LOGO VNBET
SỐ 444  
 
KINH BÁCH PHẬT DANH
 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Na-liên-đề-da-xá,
người Thiên Trúc.
 
 Tôi nghe như vầy:
Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chúng Bồ-tát cùng đại chư Thiên, Đế Thích Thiên vương, bốn Thiên vương, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, phi nhân… vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn giảng nói diệu pháp cho đại chúng.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày áo vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật:
–Cúi mong Thế Tôn giảng nói về danh hiệu của chư Phật đang ở khắp mười phương. Vì sao? Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật hiện tại sinh đại công đức, phát tâm Bồ-đề vô thượng thì được không thoái chuyển và sẽ mau chứng quả Bồ-đề vô thượng.
Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Lành thay! Lành thay! Ông vì muốn tạo lợi ích an lạc cho đại chúng, vì muốn che chở thương xót chúng sinh, vì muốn khiến cho chúng sinh thỏa mãn được sở cầu, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được hoan hỷ, vì muốn khiến cho các Bồ-tát ở vị lai tăng trưởng căn lành, nên ông khéo giác quán mà hỏi như vậy. Có câu hỏi ấy là nhờ

* Trang 527 *
device

vào thần lực của Như Lai. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Ông hãy lắng nghe! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, nghe được danh hiệu của chư Phật hiện tại mà thọ trì thì tất cả chúng ma không sao gây hại, tất cả người ác cũng không làm hại được mà còn được vô lượng, vô biên công đức sâu xa. Người ấy sinh ra ở đâu cũng đủ hạnh Bồ-tát, được túc mạng thông, dung mạo đoan nghiêm, các tướng đầy đủ, thường được thân cận cúng dường chư Phật, cho đến mau chứng đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng. Vì sao? Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu người nào được nghe danh hiệu của chư Phật ấy mà thọ trì, đọc tụng, cung kính, lễ bái, ghi chép, cúng dường, truyền dạy cho người khác thì người ấy được công đức vô lượng, vô biên.
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ:
 Người nào thọ trì hiệu Phật này
 Không bị gươm đao gây thương tích
 Độc không thể hại, không bị cháy
 Cũng không bị đọa vào tám nạn.
 Được gặp đại trí ánh sáng vàng
 Các bậc Pháp vương ba hai tướng
 Khi đã gặp được chư Phật rồi
 Cúng dường vô lượng chư Phật ấy.
Mắt không bị mù, không vàng đỏ
 Thân không bị gù, không một mắt
 Được thân đại lực Na-la-diên
 Thọ trì hiệu Phật được quả ấy.
 Thường được Thiên, Long và Dạ-xoa
 Chúng Càn-thát-bà đều cúng dường
 Kẻ oán, người ác không hại được
 Thọ trì hiệu Phật được quả ấy.
 Này Xá-lợi-phất! Hãy lắng nghe
 Lời vi diệu này của ta dạy
 Người nào nghe được hiệu Phật này
 Thì được gần gũi đạo Bồ-đề.
 Thế nên, ông hãy chí tâm nghe
 Pháp vương các cõi khắp mười phương

* Trang 528 *
device

 Nhổ gai phiền não cho chúng sinh
 Cũng như cây thuốc trừ các bệnh.
 Cũng vậy, Bồ-tát mắt trí tuệ
 Ban cho các phàm phu ngu tối
 Lại như Bồ-tát hành bố thí
 Ở khắp vô lượng hằng sa cõi.
 Nơi ấy đầy khắp vàng Diêm-phù
 Ngày đêm sáu thời không ngừng nghỉ
 Dâng cho đại Từ đại Đạo Sư
 Lại đem Chiên-đàn đầy trăm cõi.
 Hằng sa cờ lọng và y phục
 Trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp
 Chuyên tâm đem ra bố thí khắp
 Lại ở trong một thế giới Phật.
 Xây dựng tháp thờ Phật khắp nơi
 Cúng dường suốt cả trong mười kiếp
 Chư Phật nhiều như cát sông Hằng
 Lại xây tháp cao như Tu-di.
 Tháp được làm bằng bảy loại báu
 Đầy khắp như vậy mười ngàn cõi
 Số lượng nhiều đến ba sáu ức
 Dùng xích Chiên-đàn và trân châu.
Làm lọng lớn, các vật cúng dường
 Mỗi một lọng có thể trùm khắp
 Cả trăm thế giới của chư Phật
 Trân châu, lưu ly khắp cõi Phật.
 Số lượng nhiều như cát sông Hằng
 Lại làm lọng vàng che trên không
 Số lượng cũng như cát sông Hằng
 Sắc vàng rực rỡ màu hoàng kim.
 Chiếu sáng rực rỡ ba ngàn cõi
 Trong tất cả tháp, bày cúng dường
 Suốt cả vô biên vô số kiếp
 Những công đức đã làm như trên.
 Không bằng sự phát tâm Bồ-đề

