LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 100
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Thanh tín sĩ Nhiếp Đạo Chân.
Pháp hội 33: BỒ-TÁT VÔ CẤU THÍ ỨNG HIỆN

Phẩm 1: TỰA
Tôi nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, cùng với một trăm vị đại Tỳ-kheo đều đến hội họp. Những vị đó đều là A-la-hán, các lậu đã hết không còn phiền não, ở trong các pháp đều được tự tại, chỗ nên làm đã làm xong, xả bỏ gánh nặng, đã được tự lợi, hết kết sử ba cõi, được chánh tri giải thoát, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, tâm điều phục như đại tượng vương, tâm được tự tại, đến bờ giải thoát, nhập được tám giải thoát, chỉ trừ một mình ngài A-nan.
Lại có các Đại Bồ-tát đều là những bậc đại trang nghiêm được mọi người biết, họ là những bậc không thoái chuyển được Nhất sinh bổ xứ. Các vị hiệu là Bồ-tát Bảo Thủ, Bồ-tát Đức Tạng, Bồ-tát Tuệ Nghiêm, Bồ-tát Xứng Ý, Bồ-tát Quán Thế Âm, Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, Duyệt Âm Pháp vương tử, Bất Tư Nghị Giải Thoát Hạnh Pháp vương tử, Tư Duy Chư Pháp Vô Chướng Ngại Pháp vương tử, Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Thí Vô Ưu, Bồ-tát Vô Si Kiến, Bồ-tát Ly Ác Thú, Bồ-tát Vô Si Hành, Bồ-tát Đoạn U Minh, Bồ-tát Trừ Chư Cái, Bồ-tát Biện Nghiêm, Bồ-tát Bảo Đức Trí Oai, Bồ-tát Kim Hoa Quang Minh Đức, Bồ-tát Tứ Vô Ngại, một vạn hai ngàn Đại Bồ-tát như vậy cùng hội họp.
Sáng sớm tám Đại Bồ-tát và tám đại Thanh văn: Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, Bồ-tát Vô Si Kiến, Bồ-tát Bảo Tướng, Bồ-tát Ly Ác Thú, Bồ-tát Trừ Chư Cái, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Biện

* Trang 155 *
device

Nghiêm, Bồ-tát Vô Si Hành, Đại đức Xá-lợi-phất, Đại đức Đại Mục-kiền-liên, Đại đức Ma-ha Ca-diếp, Đại đức Tu-bồ-đề, Đại đức Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử, Đại đức Ly Việt, Đại đức A-na-luật và Đại đức A-nan, các vị đắp y cầm bát muốn vào thành Xá-vệ khất thực. Giữa đường các vị tự nghĩ và cùng tuyên bố.
 Đại đức Xá-lợi-phất nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện tất cả chúng sinh trong thành được nghe bốn Thánh đế.
 Đại đức Đại Mục-kiền-liên nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện tất cả chúng sinh trong thành xa lìa ma sự.
 Đại đức Ma-ha Ca-diếp nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá-vệ khất thực nguyện cho người cúng thí tôi được phước báo vô tận dẫn đến chứng đắc Niết-bàn.
 Đại đức Tu-bồ-đề nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện cho chúng sinh nào thấy tôi, thì sẽ được thọ hưởng khoái lạc trong loài người hay trên cõi trời được dứt hết khổ tế vi.
 Đại đức Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện cho trong thành tất cả ngoại đạo, Phạm chí, Ni-kiền Tử… đều được chánh kiến.
 Đại đức Ly Việt nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện trong thành tất cả chúng sinh được sự vui vô tránh.
 Đại đức A-na-luật nói:
 –Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện trong thành tất cả chúng sinh biết được nghiệp báo đời trước.
 Đại đức A-nan nói:
–Tôi sẽ nhập định như vậy, rồi đến thành Xá-vệ khất thực, nguyện cho trong thành tất cả chúng sinh với pháp đã được nghe đều hiện ra trước mắt.

* Trang 156 *
device

Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ tất cả nhà cửa, tường vách, khí vật, cây cối, nhánh lá, bông trái, y phục, anh lạc đều phát xuất tiếng Không, Vô tướng, Vô nguyện, không sở hữu, không có ngã, không hý luận, không tánh.
 Bồ-tát Vô Si Kiến khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, những chúng sinh đáng được Vô thượng Bồ-đề, thấy vật gì đều biến thành tượng Như Lai và khiến họ quyết định nơi Vô thượng Bồ-đề.
 Bồ-tát Bảo Tướng khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ trong tất cả nhà cửa của các tộc tánh, bảo tàng đầy đủ bảy báu từ đất hiện ra.
Bồ-tát Ly Ác Thú khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, những chúng sinh đáng phải đọa ác đạo đều làm cho hiện đời chịu tội nhẹ mau thoát khổ não.
 Bồ-tát Trừ Chư Cái khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, chúng sinh trừ hết năm thứ ngăn che.
Bồ-tát Quán Thế Âm khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, chúng sinh bị tù giam xiềng xích mau được thoát khỏi, kẻ sắp bị giết sẽ được cứu mạng, kẻ bị khủng bố liền được không sợ hãi.
 Bồ-tát Khởi Biện Nghiêm khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, ai thấy tôi đều được biện tài dùng diệu kệ vấn đáp nhau.
 Bồ-tát Vô Si Hành khởi ý nghĩ nói:
 –Tôi sẽ khiến trong thành Xá-vệ, ai thấy tôi đều được trí sáng không tà kiến và quyết định nơi Vô thượng Bồ-đề. Tám Đại Bồ-tát và tám đại Thanh văn cùng luận sự việc như trên, rồi đến cửa thành Xá-vệ.
Bấy giờ Vô Cấu Thí, con gái vua Ba-tư-nặc lên tám tuổi dung mạo xinh đẹp đoan nghiêm, nhằm mùng tám tháng hai sau Phật xuất hiện, cùng với năm trăm Bà-la-môn cầm bình đầy nước ra khỏi

* Trang 157 *
device

thành để tắm gội Thiên tượng. Các vị Bà-la-môn thấy các Tỳ-kheo đứng ngoài cửa thành, họ cho là chẳng tốt, vị trưởng túc Bà-la-môn, một trăm hai mươi tuổi, tên Phạm Thiên bảo Vô Cấu Thí nói rằng:
 –Nay các Tỳ-kheo đứng ngoài cửa thành là việc chẳng lành, chúng ta trở vào thành chẳng nên gặp họ. Nếu gặp họ thì sự tế tự đáng lẽ lành tốt lợi ích thì nay sẽ thành chẳng tốt chẳng lành vậy.
Vô Cấu Thí liền nói kệ đáp Bà-la-môn rằng:
Tỳ-kheo không ái nhiễm
Đệ nhất đáng khen ngợi
Hay vì các chúng sinh
 Rửa trừ tất cả ác.
Các vị đây thanh tịnh
Đều thấy bốn Thánh đế
Ngoại đạo chẳng thanh tịnh
Bị si tối che đậy.
Ruộng phước Lưỡng Túc Tôn
Cúng thí được báo lớn
Gieo giống vào ruộng này
Hưởng phước lạc vô tận.
Đầy đủ tịnh giới hạnh
Ra khỏi bùn không nhiễm
Ở đời như lương y
Cứu trị bệnh chúng sinh .
Phật tối thắng trong đời
Là vua của các pháp
Chúng đây là Phật tử
Đã thành A-la-hán,
Thực hành Bồ-tát đạo
Người đời nên khen ngợi
Trí tuệ hành diệu hạnh
Nên gần sao lại tránh?
Chúng đây là Tuệ nhãn
Lâu xa thường bố thí

* Trang 158 *
device

Phạm chí kính chúng đây
Các sự quyết định tốt,
Khen chúng đủ tướng này
Tâm tịnh ruộng phước tốt
Phạm chí nếu tin được
Vui mừng không lo khổ.
Các Phạm chí nói kệ đáp
Vô Cấu Thí rằng:
Chớ theo lòng ngu dại
Cúng thờ và cầu phước
Chớ thấy và chớ gần
Sa-môn cạo râu tóc,
Cha mẹ cô chẳng vui
Chúng ta cũng hổ thẹn.
Nếu cô muốn bố thí
Sự ấy cũng chẳng tốt
Lành thay chớ cung kính
Các chúng Tỳ-kheo này.
Vô Cấu Thí nói kệ đáp các vị
Phạm chí rằng:
Nếu tôi đọa ác đạo
Cha mẹ cùng quyến thuộc
Của báu và thế tục
Đều không thể cứu được
Trừ chúng oai đức đây
Ai có thể cứu tôi
Vì kính Phật, Pháp, Tăng
Nên xả bỏ thân mạng
Ngoại trừ Tam bảo ra
Không còn chỗ nương tựa.
Các Phạm chí hỏi Vô Cấu Thí rằng:
 –Cô chưa từng thấy Phật và Tăng, cũng chưa từng nghe Pháp, do đâu mà cô có lòng tin như vậy?
Vô Cấu Thí đáp:

