LOGO VNBET
KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH
THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI
 
QUYỂN 7
Nam-mô Phân Uy Như Lai. Nam-mô Vô Khuyết Như Lai. Nam-mô Thiện Thể Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Như Lai. Nam-mô Mật Diện Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hình Như Lai. Nam-mô Thiểm Đắc Như Lai. Nam-mô Tịch Hạnh Như Lai. Nam-mô Bất Động Như Lai. Nam-mô Ứng Thuyết Như Lai. Nam-mô Cầu-na Khai Như Lai. Nam-mô Chuyển Nhãn Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai. Nam-mô Tối Cao Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Nghiêm Như Lai. Nam-mô Thiện Hiền Như Lai. Nam-mô Bảo Xuất Như Lai. Nam-mô Thiện Thông Như Lai. Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai. Nam-mô Hải Đức Như Lai. Nam-mô Thiện Hữu Đức Như Lai. Nam-mô Man Vương Như Lai. Nam-mô Trí Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Bảo Cao Như Lai. Nam-mô San-xá-da Như Lai. Nam-mô Cầu-na Minh Như Lai. Nam-mô Khiếu Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Khiếu Thanh Như Lai. Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Trượng Phu Diệm Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Như Lai. Nam-mô Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Như Lai. Nam-mô Diệm Tướng Như Lai. Nam-mô Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Thù-đế-sa-ca Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Thí Dụ Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Dẫn Như Lai. Nam-mô Phú Sa Như Lai. Nam-mô Minh Triệt Như Lai. Nam-mô Trượng Phu Như Lai. Nam-mô Quảng Mục Như Lai. Nam-mô Bất Cầu Lợi Như Lai. Nam-mô Nghiêm Xí Tướng Như Lai. Nam-mô Phước Đức Uy Như Lai. Nam-mô Phát Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai.Nam-mô La-hầu Thiên Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Như Lai. Nam-mô Ngự Giả Như Lai. Nam-mô

* Trang 501 *
device

Trí Chủ Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Hoa Tràng Như Lai. Nam-mô La-hầu-la Như Lai. Nam-mô Đại Lạc Như Lai. Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Phước Đức Tượng Như Lai. Nam-mô Đức-xoa-ca Như Lai. Nam-mô Viễn Chí Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Phước Đức Thủ Như Lai. Nam-mô Đát-xa Như Lai. Nam-mô Khiếu Vương Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Nhật Diệm Như Lai. Nam-mô Pháp Khố Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Cầu-na Phân Biệt Như Lai. Nam-mô Cầu-na Chủ Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tiên Như Lai. Nam-mô Trí Tụ Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Giác Như Lai. Nam-mô Phạm Minh Như Lai. Nam-mô Long Giả Như Lai. Nam-mô Lôi Âm Như Lai. Nam-mô Cầu-na Thượng Như Lai. Nam-mô Ái Chúng Như Lai. Nam-mô Vân Ma Âm Như Lai. Nam-mô Trí Tràng Như Lai. Nam-mô Bát-nhã Tụ Như Lai. Nam-mô Minh Tướng Như Lai. Nam-mô An Ủy Như Lai. Nam-mô Phạm Chí Như Lai. Nam-mô Thủ Như Lai. Nam-mô Tứ Thái Nhãn Như Lai. Nam-mô Mục Giả Như Lai. Nam-mô Đắc Giả Như Lai. Nam-mô Long Đức Như Lai. Nam-mô Thật Tướng Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Trang Giảo Như Lai. Nam-mô Tứ Thái Minh Như Lai. Nam-mô Ỷ Minh Như Lai. Nam-mô Bảo Hiền Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Hoán Minh Như Lai. Nam-mô Minh Đức Như Lai. Nam-mô Sư Tử Giả Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tề Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thuyết Như Lai. Nam-mô Trí Kiện Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai. Nam-mô Lôi Như Lai. Nam-mô Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Cúng Dường Diệm Như Lai. Nam-mô Phước Đức Tụ Thắng Sắc Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Vô Hành Như Lai. Nam-mô Thọ-đế-sa Như Lai. Nam-mô Phàm Đức Như Lai. Nam-mô Diệu Thanh Như Lai. Nam-mô Giao Tạng Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Tạng Như Lai. Nam-mô Thắng Đức Như Lai. Nam-mô Thắng Trí Như Lai. Nam-mô Diệu Thắng Như Lai. Nam-mô Trí Dũng Thiệp Như Lai. Nam-mô Diệm Ý Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Như Lai. Nam-mô Đà-la Trì Thiên Như Lai. Nam-mô Hoặc Giả Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịch Phục Như Lai. Nam-mô Thiện Sắc Như Lai. Nam-mô Bảo Giả Như Lai. Nam-mô Vô Trần Như Lai. Nam-mô

