LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 44 BỘ BẢO TÍCH
IIISỐ 310 (Q.91 ->120)

SỐ 311 -> 312
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 963 *
device

* Trang 964 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 965 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 966 *
device

MỤC LỤC

(BẢO TÍCH –BỘ 3)

 
SỐ 310 – KINH ĐẠI BẢO TÍCH (QUYỂN 91  120) ................................................... 3
QUYỂN 91 .......................................................................................................................... 3
Pháp hội 25: PHÁT THẮNG CHÍ LẠC (Phần 1) ............................................................... 3
QUYỂN 92 .......................................................................................................................... 16
Pháp hội 25: PHÁT THẮNG CHÍ LẠC (Phần 2) ............................................................... 16
QUYỂN 93 .......................................................................................................................... 40
Pháp hội 26: BỒ-TÁT THIỆN TÝ (Phần 1) ......................................................................... 40
QUYỂN 94 .......................................................................................................................... 54
Pháp hội 26: BỒ-TÁT THIỆN TÝ (Phần 2) ......................................................................... 54
QUYỂN 95 .......................................................................................................................... 67
Pháp hội 27: BỒ-TÁT THIỆN THUẬN .............................................................................. 67
QUYỂN 96 .......................................................................................................................... 81
Pháp hội 28: TRƯỞNG GIẢ DŨNG MÃNH THỌ ............................................................ 81
QUYỂN 97 .......................................................................................................................... 94
Pháp hội 29: VUA ƯU-ĐÀ-DIÊN ....................................................................................... 94
QUYỂN 98 .......................................................................................................................... 117
Pháp hội 30: ĐỒNG NỮ DIỆU TUỆ .................................................................................. 117
Pháp hội 31: ƯU-BÀ-DI HẰNG HÀ THƯỢNG................................................................. 126
QUYỂN 99 .......................................................................................................................... 130
Pháp hội 32: BỒ-TÁT VÔ ÚY ĐỨC ................................................................................... 130
QUYỂN 100 ........................................................................................................................ 155
Pháp hội 33: BỒ-TÁT VÔ CẤU THÍ ỨNG HIỆN ............................................................. 155
Phẩm 1: Tựa .......................................................................................................................... 155
Phẩm 2: Thanh Văn .............................................................................................................. 164
Phẩm 3: Bồ-tát ...................................................................................................................... 167
Phẩm 4: Bồ-tát Hạnh ............................................................................................................ 175
Phẩm 5: Thọ Ký .................................................................................................................... 190
QUYỂN 101 ........................................................................................................................ 195

* Trang 967 *
device

Pháp hội 34: BỒ-TÁT CÔNG ĐỨC BẢO HOA PHU ....................................................... 195
Pháp hội 35: THIÊN TỬ THIỆN ĐỨC ................................................................................ 200
QUYỂN 102 ........................................................................................................................ 222
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ Ý (Phần 1) .............................................................. 222
Phẩm 1: Duyên Khởi ............................................................................................................ 222
QUYỂN 103 ........................................................................................................................ 240
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ Ý (Phần 2) .............................................................. 240
Phẩm 2: Khai Thực Nghĩa .................................................................................................... 240
Phẩm 3: Văn-thù Thần Biến ................................................................................................. 244
Phẩm 4: Phá Ma .................................................................................................................... 249
Phẩm 5: Bồ-tát Thân Hành ................................................................................................... 257
QUYỂN 104 ........................................................................................................................ 264
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ Ý (Phần 3) .............................................................. 264
Phẩm 6: Phá Tướng Bồ-tát ................................................................................................... 264
Phẩm 7: Phá Tướng Nhị Thừa (Phần 1) ................................................................................ 272
QUYỂN 105 ........................................................................................................................ 283
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ Ý (Phần 4) .............................................................. 283
Phẩm 7: Phá Tướng Nhị Thừa (Phần 2) ................................................................................ 283
Phẩm 8: Phá Tướng Phàm Phu ............................................................................................. 287
Phẩm 9: Thần Thông Chứng Thuyết ..................................................................................... 293
Phẩm 10: Xưng Tán Phó Pháp .............................................................................................. 299
QUYỂN 106 ........................................................................................................................ 304
Pháp hội 37: VƯƠNG TỬ A-XÀ-THẾ ................................................................................ 304
Pháp hội 38: ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN (Phần 1) .......................................................... 312
QUYỂN 107 ........................................................................................................................ 331
Pháp hội 38: ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN (Phần 2) .......................................................... 331
QUYỂN 108 ........................................................................................................................ 345
Pháp hội 38: ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN (Phần 3) .......................................................... 345
QUYỂN 109 ........................................................................................................................ 361
Pháp hội 39: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 1) ............................................................... 361
QUYỂN 110 ........................................................................................................................ 397
Pháp hội 39: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 2) ............................................................... 397
QUYỂN 111 ........................................................................................................................ 439

