LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 53

BỘ ĐẠI TẬP
IV


SỐ 412 →424HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 975 *
device

* Trang 976 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 977 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"


 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 978 *
device

MỤC LỤC
(ĐẠI TẬP – BỘ 4)


 
SỐ 412 – KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BẢN NGUYỆN ................................................ 3
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 3
Phẩm 1: THẦN THÔNG TẠI CUNG ĐAO-LỢI ............................................................... 3
Phẩm 2: THÂN PHÂN HÓA QUY TỤ LẠI ...................................................................... 10
Phẩm 3: QUAN SÁT NGHIỆP DUYÊN CỦA CHÚNG SINH ........................................ 12
Phẩm 4: SỰ CẢM ỨNG VỚI NGHIỆP CỦA NGƯỜI DIÊM-PHÙ ................................. 15
Phẩm 5: DANH XƯNG ĐỊA NGỤC .................................................................................. 22
Phẩm 6: THẾ TÔN TUYÊN DƯƠNG ................................................................................ 24
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 30
Phẩm 7: LỢI ÍCH CHO NGƯỜI CÒN, KẺ MẤT .............................................................. 30
Phẩm 8: VUA TÔI DIÊM-LA XƯNG TỤNG .................................................................... 33
Phẩm 9: XƯNG TỤNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT ........................................................... 38
Phẩm 10: SO SÁNH DUYÊN CÔNG ĐỨC BỐ THÍ ........................................................ 40
Phẩm 11: THẦN ĐẤT HỘ TRÌ PHÁP PHẬT .................................................................... 44
Phẩm 12: LỢI ÍCH CỦA SỰ THẤY NGHE ...................................................................... 45
Phẩm 13: THẾ TÔN PHÚ CHÚC CHO TRỜI, NGƯỜI .................................................... 55
SỐ 413 – MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ĐẠI TẬP KHEN BỒ-TÁT
ĐỊA TẠNG KHI HỎI ĐỨC PHẬT VỀ PHÁP THÂN .................................................... 61

SỐ 414 – KINH BỒ-TÁT TAM-MUỘI NIỆM PHẬT ................................................... 77
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 77
Phẩm 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 77
Phẩm 2: BẢN SỰ CỦA BỒ-TÁT BẤT KHÔNG KIẾN .................................................... 85
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 112
Phẩm 3: THẦN THÔNG ...................................................................................................... 112
Phẩm 4: THẦN THÔNG CỦA DI-LẶC ............................................................................. 133
Phẩm 5: KHEN ÂM THANH BIỆN TÀI CỦA ĐỨC PHẬT (Phần 1) .............................. 139
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 144
Phẩm 5: KHEN ÂM THANH BIỆN TÀI CỦA ĐỨC PHẬT (Phần 2) .............................. 144

* Trang 979 *
device

Phẩm 6: KHEN CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI .................................................................. 154
Phẩm 7: THẦN LỰC CHỨNG CHÁNH THUYẾT CỦA NHƯ LAI ............................... 164
Phẩm 8: BỒ-TÁT BẤT KHÔNG KIẾN KHUYẾN THỈNH ............................................. 170
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 183
Phẩm 9: TÁN THÁN TƯỚNG TAM-MUỘI ...................................................................... 183
Phẩm 10: CHÁNH QUÁN .................................................................................................. 188
Phẩm 11: VUA VI MẬT ...................................................................................................... 205
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 219
Phẩm 12: BA PHÁP ............................................................................................................. 219
Phẩm 13: KHUYẾN TRÍ ..................................................................................................... 222
Phẩm 14: BẢN HẠNH CỦA CÁC BỒ-TÁT ...................................................................... 231
Phẩm 15: CHÁNH NIỆM .................................................................................................... 241
Phẩm 16: ĐẠI CHÚNG PHỤNG TRÌ ................................................................................ 248
SỐ 415 – KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ-TÁT TAM-MUỘI NIỆM PHẬT       251
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 251
Phẩm 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 251
Phẩm 2: BẢN SỰ CỦA BẤT KHÔNG KIẾN (Phần 1) ..................................................... 261
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 268
Phẩm 2: BẢN SỰ CỦA BẤT KHÔNG KIẾN (Phần 2) ..................................................... 268
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 286
Phẩm 3: THẦN BIẾN (Phần 1) ............................................................................................ 286
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 306
Phẩm 3: THẦN BIẾN (Phần 2) ............................................................................................ 306
Phẩm 4: THẦN THÔNG CỦA BỒ-TÁT DI-LẶC ............................................................. 309
Phẩm 5: KHEN ÂM THANH VI DIỆU, BIỆN TÀI THÙ THẮNG CỦA PHẬT (Phần 1)            315
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 325
Phẩm 5: KHEN ÂM THANH VI DIỆU, BIỆN TÀI THÙ THẮNG CỦA PHẬT (Phần 2)            325
Phẩm 6: KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI ....................................................... 331
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 343
Phẩm 7: PHẬT HIỆN THẦN THÔNG ............................................................................... 343
Phẩm 8: THƯA HỎI RỘNG VỀ VIỆC THẤY NHIỀU ĐỨC PHẬT ............................... 349
QUYỂN 7 ............................................................................................................................ 363