* Trang 529 *
device

 Người nào đã phát tâm Bồ-đề
 Sống không phóng dật, giới thanh tịnh
 Cũng không bằng người trì hiệu Phật.
 Người nào thọ trì hiệu Phật này
 Lại luôn thương mến các chúng sinh
 Bố thí rộng rãi khắp các nơi
 Dạy mọi người trì danh hiệu Phật.
 Trong tất cả chúng sinh, người ấy
 Là ruộng phước tốt như Như Lai.
Khi ấy, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Người nào chuyên tâm thọ trì đọc tụng ghi nhớ không quên danh hiệu của chư Phật ấy thì diệt trừ được tất cả tham sân si, các sự sợ hãi đã có và tham sân si, các sự sợ hãi chưa phát sinh không còn sinh nữa.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn giảng nói danh hiệu của chư Phật:
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô A-súc Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đa-già-la Hương Phật. Nam-mô Thường Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Chiên-đàn Đức Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Liên Hoa Sinh Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô A-già-lâu Hương Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chiên-đàn Đức Phật. Nam-mô Hải Phật. Nam-mô Cự Hải Phật. Nam-mô Tràng Đức Phật. Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Đại Hương Phật. Nam-mô Đại Sinh Phật. Nam-mô Bảo Võng Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô Đại Thí Đức Phật. Nam-mô Đại Kim Trụ Phật. Nam-mô Đại Niệm Phật. Nam-mô Ngôn Vô Tận Phật. Nam-mô Thường Tán Hoa Phật. Nam-mô Đại Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Thắng Phật. Nam-mô Dưỡng Đức Phật. Nam-mô Đế Thích Hỏa Viêm Phật. Nam-mô Thường Lạc Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Đức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phật. Nam-mô Giới Vương Phật. Nam-mô Phổ Đức Phật. Nam-mô Phổ Đức Tượng Phật. Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. Nam-mô Đại Địa Phật. Nam-mô Đại Long Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Quảng Niệm Phật. Nam-mô Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Xả Hoa Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô

* Trang 530 *
device

Hương Tượng Phật. Nam-mô Thường Quán Phật. Nam-mô Chánh Tác Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Ni-cù-lô-dà Vương Phật. Nam-mô Vô Thượng Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Lâm Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Uy Đức Phật. Nam-mô Vô Hoại Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Phú-sa-la Thọ Phật. Nam-mô Bạt-tha Đức Phật. Nam-mô Phật Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Tỳ-đầu Đức Phật. Nam-mô Vô Biên Đức Phật. Nam-mô Đức Trí Phật. Nam-mô Hậu Đức Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Tượng Đức Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Đức Sinh Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Đức Bà-tha Tử Phật. Nam-mô Luận Nghĩa Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Bảo Đa-la Phật. Nam-mô Phổ Xả Phật. Nam-mô Đại Cúng Dường Đức Phật. Nam-mô Đại Võng Phật. Nam-mô Đoạn Nhứt Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Bảo Đức Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Đại Cái Phật. Nam-mô Thắng Đức Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hậu Đức Phật. Nam-mô Trí Tràng Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Nê-cù-lô-đà-bà-tha Vương Phật. Nam-mô Thường Đức Phật. Nam-mô Phổ Liên Hoa Phật. Nam-mô Bình Đẳng Đức Phật. Nam-mô Long Hộ Cứu Tế Phật.
Những danh hiệu Phật này
Hay cứu hộ thế gian
Đầu đêm tụng một lần
Nghĩ nhớ Phật rồi ngủ.
Giữa đêm tụng một lần
Cuối đêm cũng như vậy
Đêm ba lần như vậy
Đầu, giữa và cuối đêm.
Mỗi lần tụng một lượt
Tinh tấn không phóng dật
Tụng danh hiệu Phật này