* Trang 159 *
device

–Lúc tôi sinh được bảy ngày, đang ở tại giường chân bằng vàng, trên điện cao thấy năm trăm Thiên tử bay trên hư không nói vô lượng công đức, ca ngợi Phật, Pháp, Tăng, lúc ấy tôi được nghe. Đồng thời lại có một Thiên tử chưa từng thấy Phật nghe Pháp, cũng chưa thấy chúng Tăng, hỏi chư Thiên tử:
 –Phật là ai và như thế nào?
 Các Thiên tử biết tôi chí tâm và để đáp lời hỏi ấy cho được sự vui đẹp nên nói kệ rằng:
Tóc Phật màu biếc xanh
Trong sạch xoắn bên phải
Mặt Phật như trăng tròn
Màu hoa sen trăm cánh,
Bạch hào như ngọc tuyết
Xoắn bên phải rất đẹp
Óng đen nhiễu sen xanh
Mày mắt Phật cũng vậy.
Má tròn như Sư tử
Mắt nháy như ngưu vương
Môi như trái Tần-bà
Răng trắng khít đều bằng,
Đi như vua ngỗng trắng
Lưỡi rộng trùm khắp mặt
Phát âm rất thanh tịnh
Người nghe đều vui mừng.
Tiếng khổng tước, nga nhạn
Tiếng đàn cầm lưu ly
Tiếng Khẩn-na chuông vàng
Tiếng Ca-lăng-tần-già
Tiếng chim Câu-na-la
Cộng mạng chim Cát-la
 Tiếng âm nhạc vi diệu
Âm thanh Phật cũng vậy.
Phật hống như sư tử

* Trang 160 *
device

Hay dẹp trừ tranh cãi
Trừ bỏ các nhơ khổ
Thật ngữ dứt kiến chấp.
Phật ở giữa đại chúng
Hay giải quyết nghi vấn
Chẳng sai mà nhu hòa
Làm vừa đẹp lòng chúng ,
Bỏ lìa cả hai bên
Chánh thuyết đúng trung đạo
Hằng nói lời thích ý
Người nghe đều vui mừng.
Lời Phật không siểm khúc
Người nghe đều được hiểu
Lời Phật tuệ trang nghiêm
Như vòng hoa thơm đẹp,
Cổ tròn tay dài thẳng
Bàn tay bằng luân tướng
Ngón tay vót dài đẹp
Móng như màu đồng đỏ,
Thân Phật vững đầy ngay
Eo nhỏ hông sư tử
Tròn đẹp và đầy đặn
Âm tàng như mã vương
Vóc hình như núi vàng
Một lỗ mọc một lông
Hữu truyền hướng lên trên
Ví dụ như long tượng
Vế bắp như lộc vương
Chân bằng xương Câu-tỏa
Chân bằng hiện luân tướng
Ngàn bức luân phân minh.
Này các vị Phạm chí, lúc ấy chư Thiên nói kệ như vậy, để ca ngợi Đức Như Lai. Lại nữa, Đức Như Lai Ứng Cúng độ tất cả chúng

* Trang 161 *
device

sinh đến bờ giải thoát, có đại Từ bi như Đại y vương, cứu hộ các chúng sinh chẳng hề nhiễm tánh yêu ghét như hoa sen trong nước. Với công đức của Đức Như Lai, tôi chỉ ca ngợi phần ít thôi.
Này các Phạm chí! Tôi mới sinh bảy ngày, được nghe công đức chân thật của Đức Như Lai như vậy, từ đó đến nay hằng không ngủ nghỉ, cũng không có lòng tham dục, lòng sân hận, lòng tổn não, từ đó đến nay, với cha mẹ, anh chị em, thân thuộc của báu, anh lạc, y phục, thành ấp, vườn tược và thân mạng của mình, tôi đều không có lòng luyến ái, chỉ trừ niệm Phật. Nơi nào xứ nào Đức Như Lai thuyết pháp, tôi đều nhiếp tâm đến nghe và đều thọ trì hoặc văn, hoặc nghĩa chẳng mất một câu.
Này các Phạm chí! Ngày đêm chưa có lúc nào chẳng thấy Đức Thế Tôn. Tôi quán Phật không chán, nghe pháp không đủ, cúng Tăng không mỏi.
Nghe Vô Cấu Thí ca ngợi công đức của Phật, Pháp và Tăng, năm trăm Phạm chí đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề.
Vô Cấu Thí xuống xe đi bộ đến trước các Bồ-tát và chư Thanh văn đảnh lễ ngang chân, dùng lòng cung kính tôn trọng đến đứng trước Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng:
 –Con là nữ nhân trí tuệ kém cõi, nhiều phiền não và nhiều phóng dật, ưa sự ti tiện bị những tư tưởng chẳng thuận tốt kéo dắt. Lành thay! Đại đức Xá-lợi-phất! Vì thương xót con mà nói diệu pháp, con được nghe xong mãi mãi được lợi ích, thêm nhiều an vui.
Vừa lúc ấy vua Ba-tư-nặc đến nghe lời trên, vua bảo Vô Cấu Thí rằng:
 –Đối với con các khoái lạc đều không hề thiếu, sao con có sắc lo mà chẳng ngủ nghỉ chẳng ưa sự vui trong đời?
Vua Ba-tư-nặc vì con gái mình mà nói kệ rằng:
Đoan nghiêm như Thiên nữ
Tắm gội ướp hương thơm
Anh lạc đều đầy đủ
Lo gì mà chẳng ngủ?
Nước giàu nhiều của báu

* Trang 162 *
device

Cha mẹ được tự tại
Có gì là chẳng vui
Mà chẳng ngủ nghỉ vậy?
Con đẹp lòng song thân
Mọi người đều kính vọng
Cha trang nghiêm mọi thứ
Cớ sao con chẳng vui?
Con thấy nghe sự gì
Mà ôm lòng buồn lo?
Lành thay! Con cầu gì?
Con nói cha sự ấy.
Vô Cấu Thí nói kệ bạch phụ vương:
Cha chẳng rõ trong nhà
Ấm, giới, nhập các pháp
Thế gian như huyễn hóa
Mạng sống không tạm dừng,
Uống độc ai ngủ được
Sắp chết ai vui được
Sa hố đâu mong sống
Sự đời đều như vậy.
Như người ở gần rắn
Nào còn ngủ với ham
Bốn đại như rắn độc
Nào có lòng hoan lạc.
Bị kẻ thù vây quanh
Như đói nào có vui
 Bị các nước thù địch
Phụ Vương đâu có vui
Từ con thấy Thế Tôn
 Phát tâm nguyện thành Phật
 Con chưa hề nghe thấy
Bồ-tát tạm phóng dật.

