LOGO VNBET

Đại Tập 50- Bộ Đại Tập I- Số 397 (Quyển 1- 48)

Số 397- Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập (60 quyển), Quyển 1, Phẩm 1: Anh Lạc

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 1, Phẩm 2: Bồ- tát Đà- La- Ni Tự Tại Vương (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 2, Phẩm 2: Bồ- tát Đà- La- Ni Tự Tại Vương (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 3, Phẩm 2: Bồ- tát Đà- La- Ni Tự Tại Vương (Phần 3)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 4, Phẩm 2: Bồ- tát Đà- La- Ni Tự Tại Vương (Phần 4)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 5, Phẩm 3: Bảo Nữ (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 6, Phẩm 3: Bảo Nữ (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 7, Phẩm 4: Bồ- Tát Bất Thuấn

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 8, Phẩm 5: Bồ- Tát Hải Tuệ (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 9, Phẩm 5: Bồ- Tát Hải Tuệ (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 10, Phẩm 5: Bồ- Tát Hải Tuệ (Phần 3)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 11, Phẩm 5: Bồ- Tát Hải Tuệ (Phần 4)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 12, Phẩm 6: Bồ- Tát Vô Ngôn

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 13, Phẩm 7: Bồ- Tát Bất Khả Thuyết

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 14, Phẩm 8: Bồ- Tát Hư Không Tạng (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 15, Phẩm 8: Bồ- Tát Hư Không Tạng (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 16, Phẩm 8: Bồ- Tát Hư Không Tạng (Phần 3)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 17, Phẩm 8: Bồ- Tát Hư Không Tạng (Phần 4)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 18, Phẩm 8: Bồ- Tát Hư Không Tạng (Phần 5)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 19, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 1: Khổ Não Của Ma Vương

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 19, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 2: Tích Xưa

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 19, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 3: Điều Phục Ma

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 20, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 4: Thần Túc Tam- Muội

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 20, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 5: Nêu Tướng

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 6: Đà- La- Ni

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 7: Hộ Trì

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 8: Thọ Ký

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 9: Hạnh Bi

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 10: Hộ Pháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 11: Tứ Thiên Vương Hộ Pháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 12: Quỷ Khoáng Giả

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 21, Phẩm 9: Bảo Tràng, Phần 13: Trở Về Nơi Gốc

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 22, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 1: Thanh Văn

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 23, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 2: Thế Gian Mục ( đôi mắt của thế gian)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 23, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 3: Di Lặc

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 23, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 4: Tâm Vô Lượng

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 23, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 5: Tịnh Mục

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 24, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 6: Thánh Mục

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 24, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 7: Pháp Bích- Chi- Phật, Phần 8: Trí Vô Ngại Của Phật

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 24, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 9: Hộ Pháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 24, Phẩm 10: Hư Không Mục, Phần 10: Đại Chúng Trở Về

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 25, Phẩm 11: Bồ- Tát Bảo Kế (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 26, Phẩm 11: Bồ- Tát Bảo Kế (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 27, Phẩm 12: Bồ- Tát Vô Tận Ý (Phần 1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 28, Phẩm 12: Bồ- Tát Vô Tận Ý (Phần 2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 29, Phẩm 12: Bồ- Tát Vô Tận Ý (Phần 3)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 30, Phẩm 12: Bồ- Tát Vô Tận Ý (Phần 4)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 31, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 1: Hộ Pháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 31, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 2: Bồ- Tát Khắp Nơi Tập Hợp (1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 32, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 2: Bồ- Tát Khắp Nơi Tập Hợp (2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 32, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 3: Phân Biệt Nói Về Dục

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 32, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 4: Phân Biệt (1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 33, Phẩm 13: Nhật Mật, Phần 4: Phân Biệt (2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 33, Phẩm Cứu Rồng (thứ sáu)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 34, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 1: Hộ Trì Chánh Pháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 35, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 2: Đà- La- Ni (1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 35, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 2: Đà- La- Ni (2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 37, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 3: Các Bồ- Tát Sứ Giả

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 38, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 4: Định

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 39, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 5: Tích Tập Nghiệp Ác

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 40, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 6: Hộ Trì

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 40, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 7: Phật Hiện Thần Thông

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 41, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 8: Tinh Tú (1)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 42, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 8: Tinh Tú (2)

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 43, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 9: Đưa Sứ Giả

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 43, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 10: Tam- Muội Niệm Phật

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 43, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 11: Lên Đỉnh Tu- Di

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 44, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 12: Tam Quy Cứu Rồng

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 45, Phẩm 14: Nhật Tạng, Phần 13: Bảo Vệ Tháp

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 46, Phẩm 15: Nguyệt Tạng, Phần 1: Thần Chủ Nguyệt Tràng

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 47, Phẩm 15: Nguyệt Tạng, Phần 2: Ma Vương Ba- Tuần Đi Đến Chỗ Phật

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 47, Phẩm 15: Nguyệt Tạng, Phần 3: Chúng- A-Tu-La Đến Chỗ Phật

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 48, Phẩm 15: Nguyệt Tạng, Phần 4: Nói Về Sự Việc Đời Trước Của Các Vị Đệ Tử Phật

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Quyển 48, Phẩm 15: Nguyệt Tạng, Phần 5: Chân Đế Đệ Nhất Nghĩa

Mục Lục

Đại Tập 50- Bộ Đại Tập I- Số 397 (Quyển 1- 48)