* Trang 968 *
device

Pháp hội 40: TỊNH TÍN ĐỒNG NỮ .................................................................................... 439
Pháp hội 41: BỒ-TÁT DI-LẶC HỎI TÁM PHÁP .............................................................. 459
Pháp hội 42: BỒ-TÁT DI-LẶC HỎI NHỮNG ĐIỂM NGHI ............................................ 462
QUYỂN 112 ........................................................................................................................ 478
Pháp hội 43: BỒ-TÁT PHỔ MINH ..................................................................................... 478
QUYỂN 113 ........................................................................................................................ 509
Pháp hội 44: BẢO LƯƠNG TỤ (Phần 1) ............................................................................ 509
Phẩm 1: Tứ Sa-môn .............................................................................................................. 509
Phẩm 2: Tỳ-kheo ................................................................................................................... 516
Phẩm 3: Sa-môn Chiên-đà-la ................................................................................................ 519
Phẩm 4: Doanh Sự Tỳ-kheo .................................................................................................. 524
QUYỂN 114 ........................................................................................................................ 529
Pháp hội 44: BẢO LƯƠNG TỤ (Phần 2) ............................................................................ 529
Phẩm 5: Tỳ-Kheo A-lan-nhã ................................................................................................. 529
Phẩm 6: Tỳ-Kheo Khất Thực ................................................................................................ 534
Phẩm 7: Phấn Tảo Y Tỳ-kheo ............................................................................................... 537
QUYỂN 115 ........................................................................................................................ 543
Pháp hội 45: BỒ-TÁT VÔ TẬN TUỆ .................................................................................. 543
Pháp hội 46: VĂN-THÙ-SƯ-LỢI THUYẾT BÁT-NHÃ (Phần 1) ..................................... 551
QUYỂN 116 ........................................................................................................................ 561
Pháp hội 46: VĂN-THÙ-SƯ-LỢI THUYẾT BÁT-NHÃ (Phần 2) ..................................... 561
QUYỂN 117 ........................................................................................................................ 580
Pháp hội 47: BỒ-TÁT BẢO KẾ (Phần 1) ............................................................................ 580
QUYỂN 118 ........................................................................................................................ 612
Pháp hội 47: BỒ-TÁT BẢO KẾ (Phần 2) ............................................................................ 612
QUYỂN 119 ........................................................................................................................ 643
Pháp hội 48: THẮNG MAN PHU NHÂN .......................................................................... 643
QUYỂN 120 ........................................................................................................................ 667
Pháp hội 49: TIÊN NHÂN QUẢNG BÁC ......................................................................... 667
Số 311 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI ...................................................... 695
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 695
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 712
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 743

