LOGO VNBET
KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH
THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI
 
QUYỂN 6
 
Nam-mô Diệm Tích Như Lai. Nam-mô Quang Minh Công Đức Như Lai. Nam-mô Trừ Lưỡng Viên Như Lai. Nam-mô Bất Tử Phật Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Biệt Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thiện Hiện Như Lai. Nam-mô Thiện Mục Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Sở Xuất Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hoa Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Đới Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Sinh Tử Phiền Não Xúc Đạp Như Lai. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai. Nam-mô Tranh Nghĩa Bất Khiếp Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Phan Biện Tài Hạnh Như Lai. Nam-mô Phổ Hương Diệm Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Ngưu Chủ Như Lai. Nam-mô Hương Xá Như Lai. Nam-mô Viên Quang Như Lai. Nam-mô Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tối Vương Như Lai. Nam-mô Phật Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Khải Như Lai. Nam-mô Thiện Khải Công Đức Như Lai. Nam-mô Tán Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Hoa Cái Như Lai. Nam-mô Anh Lạc Như Lai. Nam-mô Hoa Quật Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Bất Sáp Ca Hoa Như Lai. Nam-mô Di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Chủ Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Tối Thượng Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Bất Định Chuyển Như Lai. Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai. Nam-mô Trước Khải Như Lai. Nam-mô Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Phổ Phóng Giải Thoát Diệm Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo La Võng Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Nhất Cái Biến Phú Chư Sát Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Mãn Kiên Như Lai. Nam-mô Phát

* Trang 490 *
device

Vương Như Lai. Nam-mô Hương Huân Giả Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trí Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Bất Không Trước Khải Như Lai. Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô A-súc Sơ Phát Tâm Cộng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Mục Như Lai. Nam-mô Đăng Chủ Như Lai. Nam-mô Phổ Tác Quang Minh Như Lai. Nam-mô An Tường Du Bộ Như Lai. Nam-mô Tán Chư Ưu Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Vương Như Lai. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Thắng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hương Túy Như Lai. Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai. Nam-mô Xứ Xứ Sở Công Đức Như Lai. Nam-mô Hồng Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Sở Xuất Như Lai. Nam-mô Trí Thị Như Lai. Nam-mô Thắng Quyến Thuộc Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Chư Phương Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Độ Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Công Đức Như Lai. Nam-mô Hương Tối Thắng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô An Ẩn Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Thắng Hạnh Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Diệu Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Hoa Vương Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Tràng Như Lai. Nam-mô Tự Tại Tạng Diệm Như Lai. Nam-mô Thường Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Úy Hành Sở Xuất Như Lai. Nam-mô Tề Chỉnh Âm Như Lai. Nam-mô Hư Không Viên Tịnh Như Lai. Nam-mô Di-lưu Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tác Đăng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tập Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Hậu Như Lai. Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Câu-lưu-tôn Như Lai. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Như Lai. Nam-mô Ca-diếp Như Lai. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Như Lai. Nam-mô Di-lặc Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Đông Phương Minh Như Lai. Nam-mô Mâu-na-da Như Lai. Nam-mô Hoa Như Lai. Nam-mô Đại Hoa Như Lai. Nam-mô Hoa Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Túc Như Lai. Nam-mô Thiện Minh Như Lai. Nam-mô Thương Chủ Như Lai. Nam-mô Đại Tý Như Lai. Nam-mô Đại Lực Như Lai. Nam-mô Dược Giả Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tràng