* Trang 163 *
device

Phẩm 2: THANH VĂN
Bấy giờ Vô Cấu Thí bạch Tôn giả Xá-lợi-phất rằng:
 –Bạch Đại đức! Con có chút việc muốn hỏi, xin Đại đức thương con mà diễn giải: Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là đệ nhất trong hàng trí tuệ. Vậy trí tuệ ấy là hữu vi hay là vô vi? Nếu là hữu vi thì là pháp hư dối không thực, nếu là vô vi thì pháp vô vi không có sinh, pháp không sinh thì không có khởi, vì không khởi thì trí tuệ ấy là vô sở hữu.
Tôn giả Xá-lợi-phất yên lặng. Thấy vậy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
 –Sao Đại đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí?
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
 –Cô ấy chẳng hỏi pháp hữu vi mà hỏi Đệ nhất nghĩa. Trong Đệ nhất nghĩa không có giảng thuyết, nên tôi không thể dùng lời nói để đáp.
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là Thần túc đệ nhất. Lúc Đại đức vận hành thần túc là tưởng niệm chúng sinh hay là tưởng niệm nơi pháp? Nếu an trụ chúng sinh tưởng thì chúng sinh không thật, thần túc ấy cũng không thật, nếu an trụ nơi pháp tưởng thì pháp không đổi khác, nếu không đổi khác thì vô sở đắc, nếu vô sở đắc thì không phân biệt.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên yên lặng. Thấy vậy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp hỏi:
 –Sao Đại đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí?
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói:
 –Cô ấy chẳng hỏi phân biệt thần túc mà hỏi pháp của chư Phật. Pháp của chư Phật không tạo tác, không phân biệt, không giảng thuyết được.
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-diếp:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là Đầu-đà đệ nhất. Đại đức vì thương chúng sinh nên đã nhập tám giải thoát rồi,

* Trang 164 *
device

mà thọ cúng thí, cho đến một niệm thọ người cúng thí. Vậy Đại đức dùng thân báo ân hay dùng tâm báo ân họ. Nếu dùng thân báo ân thì thân tánh vô ký không khác cỏ cây, tường vách, ngói sạn, tất cả không thể báo ân cúng thí, nếu dùng tâm báo ân thì tâm niệm niệm chẳng dừng cũng chẳng báo ân được, nếu trừ thân tâm thì là pháp vô vi, ai có thể báo ân được?
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp yên lặng. Thấy vậy Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi:
 –Sao Đại đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí?
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói:
 –Cô ấy hỏi pháp chân tế, lý ấy chẳng thể dùng lời để đáp.
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Tu-bồ-đề:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là Vô tránh đệ nhất. Hạnh vô tránh ấy nhập hữu tánh hay nhập như tánh? Nếu nhập như tính thì như chẳng phải tướng sinh, tướng diệt, nếu chẳng có tướng sinh diệt thì là bình đẳng, nếu bình đẳng thì như vậy, nếu như vậy thì không tạo tác, nếu không tạo tác thì không giảng thuyết, nếu không giảng thuyết thì chẵng thể nghĩ bàn, nếu chẵng thể nghĩ bàn thì chẳng thể tuyên bày được. Còn nếu nhập tại hữu tánh thì hư dối chẳng phải Thánh hạnh.
Tôn giả Tu-bồ-đề yên lặng. Thấy vậy Tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử hỏi:
–Sao Đại đức chẳng đáp?
Tôn giả Tu-bồ-đề nói:
 –Ở nơi lý tôi chẳng nên có đối đáp, chỉ có yên lặng là chỗ mà tôi lạc trụ. Cô ấy hỏi pháp không hý luận, nếu có giảng thuyết thì phát sinh sai lầm, pháp tánh vô thuyết, là hạnh vô tránh vậy.
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Phú-lâu-na:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là Thuyết pháp đệ nhất. Vậy lúc thuyết pháp là thuyết pháp có cảnh giới hay thuyết pháp không cảnh giới. Nếu thuyết pháp có cảnh giới thì đồng với phàm phu. Vì sao? Vì phàm phu nói pháp có cảnh giới, vậy thì Đại đức chẳng rời pháp phàm phu. Còn nếu pháp không cảnh giới thì là

* Trang 165 *
device

vô sở hữu, lấy gì gọi là đệ nhất trong hàng thuyết pháp?
Tôn giả Phú-lâu-na yên lặng. Thấy vậy Tôn giả Ly Việt bảo rằng:
 –Sao Đại đức chẳng đáp?
Tôn giả Phú-lâu-na nói:
 –Cô ấy chẳng hỏi pháp hữu vi mà hỏi Đệ nhất nghĩa. Trong Đệ nhất nghĩa không có giảng thuyết, thế nên không có lý để đáp.
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Ly Việt:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là người Hành thiền đệ nhất. Lúc Đại đức hành thiền là nương nơi thiền có tâm, hay thiền không tâm? Nếu nương như tâm nhập thiền thì tâm như huyễn hóa chẳng thật, định ấy cũng chẳng thật, còn nếu vô tâm nhập thiền thì cỏ cây… cũng lẽ ra đắc thiền, vì nó cũng đồng vô tâm vậy.
Tôn giả Ly Việt yên lặng. Thấy vậy Tôn giả A-na-luật hỏi:
 –Sao Đại đức chẳng đáp?
Tôn giả Ly Việt nói:
–Cô ấy hỏi chỗ sở hành của chư Phật, chẳng phải hàng Thanh văn giải đáp.
Vô Cấu Thí nói:
 –Chư Phật pháp cùng Thanh văn pháp có khác chăng? Nếu có khác nhau thì vô vi có hai chăng? Chư Hiền thánh đều hành vô vi, pháp vô vi không có sinh, nếu không có sinh thì không có hai, nếu không có hai thì như vậy, như vậy không hai, thế sao Đại đức Ly Việt lại nói lời như trên?
Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả A-na-luật:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức Thiên nhãn đệ nhất. Chỗ Đại đức dùng Thiên nhãn thấy là có vật hay không có vật? Nếu thấy có vật thì là kiến thường, còn thấy không có vật thì là kiến đoạn. Nếu rời cả hai bên thì là không có thấy.
Tôn giả A-na-luật yên lặng. Thấy vậy Tôn giả A-nan hỏi:
 –Sao Đại đức không đáp?
Tôn giả A-na-luật nói:
 –Lời cô ấy hỏi là để phá giả danh, nên không thể dùng giả danh để đáp.

* Trang 166 *
device

Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả A-nan:
 –Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn thọ ký Đại đức là Đa văn đệ nhất. Đa văn ấy là thật nghĩa hay là văn tự? Nếu là thật nghĩa thì nghĩa ấy chẳng thể nói, nếu là pháp chẳng thể nói thì chẳng phải chỗ nghe biết của nhó thức, nếu chẳng phải nhó thức thì lại là chẳng thể nói. Còn nếu do văn tự, như lời Đức Thế Tôn dạy: “Y theo liễu nghĩa chẳng y theo văn tự.” Thế nên Đại đức A-nan chẳng phải đa văn cũng chẳng phải liễu nghĩa.
Tôn giả A-nan yên lặng. Thấy vậy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi:
 –Sao Đại đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí?
Tôn giả A-nan nói:
 –Chỗ nói đa văn của cô ấy rời lìa văn tự, đây chẳng thể dùng âm thanh để vấn đáp với bình đẳng, bình đẳng chẳng phải tâm thức vì rời lìa tướng của tâm vậy. Đây chẳng phải là pháp của hàng học địa, tôi đâu đáp được, đây là chỗ mà Đức Như Lai Pháp Vương đến bờ giải thoát.
Phẩm 3: BỒ-TÁT
Bấy giờ, Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
 –Bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi! Đức Thế Tôn thọ ký Bồ-tát là thâm giải tối đệ nhất trong hàng Bồ-tát. Vậy là lấy mười hai nhân duyên sâu thực hành hay lấy chân như sâu thực hành?
Nếu lấy mười hai nhân duyên sâu thực hành thì không có chúng sinh thành mười hai nhân duyên sâu. Vì sao? Vì mười hai nhân duyên sâu không đến không đi, chẳng phải chỗ biết của sáu thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trong thâm sâu ấy, mười hai nhân duyên chẳng phải là hành pháp. Còn nếu lấy chân như thâm sâu, mà thực hành sâu thì chân như chẳng phải sâu cũng không ai được chân thật sâu xa.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
 –Do thủy tế sâu nên sâu.
Vô Cấu Thí nói:

