tu tập công đức, trí tuệ, thiền định của Bồ-tát thì đối với công đức trí tuệ của Như Lai, không bằng một phần trăm, một phần trăm ngàn vạn ức, cho đến tính đếm ví dụ thế nào cũng không bằng được.
Phật tử! Bồ-tát này, tùy trí tuệ ấy, thuận thân, khẩu, ý của Như Lai, cũng chẳng bỏ Tam-muội của Bồ-tát, lại siêng cúng dường chư Phật. Trong mỗi kiếp, dùng những vật vi diệu để cúng dường vô lượng, vô biên chư Phật, lại được thọ lãnh tất cả thần lực của Phật, dần dần thù thắng. Vấn nạn về pháp tánh thì không ai thắng được Bồ-tát này, cho dù trải qua vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn ức kiếp, cũng không cùng tận. Phật tử! Ví như thợ luyện vàng, khéo biến chế vàng thành những vật trang sức, rồi xen lẫn ma-ni bảo châu quý giá, trang sức trên cổ của Tự tại Thiên vương, chư Thiên khác không thể đoạt được, tất cả đồ trang sức của chư Thiên khác cũng không sánh kịp.
 Phật tử! Bồ-tát trụ Địa thứ mười, có căn lành, trí tuệ, công đức mà tất cả Bồ-tát từ Địa thứ nhất đến Địa thứ chín không thể sánh kịp. Bồ-tát trụ địa này, được trí tuệ chiếu sáng, nên có thể tùy thuận tất cả mọi trí tuệ; mà ánh sáng trí tuệ đó không thể hủy hoại được.
Phật tử! Ví như ánh sáng của Đại tự tại Thiên vương, hết thảy ánh sáng của chúng sinh nơi thọ sinh không thể sánh kịp, nó có thể khiến thân tâm chúng sinh được mát mẻ. Các Phật tử! Đại Bồ-tát cũng vậy; trụ ở địa Pháp vân, trí tuệ sáng suốt, hết thảy bậc Thanh văn, Bích-chi-phật không sao sánh kịp. Đại Bồ-tát từ Sơ địa đến Địa thứ chín cũng không thể sánh kịp. Bồ-tát trụï địa này, làm cho vô lượng chúng sinh trụ trong đạo Nhất thiết trí.
Phật tử! Đại Bồ-tát trụ địa này, được chư Phật nơi mười phương vì họ mà giảng nói trí tuệ, làm cho thông đạt ba đời, biết đúng tướng

* Trang 135 *
device

 của pháp tánh; dùng trí bao trùm tất cả thế gian, soi sáng tánh thế gian, đem tâm Từ bi lớn bao trùm khắp tất cả chúng sinh, biết đúng tất cả pháp. Nói tóm lại, Đức Phật nói tất cả, cho đến đạo Nhất thiết trí. Phật tử! Đó là địa Pháp vân, Địa thứ mười của Đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát trụ trong địa này, thường làm Ma-hê-thủ-la Thiên vương, trí tuệ minh đạt khéo giảng pháp Thanh văn, Bích-chi-phật và Ba-la-mật của Bồ-tát. Trong pháp tánh, dù ai vấn nạn cũng không cùng tận. Làm các việt tốt như Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm chúng Bồ-tát bạn, niệm hạnh Bồ-tát, niệm Ba-la-mật, niệm hành các địa cũng không rời niệm mười Lực, Vô sở úy, pháp Bất cộng, cho đến không rời niệm cụ túc Nhất thiết chủng trí. Luôn nghĩ: Lúc nào, đối với chúng sinh, ta cũng là người đứng đầu, người tôn quý, thắng diệu, to lớn, vô thượng, là thầy, người dẫn dắt, cho đến là chỗ dựa cho tất cả chúng sinh. Nếu siêng năng tu tập, thì trong khoảnh khắc, đạt Tam-muội nhiều như số bụi trong vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha bất khả thuyết thế giới, cho đến thị hiện số Bồ-tát quyến thuộc cũng nhiều như vậy. Nếu dùng nguyện lực thần thông tự tại thì hơn số đó là hành các vật cúng dường thượng diệu, tin hiểu sự tạo nghiệp hoặc thân, miệng, ánh sáng, các căn, như ý, âm thanh, thành xứ cho dù trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, cũng không thể đếm kể được.
Phật tử! Đó gọi là tuần tự thuận hành thú hướng Nhất thiết chủng trí các địa của Đại Bồ-tát.
Phật tử! Ví như bốn con sông chảy từ ao A-nậu-đạt lan khắp bốn cõi chảy mãi không cùng tận cho đến khi chảy vào biển lớn. Các Phật tử! Đại Bồ-tát cũng thế, từ Bồ-tát phát ra nước căn lành nguyện lớn, dùng bốn Nhiếp pháp độ hết chúng sinh nhưng không cùng tận, dần dần tăng trưởng đạt đến Nhất thiết chủng trí.
Phật tử! Các Bồ-tát mười địa, do trí Phật mà có sai biệt. Ví như từ mặt đất mới có mười núi lớn. Mười núi lớn đó là gì? Đó là núi Tuyết, núi Hương, núi Kha-lê-la, núi Tiên thánh, núi Do-càn-đà-la, núi Mã nhĩ, núi Ni-dân-đà-la, núi Phá-ca-bà-la, núi Chúng tướng, núi Tu-di.