* Trang 502 *
device

Thành Lê Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tướng Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Như Lai. Nam-mô Bà-tư-bà Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Thắng Tản Như Lai. Nam-mô Phước Diệm Như Lai. Nam-mô Thọ-đế-già Như Lai. Nam-mô Thiện Diệm Như Lai. Nam-mô Thiện Diệm Như Lai. Nam-mô Tác Phương Tiện Như Lai. Nam-mô Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Trí Tích Như Lai. Nam-mô Phân Thiên Như Lai. Nam-mô Thắng Thiên Như Lai. Nam-mô Vương Giả Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Sứ Giả Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Hạnh Như Lai. Nam-mô Thiện Sắc Như Lai. Nam-mô Chư La Như Lai. Nam-mô Kim Tụ Sở Như Lai. Nam-mô La-hầu Thiên Như Lai. Nam-mô La-hầu Hiền Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Vô-ni Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô-na-na Như Lai. Nam-mô Tịnh Giả Như Lai. Nam-mô An Ai Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diệm Như Lai. Nam-mô Kim Quang Như Lai. Nam-mô Dị Sự Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Như Lai. Nam-mô Chúng Chủ Như Lai. Nam-mô Thiên Giả Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Thiên Như Lai. Nam-mô Pháp Tận Như Lai. Nam-mô Pháp Nhãn Như Lai. Nam-mô Phước Đức Như Lai. Nam-mô Thắng Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Hành Như Lai. Nam-mô Diệu Giả Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Diệu Trí Như Lai. Nam-mô Tế Giác Như Lai. Nam-mô Sơn Thành Như Lai. Nam-mô Dược Giả Như Lai. Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Giả Như Lai. Nam-mô Quang Tạng Như Lai. Nam-mô Hoặc Lực Như Lai. Nam-mô Kim Trang Như Lai. Nam-mô Khả Giác Như Lai. Nam-mô Yểm Danh Văn Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Giả Như Lai. Nam-mô Bất Tạp Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai. Nam-mô Thật Diệm Như Lai. Nam-mô Hy Hữu Như Lai. Nam-mô Thật Tụ Như Lai. Nam-mô Thiện Âm Như Lai. Nam-mô Chúng Vương Như Lai. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Tích Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Hoặc Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Thân Như Lai. Nam-mô Tịch Thể Như Lai. Nam-mô Cát Thể Như Lai. Nam-mô Thân Thể Như Lai. Nam-mô Diệu Ngôn Như Lai. Nam-mô Diệu Âm Ngữ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Quốc Như Lai. Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai. Nam-mô Bà-la-na-na Như Lai.