* Trang 491 *
device

Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tướng Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Tướng Như Lai. Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai. Nam-mô Mâu-ni Tụ Như Lai. Nam-mô Thoát Thủ Như Lai. Nam-mô Kiên Ngạnh Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Nhật Thai Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thai Như Lai. Nam-mô Nhiêu Diệm Như Lai. Nam-mô Thiện Minh Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Trí Sa Như Lai. Nam-mô Đông Phương Đăng Như Lai. Nam-mô Trì Man Như Lai. Nam-mô Cù-na Quang Minh Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Nghĩa Như Lai. Nam-mô Đăng Như Lai. Nam-mô Đa Như Lai. Nam-mô Kỳ Đa Như Lai. Nam-mô Diệt Giả Như Lai. Nam-mô An Thiện Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Như Lai. Nam-mô Nghiêm Xí Như Lai. Nam-mô Kiên Cường Như Lai. Nam-mô Công Đức Uy Như Lai. Nam-mô Kiên Công Đức Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Như Lai. Nam-mô Cù-na Tràng Như Lai. Nam-mô A-la-ha Đảm Như Lai. Nam-mô Chúng Chủ Như Lai. Nam-mô Lãnh Chúng Như Lai. Nam-mô Phạm Minh Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Trước Khải Như Lai. Nam-mô Bất Nghiêm Mãnh Như Lai. Nam-mô Bất Kịch Hý Như Lai. Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đại Di-lưu Như Lai. Nam-mô Kim Cang Như Lai. Nam-mô Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Vô Khủng Bố Như Lai. Nam-mô Bảo Như Như Lai. Nam-mô Sinh Giả Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Lực Tướng Như Lai. Nam-mô Hoa Giả Như Lai. Nam-mô Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Chúng Ái Như Lai. Nam-mô Đại Uy Như Lai. Nam-mô Phạm Âm Như Lai. Nam-mô Phạm Chí Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thọ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai. Nam-mô Long Du Hý Như Lai. Nam-mô Long Đức Như Lai. Nam-mô Kiên Du Bộ Như Lai. Nam-mô Bất Không Hiện Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Đức Như Lai. Nam-mô Hiền Hộ Như Lai. Nam-mô Hữu Lực Như Lai. Nam-mô Hỷ Như Lai. Nam-mô Bất Đọa Như Lai. Nam-mô Bất Thượng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Pháp Tắc Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Vương Như Lai. Nam-mô Điều Ngự Như Lai. Nam-mô Hỷ Phần Như Lai. Nam-mô Bà-lưu-na Như Lai. Nam-mô Cù-na Tý Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Tý Như Lai. Nam-mô Hiển Vọng Như Lai. Nam-mô Vân Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Như Lai. Nam-mô

* Trang 492 *
device

Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Khổng Huyệt Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Như Lai. Nam-mô Đại Lương Lãnh Như Lai. Nam-mô Thú Vương Như Lai. Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ma-ni Kế Như Lai. Nam-mô Nghiêm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai. Nam-mô Thọ Như Lai. Nam-mô Bộ Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Diệt Tránh Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Giả Như Lai. Nam-mô Bát-nhã Tích Như Lai. Nam-mô Thiện Chánh Trụ Như Lai. Nam-mô Trừ Nghi Ý Như Lai. Nam-mô Tượng Như Lai. Nam-mô Bất Tử Giác Như Lai. Nam-mô Thiện Sắc Như Lai. Nam-mô Trí Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Như Lai. Nam-mô Kiên Thệ Như Lai. Nam-mô Cát Tường Như Lai. Nam-mô Thật Tưởng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Như Lai. Nam-mô Thiện Tý Như Lai. Nam-mô Thiện Tài Như Lai. Nam-mô Trí Đắc Như Lai. Nam-mô Cù-na Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Phạm Đức Như Lai. Nam-mô Thế Gian Đăng Như Lai. Nam-mô Bất Dị Tác Như Lai. Nam-mô Tác Bảo Như Lai. Nam-mô Hoa Thiên Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Sư Tử Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Ý Như Lai. Nam-mô Xưng Ý Như Lai. Nam-mô Biện Tích Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tràng Như Lai. Nam-mô Lợi Ích Như Lai. Nam-mô Du Hý Như Lai. Nam-mô Trừ Tràng Như Lai. Nam-mô Trừ Ám Như Lai. Nam-mô Đa Thiên Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tràng Như Lai. Nam-mô Do Chúng Như Lai. Nam-mô Tự Tại Chúng Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Bảo Dựng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thai Dựng Như Lai. Nam-mô Bất Đọa Hành Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Ái Như Lai. Nam-mô Trí-sa Như Lai. Nam-mô Ma-ni Giác Như Lai. Nam-mô Đại Giác Như Lai. Nam-mô Tam Giới Cứu Như Lai. Nam-mô Cù-na Xưng Như Lai. Nam-mô Tiểu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nhật Nguyệt Nội Tộc Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Như Lai. Nam-mô Lợi Như Lai. Nam-mô Như Để-sa Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai. Nam-mô Biện Tội Ma Vương Như Lai. Nam-mô Ma Vương Như Lai. Nam-mô Công Đức Dựng Như Lai. Nam-mô Hữu Biên Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Thiểm Lôi Quang Như Lai. Nam-mô Thiểm Điện Quang Như Lai. Nam-mô Kim Sơn Như Lai. Nam-mô Sổ Đắc Như Lai. Nam-