* Trang 136 *
device

Phật tử! Núi Tuyết lớn thì tất cả cỏ thuốc đều mọc ở đó không cùng tận. Phật tử! Cũng thế, Đại Bồ-tát trụ ở địa Hoan hỷ, biết hết kinh sách, kỹ nghệ, văn tụng, chú thuật của tất cả thế gian không cùng tận.
Phật tử! Núi Hương là nơi có tất cả hương thơm không cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ ở địa Ly cấu, tu tập tất cả giới, Đầu-đà, oai nghi, pháp trợ đạo không cùng tận.
Phật tử! Núi Kha-lê-la toàn bằng báu vật, đủ các hoa không cùng tận. Cũng thế, Đại Bồ-tát trụ địa Minh, tu tất cả thiền định, thần thông, giải thoát Tam-muội của thế gian không cùng tận.
Phật tử! Núi Tiên thánh toàn bằng báu vật, có nhiều thánh nhân đạt năm thần thông không cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ ở địa Diệm, làm cho chúng sinh có nhân duyên nhập đạo, học hỏi, đủ các vấn nạn không cùng tận.
Phật tử! Khi núi Do-càn-đà-la toàn bằng báu vật, tập họp nhiều đại thần Dạ-xoa, chúng La-sát không cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ địa Nan thắng, đủ tất cả thần thông, tự tại, như ý, nói không cùng tận.
Phật tử! Núi Mã nhó toàn bằng báu vật, đủ các trái ngon không cùng tận. Cũng vậy, dại Bồ-tát trụ địa Viễn hành, đủ các phương tiện trí tuệ, nói đạo Bích-chi-phật không cùng tận.
Phật tử! Núi Phá-ca-bà-la toàn bằng báu vật, đủ các vật có tâm tự tại không cùng tận. Cũng thế, Đại Bồ-tát trụ địa Vô động, đủ tất cả đạo tự tại của Bồ-tát, nói tánh thế gian không cùng tận.
Phật tử! Núi Chúng Tướng toàn bằng báu vật, đủ sức thần lớn, vô số A-tu-la không cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ địa Diệu thiện đủ hành trí để chuyển hóa chúng sinh, nói tướng thế gian không cùng tận.
Phật tử! Núi Tu-di toàn bằng báu vật, đủ vô số Thiên thần không cùng tận. Cũng thế, Đại Bồ-tát trụ địa Pháp vân, đủ mười Lực, bốn Vô sở úy của Như Lai, nói các Phật pháp không cùng tận.
Các Phật tử! Mười núi báu này đều ở trong biển lớn, do nước biển lớn mà có tướng sai biệt. Cũng vậy, mười địa của Bồ-tát đều ở trong trí Phật, từ Nhất thiết trí mà có tướng sai biệt.