* Trang 503 *
device

Nam-mô Thủy Thiên Như Lai. Nam-mô Bà-la Như Lai. Nam-mô Thế Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Thế Chủ Như Lai. Nam-mô Dung Giả Như Lai. Nam-mô Phước Đức Giả Như Lai. Nam-mô Sư Tử Trợ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hiếp Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hành Như Lai. Nam-mô Pháp Dũng Thiệp Như Lai. Nam-mô Pháp Hành Hạnh Như Lai. Nam-mô Lạc Thân Như Lai. Nam-mô Bất Động Sắc Như Lai. Nam-mô Thành Vương Như Lai. Nam-mô Nhãn Giả Như Lai. Nam-mô Nhẫn Giả Như Lai. Nam-mô Bất Phục Giả Như Lai. Nam-mô Sắc Thành Như Lai. Nam-mô Tựu Giả Như Lai. Nam-mô Giác Giả Như Lai. Nam-mô Giảo Giả Như Lai. Nam-mô Chiếu Hiển Như Lai. Nam-mô Định Lê Giác Giả Như Lai. Nam-mô Quang Diệm Như Lai. Nam-mô Hương Hoặc Như Lai. Nam-mô Linh Hỷ Như Lai. Nam-mô Bất Không Hành Như Lai. Nam-mô Bất Không Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Trí Kiến Như Lai. Nam-mô Hải Chí Như Lai. Nam-mô Thắng Sắc Như Lai. Nam-mô Thiện Sắc Như Lai. Nam-mô Thiện Bộ Như Lai. Nam-mô Ý Thân Như Lai. Nam-mô Đại Ý Thân Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Khiếu Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Tịnh Giả Như Lai. Nam-mô Đăng Giả Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Như Lai. Nam-mô Tịnh Thân Như Lai. Nam-mô Nhật Giả Như Lai. Nam-mô Thiên Nhật Như Lai. Nam-mô Trí Cụ Như Lai. Nam-mô Hòa Hợp Thân Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Tự Uy Như Lai. Nam-mô Lợi Lợi Giả Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-sa Như Lai. Nam-mô Kim Giả Như Lai. Nam-mô Kim Quang Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Giả Như Lai. Nam-mô Kết Giả Như Lai. Nam-mô Vô Sắc Thượng Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Chư Tội Như Lai. Nam-mô Như Pháp Hành Như Lai. Nam-mô An Hành Như Lai. Nam-mô Trụ Hương Như Lai. Nam-mô Tịch Phục Thắng Như Lai. Nam-mô Ly Phục Như Lai. Nam-mô Trí Khố Như Lai. Nam-mô Phàm Hành Như Lai. Nam-mô Chân-đà-na Như Lai. Nam-mô A-luân-già Như Lai. Nam-mô Danh Giả Như Lai. Nam-mô Tịnh Thân Thể Như Lai. Nam-mô Tự Hành Như Lai. Nam-mô Nhân Quốc Như Lai. Nam-mô Tướng Quốc Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hoặc Như Lai. Nam-mô Thiên Diệm Như Lai. Nam-mô Thiên Hạnh Như Lai. Nam-

