LOGO VNBET
SỐ 455
 
KINH DI-LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT
 
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh.
 
 Tôi nghe như vầy:
Một thời, Đức Như Lai ở tại đỉnh núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo hội đủ. Tôn giả Xá-lợi Tử là bậc đại trí, bậc đại tướng của pháp Phật, trong hàng đệ tử Phật. Vì thương nhớ đến chúng sinh, nên Tôn giả rời tòa, đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính, chắp tay, bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép.
Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:
–Ông cứ tùy ý hỏi, ta sẽ trả lời.
Tôn giả Xá-lợi Tử dùng kệ tụng thỉnh hỏi Đức Thế Tôn:
 Đại sư đã thọ ký
 Vị lai, Phật hạ sinh
 Hiệu Di-lặc Từ Thị
 Như kinh tuần tự nói.
 Cúi Xin Phật Thế Tôn
 Tóm tắt và phân biệt
 Oai đức thần thông kia
 Nay con mong muốn nghe.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

* Trang 769 *
device

 Nên hết lòng lắng nghe
 Phật vị lai Từ Thị
 Ta giảng rộng cho thầy
 Thời ấy nước biển lớn
 Giảm dần bớt ba ngàn
 Hai trăm du-thiện-na
 Để thành đường Luân vương.
 Châu Thiệm bộ dài rộng
 Hơn vạn du-thiện-na
 Chúng sinh ở trong đó
 Các thứ đều đầy đủ.
 Cõi nước đều giàu, đông
Không hình phạt, tai nạn
 Các nam nữ cõi này
 Sinh ra từ nghiệp thiện.
 Đất không có gai gốc
 Cỏ xanh mọc mềm mại
 Như trải thảm nhung êm
 Người đi rất vừa ý.
 Tự nhiên sinh gạo thơm
 Đầy đủ chất ngon ngọt
 Các cây sinh y phục
 Màu sắc đều tươi đẹp.
 Cây cao ba “câu-xá”
 Hoa quả rất sum suê
 Người trong cõi nước này
 Tuổi thọ tám vạn năm.
 Không có các bệnh khổ
 Thân tâm thường an vui
 Đủ các tướng nghiêm trang
 Sắc lực đều tròn đầy.
 Chỉ còn ba nỗi lo:
 Ăn, già, đại tiểu tiện
 Con gái năm trăm tuổi
 Mới làm lễ kết hôn.

* Trang 770 *
device

 Nếu người đại tiểu tiện
 Đất nứt ra, khép lại
 Khi người sắp qua đời
 Tự đến rừng bỏ xác.
 Có thành Diệu tràng tướng
 Kinh đô của Luân vương
 Dài mười hai do-tuần
 Rộng bằng bảy do-tuần.
 Người sống trong thành ấy
 Đều đã trồng nhân tốt
 Thành này đức cao vời
 Ai cũng ở an vui.
 Lâu đài đều đẹp đẽ
 Do bảy báu tạo thành
 Đại sảnh và các cửa
 Trang hoàng đủ loại báu.
 Các tường hào quanh thành
 Đầy những ngọc báu quý
 Hoa lạ nở đầy vườn
 Nhiều chim quý bay liệng.
 Bảy hang cây Đa-la
 Bao bọc chung quanh thành
 Cũng trang hoàng các báu
 Lưới báu và chuông rung.
 Gió thoảng vào cây báu
 Tạo âm thanh tuyệt vời
 Giống như nhạc bát âm
 Người nghe sinh vui vẻ.
 Nơi nơi có ao hồ
 Phủ đầy những hoa đẹp
 Công viên hoa thơm ngát
 Làm đẹp vườn thành này. 
 Hoàng đế cai trị  nước 
 Danh hiệu là Hướng Khư 
 Kim luân vương cai trị

* Trang 771 *
device

 Giàu sang, nhiều oai lực.
 Nghiệp phước đức của vua
 Hùng mạnh gồm bốn binh
 Thành tựu do bảy báu
 Vua có đủ ngàn con.
 Bốn biển đều an vui
 Không có việc chinh chiến
 Chánh pháp dạy muôn loài
 Hình pháp đều bình đẳng.
 Vua có bốn kho tàng
 Mỗi kho ở một hướng
 Cả bốn kho đều có
 Trăm vạn ức châu báu. 
Kho tàng Băng-kiệt-la
Ở nước Yết-lăng-già
 Kho tàng Bát-trục-ca
 Ở nước Mật-hy-la.
 Kho Y-la-bát-la
 Đặt tại nước Kiền-đà
 Kho tàng tên Hướng khư
 Nước Ba-la-ni-tư.
 Bốn kho tàng kín này
 Thuộc về vua Hướng Khư
 Do trăm phước sinh ra
 Quả báu tu thành tựu.
 Đại thần bảo vệ nước
 Bà-la-môn Thiện Tịnh
 Thông đạt cả bốn minh
 Là quốc sư học rộng.
 Thông suốt các tạp luận
 Khéo dạy người nghe nhận
 Thông tuệ và rõ ràng
 Tất cả đều tường tận.
 Người nữ tên Tịnh Diệu
 Là phu nhân đại thần