* Trang 137 *
device

Phật tử! Ví như biển lớn có mười tướng nên gọi là biển lớn, không ai hoại được. Mười tướng đó là gì?
1.Càng ra xa càng sâu.
2.Không chứa xác chết.
3.Các dòng sông ra đến biển thì mất tên cũ.
4.Một vị.
5.Nhiều báu vật.
6.Khó vào đến chỗ sâu xa.
7.Rộng lớn vô lượng.
8.Nhiều chúng sinh có thân lớn nương tựa và ở.
9.Thủy triều không quá hạn mức thường có.
10.Nhận tất cả nước mưa mà không tràn ngập.
Phật tử! Hạnh Bồ-tát cũng vậy, do mười duyên mà không ai hoại được. Mười duyên đó là gì? Ở trong địa Hoan hỷ dàn dần phát nguyện kiên cố; trong địa Ly cấu không ở chung với kẻ phá giới; trong địa Minh bỏ những giả danh của thế gian; trong địa Diệm, ở chỗ Phật, đạt nhất tâm tịnh tín không hoại; ở địa Nan thắng, phát sinh vô lượng phương tiện thần thông thế gian, làm việc thế gian; ở địa Hiện tiền, quán pháp nhân duyên sâu xa; ở địa Viễn hành dùng tâm rộng lớn phân biệt các pháp; ở địa Vô động, thị hiện mọi việc trang nghiêm; ở địa Diệu thiện, đạt giải thoát sâu xa, thông đạt hạnh thế gian, như thật không lỗi lầm; ở địa Pháp vân, thọ lãnh tất cả pháp minh vũ của chư Phật. Phật tử! Ví như ngọc ma-ni báu lớn, có mười việc đem đến báu vật cho chúng sinh. Mười việc đó là gì?
1.Lấy ra từ biển lớn.
2.Thợ khéo mài dũa.
3.Dần tinh xảo.
4.Trừ cấu uế.
5.Luyện trong lửa.
6.Các đồ báu trang sức.
7.Xâu thành sợi báu.
8.Đặt trên trụ cao lưu ly.
9.Ánh sáng chiếu khắp bốn cõi.
10.Tùy ý vua, mưa các vật báu.

* Trang 138 *
device

Các Phật tử! Đại Bồ-tát phát tâm báu Bồ-đề, cũng có mười việc. Mười việc đó là gì?
1.Phát tâm bố thí lìa keo kiệt.
2.Giữ giới Đầu-đà khổ hạnh.
3.Thiền định Tam-muội giải thoát làm cho càng tinh diệu.
4.Đạo hạnh thanh tịnh.
5.Luyện phương tiện thần thông.
6.Trang nghiêm bằng pháp nhân duyên sâu xa.
7.Xuyên suốt các môn trí tuệ phương tiện sâu xa.
8.Đạt thần thông tự tại.
9.Quán hạnh chúng sinh, phóng ra ánh sáng đa văn trí tuệ.
10.Chư Phật trao trí chức.
Lúc này, đối với tất cả chúng sinh, làm mọi việc Phật, ở trong Nhất thiết chủng trí.
Các Phật tử! Tất cả pháp môn, công đức, trí tuệ mà Bồ-tát thực hành, những kẻ không trồng căn lành sâu thì không được nghe.
Hỏi:
–Người được nghe thì phải có bao nhiêu phước?
Đáp:
–Phước đức của người theo thế lực trí tuệ của Phật mà phát tâm Nhất thiết chủng trí có được như thế nào thì phước đức của người nghe pháp này cũng như vậy. Vì sao? Vì nếu không có tâm Bồ-tát mà nghe pháp môn này, thì không thể tin hiểu thọ trì, nên chẳng thể đem thân tu tập mà thành tựu được. Các Phật tử! Vì vậy nên biết, người này phải tùy thuận Nhất thiết chủng trí mới được nghe tin hiểu thọ trì tu hành.
Lúc giảng nói kinh này, nhờ thần lực Phật, vô số thế giới như vi trần, mười ức cõi Phật ở mười phương, chấn động sáu cách với mười tám tướng. Pháp thường là phải chấn động. Chư Thiên mưa nhiều hương hoa, anh lạc, y báu trời, phướn lọng, báu vật, những thứ trang sức nơi thân, trổi nhạc ca tụng, lại có tiếng lớn ca tụng việc thù thắng của mười địa. Kinh này được nói ở cung Tha hóa tự tại vương, đồng thời ở tất cả thế giới mười bốn cõi cũng đều giảng nói kinh thập địa này. Nhờ thần lực Phật, nên vô số Bồ-tát ở trong vô số cõi Phật, đều