* Trang 504 *
device

mô Phước Đức Hoa Như Lai. Nam-mô Bà-nhã Hoa Như Lai. Nam-mô Tự Giả Như Lai. Nam-mô Hình Quán Như Lai. Nam-mô Đế Giả Như Lai. Nam-mô Túc Trí Như Lai. Nam-mô Túc Trí Tri Như Lai. Nam-mô Phàm Giả Như Lai. Nam-mô Tu La Như Lai. Nam-mô Tự Xưng Như Lai. Nam-mô Phàm Y Như Lai. Nam-mô Bảo Thủ Như Lai. Nam-mô Chủ Vương Như Lai. Nam-mô Man Như Lai. Nam-mô A-nô-ma-na-đà-na Như Lai. Nam-mô Vô Thể Hoạn Như Lai. Nam-mô A-bà-ma-nô Dạ Như Lai. Nam-mô Thắng Uy Như Lai. Nam-mô Phước Đức Hoặc Như Lai. Nam-mô Kỳ-đa Như Lai. Nam-mô Tu-lê-na Như Lai. Nam-mô Độ Nê Như Lai. Nam-mô Trí Chỉ Như Lai. Nam-mô Thành Đắc Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Khổng Tước Như Lai. Nam-mô Diệu Pháp Như Lai. Nam-mô Lợi Ích Như Lai. Nam-mô Sắc Chúng Như Lai. Nam-mô Tín Võng Như Lai. Nam-mô Diệm Giả Như Lai. Nam-mô Bất Phục Giả Như Lai. Nam-mô Tri Trí Như Lai. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Võng Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Đảo Như Lai. Nam-mô Lưu Ly Hạnh Như Lai. Nam-mô Hoa Giả Như Lai. Nam-mô Thiên Giả Như Lai. Nam-mô Đa Giả Như Lai. Nam-mô Tự Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Như Lai. Nam-mô Cụ-na Quang Như Lai. Nam-mô Bất Tích Như Lai. Nam-mô Niệm Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Nguyệt Như Lai. Nam-mô Trường Thất Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bất Hoa Hộ Như Lai. Nam-mô Bất Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Bất Không Vân Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Quang Giả Như Lai. Nam-mô Già-tứ-na-la-na Như Lai. Nam-mô Trí Đặc Giả Như Lai. Nam-mô Sơn Giả Như Lai. Nam-mô Bất Thất Cù-na Như Lai. Nam-mô Tích Lực Như Lai. Nam-mô Thiện Mục Như Lai. Nam-mô Thiện Minh Như Lai. Nam-mô An Trụ Như Lai. Nam-mô Vô Tư Như Lai. Nam-mô La-hầu Như Lai. Nam-mô Hắc Quang Như Lai. Nam-mô Xuất Thế Gian Như Lai. Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai. Nam-mô Già-hệ-đa Đăng Như Lai. Nam-mô Trí Hải Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Sơn Chủ Như Lai. Nam-mô Na-la-na-na Như Lai. Nam-mô Cù-na-cù Trí Lực Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai. Nam-mô Minh Giả Như Lai. Nam-mô Thiện Lặc Như Lai. Nam-mô An Trụ Lợi Như

* Trang 505 *
device

Lai. Nam-mô Cù-na Hoặc Cúng Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Giả Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Ý Như Lai. Nam-mô Chân Thật Như Lai. Nam-mô Quang Minh Túc Đà Như Lai. Nam-mô Bất Mịch Tư Duy Lợi Như Lai. Nam-mô Thắng Đồng Như Lai. Nam-mô Cụ Dung Thắng Hạnh Như Lai. Nam-mô Thế Gian Thủ Đắc Lợi Như Lai. Nam-mô Vô Chư Hoạn Như Lai. Nam-mô Diệu Độ Ý Giác Như Lai. Nam-mô Thiện Diệm Như Lai. Nam-mô Biện Tài Sắc Như Lai. Nam-mô Thiện Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Cù-na Hải Như Lai. Nam-mô Khủng Bố Như Lai. Nam-mô Trí Quý Như Lai. Nam-mô Biện Tài Nhãn Như Lai. Nam-mô Diệu Giác Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Như Lai. Nam-mô Đại Hiện Như Lai. Nam-mô Phạm Thanh Như Lai. Nam-mô Thiện Minh Như Lai. Nam-mô Đại Trí Phước Địa Như Lai. Nam-mô Phổ Giác Giả Như Lai. Nam-mô Tăng-già-đa-na Như Lai. Nam-mô Hữu Ý Như Lai. Nam-mô Thọ Vương Như Lai. Nam-mô Tường Âm Như Lai. Nam-mô Phước Tý Như Lai. Nam-mô Thế Công Đức Như Lai. Nam-mô Ái Sư Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Như Lai. Nam-mô Hỏa Xa Như Lai. Nam-mô Cổ Vân Âm Như Lai. Nam-mô Ái Mục Như Lai. Nam-mô Thiện Trí Giả Như Lai. Nam-mô Xuất Thế Gian Giả Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tụ Đức Như Lai. Nam-mô Xuất Thế Gian Tịnh Như Lai. Nam-mô Pháp Tràng Như Lai. Nam-mô Trí Thanh Như Lai. Nam-mô Thượng Thế Như Lai. Nam-mô Nguyện Giải Thoát Thanh Như Lai. Nam-mô Trí Giải Thoát Ý Như Lai. Nam-mô Cầu-na Uy Diệm Như Lai. Nam-mô Vi Tế Chủ Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Giả Như Lai. Nam-mô Biện Luân Như Lai. Nam-mô Thiện Tế Tự Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nam-mô Thiện Vọng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Thiện Lai Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tích Tụ Như Lai. Nam-mô Tương Ý Như Lai. Nam-mô Phước Đức Tràng Như Lai. Nam-mô Biện Quốc Như Lai. Nam-mô Không Thí Như Lai. Nam-mô Ái Nguyệt Như Lai. Nam-mô Sư Tử Lực Như Lai. Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô A-la-xà-da Như Lai. Nam-mô Diệt Vô Tử Như Lai. Nam-mô A-di-lê-đa-da Như Lai. Nam-mô Dữ Ân Như Lai. Nam-mô Bình Đẳng Cảm Như Lai. Nam-mô Ca-lâu-ba-da Như Lai. Nam-mô Bình Đẳng Thiền Định Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Sân Như

