LOGO VNBET
 
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                          TẬP 40


            BỘ HOA NGHIÊM
                              V
 
                    SỐ 286 - 292
                                &
                    SỐ 293 (Q.1-22)


        HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
   LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1052 *
device

* Trang 1053 *
device

                           NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                          TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1054 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                          Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1055 *
device

         MỤC LỤC
(HOA NGHIÊM – BỘ 5)

 
SỐ 286 – KINH THẬP TRỤ......................................................... 3
QUYỂN 1........................................................................................ 3
Phẩm 1: ĐỊA HOAN HỶ.................................................................. 3
Phẩm 2: ĐỊA LY CẤU...................................................................... 29
QUYỂN 2......................................................................................... 39
Phẩm 3: ĐỊA MINH.......................................................................... 39
Phẩm 4: ĐỊA DIỆM........................................................................... 49
Phẩm 5: ĐỊA NAN THẮNG............................................................ 56
QUYỂN 3......................................................................................... 68
Phẩm 6: ĐỊA HIỆN TIỀN................................................................. 68
Phẩm 7: ĐỊA VIỄN HÀNH.............................................................. 80
Phẩm 8: ĐỊA BẤT ĐỘNG................................................................ 93
QUYỂN 4......................................................................................... 108
Phẩm 9: ĐỊA DIỆU THIỆN.............................................................. 108
Phẩm 10: ĐỊA PHÁP VÂN.............................................................. 122
SỐ 287 – KINH THẬP ĐỊA........................................................... 153
QUYỂN 1......................................................................................... 153
Phẩm 1: ĐỊA CỰC HỶ (Phần 1)....................................................... 153
QUYỂN 2......................................................................................... 168
Phẩm 1: ĐỊA CỰC HỶ (Phần 2)....................................................... 168
Phẩm 2: ĐỊA LY CẤU...................................................................... 177
QUYỂN 3......................................................................................... 187
Phẩm 3: ĐỊA PHÁT QUANG.......................................................... 187
Phẩm 4: ĐỊA DIỆM TUỆ ................................................................. 195
QUYỂN 4......................................................................................... 203
Phẩm 5: ĐỊA NAN THẮNG............................................................ 203

* Trang 1056 *
device

Phẩm 6: ĐỊA HIỆN TIỀN (Phần 1).................................................. 211
QUYỂN 5......................................................................................... 218
Phẩm 6: ĐỊA HIỆN TIỀN (Phần 2).................................................. 218
Phẩm 7: ĐỊA VIỄN HÀNH.............................................................. 222
QUYỂN 6......................................................................................... 234
Phẩm 8: ĐỊA BẤT ĐỘNG................................................................ 234
QUYỂN 7......................................................................................... 246
Phẩm 9: ĐỊA THIỆN TUỆ................................................................ 246
QUYỂN 8 ........................................................................................ 259
Phẩm 10: ĐỊA PHÁP VÂN (Phần 1)................................................ 259
QUYỂN 9......................................................................................... 269
Phẩm 10: ĐỊA PHÁP VÂN (Phần 2)................................................ 269
SỐ 288 – KINH BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC HỎI VỀ TAM-MUỘI. 283
QUYỂN THƯỢNG......................................................................... 283
Phẩm 1: SỰ CẢM ỨNG LỚN LAO................................................. 283
Phẩm 2: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ HÀNH ĐỊNH................ 291
Phẩm 3: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ THẦN THÔNG BIẾN
HÓA.................................................................................................. 297
Phẩm 4: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ SỰ HUYỄN HÓA........ 299
Phẩm 5: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ SỰ AN LẠC TRONG ĐỊNH
 CỦA BỒ-TÁT................................................................................. 302
Phẩm 6: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ TRÍ TUỆ PHƯƠNG TIỆN
 NƠI PHÁP ĐẠI ĐỊNH.................................................................... 303
Phẩm 7: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ VÔ LƯỢNG NHƯ........ 305
QUYỂN TRUNG............................................................................ 308
Phẩm 8: TRÍ TUỆ PHƯƠNG TIỆN THANH TỊNH....................... 308
Phẩm 9: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ SỰ HƯNG KHỞI, HIỂN
LỘ...................................................................................................... 313
Phẩm 10: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC BÀY BIỆN SỰ BIẾN HÓA NGOẠI
 THÂN .............................................................................................. 321
QUYỂN HẠ..................................................................................... 331
Phẩm 11: DÙNG ĐẠI TUỆ PHÂN BIỆT THÂN HÀNH LÀ KHÔNG
...........................................................................................................  331
Phẩm 12: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÊU RÕ ĐẠI PHƯƠNG TIỆN.. 346
Phẩm 13: BỒ-TÁT ĐẲNG MỤC NÓI VỀ LONG VƯƠNG DUYỆT
LẠC................................................................................................... 356
SỐ289 – kINH LÀM RÕ CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN CÕI PHẬT.. 363
SỐ 290 – kINH SO LƯỜNG CÔNG ĐỨC TẤT CẢ CÕI PHẬT
...........................................................................................................  367