* Trang 139 *
device

tập họp đến đầy khắp hư không mười phương, và đều nói:
–Hay thay! Hay thay! Bồ-tát Kim Cang Tạng! Ông đã khéo giảng thuyết tướng của các địa mà Đại Bồ-tát an trụ. Phật tử! Chúng tôi cũng đồng hiệu Kim Cang Tạng, từ thế giới Kim cang đức, nơi Phật Kim Cang Tạng đến đây. Những nơi chúng tôi đi qua, đều giảng thuyết kinh này, đại chúng, ngôn ngữ, nghĩa thú cũng vậy, không tăng giảm. Phật tử! Chúng tôi nương thần lực của Phật đến đây để chứng minh việc này. Phật tử! Cùng với chúng tôi đến đây, tất cả thế giới nơi mười phương, mỗi thế giới trong bốn cõi, lên đến bảo điện Ma-ni của cung Tha hóa tự tại cũng đều có vô số Bồ-tát nhiều như số vi trần trong mười ức cõi Phật cũng đến đây để chứng minh.
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng quán sát mười phương, quán tất cả đại chúng, quán tánh sâu xa khen ngợi và hỗ trợ việc phát tâm Nhất thiết chủng trí, thị hiện đại lực của Bồ-tát cho chúng sinh, tùy thuận Nhất thiết chủng trí, trừ tất cả trần cấu của thế gian, đem lại nhân duyên Nhất thiết chủng trí cho chúng sinh; thị hiện những việc trí tuệ trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn; nói tất cả tướng sai biệt về công đức của Bồ-tát. Lại muốn làm rõ nghĩa lý này cho chúng sinh, nên nương thần lực Phật mà nói kệ rằng:
Hạnh nghiệp của Bồ-tát
 Vui, tịch diệt hoàn toàn
Tâm không có tham chấp
Trống rỗng như hư không
Trừ cấu tham, sân, si
An trụ trong trí đạo
Hạnh vô thượng như vậy
Vui vẻ xin được nghe
Do vậy các Bồ-tát
Ở trong vô lượng kiếp
Siêng năng luôn tu tập
Vạn ức các căn lành
Cúng dường vô lượng
Phật Bích-chi, A-la-hán
Vì tạo lợi ích cho chúng sinh 

* Trang 140 *
device

Phát khởi tâm Bồ-đề
Siêng năng giữ giới hạnh
Đầu-đà trừ tội lỗi
Tu thiện nhẫn tăng trưởng
Đủ oai đức hổ thẹn
Nhờ nhân duyên phước tuệ
Tâm cao thắng sáng suốt
Vui thích trí của Phật
Phát Bồ-đề như Phật
Cúng dường tất cả Phật
Trong ba đời mười phương
Đất nước như hư không
Đều khiến được thanh tịnh
Tất cả pháp bình đẳng
Khéo thông đạt hết thảy
Vì độ thoát chúng sinh
Phát khởi tâm Bồ-đề
Các Bồ-tát như vậy
Phát khởi tâm vô lượng
Đạt đến địa Hoan hỷ
Dứt ác, thích bố thí
Đạt được sức bản nguyện
Tu nhiều tâm Từ bi
Hành sâu mười thiện nghiệp
Đạt đến địa Ly cấu
Đủ công đức giới, văn
Từ tâm thương thế gian
Dứt hẳn mọi cấu uế
Tâm sâu xa, thanh tịnh
Quán sát khắp thế gian
Lửa ba độc hừng hực
Các bậc Đại sĩ này
Nhập minh Địa thứ ba
Quán ba cõi đều không