* Trang 167 *
device

 –Thủy tế thì chẳng phải tế. Thế nên sự biết của Bồ-tát cũng chẳng phải biết.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
 –Do vô tri mà được vô đắc, nên nói là thủy tế vậy.
Vô Cấu Thí nói:
 –Trong vô đắc ấy không có ngôn ngữ, vượt qua phạm trù ngôn ngữ, thì không có chỗ nói.
Vô Cấu Thí nói:
 –Chư Phật Bồ-đề siêu việt văn tự ngôn thuyết, thế nên Bồ-đề thì chẳng thể nói được.
Bấy giờ Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Vô Si Kiến:
 –Bạch Bồ-tát Vô Si Kiến! Bồ-tát nói mình đến thành Xá-vệ nguyện cho trong thành những ai đáng được Vô thượng Bồ-đề, phàm họ thấy vậy, đều thuần túy biến thành tượng Phật cả và khiến họ quyết định nơi Vô thượng Bồ-đề.
 Bạch Bồ-tát! Nếu lúc thấy Như Lai là dùng Sắc thân thấy hay dùng Pháp thân thấy? Nếu do Sắc thân thì không thấy Phật. Vì sao? Vì như Đức Thế Tôn từng dạy: “Nếu thấy sắc thân ta nghe âm thanh ta, người này biên kiến chẳng phải thấy ta.” Còn nếu do Pháp thân thì Pháp thân chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì Pháp thân rời kiến văn chẳng thể thấy được, thế nên chẳng thể thấy nghe Pháp thân Phật.
Bồ-tát Vô Si Kiến liền yên lặng. Bồ-tát Bảo Tướng hỏi:
 –Sao ngài chẳng đáp?
Bồ-tát Vô Si Kiến nói:
 –Cô ấy hỏi là hỏi pháp vô tánh, pháp vô tánh ấy chẳng thể nói nên tôi không đáp.
Vô Cấu Thí nói:
 –Bạch Bồ-tát! Tôi không hỏi pháp vô tánh, pháp vô tánh chẳng thể hỏi. Học rồi mà đáp thì không có ngại gì.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Bảo Tướng:
 –Bạch Bồ-tát Bảo Tướng! Bồ-tát nói rằng lúc tôi vào thành nguyện cho trong thành những nhà cửa cửa các tộc tánh, bảo tàng

* Trang 168 *
device

hiện lên đầy đủ bảy báu. Tâm bố thí bảy báu ấy có nhiễm trước hay không nhiễm trước? Nếu có nhiễm trước thì đồng với kẻ phàm ngu. Vì sao? Vì phàm ngu có ái trước. Còn nếu không ái trước thì trong ái trước không có bố thí bảy báu.
Bồ-tát Bảo Tướng liền yên lặng.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Ly Ác Thú:
 –Bạch Bồ-tát Ly Ác Thú! Bồ-tát nói rằng lúc tôi vào thành, nguyện cho trong thành những ai đáng đọa ác đạo đều khiến thọ tội nhẹ, tại hiện đời mau thoát khổ não. Bạch Bồ-tát! Đức Như Lai nói nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Nghiệp chẳng thể nghĩ bàn này có thể mau dứt chăng. Nếu dứt được thì trái với lời của Đức Như Lai. Còn nếu chẳng dứt thì sao lại thọ nhẹ mau dứt. Nếu có thể dứt thì trong pháp không có chủ vậy ai là chủ? Và nếu có thể dứt thì cũng chẳng thể dứt.
Bồ-tát Ly Ác Thú nói:
 –Vì tôi dùng nguyện lực nên hay khiến thọ nhẹ dứt mau.
Vô Cấu Thí nói:
 –Bạch Bồ-tát! Các pháp như tánh chẳng thể dùng nguyện lực mà thọ được.
Bồ-tát Ly Ác Thú liền yên lặng.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Trừ Chư Cái:
 –Bạch Bồ-tát Trừ Chư Cái! Bồ-tát nói: “Tôi nguyện cho chúng sinh trong thành đều trừ hết năm triền cái.” Bồ-tát nói nhập định ấy rồi có thể khiến chúng sinh chẳng bị năm triền cái che chướng?
Bạch Bồ-tát! Ở trong thiền định ấy, mình tự tại hay là người tự tại? Nếu mình tự tại thì không do đâu mà đến với người, tất cả pháp không pháp nào đến kia cả, sao lại nhập thiền định trừ được năm triền cái cho người? Nếu là người khác tự tại thì chẳng thể lợi ích cho người.
Bồ-tát Trừ Chư Cái nói:
 –Hạnh này dùng Từ làm đầu.
Vô Cấu Thí nói:
 –Bạch Bồ-tát! Chư Phật đều thực hành Từ hạnh. Bạch Bồ-tát!

* Trang 169 *
device

Có Đức Phật nào nhân nơi chúng sinh chẳng lấy năm triền cái làm mối lo đó chăng?
Bồ-tát Trừ Chư Cái liền yên lặng.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Quán Thế Âm:
 –Bạch Bồ-tát Quán Thế Âm! Bồ-tát nói rằng nguyện cho chúng sinh trong thành những kẻ bị ngục trói nhốt mau được giải thoát, kẻ sắp bị giết được cứu sống, kẻ bị khủng bố được vô úy. Bạch Bồ-tát! Xét về bố úy ấy là có bám chấp hay không bám chấp. Nếu có bám chấp thì kẻ phàm ngu cũng có bám chấp, vì thế nên chẳng phải. Còn nếu là không bám chấp thì không chỗ bố thí. Trong pháp không bố thí đâu được có trừ dứt.
Bồ-tát Quán Thế Âm liền yên lặng.
Bồ-tát Biện Nghiêm hỏi Bồ-tát Quan Thế Âm:
 –Sao Bồ-tát không giải đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí?
Bồ-tát Quan Thế Âm nói:
 –Cô ấy chẳng hỏi pháp sinh diệt nên không thể đáp được.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Quán Thế Âm:
 –Bạch Bồ-tát! Có pháp không sinh, không diệt để hỏi chăng?
Quan Thế Âm Bồ-tát nói:
–Không có.
Vô Cấu Thí nói:
 –Trong pháp không sinh, không diệt thì không văn tự, ngôn thuyết. Người trí tuệ ở nơi không văn tự mượn văn tự nói, mà không chấp văn tự, pháp tánh vô ngại. Vì thế người trí tuệ chẳng ngại văn tự.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Biện Nghiêm:
 –Bạch Bồ-tát Biện Nghiêm! Bồ-tát nói rằng tôi nguyện những ai trong thành thấy tôi đều được biện tài dùng diệu kệ hỏi đáp nhau. Bạch Bồ-tát! Biện tài được Bồ-tát thí cho ấy là do giác mà khởi, hay do ái mà khởi, nếu do giác khởi thì tất cả pháp hữu vi đều do giác quan khởi, thế nên chẳng phải tịch tĩnh. Nếu do ái khởi thì chỗ thí cho ấy, chỉ là hư dối uổng công.
Bồ-tát Biện Nghiêm nói:

* Trang 170 *
device

–Đó là lúc tôi ban đầu mới phát tâm Bồ-đề, nguyện ai thấy tôi đều được biện tài, dùng diệu kệ hỏi đáp nhau.
Vô Cấu Thí hỏi:
 –Bạch Bồ-tát! Hiện nay chính Bồ-tát có tâm nguyện Bồ-đề chăng? Nếu chính hiện có thì là thường kiến. Còn nếu hiện nay không có thì chẳng thể đem thí cho người, thì sở nguyện luống hư.
Bồ-tát Biện Nghiêm liền yên lặng.
Vô Cấu Thí hỏi Bồ-tát Vô Si Hành:
 –Bạch Bồ-tát Vô Si Hành! Bồ-tát nói: Nguyện cho chúng sinh trong thành ai thấy tôi thì được vô si kiến, quyết định nơi Vô thượng Bồ-đề. Bạch Bồ-tát! Bồ-đề ấy là có hay là không? Nếu là có thì là hữu vi Bồ-đề chấp nơi biên kiến. Nếu là không thì là hư vọng, cũng rớt vào biên kiến.
Bồ-tát Vô Si Hành nói:
 –Bồ-đề ấy gọi là trí.
Vô Cấu Thí nói:
 –Trí ấy gọi là sinh hay gọi là vô sinh? Nếu gọi là sinh thì chẳng phải khéo thuận tư duy mà sinh, là hữu vi trí, là chỗ biết của phàm phu. Nếu gọi là không sinh thì trong không sinh không có sở hữu, nếu không có sở hữu là không phân biệt. Bồ-đề của Thanh văn, Bích-chi-phật, Bồ-tát và Như Lai đều không phân biệt. Kẻ phàm phu phân biệt Bồ-đề, người trí tuệ thì không phân biệt.
Bồ-tát Vô Si Hành liền yên lặng.
Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề bảo các đại Thanh văn và các Đại Bồ-tát rằng:
 –Này các vị! Chúng ta nên trở về mà chẳng nên vào thành Xá-vệ khất thực. Vì sao? Vì nàng Vô Cấu Thí này nói tức là thức ăn bằng pháp thực của người trí tuệ. Nay chúng ta vui thích thức ăn bằng pháp thực mà chẳng cần thức ăn được vo tròn.
Vô Cấu Thí nói với Tôn giả Tu-bồ-đề:
 –Bạch Đại đức! Như nói các pháp không thượng, không hạ, trong pháp ấy sẽ cầu mong gì mà đi hành khất ư?
Bạch Đại đức! Pháp chẳng hý luận là sở hành của Tỳ-kheo,