* Trang 1057 *
device

SỐ 291 – kINH NHƯ LAI HƯNG HIỂN...................................... 369
QUYỂN 1......................................................................................... 369
QUYỂN 2......................................................................................... 394
QUYỂN 3......................................................................................... 422
QUYỂN 4......................................................................................... 447
SỐ 292 – KINH ĐỘ THẾ PHẨM.................................................. 468
QUYỂN 1......................................................................................... 468
QUYỂN 2......................................................................................... 500
QUYỂN 3......................................................................................... 530
QUYỂN 4......................................................................................... 556
QUYỂN 5......................................................................................... 588
QUYỂN 6......................................................................................... 617
SỐ 293 – kINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
(40 QUYỂN)..................................................................................... 661
QUYỂN 1......................................................................................... 661
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 1)............................................................. 661
QUYỂN 2......................................................................................... 674
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 2)............................................................. 674
QUYỂN 3......................................................................................... 697
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 3)............................................................. 697
QUYỂN 4......................................................................................... 714
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
HẠNH NGUYỆN (Phần 4).............................................................. 714
QUYỂN 5......................................................................................... 734
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 5)............................................................. 734
QUYỂN 6......................................................................................... 751
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 6)............................................................. 751
QUYỂN 7......................................................................................... 768
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 7)............................................................. 768

* Trang 1058 *
device

QUYỂN 8......................................................................................... 786    
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
HẠNH NGUYỆN (Phần 8).............................................................. 786
QUYỂN 9......................................................................................... 802
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 9)............................................................. 802
QUYỂN 10....................................................................................... 818
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 10)........................................................... 818
QUYỂN 11....................................................................................... 833
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 11)........................................................... 833
QUYỂN 12....................................................................................... 853
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 12)........................................................... 853
QUYỂN 13....................................................................................... 877
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 13)........................................................... 877
QUYỂN 14....................................................................................... 890
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 14)........................................................... 890
QUYỂN 15........................................................................................ 906
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 15)........................................................... 906
QUYỂN 16....................................................................................... 923
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 16)........................................................... 923
QUYỂN 17....................................................................................... 940
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 17)........................................................... 940
QUYỂN 18....................................................................................... 962
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 18)........................................................... 962
QUYỂN 19....................................................................................... 977
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 19)........................................................... 977

* Trang 1059 *
device

QUYỂN 20....................................................................................... 998
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 20)........................................................... 998
QUYỂN 21....................................................................................... 1016
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 21)........................................................... 1016
QUYỂN 22....................................................................................... 1033
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN
 HẠNH NGUYỆN (Phần 22)........................................................... 1033

* Trang 1060 *
device

 
Đại Tập 40 - Bộ Hoa Nghiêm V - Số 286- 292 & Số 293 (Q.1-22)