* Trang 141 *
device

Vô thường như bệnh tất
Như ung nhọt, ghẻ lở
Trăm thứ khổ đốt thiêu
Thấy các lỗi hữu vi
Ham thích công đức Phật
Đạt ánh sáng trí Phật
Nhập địa Diệm thứ tư
Thành tựu về niệm tuệ
Đạt đến đạo trí tuệ
Ở đây thường cúng dường
Trăm ngàn Đức Như Lai
Luôn tư duy tưởng niệm
Vô lượng đức của Phật
An nhập địa Nan thắng
Vượt tất cả thế gian
Dùng trí tuệ phương tiện
Thị hiện đủ mọi cách
Làm bất cứ việc gì
Đều vì lợi thế gian
Cúng dường các Đức Phật
Làm việc lợi chúng sinh
Chứng nhập pháp vô sinh
Được nhập địa Hiện tiền.
Hạnh nghiệp của Bồ-tát
Thế gian khó biết được
Không còn tâm chấp ngã
Lìa cả có lẫn không
Các pháp vốn vắng lặng
Mười hai duyên chuyển hành
Hiểu rõ pháp vi tế
Sẽ nhập địa Viễn hành
Hành trí tuệ phương tiện
Đạt tướng pháp tịch diệt
Các bậc Đại sĩ này

* Trang 142 *
device

Khó lường, khó sánh kịp
Vì muốn cho thế gian
Đạt tịch diệt thanh tịnh
Nên tu tập các hạnh
Đủ mọi việc phước đức
Thâm nhập tâm hành xứ
Của tất cả chúng sinh
Do vậy được an nhập
Địa Bất động đều không
Bồ-tát bậc đại trí
Đầy đủ tất cả hạnh
Và các nghiệp trí tuệ
Cùng mười Lực tự tại
Dùng vô lượng, vô biên
Vô số các thân tướng
Hiện ở khắp mười phương
Vì chúng, thuyết diệu pháp
Thông đạt tánh thế gian
Và tánh của chúng sinh
Với tâm Từ bi lớn
Sẽ nhập địa Diệu thiện
Trí tịnh diệu số một
Quán sát các thế gian
Nghiệp phiền não trói buộc
Quanh co nơi hiểm nạn
Vì độ thoát chúng sinh
Đạt tạng pháp chư Phật
Giảng thuyết nghĩa đệ nhất
Không sai trái lỗi lầm
Tuần tự mà thực hành
Đầy đủ các thiện pháp
Đạt đến Địa thứ chín
Tu tập phước và tuệ
Mong đạt oai lực Phật

* Trang 143 *
device

 