* Trang 171 *
device

chẳng nên ưa hý luận. Đây là pháp không chỗ nương, chẳng phải sở hành của người nương tựa vào, đây là sở hành của Hiền thánh không có thoái chuyển.
Bấy giờ tám đại Thanh văn, tám Đại Bồ-tát, chúng Phạm thiên…, năm trăm Bà-la-môn, Vô Cấu Thí, vua Ba-tư-nặc và hàng đại chúng đều đồng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Đức Phật đi quanh bên phải ba vòng, rồi ngồi một phía.
Vô Cấu Thí thì khác, vì cô đi quanh bên phải Phật đến bảy vòng lễ chân Phật, chắp tay đứng nói kệ hỏi Phật:
Xin hỏi Đấng Vô Đẳng
Ứng Cúng Vô Thượng Giác
Ban cam lộ chúng mừng
Bồ-tát hành thế nào?
Thế nào lại đạo thọ
Phá ma hàng lao oán?
Thế nào động trời đất
Núi đồi và rừng cây?
Thế nào phóng ánh sáng
Hiển phát vô lượng xưng?
Nguyện đại Bi Thế Tôn
 Nói đúng hạnh Bồ-tát
Thế nào được Tổng trì
Như Lai diệu âm thanh?
Thế nào hay tu trì
Định thắng diệu thanh tịnh?
Thế nào các người tu
Hay được sức Thần túc?
Nay khuyến thỉnh Thế Tôn
 Giảng Bồ-tát thực hạnh
Thế nào được chuyên niệm
Và với tâm kiên cố?
Thế nào được ứng biện
Vi diệu thành cụ túc?

* Trang 172 *
device

Thế nào được thuận lý
Gồm đầy đủ các nghĩa?
Khéo nói pháp vi diệu
Trí giả không chỗ ngại
Thế nào ưa Bố thí
Tịnh giới và Nhẫn nhục
Khéo Tinh tấn, Thiền định
Trí tuệ soi thế gian?
Thế nào nhớ Túc mạng
Thiên nhãn minh thấy rõ
Thiên nhó, Tha tâm trí
Thần túc đến các cõi?
Thế nào chẳng ở thai
Hóa sinh trong hoa sen
Hằng ở trước chư Phật
 Khen pháp không vô ngã?
Thế nào oán thân đồng
Dứt ái và nhiễm uế
Chí hành không cao hạ
Dường như là gió đất
Lợi suy cùng hủy dự
Xứng cơ và khổ lạc?
Thế nào bỏ tám pháp
Ở đời như mặt trời?
Thế nào chẳng siểm tránh
Trừ ngã bỏ kiêu mạn
Tịch tĩnh ở thiền định
Trí giả ưa thật nghĩa?
Thế nào chẳng ưa thích
Vợ con và tài bảo?
Thế nào người tu hành
Thích ở chỗ vắng lặng?
Thế nào như chim bay

* Trang 173 *
device

Cũng như lân một sừng?
Thế nào ưa chánh pháp
Và ưa tâm hỷ duyệt?
Thế nào các người trí
Quán đất, nước, lửa, gió
Không khuynh động phân biệt
Trụ thiền như hư không
Chẳng làm hạnh phi pháp
Chẳng ưa nhìn việc người
Thà xả bỏ thân mạng
Hoàn toàn không bỏ pháp?
Thế nào nơi Bồ-đề
Tưởng niệm như Thế Tôn
Tưởng như Thế Tôn rồi
Hay phát nguyện Bồ-đề?
Thế nào được Tịnh độ
Và cùng thanh tịnh Tăng
Trí giả được trường thọ
Danh xưng và an lạc
Phương tiện đến bờ kia
Thấy Đế không thủ chứng
Hay độ vô lượng chúng
Khuyên ưa tu căn lành?
Thế nào được đoan chánh
Và được nơi hóa sinh
Được trí tuệ tài bảo
Hay biết tâm mọi người?
Thế nào nhớ đời trước
Thường hội cùng chư Phật
 Trong ngàn vạn ức kiếp
Hằng chẳng sinh chỗ nạn?
Thế nào được tùy hảo
Ba mươi hai tướng tốt?

* Trang 174 *
device

Thế nào được từ biện
Và được nơi ứng biện?
Thế nào tu Tịnh độ
Thành tựu chúng Tỳ-kheo
Tùy thích nguyện nước nào
Hay được sinh nước ấy?
Bồ-tát tu hạnh gì
Hay được sắc danh xưng
Được mọi lực tinh tấn
Thế nào được bất hoại
Thế nào là dứt khoát
Hay làm hạnh Bồ-tát
Bỏ lìa các điệu hối
Vì chúng sinh thuyết pháp
Ở trong Phật, Pháp, Tăng?
Thế nào được tối thắng
Thà xả thân mạng mình
Mà chẳng hủy báng pháp?
Phật không gì chẳng biết
Đời nay và vị lai
Nguyện đại trí Thế Tôn
 Tuyên thuyết hạnh Bồ-tát.
Phẩm 4: BỒ-TÁT HẠNH
Đức Thế Tôn khen rằng:
–Lành thay, lành thay Vô Cấu Thí! Vì nhiều an lạc lợi ích chúng sinh và vì thương xót trời, người thế gian mà ngươi hỏi Đức Như Lai bao nhiêu hạnh của Đại Bồ-tát như vậy. Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ ta sẽ vì người mà giảng nói.
Vô Cấu Thí cùng đại chúng cùng xướng: Hay thay! Nguyện mong muốn được nghe.

* Trang 175 *
device

Đức Thế Tôn dạy:
 –Này Vô Cấu Thí! Bồ-tát thành tựu bốn pháp hay phá các ma. Những gì là bốn?
1. Với lợi dưỡng của người chẳng sinh lòng ganh ghét.
2. Lìa bỏ việc nói hai lời.
3. Khuyên nhiều chúng sinh tu căn lành.
4. Với tất cả chúng sinh phát lòng Từ bi.
Này Vô Cấu Thí! Đó là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu có khả năng phá trừ ma oán.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:
Chẳng sinh lòng ghen ghét
Lìa bỏ lời lưỡng thiệt
Hay dạy nhiều chúng sinh
 Trồng gốc cây pháp lành
Hay tu tâm Từ rộng
Khắp đến cả mười phương
Khéo làm bốn điều này
Dẹp được các ma oán.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay phóng quang minh đến vô lượng cõi Phật. Những gì là bốn?
1. Hay cúng thí đèn sáng.
2. Lúc pháp sắp diệt hay hộ trì chánh pháp.
3. Vì chúng sinh phóng dật và sa chỗ nạn mà thuyết pháp.
4. Hay đem anh lạc bảo sức cúng tháp miếu Phật.  Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu thì có thể phóng quang minh đến tận mười phương cõi Phật.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng:
Nếu hay thí đèn sáng
Trong mạt pháp hộ pháp
Khai thị nạn phóng túng
Bảo sức cúng tháp Phật

* Trang 176 *
device

Do đây mà Bồ-tát
Hay phóng tịnh quang minh
Đến vô lượng cõi Phật
 Chiếu soi không bờ mé
Nhờ quang minh được vui
Đều phát tâm vô thượng.

Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp, thì hay chấn động vô lượng, vô biên cõi nước của chư Phật. Những gì gọi là bốn?
1. Như thuyết tu hành chứng được pháp nhẫn thâm sâu.
2. Kiên trì thiện pháp.
3. Giáo hóa vô lượng chúng sinh.
4. Hành đạo Vô thượng Bồ-đề.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu có thể làm chấn động vô lượng, vô biên cõi nước của chư Phật.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

Theo điều giảng tu hành
Khéo hiểu pháp nhẫn sâu
Muốn được pháp bạch tịnh
Kiên trì các diệu hạnh
Hay dạy vô lượng chúng
Phát tâm đại Bồ-đề
Thực hành bốn pháp này
Hay chấn động thế giới.

Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được Đà-la-ni. Những gì gọi là bốn?
1. Hay thí cho các thứ cần dùng tịnh diệu.
2. Trang sức các thể nữ ai cần thì thí cho.
3. Thường dùng các thứ pháp tán thán chư Như Lai.
4. Thân cận người nhiều tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ đắc các pháp Đà-la-ni.

 

* Trang 177 *
device


Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn giảng rõ lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Làm các thứ bố thí
Hay được Đà-la-ni
Trang nghiêm thể nữ đẹp
Tùy ý người cần dùng,
Đều cấp đầy đủ cả
Thường ca ngợi Như Lai
 Tu những thật trí tuệ
Được Thế Tôn hứa khả.
Do nơi bốn điều này
Hay được Đà-la-ni
Trong trăm ngàn ức kiếp
Nghe pháp trọn chẳng quên
Mười phương Phật thuyết pháp
Hay ghi nhớ thọ trì.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay được Tam-muội. Những gì gọi là bốn?
1. Rất chán sợ sinh tử.
2. Thường ưa chỗ nhàn tịnh.
3. Thường siêng tinh tấn.
4. Khéo thành tựu được các việc làm.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu có thể được Tam-muội.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Bỏ rời các loài sinh
Đi riêng như kỳ lân
Thiện nam siêng làm
Thành tựu các công việc.
Trí giả hay thành tựu
Bốn pháp thắng diệu này
Thân cận với Bồ-đề
Cầu được pháp tối thắng.

* Trang 178 *
device

Người có tâm tịch tĩnh
Hay được các Tam-muội
Giác ngộ thắng Bồ-đề
Được chư Phật thực hiện.

Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì có thể được Thần túc. Những gì gọi là bốn?
1. Thân nhẹ nhàng.
2. Tâm nhẹ nhàng.
3. Không nương tựa trong tất cả pháp.
4. Tiếp thọ bốn giới làm không giới.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu thì có thể đắc Thần túc.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng:

Thân nhẹ, tâm cũng nhẹ
Trí giả chẳng trước pháp
Tiếp thọ bốn giới này
Cùng không giới bằng đồng.
Người đủ bốn pháp này
Hay được thừa thần thông
Một niệm đến ức cõi
Cúng dường vô lượng Phật.

Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay thành tựu đoan chánh đẹp lạ. Những gì gọi là bốn?
1. Trừ bỏ tham dục chẳng sân hận.
2. Ưa làm sạch tháp miếu Phật dùng đồ thơm đẹp để cúng dường
3. Trụ oai nghi trì giới, thường vui vẻ hỏi thăm.
4. Chẳng chê người thuyết pháp, luôn tưởng như Thế Tôn.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được đoan chánh, xinh đẹp.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

 

* Trang 179 *
device

Chẳng sân hại người khác
Bỏ lìa hạnh tham dục,
Quét rửa tháp miếu Phật
Cung kính dâng thơm đẹp.
Thường chấp trì tịnh giới
Pháp ý hỏi thăm trước,
Với Pháp sư kính trọng
Có ý tưởng như Phật
 Hành bốn điều lành này
Thì gọi người dũng kiện
Đoan chánh xinh đẹp nhất
Ai thấy cũng đều khen.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay được hóa sinh. Thế nào gọi là bốn?
1. Khắc chạm hoa sen đặt tượng Phật ngồi lên
2. Dùng các hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng và những hoa thơm đẹp khác bụm đầy tay rải lên Phật và tháp miếu
3. Chí nguyện lợi ích vô lượng chúng sinh hằng hòa thuận kính yêu chẳng chê người dở.
4. Mình gieo trồng căn lành để lợi ích an lạc nhiều chúng sinh thoát sinh tử khổ não vì nguyện thành Vô thượng Bồ-đề.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu có thể được hóa sinh.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

Khắc họa đặt tượng Phật
Các thứ hoa cúng dường
Lợi ích chẳng hại người
Được hóa sinh cõi Phật
 Hằng phát hoằng thệ nguyện
Độ mười phương chúng sinh
 Dùng bốn diệu hạnh này
Vĩnh viễn sinh cõi Phật.

* Trang 180 *
device

Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay được giàu có lớn. Thế nào gọi là bốn?
1. Chẳng nghịch ý người xin.
2. Với đồ vật thí cho chẳng luyến tiếc.
3. Luôn cầu nguyện chúng sinh được nhiều của báu.
4. Bỏ rời kiến chấp, thuận nơi chánh tín.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được giàu có lớn.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Bố thí chẳng trái nghịch
Nơi của không luyến tiếc
Tin hiểu các Phật pháp
Đời đời được của báu
Tin hiểu không nịnh ganh
Chẳng rêu rao lỗi người
Chuyên lòng một niềm tin
Do đây được của báu.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì hay được trí Tuệ. Thế nào gọi là bốn?
1. Ở trong pháp khác chẳng ganh ghét.
2. Nói pháp diệt trừ sai lầm khiến không nghi ngờ hối hận.
3. Với người siêng tinh tấn khuyên họ chẳng chối bỏ.
4. Tự mình tu pháp không một cách tinh tấn.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được đại trí tuệ.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Chẳng ghét chánh pháp khác
Dạy người trừ nghi hối
Thường dìu dắt chúng sinh
 Tu hạnh không của Phật.
Trí giả thích pháp này
Được trí tuệ danh xưng

* Trang 181 *
device

Khéo hiểu lời Phật nói
Mau thành Lưỡng Túc Tôn.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì ghi nhớ túc mạng. Thế nào gọi là bốn?
1. Học vấn tụng tập, mà có người quên sót thì làm cho họ nhớ biết.
2. Người quên thì nói lại cho họ, hằng phát lời thích ý hay cho người ưa nghe.
3. Thường hành pháp thí chẳng để thôi bỏ.
4. Vì thoát sinh tử, hướng đến Niết-bàn, nguyện như Thiện Tài nhập Thiền phương tiện.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu có thể ghi nhớ túc mạng.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Người quên khiến nhớ biết
Hằng nói lời thích ý
Thuyết pháp chẳng mỏi mệt
Thường tu các chính định.
Do nơi bốn pháp này
Đều được túc mạng trí
Nhớ được vô lượng kiếp
Mau ngộ Phật sở hành.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì thường gặp chư Phật. Thế nào gọi là bốn?
1. Thà bỏ thân mạng chớ chẳng hủy báng chánh pháp.
2. Thà bỏ thân mạng chớ chẳng hủy báng Bồ-tát.
3. Thà bỏ thân mạng chớ chẳng thân cận ác tri thức.
4. Nhớ tưởng chư Phật không hề chán đủ.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu thì thường được gặp chư Phật.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Chẳng hủy báng Bồ-đề

* Trang 182 *
device

Cũng chẳng hủy Bồ-tát
 Niệm Phật không mệt mỏi
Đại đức hành hạnh này
Thường được gặp chư Phật
 Lúc chưa được thành Phật
 Hằng cùng chư Phật nói.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được thân ba mươi hai tướng. Thế nào gọi là bốn?
1. Mang các trân bảo dâng cúng tháp miếu Phật.
2. Dùng các thứ dầu thơm xoa nền tòa tháp Phật và dùng vòng hoa đẹp nghiêm sức tháp miếu.
3. Dùng các thứ kỹ nhạc để cúng dường.
4. Thường hầu cận Hiền thánh không hề rời xa.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được ba mươi hai tướng tốt.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

Mang báu vật cúng khắp
Dầu thơm xoa nền đài
Hoa đẹp các kỹ nhạc
Hầu hạ gần hiền thánh
Đủ tướng tốt nghiêm thân
Đoan chánh, đẹp đặc thù
Do đây được các tướng
Để trang nghiêm thân Phật.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được tám mươi vẻ đẹp kèm theo. Thế nào gọi là bốn?
1. Cởi y thắng diệu để trải pháp tòa cung cấp hầu hạ tất cả trọn không nhàm chán.  2. Đến chỗ thuyết pháp không có lòng tranh luận hơn người.
3. Cung kính đại chúng chỉ tưởng như Phật.