* Trang 506 *
device

Lai. Nam-mô Tịch Hạ Như Lai. Nam-mô Mê Chư Phương Như Lai. Nam-mô Xa-trí-đa-da Như Lai. Nam-mô Thiện Diện Như Lai. Nam-mô An Tường Như Lai. Nam-mô Thiện Hiền Như Lai. Nam-mô Trụ Tốc Tật Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Chúng Chủ Như Lai. Nam-mô Đại Thiên Như Lai. Nam-mô Thuyết Vương Như Lai. Nam-mô Đại Uy Giả Như Lai. Nam-mô Thâm Ý Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Như Lai.
Nam-mô Đắc Tha Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Phú-sa-da Như Lai. Nam-mô Bà-la-phá-da Như Lai. Nam-mô Tam Giới Như Lai. Nam-mô Trí Tuệ Như Lai. Nam-mô La-hán Như Lai. Nam-mô Tu-lê-da-na Như Lai. Nam-mô Yết-bà-da Như Lai. Nam-mô Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Như Lai. Nam-mô Phước Đức Hình Như Lai. Nam-mô Mị Xúc Lê-da Như Lai. Nam-mô Tư Thọ Thai Như Lai. Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Mộc-xoa Tràng Như Lai. Nam-mô Chân Phát Như Lai. Nam-mô Bất Tử Giả Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Bất Tử Hình Như Lai. Nam-mô Kim Cang Như Lai. Nam-mô Khủng Lao Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Bảo Kiên Như Lai. Nam-mô Hiểu Minh Như Lai. Nam-mô An Tường Bộ Hành Như Lai. Nam-mô Bà-na-tị Như Lai. Nam-mô Tịnh Quang Như Lai. Nam-mô Quang Giả Như Lai. Nam-mô Cầu-na Kế Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Công Đức Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hành Như Lai. Nam-mô Tối Vi Thủ Hành Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Khởi Như Lai. Nam-mô Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Đảnh Hình Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Trí Ái Như Lai. Nam-mô An Tường Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bất Không Hạnh Như Lai. Nam-mô Sinh Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Tướng Tràng Như Lai. Nam-mô Văn Hải Như Lai. Nam-mô Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Trì Bảo Như Lai. Nam-mô Lạc Nguyện Như Lai. Nam-mô Lạc Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Bảo Trú Như Lai. Nam-mô Bất Không Bảo Như Lai. Nam-mô Xảo Trí Như Lai. Nam-mô Vô Thường Như Lai. Nam-mô Bất Hạ Như Lai. Nam-mô Trí Hợp Hỷ Như Lai. Nam-mô Nam-ma-da Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Như Lai. Nam-mô Linh Thế Hỷ Như Lai. Nam-mô Vô Thanh Như Lai. Nam-mô Bất Khiếp Như Lai. Nam-mô Diệt Hữu Ái Như Lai. Nam-mô