Lợi diệu thêm tối thượng

Ở chỗ tất cả Phật

Được lãnh thọ trí chức

Trước đạt vô số định

Trí hạnh rất rộng lớn

Sau cùng đạt Tam-muội

Trí chức khó hư hoại

Những ai đã đạt được

Tam-muội nhất thiết chức

Trang nghiêm các báu vật

Hoa sen lớn xuất hiện

Bồ-tát xứng hoa sen

Hiện thân ngồi trên đó

Các Bồ-tát hoa khác

Đều nhất tâm chiêm ngưỡng

Lúc ấy, Đại Bồ-tát

Từ thân phóng vô lượng

Trăm ngàn ức ánh sáng

Diệt các khổ thế gian

Sau từ đỉnh đầu phóng

Trăm ngàn ức ánh sáng

Chiếu khắp mười phương cõi

Hội chúng của chư Phật

Rồi ở lại hư không

Hóa thành dưới ánh sáng

Cúng dường Đức Phật xong

Nhập vào lưới chân Phật

Lúc ấy, các Đức Phật

Và các Đại Bồ-tát

Đều biết Bồ-tát này

Đã thọ lãnh trí chức

Do vậy các Đức Phật

Giữa mày phóng ánh sáng

Tên là Nhất thiết chức

* Trang 144 *
device

Nhập đỉnh đầu Bồ-tát
Vô lượng các Đức Phật
Thọ ký chức Bồ-tát
Ví như Chuyển luân vương
Truyền ngôi cho thái tử
Lúc ấy, mười phương cõi
Thảy đều chấn động lớn
Dứt trừ tất cả khổ
Cho đến ngục A-tỳ
Bồ-tát vì tất cả
Trí tuệ được chức này
Như thế được gọi là
Địa Pháp vân vô thượng
Người trụ trong địa này
Trí tuệ không hạn lượng
Khéo biết cả nhân duyên
Độ thoát hết thế gian
Nhập pháp sắc, vô sắc
Cõi Dục, Sắc, Vô sắc
Biết được tánh chúng sinh
Tánh cõi nước, tánh pháp
Lại an nhập các pháp
Đếm được, không đếm được
Cho đến quán sát biết
Vô lượng tánh hư không
Nhập địa này có đủ
Thần biến của Bồ-tát
Sức oai thần của Phật
Việc kín, trí vi tế
Lại còn thông đạt được
Tất cả các kiếp số
Từ mỗi đầu sợi lông
Thấy rõ tánh thế gian
Tất cả Đức Như Lai

* Trang 145 *
device

Ở Địa vô thượng này
Sinh ra rồi xuất gia
Đạt đạo, chuyển pháp luân
Thị hiện nhập Niết-bàn
Đều tùy thuận trí tuệ
Từ địa này đạt được
Tịch diệt và giải thoát
Các Đại sĩ địa này
Sức ức niệm rộng lớn
Thọ trì được tất cả
Đại mưa pháp của Phật
Cũng ví như biển lớn
Chứa hết nước rồng mưa
Bồ-tát cũng như vậy
Thọ trì mưa Phật pháp
Như ở chỗ một Phật
Lắng nghe thọ trì pháp
Chúng sinh nhiều như bụi
Vô lượng cõi mười phương
Đều được nghe Tổng trì
Thành tựu Thanh văn thừa
Chẳng bằng Bồ-tát này
Tính đếm cũng chẳng kịp
Vì sức trí tuệ lớn
Và sức thệ nguyện lớn
Chỉ trong một khoảnh khắc
Ở khắp vô lượng cõi
Mưa nước pháp cam lồ
Dập tắt lửa phiền não
Vì thế Đức Phật gọi
Đây là địa Pháp vân
Bồ-tát trụ địa này
Dâng vật cúng dường Phật
Hơn vật của chư Thiên

* Trang 146 *
device

Thị hiện sức thần lớn
Sức thù thắng vi diệu
Hơn số này vô lượng
Người nào muốn suy lường
Chỉ rối thêm không hiểu
Đại trí trụ địa này
Việc cất chân, đặt chân
Tất cả các Bồ-tát
Kể cả Địa thứ chín
Đều không thể biết được
Huống gì chúng sinh khác
Ba đời các Thanh văn
Cùng với Bích-chi-phật
Trụ nơi chư Phật hiện
Tất cả việc trí tuệ
Lại khiến cho thông đạt
Trí vô ngại ba đời
Thị hiện tánh pháp lặng
Và bao nhiêu thần biến
Tất cả loài chúng sinh
Ở khắp mọi cõi nước
Thực hành tất cả pháp
Vi diệu và an ổn
Tuần tự hiện biết hết
Hết thảy công đức Phật
Bồ-tát trụ địa này
Dùng vật dụng tối thượng
Cúng dường mười phương Phật
Lan truyền khắp mọi nơi
Tất cả vật cúng dường
Của vô số chúng sinh
Và những cõi phương khác
Cũng không thể sánh kịp
Bậc trí, trụ địa này