* Trang 183 *
device

4. Khuyên nhiều chúng sinh phát tâm Bồ-đề.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Diệu y phục trải tòa
Cúng dường không chán mỏi
Chẳng tranh luận Pháp sư
Khuyên chúng phát đạo tâm
Có thể hành pháp này
Mau được các tướng tốt
Bồ-tát thành hạnh này
Đủ tám mươi vẻ đẹp.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được khéo ứng biện. Những gì là bốn?
1. Thọ trì thân cận Bồ-tát Pháp tạng.
2. Ngày đêm sáu thời tụng kinh Tam Âm.
3. Chư Phật Bồ-đề không sinh, không diệt đời khó tin mà có thể thọ trì đọc tụng.
4. Vì người giảng nói một cách rộng rãi khiến họ vui thích chẳng tiếc thân mạng.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được khéo ứng biện.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Hộ trì Bồ-tát tạng
Dũng mãnh tụng Tam Âm
Vô sinh đời khó tin
Phương tiện nói khiến mừng
Chẳng mến tiếc thân mạng
Trì chánh pháp của Phật
 Thực hành không nghi lự
Tối thượng thắng Bồ-đề

* Trang 184 *
device

Tu pháp sâu xa này
Thì hay được ứng biện
Ví như vòng hoa đẹp
Trời, người đều ưa nhìn.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được cõi nước thanh tịnh. Thế nào là bốn?
1. Chẳng nghen ghét.
2. Tâm bình đẳng.
3. Hộ trì hạnh Bồ-đề.
4. Chẳng thân cận bốn bộ chúng.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được cõi nước thanh tịnh.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Chẳng ganh với người khác
Thấy người lợi vui mừng
Tâm bình đẳng hành Từ
Hóa chúng không nhiễm trước
Hành bốn vô lượng này
Người trí khéo giữ gìn
Được tịnh độ không khó
Mau thành Vô thượng đạo.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được đồ chúng thanh tịnh. Thế nào là bốn?
1. Chẳng hy vọng đồ chúng của người.
2. Kẻ chẳng hòa thuận thì nhiếp khiến hòa giải.
3. Với người học vấn tụng tập thì cung cấp đồ dùng.
4. Rời bỏ nói hai lưỡi.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được đồ chúng thanh tịnh.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

* Trang 185 *
device

Trọn không vọng chúng người
Kẻ ly làm cho hợp
Cấp người học thiếu thốn
Chẳng chia lìa chúng sinh
 Làm được bốn hạnh này
Thì được thanh tịnh chúng
Vì tịnh chúng nên làm
Cực khổ cũng chẳng bỏ.
Này Vô Cấu Thí! Nếu Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì nguyện muốn sinh về cõi Phật nào liền tùy nguyện vãng sinh. Thế nào là bốn?
1. Đối với lợi dưỡng danh dự của người chẳng sinh lòng ganh ghét.
2. Chuyên tâm tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa.
3. Với tất cả Bồ-tát tưởng như Phật.
4. Từ lúc mới phát tâm cho đến lúc ngồi đạo tràng, thường dùng tâm bình đẳng quan sát, hoàn toàn chẳng vì lợi dưỡng danh dự mà nói quanh co khen tặng không chân thật.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát thành tựu sẽ được tùy nguyện vãng sanh Tịnh độ.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Chẳng ganh danh lợi người
Cầu thanh tịnh sáu Độ
Xem Bồ-tát như Phật
 Trọn chẳng nịnh cầu danh,
Bồ-tát hành điều này
Hay thấy mười phương cõi
Tùy tâm mình sở nguyện
Liền được sinh Tịnh độ.
Bấy giờ Vô Cấu Thí bạch Đức Phật rằng:
 –Bạch Thế Tôn! Như hạnh Bồ-tát đã được nói, con sẽ phụng hành. Trong những hạnh Bồ-tát đã được Đức Thế Tôn dạy, nếu có

* Trang 186 *
device

một hạnh không làm thì tức là khi dối chư Phật thuyết pháp ở mười phương.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bảo Vô Cấu Thí rằng:
 –Cô dám ở trước Đức Phật mà rống lên tiếng rống sư tử như vậy, lẽ nào chẳng biết rằng hạnh Bồ-tát khó làm được và hoàn toàn chẳng do từ nữ thân mà được Vô thượng Bồ-đề ư?
Vô Cấu Thí nói:
 –Nay tôi ở trước Đức Phật phát nguyện thành thật rằng: Nếu đời vị lai tôi sẽ được thành Phật Như Lai Đẳng Chánh Giác đủ mười đức hiệu thì nguyện khiến cõi đại thiên chấn động sáu cách, không làm não loạn các chúng sinh. Như các hạnh Bồ-tát đã được Đức Thế Tôn dạy tôi trọn đời thực hành, nguyện khiến hư không mưa các hoa trời, trăm ngàn kỹ nhạc chẳng đánh mà tự kêu và xin khiến nữ thân tôi đây biến thành đồng tử mười sáu tuổi.
Vô Cấu Thí phát nguyện thành thật xong, cõi đại thiên liền chấn động sáu cách, hư không mưa hoa trời, trăm ngàn nhạc trời tự kêu và Vô Cấu Thí biến thành đồng tử mười sáu tuổi.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên để hở vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất chắp tay bạch Phật rằng:
 –Nay con quy mạng chư Phật, các Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến quy mạng đạo tràng.
Bạch Thế Tôn! Cô gái này mà có sức oai thần túc lớn như vậy, hay phát đại nguyện, đã phát nguyện rồi tùy nguyện đều thành.
Đức Phật dạy:
 –Đúng như vậy! Này Đại Mục-kiền-liên! Các Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến đạo tràng, được trời, người lễ kính như tháp miếu Phật, là phước điền vô thượng của Thanh văn và Bích-chi-phật.
Liền đó Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười. Theo thường pháp lúc chư Phật mỉm cười thì có ánh sáng nhiều màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía pha lê từ miệng Đức Phật phóng ra chiếu suốt vô lượng, vô biên thế giới, làm cho ánh sáng của cung điện Thiên ma và mặt trời, mặt trăng đều bị ẩn khuất. Đức Phật nhiếp ánh sáng ấy về nhập đảnh Đức Phật.

* Trang 187 *
device

Tôn giả A-nan chỉnh y phục lại trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Phật nói kệ rằng:
Thiên, Long, Phạm âm sư tử hống
Ca-lăng-tần-già tiếng sấm nổ
Trừ tham, sân, si sinh vui đẹp
Nguyện Đấng Thập Lực nói duyên cười.
Chấn động sáu cách không não loạn
Mưa hoa trời đẹp vui lòng chúng
Thế Tôn xô dẹp các ngoại đạo
Dường như Sư tử phục chồn hoang.
Ngưỡng mong Thế Tôn vì con nói
Do nhân duyên gì mà Phật cười mỉm?
Ánh sáng trời, trăng châu vạn ức
Ánh sáng Trời, Rồng cùng Phạm vương,
Thích-ca miệng phóng tịnh quang minh
Thắng hơn ánh sáng của chư Phật
Bạch hào chặng mày như ngọc trắng
Viên mãn mềm mịn như áo trời.
Bạch hào phóng quang chiếu vô lượng
Xin nói cớ chi phóng quang này
Thế Tôn răng trắng sạch không nhơ
Vuông bằng khít đều như ngọc tuyết.
Miệng Phật phóng ra sáng nhiều màu
Xanh vàng đỏ trắng tía pha lê
Giả sử thế giới nhật nguyệt hoại
Đất đầy hư không chẳng chỗ trống.
Tánh nước biến được làm thành lửa
Tánh lửa cũng biến được thành nước
Biển cả đều làm cho khô cạn
Phật ngữ vĩnh viễn chẳng hai lời.
Tất cả chúng sinh trong mười phương
Giả sử đồng thời thành Duyên giác
Mỗi mỗi Duyên giác hợp lời hỏi