* Trang 969 *
device

Số 312 – PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI      781
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 781
Phẩm 1: MẬT THÂN CỦA BỒ-TÁT (Phần 1) ................................................................... 781
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 790
Phẩm 1: MẬT THÂN CỦA BỒ-TÁT (Phần 2) ................................................................... 790
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 799
Phẩm 2: MẬT NGỮ CỦA BỒ-TÁT .................................................................................... 799
Phẩm 3: MẬT TÂM CỦA BỒ-TÁT (Phần 1) ...................................................................... 806
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 809
Phẩm 3: MẬT TÂM CỦA BỒ-TÁT (Phần 2) ...................................................................... 809
Phẩm 4: BỒ-TÁT CHẤN HỐNG ÂM THANH ĐẾN HỘI ............................................... 811
Phẩm 5: TRÌ QUỐC LUÂN VƯƠNG ĐI TRƯỚC (Phần 1) .............................................. 812
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 817
Phẩm 5: TRÌ QUỐC LUÂN VƯƠNG ĐI TRƯỚC (Phần 2) .............................................. 817
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 825
Phẩm 6: BỒ-ĐỀ ĐẠO .......................................................................................................... 825
Phẩm 7: MẬT THÂN CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI (Phần 1) ............................ 826
QUYỂN 7 ............................................................................................................................ 835
Phẩm 7: MẬT THÂN CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI (Phần 2) ............................ 835
Phẩm 8: MẬT NGỮ CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI (Phần 1) .............................. 837
QUYỂN 8 ............................................................................................................................ 844
Phẩm 8: MẬT NGỮ CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI (Phần 2) .............................. 844
QUYỂN 9 ............................................................................................................................ 855
Phẩm 8: MẬT NGỮ CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI (Phần 3) .............................. 855
Phẩm 9: MẬT TÂM CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI ............................................. 856
Phẩm 10: TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CỦA BỒ-TÁT KIM CANG THỦ ĐẠI BÍ MẬT CHỦ    .......... 858
Phẩm 11: BỒ-TÁT KHỔ HẠNH SIÊU XUẤT THÙ THẮNG, MƯỢN DUYÊN THỌ THỰC ĐỂ
THÀNH THỤC CHÚNG SINH ..................................................................................................................... 860
QUYỂN 10 .......................................................................................................................... 863
Phẩm 12: BỒ-TÁT ĐẾN BỒ-ĐỀ TRÀNG .......................................................................... 863
QUYỂN 11 .......................................................................................................................... 874
Phẩm 13: HÀNG MA ........................................................................................................... 874

* Trang 970 *
device

Phẩm 14: CHUYỂN PHÁP LUÂN (Phần 1) ...................................................................... 878
QUYỂN 12 .......................................................................................................................... 882
Phẩm 14: CHUYỂN PHÁP LUÂN (Phần 2) ...................................................................... 882
Phẩm 15: ĐỐI TƯỢNG DUYÊN (Phần 1) ......................................................................... 885
QUYỂN 13 .......................................................................................................................... 890
Phẩm 15: ĐỐI TƯỢNG DUYÊN (Phần 2) ......................................................................... 890
Phẩm 16: THỌ KÝ ĐẠI BÍ MẬT CHỦ BỒ-TÁT KIM CANG THỦ (Phần 1) ................. 894
QUYỂN 14 .......................................................................................................................... 898
Phẩm 16: THỌ KÝ ĐẠI BÍ MẬT CHỦ BỒ-TÁT KIM CANG THỦ (Phần 2) ................. 898
Phẩm 17: KHÔNG CÓ HAI, KHÔNG NGÔN THUYẾT ................................................. 900
Phẩm 18: VÀO THÀNH LỚN KHOÁNG DÃ THỌ THỰC (Phần 1) ............................... 905
QUYỂN 15 .......................................................................................................................... 908
Phẩm 18: VÀO THÀNH LỚN KHOÁNG DÃ THỌ THỰC (Phần 2) ............................... 908
QUYỂN 16 .......................................................................................................................... 914
Phẩm 19: HỘ THẾ (Phần 1) ................................................................................................. 914
QUYỂN 17 .......................................................................................................................... 921
Phẩm 19: HỘ THẾ (Phần 2) ................................................................................................. 921
Phẩm 20: KHỨ LAI ............................................................................................................. 924
QUYỂN 18 .......................................................................................................................... 930
Phẩm 21: BỒ-TÁT DŨNG LỰC ĐI TRƯỚC ..................................................................... 930
Phẩm 22: VUA A-XÀ-THẾ HỎI ĐÁP (Phần 1) ................................................................. 934
QUYỂN 19 .......................................................................................................................... 939
Phẩm 22: VUA A-XÀ-THẾ HỎI ĐÁP (Phần 2) ................................................................. 939
Phẩm 23: THIÊN TỬ HIỀN VƯƠNG ................................................................................. 944
Phẩm 24: NÓI THÍ DỤ KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC TỔNG TRÌ VÔ TẬN (Phần 1) ....... 948
QUYỂN 20 .......................................................................................................................... 952
Phẩm 24: NÓI THÍ DỤ KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC TỔNG TRÌ VÔ TẬN (Phần 2) ....... 952
Phẩm 25: CHÚC LỤY CHÁNH PHÁP .............................................................................. 955

* Trang 971 *
device

 
Đại Tập 44 - Bộ Bảo Tích III - Số 310 (Q. 91 - 120) & Số 311 -> 312