* Trang 507 *
device

Tín Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Đa Thiên Khiếu Như Lai. Nam-mô Bảo Bộ Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thủ Như Lai. Nam-mô Công Đức Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Như Lai. Nam-mô Nhiêu Danh Văn Như Lai. Nam-mô Thiện Quốc Như Lai. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai. Nam-mô Thượng Khôi Như Lai. Nam-mô Tự Âm Như Lai. Nam-mô Động Giả Như Lai. Nam-mô Hòa Hợp Hạnh Như Lai. Nam-mô Phân-xà-da Như Lai. Nam-mô Ba-la-đề-bà-da Như Lai. Nam-mô Thủy Địa Như Lai. Nam-mô Phước Đức Đăng Như Lai. Nam-mô Âm Kế Như Lai. Nam-mô Kiều-đa-ma-da Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô An Trụ Ý Sắc Như Lai. Nam-mô Thượng Sắc Như Lai. Nam-mô Thiện Nguyệt Như Lai. Nam-mô Giác Phần Hoa Như Lai. Nam-mô Hoa Tán Thán Như Lai. Nam-mô Khả Tán Thán Như Lai. Nam-mô Thiện Phương Như Lai. Nam-mô Lực Trí Uy Như Lai. Nam-mô Uy Xảo Như Lai. Nam-mô Ba-la-đề-ba-da Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Minh Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Như Lai. Nam-mô Kiên Bộ Như Lai. Nam-mô Thiên Thanh Như Lai. Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Như Lai. Nam-mô Nhật Diện Như Lai. Nam-mô Nhật Giả Như Lai. Nam-mô Lạc Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Cộng Hành Như Lai. Nam-mô Thắng Giới Quang Như Lai. Nam-mô Công Đức Quang Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Trụ Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Trần Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Lao Thượng Như Lai. Nam-mô Thế Tăng Trưởng Như Lai. Nam-mô Đăng Giả Như Lai. Nam-mô Bà-ha-lê-đà-da Như Lai. Nam-mô Càn-thát-bà-da Như Lai. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Ba Khổng Thanh Như Lai. Nam-mô Ba Quang Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Ý Như Lai. Nam-mô Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Tự Chủ Như Lai. Nam-mô Phân Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Hòa Nhị Sinh Như Lai. Nam-mô Thắng Ý Như Lai. Nam-mô Hành Hạnh Như Lai. Nam-mô Thắng Giác Hạnh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Như Lai. Nam-mô Bảo Ái Như Lai. Nam-mô Như Pháp Như Lai. Nam-mô Diệt Khước Tích Như Lai. Nam-mô Ái Giả Như Lai. Nam-mô Hóa Uy Như Lai. Nam-mô Đại Hữu Như Lai. Nam-mô Thiện Hữu Như Lai. Nam-mô Tịch Hành Như Lai. Nam-