* Trang 188 *
device

Trăm ngàn vạn thứ trải ức kiếp,
Đồng tập hợp nhau trước Thế Tôn
 Đều dùng dị âm đồng thời hỏi
Như Lai liền dùng nhất âm đáp,
Đều dứt hết tất cả chỗ nghi
Thành tựu trí tuệ đến bờ kia
Tất cả trí tuệ được trang nghiêm
Đấng Tối Thắng đủ ba hai tướng
Đấng oai đức lớn xin giải đáp
Thế Tôn cớ chi hiện mỉm cười?
Thọ ký Bồ-đề cho ai đây?
Chư Thiên người đời đều muốn nghe
Mong được Như Lai tuyên dạy rõ.
Đức Phật dạy:
 –Này A-nan! Ông có thấy Vô Cấu Thí này phát nguyện thành thật làm chấn động cõi đại thiên chăng?
A-nan bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, con đã thấy!
–Này A-nan! Bồ-tát Vô Cấu Thí này từ lúc phát tâm đến nay đã tám vạn a-tăng-kỳ kiếp tu hạnh Vô thượng Bồ-đề. Bồ-tát Vô Cấu Thí này tu hạnh Bồ-tát đến sáu mươi kiếp rồi, sau đó Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử mới phát tâm Bồ-đề. Này A-nan! Như Văn-thù-sư-lợi… tám vạn bốn ngàn Đại Bồ-tát có bao nhiêu công đức trang nghiêm Phật độ. Bồ-tát Vô Cấu Thí cũng đồng như vậy không khác.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Bồ-tát Vô Cấu Thí:
 –Này thiện nam! Từ lâu ngài đã phát tâm Bồ-đề sao ngài chẳng chuyển thân nữ nhân?
Bồ-tát Vô Cấu Thí bảo Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:
 –Đức Thế Tôn thọ ký Tôn giả là Thần túc đệ nhất sao Tôn giả chẳng chuyển hóa thân nam?
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền yên lặng.
Bồ-tát Vô Cấu Thí nói:
 –Này Tôn giả! Chẳng do thân nữ được Vô thượng Bồ-đề, cũng

* Trang 189 *
device

chẳng do nam thân được Vô thượng Bồ-đề. Vì sao? Vì Bồ-đề vô sinh nên chẳng thể được.
Phẩm 5: THỌ KÝ
Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử bạch Phật rằng:
 –Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có, Bồ-tát Vô Cấu Thí này hay khéo hiểu pháp sâu xa, dùng sức thệ nguyện làm thành các sở nguyện.
Phật bảo:
 –Đúng như lời Văn-thù-sư-lợi nói. Bồ-tát Vô Cấu Thí này đã từng ở chỗ sáu mươi ức chư Phật tu Không Tam-muội, ở chỗ tám mươi ức chư Phật mà tu Vô sinh pháp nhẫn, ở chỗ ba mươi ức chư Phật mà hỏi pháp sâu xa, đã từng đem y phục, ẩm thực cúng dường tám mươi ức chư Phật và hỏi về Phân biệt biện ấn Tam-muội này.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ do vì Bồ-đề đem đồ trân bảo đầy trong hằng hà sa thế giới bố thí chẳng bằng thọ trì kinh này, đọc tụng thông thuộc, giảng giải chi tiết và rộng rãi cho người, cho đến biên chép, thì được công đức tối thượng tối thắng, huống là tu hạnh Bồ-đề của các Bồ-tát vậy.
Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử bạch Phật:
 –Bạch Thế Tôn! Kinh này được gọi là gì và thọ trì thế nào?
Đức Phật dạy:
 –Này Văn-thù-sư-lợi! Nên gọi là kinh Phân Biệt Thuyết Ứng Biện, cũng gọi là kinh Thuyết Tam-muội Môn. Nên phụng trì như vậy.
Lúc Đức Phật nói kinh này, tám vạn ức chúng sinh chư Thiên và người đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề quyết định chẳng thoái chuyển.
Bấy giờ Bồ-tát Biện Nghiêm bạch Phật:
 –Bồ-tát Vô Cấu Thí này thời gian nào sẽ thành Vô thượng Bồ-đề?

* Trang 190 *
device

Đức Phật dạy:
 –Này Biện Nghiêm! Bồ-tát Vô Cấu Thí này quá số kiếp cúng dường quá số chư Phật xong sẽ được thành Phật hiệu Vô Cấu Quang Tướng Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, đủ mười đức hiệu, thế giới hiệu Vô lượng đức trang nghiêm, thuần Đại thừa Bồ-tát không có hàng Nhị thừa Thanh văn, Bích-chi-phật, cõi ấy nghiêm sức vi diệu hơn các cõi trời.
Bồ-tát Vô Cấu Thí nghe Đức Phật thọ ký, tâm thanh tịnh hớn hở hiện lên hư không cao bằng tám mươi ức cây Đa-la, phóng ánh sáng lớn chiếu trăm ngàn ức thế giới chư Phật. Ngay trên đảnh Đức Thế Tôn hóa làm tám vạn bốn ngàn các thứ lọng báu trang nghiêm đẹp lạ bằng thiên bảo. Liền ở trong hư không dùng sức vô lượng thần túc cúng dường lễ bái vô lượng chư Phật mười phương, rồi trở về chỗ Đức Phật đứng sang một bên.
Bấy giờ Bà-la-môn Phạm Thiên và năm trăm Bà-la-môn nghe Đức Phật thọ ký Vô thượng Bồ-đề cho Bồ-tát Vô Cấu Thí và thấy sức vô lượng thần túc, đều hớn hở vui mừng đồng thanh nói kệ ca ngợi Đức Phật:
Người hay cung kính Phật
 Được lợi ích đệ nhất
Phát tâm cầu Bồ-đề
 Là Phật trí đệ nhất.
Xưa chúng tôi tạo ác
Nay sinh nhà tà kiến
Thấy Phật và chúng Tăng
Miệng phát ra lời ác.
Nay con thành tâm hối
Tội ác khẩu đã phạm
Thấy chư Phật tử hiền
Cho là điềm chẳng tốt.
Nếu chẳng thấy Như Lai
 Tối tôn trong trời, người
Thì uổng thọ thân người

* Trang 191 *
device

Uổng ăn uống để sống.
Con và Vô Cấu Thí
Xuất thành đi tế tự
Vô Cấu thấy Phật tử
Kính trọng và tán thán.
Chúng con thấy tán thán
Liền quở chỗ được khen
Chúng con liền hỏi cô
Đã từng thấy Phật chưa?
Cô ấy đáp chúng con
Mới sinh được bảy ngày
Nghe chư Thiên khen Phật
 Cô ca ngợi Như Lai
Chân thật không sai khác
Chúng tôi nghe khen xong
Liền phát tâm tối thắng.
Cầu Bồ-đề Vô thượng
Vì tôi nghe hiệu Phật
 Được tỏ ngộ túc nghiệp
Liền đến lạy Thế Tôn
 Để cầu pháp tối thắng
Thấy Phật kính lạy rồi
Nghe pháp tối vô thượng
Thấy Đấng Thiên Nhân Tôn
Cầu thoát ly khổ tế
Pháp được Đức Phật nói
Chân thật hay độ đời
Chúng tôi học pháp ấy
Để được pháp vô thượng,
Nghe công hạnh Bồ-tát
 Để được chư Phật pháp
Chúng tôi cũng nên tập
Để được thành Phật đạo.

* Trang 192 *
device

Nói pháp môn xuất yếu
Hạnh của Bồ-tát làm
Tôi cũng hướng môn ấy
Được thế gian kính lễ.
Phật biết kia thành tâm
Vui vẻ mà mỉm cười
A-nan liền bạch Phật
Xin nói duyên cớ cười.
Đức Phật nói kệ bảo A-nan:
Năm trăm Bà-la-môn
Cùng Phạm chí Phạm Thiên
Đồng chung trong một kiếp
Kế nhau thành Chánh giác
Từng ở đời quá khứ
Cúng đủ năm trăm Phật
 Từ nay do tu hành
Sẽ thấy ức số Phật
 Trong tám mươi ức kiếp
Trọn chẳng sa nạn xứ
Ở trong mỗi mỗi kiếp
Sẽ thấy ức số Phật
Rồi sau đó sẽ thành
Đấng Tối Thắng Lưỡng Túc
Đều sẽ đồng một hiệu
Phạm Quang Minh Như Lai
Thọ mạng cũng đều đồng
Đủ tám mươi ức năm
Cõi nước đều đồng bằng
Đều tám mươi ức Tăng
Hóa độ vô lượng chúng
Lợi ích chúng sinh rồi
Sẽ nhập đại Niết-bàn
Chứng tịch tĩnh diệt độ.

* Trang 193 *
device

Đức Phật nói kinh ấy rồi, Bồ-tát Vô Cấu Thí và đại chúng, Phạm chí Phạm Thiên năm trăm Bồ-tát Đại sĩ, vua Ba-tư-nặc, các đại Thanh văn, chúng trời cùng tám bộ chúng, người và hàng phi nhân, nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.

* Trang 194 *
device

 
Đại Tập 44 - Bộ Bảo Tích III - Số 310 (Q. 91 - 120) & Số 311 -> 312