* Trang 493 *
device

mô Sư Tử Đức Như Lai. Nam-mô Nan Giáng Tràng Như Lai. Nam-mô Chúng Chủ Như Lai. Nam-mô Vương Chủ Như Lai. Nam-mô Hỷ Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Đăng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Bất Khuyết Danh Như Lai. Nam-mô Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Trừ Úy Như Lai. Nam-mô Ứng Cúng Thiên Như Lai. Nam-mô Diệt Bố Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Như Lai. Nam-mô Thế Gian Minh Như Lai. Nam-mô Thế Gian Quang Minh Như Lai. Nam-mô Diệu Hương Như Lai. Nam-mô Cù-na Trì Tối Thắng Như Lai. Nam-mô Ly Ám Như Lai. Nam-mô Trừ Tối Thắng Như Lai. Nam-mô Bất Tổn Như Lai. Nam-mô Tự Tại Như Lai. Nam-mô Sư Tử Giáp Như Lai. Nam-mô Bảo Xưng Như Lai. Nam-mô Danh Như Lai. Nam-mô Diệt Chư Ác Như Lai. Nam-mô Trì Cam Lộ Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Như Lai. Nam-mô Trì Bất Tử Như Lai. Nam-mô Thiện Hiện Như Lai. Nam-mô Cam Hỷ Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Ma-ni Quang Minh Như Lai. Nam-mô Công Đức Tụ Giả Như Lai. Nam-mô Sơn Tích Như Lai. Nam-mô Pháp Thủ Như Lai. Nam-mô Tư Nghĩa Thiện Trí Như Lai. Nam-mô Dữ Hy Vọng Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Mãnh Dụng Hành Như Lai. Nam-mô Định Ý Như Lai. Nam-mô Phân Biệt Cái Như Lai. Nam-mô Phân Trợ Như Lai. Nam-mô Tôn Trưởng Như Lai. Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Thượng Sơn Như Lai. Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Sư Tử Minh Như Lai. Nam-mô Du Hý Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Như Lai. Nam-mô Trượng Phu Thắng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hoa Sơn Như Lai. Nam-mô Long Hỷ Như Lai. Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Lực Thiên Như Lai. Nam-mô Cù-na Ma-ni Như Lai. Nam-mô Cù-na Man Như Lai. Nam-mô Long Tý Như Lai. Nam-mô Long Tý Chủ Như Lai. Nam-mô Thắng Long Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Như Lai. Nam-mô Độ Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Độ Ý Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Nhãn Như Lai. Nam-mô Đại Tiên Như Lai. Nam-mô Trí Thắng Như Lai. Nam-mô Thật Hiển Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá Như Lai. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Trừ Nghi Như Lai. Nam-mô Trừ Nghi Hoặc