* Trang 147 *
device

Phá trừ được tất cả
Vô minh và tăm tối
Khai thị bằng Phật đạo
Như Tự tại Thiên vương
Phóng quang diệt phiền não
Ánh sáng trí, Phật tử
Diệt phiền não cũng vậy
Trụ địa này thường làm
Tự tại vương ba cõi
Thông đạt các trí tuệ
Dùng ba thừa hóa độ
Chỉ trong một khoảnh khắc
Đạt vô lượng Tam-muội
Thấy được vô số Phật
Đang ở khắp mười phương
Bồ-tát Kim Cang Tạng
Bảo các Đại sĩ rằng
Tôi đã lược thuyết giảng
Diệu hạnh của mười địa
Nếu nói rộng hết cả
Ngàn kiếp cũng không cùng
Đó chính là thanh tịnh
Các địa của Bồ-tát
Vì đạt trí của Phật
Trụ trong những địa này
An trụ không lay động
Ví như núi chúa lớn
Sơ địa đủ tất cả
Kinh sách và kỹ thuật
Ví như núi Tuyết lớn
Mọc đầy các cỏ thuốc
Giữ giới và đa văn
Trụ trong Địa thứ hai
Cũng giống như núi Hương

* Trang 148 *
device

Đủ tất cả hương thơm
Như núi Kha-lê-la
Có nhiều hoa báu lạ
Địa Minh tập văn trí
Cũng giống như núi này
Địa Diệm tụ tập nhiều
Đạo pháp báu không hoại
Như trong núi Tiên thánh
Có nhiều đấng Thiện tịch
Thần thông Địa thứ năm
Không ai sánh kịp được
Như núi Do-càn-đà
Có nhiều thần Dạ-xoa
Địa thứ sáu phân biệt
Phước quả không cùng tận
Ví như núi Mã nhó
Có vô số trái cây
Tuệ lớn Địa thứ bảy
Không ai sánh kịp được
Như núi Ni-dân-đà
Có rất nhiều rồng chúa
Trụ trong Địa thứ tám
Vô lượng trí tự tại
Như núi Phá-ca-la
Có nhiều bậc Tự tại
Địa chín, tâm thanh tịnh
Thuyết pháp không chướng ngại
Ví như núi Chúng tướng
Rất nhiều A-tu-la
Địa thứ mười có đủ
Vô lượng đức của Phật
Ví như núi Tu-di
Rất nhiều chúng Thiên thần.
Lại nữa ở sơ địa

* Trang 149 *
device

Phát thệ nguyện rộng lớn
Địa thứ hai giữ giới
Thứ ba tu công đức
Địa thứ tư tu thiền
Thứ năm làm việc tốt
Thứ sáu tướng sâu xa
Thứ bảy tâm rộng lớn
Địa thứ tám có đủ
Các thần thông trang nghiêm
Địa chín trí vi diệu
Vượt tất cả các cõi
Địa thứ mười thọ trì
Đại mưa pháp của Phật
Hạnh Bồ-tát như biển
Không cùng, khó lay động
Phát tâm xuất thế gian
An nhập Địa thứ nhất
Địa hai giữ tịnh giới
Địa ba tu thiền định
Địa tư đạo tịnh hạnh
Địa năm tuệ phương tiện
Địa sáu tu nhân duyên
Bảy, tuệ phương tiện sâu
 Tám, đạt tràng lưu ly
Địa chín hành chúng sinh
Tất cả nơi hiểm nạn
Ánh sáng tuệ chiếu khắp
Địa mười thọ trí lực
Ví như vua trao ngôi
Tuần tự được thanh tịnh
Tâm Bồ-đề quý báu
Tất cả số bụi trần
Trong thế giới nơi mười phương
Chỉ trong một khoảnh khoắc

* Trang 150 *
device

Tính biết được ít nhiều
Trên đầu một sợi lông
Tính biết khắp hư không
Công đức lớn của Phật
Vô lượng không cùng tận
Lúc giảng nói kinh Thập Trụ này, Tự tại Thiên vương, các Thiên chúng, Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt, các Bồ-tát, tất cả thế gian đều rất vui mừng, tin thọ và phụng hành.

* Trang 151 *
device

* Trang 152 *
device

 
Đại Tập 40 - Bộ Hoa Nghiêm V - Số 286- 292 & Số 293 (Q.1-22)