* Trang 508 *
device

mô Tịch Hướng Hành Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Chủ Như Lai. Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai. Nam-mô Thánh Giả Thán Như Lai. Nam-mô Giáng Ý Như Lai. Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai. Nam-mô Tùy Ý Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai. Nam-mô Hình Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Thiện Độ Quả Báo Như Lai. Nam-mô Thiện Hỷ Như Lai. Nam-mô Thiện Ái Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Hỷ Lạc Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Khả Phó Tín Như Lai. Nam-mô Phước Đức Bộ Như Lai. Nam-mô Cầu-na Hải Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Thể Như Lai. Nam-mô Chi-đế-da Như Lai. Nam-mô Xá-ma Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Ma Như Lai. Nam-mô Độ Ách Hạnh Như Lai. Nam-mô Độ Ách Như Lai. Nam-mô Bất Phá Ý Như Lai. Nam-mô Hải Giả Như Lai. Nam-mô Ma Thức Như Lai. Nam-mô Ma-ni Chân Châu Vương Như Lai. Nam-mô Tất-lî-da-sa-da Như Lai. Nam-mô Phật Tràng Như Lai. Nam-mô Trí Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Công Đức Như Lai. Nam-mô Không Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Phạm Giả Như Lai. Nam-mô Bị Phạm Hàng Như Lai. Nam-mô Lạc Thức Như Lai. Nam-mô Lạc Trí Như Lai. Nam-mô Thần Thông Tràng Như Lai. Nam-mô Phục Chủ Kiếp Như Lai. Nam-mô Sinh Chủ Kiếp Như Lai. Nam-mô Trì Địa Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Như Lai. Nam-mô La-hầu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Hoa Minh Như Lai. Nam-mô Vô Oán Như Lai. Nam-mô Minh Chủ Như Lai. Nam-mô Hoa Minh Như Lai. Nam-mô Phước Đức Ái Như Lai. Nam-mô Thiện Lực Như Lai. Nam-mô Thiện Minh Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai. Nam-mô Phạm Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Dĩ Trị Như Lai. Nam-mô Thiện Trường Như Lai. Nam-mô Vô Thác Ý Như Lai. Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Đại Khiếu Như Lai. Nam-mô Thuyết Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Tràng Như Lai. Nam-mô Tưởng Ý Như Lai. Nam-mô Khiếu Uy Như Lai. Nam-mô Thế Tự Tại Như Lai. Nam-mô Đồ-ma-da Như Lai. Nam-mô Thất Mẫu Như Lai. Nam-mô Bất Tử Giả Như Lai. Nam-mô Thiện Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai. Nam-mô Thức Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô An Tường Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Kham Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Cúng Dường Độ Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Triệt Vô Ưu Như

* Trang 509 *
device

Lai. Nam-mô Ái An Tuệ Như Lai. Nam-mô Thế Gian Ý Như Lai. Nam-mô Ái Phân Như Lai. Nam-mô Ái Tích Như Lai. Nam-mô Thiện Sinh Tích Như Lai. Nam-mô Ưu-ba-la-da Như Lai. Nam-mô Hoa Sách Như Lai. Nam-mô Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Diệm Như Lai. Nam-mô Tiên Giả Như Lai. Nam-mô Tối Diệu Như Lai. Nam-mô Vi Tế Tịnh Như Lai. Nam-mô Chúng Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Thiên Thủ Như Lai. Nam-mô Tối Vi Thượng Như Lai. Nam-mô Bảo Thủ Như Lai. Nam-mô Tất Cánh Bảo Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Bạt-kỳ-la-tha Như Lai. Nam-mô Quả Báo Tụ Như Lai. Nam-mô Phước Đức Ý Như Lai. Nam-mô Đa Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cầu-na Như Lai. Nam-mô Diệm Uy Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cầu-na Uy Tụ Như Lai. Nam-mô Sư Tử An Tường Hạnh Như Lai. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Như Lai. Nam-mô Bất Động Giả Vô Như Lai. Nam-mô Tịnh Giả Như Lai. Nam-mô Ba-la-tây-na-da Như Lai. Nam-mô Độ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Triệt Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Khứ Thanh Như Lai. Nam-mô Long Thanh Như Lai. Nam-mô Trì Luân Như Lai. Nam-mô Luân Thứ Như Lai. Nam-mô Sắc Thắng Ái Như Lai. Nam-mô Pháp Nguyệt Như Lai. Nam-mô Thắng Bà-tô Như Lai. Nam-mô Pháp Đầu Như Lai. Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Vân Tràng Như Lai. Nam-mô Tụ Hạnh Như Lai. Nam-mô Trí Hạnh Như Lai. Nam-mô Thiện Giả Như Lai. Nam-mô Hư Không Giả Như Lai. Nam-mô Hư Không Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Thủ Như Lai. Nam-mô Thiện Tài Như Lai. Nam-mô Thiện Đăng Như Lai. Nam-mô Đăng Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Âm Minh Như Lai. Nam-mô Chúng Chủ Vương Như Lai. Nam-mô La-hán Tạng Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai. Nam-mô Bảo Giả Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Dĩ Tác Lợi Như Lai. Nam-mô Tác Hiện Như Lai. Nam-mô Hữu Trượng Phu Thượng Như Lai. Nam-mô Hữu Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Cao Hào Như Lai. Nam-mô Bất Khả Xưng Biện Tài Vương Như Lai. Nam-mô Phân Biệt Trí Âm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Kiên Lao Như