* Trang 494 *
device

Như Lai. Nam-mô Sư Tử Úy Như Lai. Nam-mô Tâm Hạnh Như Lai. Nam-mô Đại Xí Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Sơn Như Lai. Nam-mô Thế Gian Vô Thượng Hoa Như Lai. Nam-mô Thanh An Tường Như Lai. Nam-mô Quân Đà Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Tử Như Lai. Nam-mô Thiện Hiện Như Lai. Nam-mô Bảo Châu Như Lai. Nam-mô Đại Thắng Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Như Lai. Nam-mô Tần-bà Hạ Như Lai. Nam-mô Linh Tịnh Như Lai. Nam-mô Hoa Tràng Như Lai. Nam-mô Sơn Chủ Vương Như Lai. Nam-mô Ni-câu-đà Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hiển Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ứng Cúng Thiên Như Lai. Nam-mô Trụ Lợi Trí Như Lai. Nam-mô Mãn Ý Như Lai. Nam-mô Tối Danh Văn Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Ám Như Lai. Nam-mô Trừ Man Như Lai. Nam-mô Phạm Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai. Nam-mô Phạm Thiên Như Lai. Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Như Lai. Nam-mô Hoa Mục Như Lai. Nam-mô Long Giải Thoát Thể Như Lai. Nam-mô Pháp Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Hình Như Lai. Nam-mô Tận Kiến Như Lai. Nam-mô Cầu-na Hình Như Lai. Nam-mô Cầu-na Thanh Như Lai. Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hình Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nam-mô Độc Tử Danh Như Lai. Nam-mô Bất Khí Phốc Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Quang Hiểu Như Lai. Nam-mô Bảo Hình Như Lai. Nam-mô Bảo Tướng Như Lai. Nam-mô Thượng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tác Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Uy Như Lai. Nam-mô Tỳ-la-ma Như Lai. Nam-mô Tỳ-la-ma Vương Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thể Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Điện Như Lai. Nam-mô Điện Thắng Như Lai. Nam-mô Thủy Trích Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tướng Như Lai. Nam-mô Thế Chí Như Lai. Nam-mô Vô Biên Bộ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Nghĩa Như Lai. Nam-mô Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Tiểu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cầu-na Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Sinh Như Lai. Nam-mô Thiện Thiên Như Lai. Nam-mô Vô Nghi Xả Như Lai. Nam-mô Trì Cam Lộ

* Trang 495 *
device

Như Lai. Nam-mô Diệu Hỷ Như Lai. Nam-mô Bất Truy Phốc Như Lai. Nam-mô Bất Tử Như Lai. Nam-mô Chân Như Lai. Nam-mô Phật-đà Như Lai. Nam-mô Uyên Như Lai. Nam-mô Đức-xoa-ca Như Lai. Nam-mô Chúng Thủ Như Lai. Nam-mô Thế Gian Diệm Như Lai. Nam-mô Đa Như Lai. Nam-mô Phước Đức Thân Như Lai. Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai. Nam-mô Lợi Ý Như Lai. Nam-mô Uy Vương Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Trừ Nhuế Như Lai. Nam-mô Hoa Như Lai. Nam-mô Trừ Nhiệt Não Như Lai. Nam-mô Thiện Điều Như Lai. Nam-mô Tu-đạt Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Giả Như Lai. Nam-mô Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Sổ Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Trượng Phu Đức Như Lai. Nam-mô Hiền Tướng Như Lai. Nam-mô Trượng Phu Tướng Như Lai. Nam-mô Đại Đức Như Lai. Nam-mô Tịch Hành Như Lai. Nam-mô Tịch Ý Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Ý Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Như Lai. Nam-mô Điều Thiện Như Lai. Nam-mô Bất Truy Phốc Như Lai. Nam-mô Nhật Nguyệt Như Lai. Nam-mô Điện Ức Như Lai. Nam-mô Thừa Giả Như Lai. Nam-mô Đại Công Đức Như Lai. Nam-mô Thi-lợi-cúc-đa Như Lai. Nam-mô Trí Nhật Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tích Như Lai. Nam-mô Oán Điều Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Như Lai. Nam-mô La-hán Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Trí Bộ Như Lai. Nam-mô Thiện Trừ Ngã Như Lai. Nam-mô Vô A-lê-da Như Lai. Nam-mô Căn Thể Như Lai. Nam-mô Thiện Hương Như Lai. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Như Lai. Nam-mô Di-lưu Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ma-lâu-đa Như Lai. Nam-mô Tịnh Như Lai. Nam-mô Hữu Biên Hiện Như Lai. Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Đa-cầu-đa Như Lai. Nam-mô A-la-ha Tỳ Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai. Nam-mô Lạc Bảo Như Lai. Nam-mô Bất Hạ Thấp Như Lai. Nam-mô Thần Thông Vương Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Như Lai. Nam-mô Du Hý Như Lai. Nam-mô Cầu-na Bảo Như Lai. Nam-mô Ứng Cúng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Biện Tài Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ma-ni Kim Cang Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Sách Như Lai. Nam-mô Bảo Hiệp Như Lai. Nam-mô Mãn Giả Như Lai. Nam-mô Hưng Hào Như Lai. Nam-mô Tịch