* Trang 980 *
device

Phẩm 9: KHEN TƯỚNG TAM-MUỘI ............................................................................... 363
Phẩm 10: CHÁNH QUÁN .................................................................................................. 369
Phẩm 11: SUY NGHĨ VỀ TAM-MUỘI (Phần 1) ............................................................... 376
QUYỂN 8 ............................................................................................................................ 382
Phẩm 11: SUY NGHĨ VỀ TAM-MUỘI (Phần 2) ............................................................... 382
Phẩm 12: HIỆN RA MỈM CƯỜI ......................................................................................... 385
Phẩm 13: THẦN THÔNG (Phần 1) ..................................................................................... 388
QUYỂN 9 ............................................................................................................................ 397
Phẩm 13: THẦN THÔNG (Phần 2) ..................................................................................... 397
Phẩm 14: NÓI VỀ TU TẬP TAM-MUỘI (Phần 1) ............................................................. 407
QUYỂN 10 .......................................................................................................................... 417
Phẩm 14: NÓI VỀ TU TẬP TAM-MUỘI (Phần 2) ............................................................. 417
Phẩm 15: BẢN HẠNH CỦA BỒ-TÁT ............................................................................... 425
SỐ 416 – KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ ...................................... 435
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 435
Phẩm 1: SUY NGHĨ (Phần 1) .............................................................................................. 435
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 454
Phẩm 1: SUY NGHĨ (Phần 2) .............................................................................................. 454
Phẩm 2: THỰC HÀNH TAM-MUỘI .................................................................................. 457
Phẩm 3: THẤY PHẬT ......................................................................................................... 460
Phẩm 4: NIỀM TIN NGAY THẲNG .................................................................................. 463
Phẩm 5: THỌ TRÌ ................................................................................................................ 468
Phẩm 6: QUAN SÁT (Phần 1) ............................................................................................. 473
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 475
Phẩm 6: QUAN SÁT (Phần 2) ............................................................................................. 475
Phẩm 7: ĐẦY ĐỦ GIỚI HẠNH ......................................................................................... 480
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 496
Phẩm 8: CA NGỢI CÔNG ĐỨC ........................................................................................ 496
Phẩm 9: ĐEM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI ............................................................................... 502
Phẩm 10: ĐẦY ĐỦ NĂM PHÁP ........................................................................................ 508
Phẩm 11: THỌ KÝ ............................................................................................................... 515
Phẩm 12: THÂM DIỆU ....................................................................................................... 516
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 522

* Trang 981 *
device

Phẩm 13: MƯỜI PHÁP TRONG TAM-MUỘI HIỆN TIỀN ............................................. 522
Phẩm 14: CÔNG ĐỨC CỦA PHÁP BẤT CỘNG .............................................................. 525
Phẩm 15: TÙY HỶ CÔNG ĐỨC ........................................................................................ 530
Phẩm 16: GIÁC NGỘ .......................................................................................................... 540
Phẩm 17: DẶN DÒ PHÓ THÁC ......................................................................................... 543
SỐ 417 – KINH BAN-CHU TAM-MUỘI ........................................................................ 547
Phẩm 1: THƯA HỎI ............................................................................................................ 547
Phẩm 2: TU HÀNH .............................................................................................................. 549
Phẩm 3: BỐN PHÁP ............................................................................................................ 557
Phẩm 4: VÍ DỤ ..................................................................................................................... 560
Phẩm 5: BỐN CHÚNG ........................................................................................................ 563
Phẩm 6: ỦNG HỘ ................................................................................................................ 567
Phẩm 7: KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ ................................................................................ 569
Phẩm 8: CHÍ THÀNH .......................................................................................................... 571
SỐ 418 – KINH BAN-CHU TAM-MUỘI (KINH THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH) .................................................................................................................................. 573
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 573
Phẩm 1: THƯA HỎI ............................................................................................................ 573
Phẩm 2: TU HÀNH .............................................................................................................. 579
Phẩm 3: BỐN PHÁP ............................................................................................................ 585
Phẩm 4: VÍ DỤ ..................................................................................................................... 589
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 596
Phẩm 5: KHÔNG CHẤP THỦ ............................................................................................ 596
Phẩm 6: BỐN CHÚNG ........................................................................................................ 600
Phẩm 7: THỌ KÝ ................................................................................................................. 607
Phẩm 8: ỦNG HỘ ................................................................................................................ 614
Phẩm 9: ĐỨC PHẬT SẠN-LA-DA ..................................................................................... 619
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 624
Phẩm 10: THỈNH PHẬT ...................................................................................................... 624
Phẩm 11: KHÔNG KHỞI TƯỞNG .................................................................................... 632
Phẩm 12: MƯỜI TÁM PHÁP BẤT CỘNG VÀ MƯỜI LỰC ............................................ 634
Phẩm 13: KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ ....................................................................... 636
Phẩm 14: ĐỨC PHẬT SƯ TỬ Ý ......................................................................................... 638
Phẩm 15: CHÍ THÀNH ........................................................................................................ 642

* Trang 982 *
device

Phẩm 16: ẤN PHẬT ............................................................................................................. 645
SỐ 419 – KINH BẠT-PHA BỒ-TÁT ............................................................................... 647
SỐ 420 – KINH BỒ-TÁT TỰ TẠI VƯƠNG ................................................................... 667
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 667
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 689
SỐ 421 – KINH BỒ-TÁT PHẤN TẤN VƯƠNG HỎI PHẬT ....................................... 709
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 709
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 734
SỐ 422 – KINH ĐẠI TẬP VÍ DỤ VƯƠNG .................................................................... 759
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 759
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 781
SỐ 423 – KINH TĂNG-GIÀ-TRA ................................................................................... 801
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 801
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 823
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 842
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 857
SỐ 424 – KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI ............................................................. 877
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 877
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 893
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 913
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 927
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 949


 

* Trang 983 *
device

* Trang 984 *
device

 
Đại Tập 53- Bộ Đại Tập IV- Số 412-> 424