* Trang 510 *
device

Lai. Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai. Nam-mô An Tường Bộ Như Lai. Nam-mô Phước Đức Đăng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cát Tường Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Phục Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Quốc Như Lai. Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nguyệt Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đại Bộ Như Lai. Nam-mô Quốc Thổ Như Lai. Nam-mô Ý Tư Như Lai. Nam-mô Ý Nhãn Như Lai. Nam-mô Pháp Vị Như Lai. Nam-mô Thắng Giáo Như Lai. Nam-mô Thủy Thắng Như Lai. Nam-mô Tối Lực Như Lai. Nam-mô Nhược Hoa Như Lai. Nam-mô Lao Âm Như Lai. Nam-mô Hòa Hợp Như Lai. Nam-mô Thiện Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Thuyết Lợi Như Lai. Nam-mô Thiện Triệt Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Thọ Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Thương Khố Như Lai. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nam-mô Ni Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Ái Tịnh Như Lai. Nam-mô Nhất Lî-bát-đa-la-dạ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai. Nam-mô Nhân Sư Tử Như Lai. Nam-mô Thương Chủ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai. Nam-mô Chiêm Văn Na-ma-na Như Lai. Nam-mô Đại Nhai Như Lai. Nam-mô Diệu Âm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Như Lai. Nam-mô Ý Hỷ Tán Như Lai. Nam-mô Phước Đức Đăng Như Lai. Nam-mô Thiện Hiển Như Lai. Nam-mô Ý Hỷ Uy Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Hiểu Ý Hỷ Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Trừ Tràng Như Lai. Nam-mô Xúc Đạp Thánh Như Lai. Nam-mô Đẳng Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Uy Minh Như Lai. Nam-mô Kiên Bộ Như Lai. Nam-mô Diệu Nhã Văn Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai. Nam-mô Đại Tịnh Như Lai. Nam-mô Điềm Minh Như Lai. Nam-mô Bất Động Lực Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Uy Tụ Như Lai. Nam-mô Định Ý Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Ái Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Bất Tử Ưu Như Lai. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Ma-ha A-la-ha Na-da Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Uy Như Lai. Nam-mô Quốc Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Hình Công Đức Như Lai. Nam-mô Trọng Sám Hối Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Như Lai. Nam-mô Tỳ-ma-xà-ha-da Như Lai. Nam-mô Thiện Quán Như Lai.

* Trang 511 *
device

Nam-mô Bất Tử Bộ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đại Danh Văn Như Lai. Nam-mô Phú Chư Căn Như Lai. Nam-mô Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Luân Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Âm Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Thần Kỳ Như Lai. Nam-mô Chúng Thần Kỳ Như Lai. Nam-mô Thần Thông Uy Như Lai. Nam-mô Cầu-na Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai. Nam-mô Đại Lực Như Lai. Nam-mô An Tường Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hương Như Lai. Nam-mô Phổ Quán Sát Như Lai. Nam-mô Dũng Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Thiện Nhan Sắc Như Lai. Nam-mô Ý Danh Văn Như Lai. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Quang Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Dũng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Quyết Liễu Ý Như Lai. Nam-mô Trí Tướng Như Lai. Nam-mô Bất Động Ý Như Lai. Nam-mô Phó Tín Ý Như Lai. Nam-mô Khả Hỷ Như Lai. Nam-mô Lạc Thật Như Lai. Nam-mô Hỏa Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai. Nam-mô Ý Hỷ Tư Như Lai. Nam-mô La-hán Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Hoa Như Lai. Nam-mô Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Phi Hàng Phục Như Lai. Nam-mô Diệu Ý Minh Như Lai. Nam-mô Thiện Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Chúng Tháp Như Lai. Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Tỷ Dụ Như Lai.

* Trang 512 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467