* Trang 496 *
device

Mạng Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Ma-ni Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Đại Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Chúng Thượng Như Lai. Nam-mô Đại Nhân-đà-la Như Lai. Nam-mô Tác Cầu-na Như Lai. Nam-mô Di-lưu Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Thập Diệm Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Như Lai. Nam-mô Long Hoa Như Lai. Nam-mô Long Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Ý Xa Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Năng Tịch Tịnh Như Lai. Nam-mô Thế Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Ngữ Giả Như Lai. Nam-mô Hỷ Tự Tại Như Lai. Nam-mô Bảo Kế Như Lai. Nam-mô Ly Úy Như Lai. Nam-mô Bảo Thai Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nam-mô Tịnh Thuyết Như Lai. Nam-mô Nguyệt Oai Như Lai. Nam-mô Tịch Uy Như Lai. Nam-mô Ái Tràng Như Lai. Nam-mô Ái Thiên Như Lai. Nam-mô La Liệt Thiên Như Lai. Nam-mô Tô-dạ-ma Như Lai. Nam-mô Bảo Ái Như Lai. Nam-mô Hỷ Ái Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Như Lai. Nam-mô Bảo Bộ Như Lai. Nam-mô An Tường Bộ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Xí Như Lai. Nam-mô Tối Hạnh Thượng Như Lai. Nam-mô Nhân Thượng Như Lai. Nam-mô Nhân Thượng Giả Như Lai. Nam-mô Phật Chủ Như Lai. Nam-mô Thiện Giải Như Lai. Nam-mô Thế Gian Tác Quang Như Lai. Nam-mô Thế Gian Chiếu Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Thị Giả Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai. Nam-mô San-xà-da Như Lai. Nam-mô Bảo Uy Giả Như Lai. Nam-mô Tần Kỳ La Sa Như Lai. Nam-mô Trữ Tích Như Lai. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Tá Ngoại Đạo Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Diệm Ý Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tràng Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Bảo Như Lai. Nam-mô Thiện Hương Như Lai. Nam-mô Kiên Vũ Như Lai. Nam-mô Thắng Uy Như Lai. Nam-mô Vũ Ma-ni Như Lai. Nam-mô Ý Khai Như Lai. Nam-mô Bạt-đề-ca Như Lai. Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Như Lai. Nam-mô Phạm Âm Như Lai. Nam-mô Na-la-na Như Lai. Nam-mô Đa Âm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Như Lai. Nam-mô Công Đức Uy Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tịch Nguyệt Như Lai. Nam-mô Xa-thi-la Như Lai. Nam-mô Bát-địa-da-na Như Lai. Nam-mô Na-ma Như Lai. Nam-mô Bất Sinh Như Lai. Nam-mô Phục Giả Chủ Như Lai. Nam-mô Danh Xưng