* Trang 531 *
device

 Thường mộng thấy điềm lành.
 Ác quỷ và kẻ ác
 Không thể nào hại được
 Thế nên hiệu Phật này
 Cứu hộ được thế gian.
Tất cả trời, nhạc thần
 Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà
 La-sát, các quỷ thần
 Không thể gây chướng ngại.
 Ai thường xuyên trì niệm
 Trăm danh hiệu Phật này
 Tất cả các ma sự
 Không thể làm hại được.
 Khi ấy, trời Đế Thích
 Thiên vương Tam thập tam
 Sửa y phục ngay ngắn
 Quỳ gối và chắp tay.
Bạch Phật rằng: Thế Tôn!
 Chúng con thường hộ vệ
 Người thọ trì hiệu Phật
 Và bốn Đại Thiên vương.
 Cũng thường hộ người ấy
 Người thọ trì hiệu Phật
 Chỉ trừ nghiệp phải thọ
 Không thể cứu hộ được.
Còn tất cả trời, người
 Không ai gây hại được
 Khi ấy, bậc toàn trí
 Bằng tiếng nói vi diệu.
 Tám âm thanh hòa nhã
 Thiện mỹ, chúng thích nghe
 Bảo khắp đại chúng rằng:
 Mau trì hiệu Phật này.
 Trong mười phương thế giới
 Truyền bá khắp nơi nơi

* Trang 532 *
device

 Bố thí đại pháp này
 Đoạn nghi cho chúng sinh.
 Đại Thánh Thích-ca Văn
 Khi giảng nói pháp này
 Ba trăm vị Tỳ-kheo
 Đều dứt sạch các lậu.
 Lại có Tỳ-kheo-ni
 Số lượng đến bốn mươi
 Cũng đoạn sạch các lậu
 Chứng đắc quả La-hán.
 Lại có Ưu-bà-tắc
 Số lượng đến năm ngàn
 Tâm hoan hỷ thù thắng
 Đắc quả Tu-đà-hoàn.
 Lại có Ưu-bà-di
 Số lượng ngàn một trăm
 Đều xa trần lìa cấu
 Đắc Pháp nhãn thanh tịnh.
 Lại có Đại Thiên vương
 Vô lượng ngàn vạn chúng
 Đắc Pháp nhãn thanh tịnh
 Trong pháp bậc Pháp vương.
 Như số cát sông Hằng
 Đem phân thành ba phần
 Bồ-tát là một phần
 Đều chứng Nhẫn vô sinh.
 Cả tam thiên đại thiên
 Đều chấn động sáu cách
 Núi non và đỉnh núi
 Đại địa đều chấn động.
 Ở trong cõi hư không
 Mưa hoa trời xinh đẹp
 Trời, Rồng và Phi nhân
 Truyền vang lời vui mừng.
 Khi ấy trời Đế Thích

* Trang 533 *
device

 Mục-liên, Ly-bà-đa
 Xà-nô, Kiếp-tân-na
 Ma-ha Ca-chiên-diên.
 Và Ma-ha Ca-diếp
 Âu-lâu-tần Ca-diếp
 Cho đến Na-ca-diếp
 Phú-lâu-di-đa-la.
 Thiện Kết Bất Kiến Không
 A-nan-đà, Bạt-đề
 Đạp-bà-ma-la Tử
 Cả đại chúng như vậy.
 Hai vạn năm ngàn người
 Đồng thanh bạch Phật rằng:
 Pháp vương Thích Sư Tử
 Con hết sức tinh tấn.
 Không còn gì hơn nữa
 Dùng các sức thần thông
 Trong vô lượng thế giới
 Hóa ra vô lượng thân.
 Qua vô lượng cõi Phật
 Truyền nói hiệuPhật này
 Cũng như lời Phật dạy
 Khi ấy, Phật Thế Tôn.
 Muốn đại chúng được thấy
 Nên dùng đại thần thông
 Hiện ra vô lượng cõi
 Bằng thần lực của Phật.
 Thấy vua Thích Sư tử
 Ở khắp các thế giới
 Đang nói kinh pháp này
 Cũng như Phật quá khứ.
 Đã nói không khác nhau
 Phật dạy khắp đại chúng
 Ta trong vô lượng kiếp
 Tu thần thông hoàn hảo.

* Trang 534 *
device

 Với pháp Phật vô thượng
 Quyết định chớ sinh nghi
 Vì an lạc chúng sinh
 Mau nói hiệu Phật này
 Làm cho các chúng sinh
 Thoát hẳn khổ sinh tử.
Khi ấy, Phật bảo Tuệ mạng Xá-lợi-phất:
–Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật mà tin tưởng, phát tâm Bồ-đề, ưa thích thọ trì, tinh cần ngày đêm, đọc tụng ghi chép, dạy bảo cho người khác thì được vô lượng, vô biên công đức, được không thoái chuyển và mau chứng quả Bồ-đề vô thượng, tất cả chúng ma không thể gây hại.
Phật thuyết giảng kinh này xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Đế Thích, Phạm thiên, bốn Thiên vương, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la… tất cả đại chúng nghe pháp này xong, đều rất hoan hỷ.

* Trang 535 *
device

* Trang 536 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467