* Trang 497 *
device

Vô Lượng Như Lai. Nam-mô Thật Giả Như Lai. Nam-mô Di-lưu Diệm Như Lai. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Ý Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai. Nam-mô Cúng Dường Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Địa Thế Như Lai. Nam-mô Pháp Danh Thắng Như Lai. Nam-mô Hành Hạnh Quang Như Lai. Nam-mô Điện Đức Như Lai. Nam-mô Tác Bảo Như Lai. Nam-mô Thuyết Bảo Như Lai. Nam-mô Kỳ-bà Như Lai. Nam-mô Tu-dạ-ma Như Lai. Nam-mô Thiện Chúng Như Lai. Nam-mô Quyết Liễu Ý Như Lai. Nam-mô Hữu Biên Ý Như Lai. Nam-mô Thắng Niệm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Diệm Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai. Nam-mô Thiện Thính Như Lai. Nam-mô Ma-ni Nguyệt Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Thượng Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Phần Tu-di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Ý Tự Như Lai. Nam-mô Nghiêm Xí Diệm Như Lai. Nam-mô Bất Truy Phốc Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Hỏa Diệm Ý Như Lai. Nam-mô Ma-ni Luân Như Lai. Nam-mô Thế Gian Trùng Như Lai. Nam-mô Thế Gian Tạng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thủ Như Lai. Nam-mô Cầu-na Trang Giảo Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Như Lai. Nam-mô La Tạng Như Lai. Nam-mô Lâu-giá Như Lai. Nam-mô Đạo Hỷ Như Lai. Nam-mô Hợp Diệm Như Lai. Nam-mô Ích Diệm Như Lai. Nam-mô Định Như Lai. Nam-mô Thế Gian Hành Như Lai. Nam-mô Tôn-đà-la Như Lai. Nam-mô A-luân-ca Như Lai. Nam-mô Tịch Định Hành Như Lai. Nam-mô Sinh Thế Gian Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Thập Đáo Như Lai. Nam-mô Lực Hỷ Như Lai. Nam-mô Chí Công Đức Như Lai. Nam-mô Chí Đáo Như Lai. Nam-mô Đại Chí Như Lai. Nam-mô Cầu-na Dẫn Như Lai. Nam-mô Thật Ngữ Giả Như Lai. Nam-mô An Ẩn Như Lai. Nam-mô An Ẩn Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Như Lai. Nam-mô Điện Quang Như Lai. Nam-mô Điện Quang Minh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Phương Tiện Như Lai. Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bất Phóng Hương Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Thủ Như Lai. Nam-mô Thế Gian Sở Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Đa Nhiêu Như Lai. Nam-mô Tác Vũ Như Lai. Nam-mô Thành Thủ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tượng Như Lai. Nam-mô Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô

* Trang 498 *
device

Hải Như Lai. Nam-mô Di-lâu Hải Như Lai. Nam-mô Trì Địa Như Lai. Nam-mô Lợi Giác Như Lai. Nam-mô Quật Trữ Tích Thiện Công Đức Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Duy-ma Như Lai. Nam-mô Ma-ni Giả Như Lai. Nam-mô Cầu-na Luân Như Lai. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Đa Lợi Như Lai. Nam-mô Xuất Thế Gian Như Lai. Nam-mô Thế Gian Nguyệt Như Lai. Nam-mô Mỹ Âm Như Lai. Nam-mô Quang Uy Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Như Lai. Nam-mô Bảo Vọng Như Lai. Nam-mô A-nghê-la Như Lai. Nam-mô Tối Diệu Như Lai. Nam-mô Chúng Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Bất Không Diệm Như Lai. Nam-mô Tiên Thiên Như Lai. Nam-mô Tảo Trửu Như Lai. Nam-mô Sinh Chủ Như Lai. Nam-mô Kim Cang Thật Thể Như Lai. Nam-mô Thiện Trợ Tràng Như Lai. Nam-mô Sắc Nhãn Như Lai. Nam-mô Tướng Như Lai. Nam-mô Hoa Quốc Như Lai. Nam-mô Pháp Ý Như Lai. Nam-mô Khai Ý Như Lai. Nam-mô Phong Hành Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Thế Ý Như Lai. Nam-mô Tứ Tụ Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tử Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tạng Như Lai. Nam-mô Nghĩa Hành Như Lai. Nam-mô Bất Khiếp Như Lai. Nam-mô Trụ Hữu Như Lai. Nam-mô Trụ Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Ma-ni Như Lai. Nam-mô Anh Lạc Như Lai. Nam-mô Ma-ni Túc Như Lai. Nam-mô Thoát Uy Như Lai. Nam-mô Thiện Thâm Hiệp Như Lai. Nam-mô Bảo Sách Như Lai. Nam-mô Thiện Giác Như Lai. Nam-mô Để-sa Như Lai. Nam-mô Bố Uy Như Lai. Nam-mô Thắng Trí Như Lai. Nam-mô Phạm Y Như Lai. Nam-mô Phạm Chí Đạo Lai Như Lai. Nam-mô Thật Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Chứng Giác Như Lai. Nam-mô Bất Nan Đắc Như Lai. Nam-mô A-la-đạt-đa Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hành Như Lai. Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai. Nam-mô Hoa Tướng Như Lai. Nam-mô Trí Khả Đắc Như Lai. Nam-mô Hoa Đắc Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tạng Như Lai. Nam-mô Kiên Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Thiện Tý Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Bảo Như Lai. Nam-mô A-phù-đa Như Lai. Nam-mô A-di-ha-đa Như Lai. Nam-mô Vô Khủng Như Lai. Nam-mô Quang Ý Như Lai. Nam-mô Thiên Uy Như Lai. Nam-mô Phạm Thiện Hành Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hạnh Như Lai. Nam-mô Chí Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Biệt Nguyệt Như Lai. Nam-mô Phạm Như Lai.

* Trang 499 *
device

Nam-mô Dũng Bộ Thiên Như Lai. Nam-mô Ái Trí Như Lai. Nam-mô Thật Thiên Như Lai. Nam-mô Ma-ni Dẫn Như Lai. Nam-mô Trí Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai. Nam-mô Di-lưu Uy Như Lai. Nam-mô Phạm Đảnh Như Lai. Nam-mô Tiệm Hành Như Lai. Nam-mô Xí Thịnh Như Lai. Nam-mô Diệm Tụ Như Lai. Nam-mô Đại Uy Như Lai. Nam-mô Chiêm-ba-ca Như Lai. Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai. Nam-mô Thiện Chúng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Giả Như Lai. Nam-mô Thiện Thệ Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Như Lai. Nam-mô Đại Ái Như Lai. Nam-mô Thiện Thệ Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Thệ Thắng Như Lai. Nam-mô Chúng Minh Như Lai. Nam-mô Sạ Hiệp Như Lai. Nam-mô Y Lợi Hành Như Lai. Nam-mô Ngưu Hoàng Như Lai. Nam-mô Uy Hành Như Lai. Nam-mô Quyết Liễu Cảnh Giới Như Lai. Nam-mô Bất Vô Ích Như Lai. Nam-mô Đại Xa Như Lai. Nam-mô Dữ Mạng Như Lai. Nam-mô Thế Tôn Như Lai. Nam-mô Khả Cúng Dương Như Lai. Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Dĩ Đắc Nguyện Như Lai. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bảo Âm Như Lai. Nam-mô Kim Cang Sư Tử Như Lai. Nam-mô Phú Nhiêu Như Lai. Nam-mô Sư Tử Lực Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Mục Như Lai. Nam-mô Ca-diếp Như Lai. Nam-mô Phổ Giác Như Lai. Nam-mô Tịnh Giác Như Lai. Nam-mô Trí Hoa Như Lai. Nam-mô Trí Bộ Như Lai. Nam-mô Nghiêm Xí Uy Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Như Lai. Nam-mô Cấu Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Thể Như Lai.

* Trang 500 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467