* Trang 772 *
device

 Tướng đoan chánh xinh đẹp
 Ai gặp cũng mến yêu.
 Đại trượng phu Từ Thị
 Từ cõi trời Đâu-suất
 Thác vào thai phu nhân
 Làm nơi sinh cuối cùng.
 Phu nhân mang Đại Thánh
 Đủ mười tháng cưu mang
 Một hôm Từ tôn mẫu
 Đi dạo vườn hoa đẹp.
 Ở trong vườn hoa đó
 Không ngồi cũng không nằm
 Khoan thai vin cành hoa
 Sinh ra Đức Từ Thị.
 Bấy giờ, bậc Tối thắng
 Hông phải mẹ sinh ra
 Như mặt trời rực rỡ
 Tỏa ánh sáng muôn phương.
 Không nhiễm mùi tục lụy
 Như hoa sen khỏi nước
 Ánh sáng chiếu ba cõi
 Cùng chiêm ngưỡng đại Từ.
 Khi Bồ-tát đản sinh
 Đế Thích sinh ngàn mắt
 Cúi mình đỡ Bồ-tát
 Mừng gặp Lưỡng Túc Tôn.
 Bồ-tát ngay lúc này
 Tự nhiên đi bảy bước
 Và khắp cả dưới chân
 Hiện ra hoa sen báu.
 Ngài nhìn khắp mười phương
 Bảo hết các thiên nhân
 Nay thân cuối của ta
 Chứng Niết-bàn vô sinh.
 Rồng tuôn nước trong mát

* Trang 773 *
device

 Tắm gội sạch thân Ngài
 Trời rải hoa tuyệt đẹp
 Hư không đầy mưa phùn.
 Các trời cầm lọng trắng
 Che chở đấng Đại từ
 Đều sinh tâm hy hữu
 Bảo vệ nơi Bồ-tát.
 Bảo mẫu bế Bồ-tát
 Ba mươi hai tướng tốt
 Đầy đủ ánh hào quang
 Đem trao cho từ mẫu.
 Xa giá để cung nghinh
 Trang hoàng bằng châu báu
 Mẹ con cũng vào thành
 Chư Thiên theo hầu hạ.
 Muôn ngàn âm nhạc hay
 Dẫn đường trở về cung
 Từ Thị vào trong  thành 
 Hoa trời như mưa rơi. 
 Ngày Từ tôn sinh ra 
 Các thể nữ mang thai 
 Thân đều được an ổn
 Sinh con trai trí tuệ.
 Cha Từ tôn Thiện Tịnh
 Thấy con đẹp diệu kỳ
 Đủ ba mươi hai tướng
 Lòng rất đỗi vui mừng.
 Cha xem số cho con
 Biết con có hai tướng
 Ở đời được làm vua
 Xuất gia thành Chánh giác.
 Bồ-tát lúc trưởng thành
 Thương nhớ các quần sinh
 Khổ đau trong hiểm nạn
 Xoay tròn mãi không dứt.

* Trang 774 *
device

 Thân như vàng sáng chói
 Tiếng giống giọng Đại phạm
 Mắt cánh sen xanh biếc
 Các chi đều tròn đầy.
 Cao tám mươi khuỷu tay
 Vai hai mươi khuỷu tay
 Mặt rộng, vai cân xứng
 Xinh tươi như trăng tròn.
 Bồ-tát thông tài nghệ
 Khéo giáo hóa mọi người
 Đến siêng cầu xin học
 Tám vạn bốn ngàn người.
 Vua Hướng Khư nghe tiếng
 Dựng đạo tràng bảy báu
 Tràng cao bảy mươi thước
 Rộng mười sáu thước hơn.
 Tràng báu đã lập xong
 Vua phát tâm đại Xả
 Bố thí Bà-la-môn
 Mở hội thí không hạn.
 Khi ấy các Phạm chí
 Có khoảng một ngàn người
 Được tràng báu đẹp này
 Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn.
 Bồ-tát thấy như vậy
 Nghĩ cuộc đời cũng thế
 Sinh tử khổ lao lung
 Sao không cầu giải thoát?
 Nếu mong đạo tịch diệt
 Hãy bỏ tục, xuất gia
Trong sinh, già, bệnh, chết
 Phải làm sao ra khỏi.
 Từ Thị phát nguyện xong
 Tám vạn bốn ngàn người
 Đều sinh tâm nhàm chán

* Trang 775 *
device

 Theo tu tập phạm hạnh.
 Ngày đêm đều phát tâm
 Xuất gia bỏ thế tục
 Đến nửa đêm hôm ấy
 Chứng đắc địa Đẳng giác.
 Có một cây Bồ-đề
 Cũng gọi là Long Hoa
 Cao bốn du-thiện-na
 Sum suê và rậm mát.
 Nhánh tỏa đều bốn mặt
 Phủ sáu câu-lô-xá
 Từ Thị bậc Đại bi
 Thành Chánh giác nơi cây.
 Cao tột trong mọi người
 Có tám tiếng Phạm âm
 Thuyết pháp độ chúng sinh
 Giúp xa lìa phiền não.
 Khổ và nơi sinh khổ
 Tất cả được diệt trừ
 Siêng tu tám Chánh đạo
 Đến được bờ Niết-bàn.
 Nơi bốn pháp chân đế
 Cho những người tin kính
 Được nghe pháp vi diệu
 Hết lòng xin làm theo.
 Trong vườn hoa tươi đẹp
 Chúng tập hợp như mây
 Đầy trăm ngàn do-tuần
 Và quyến thuộc đông đủ.
 Kim luân vương Hướng Khư
 Nghe pháp sâu nhiệm mầu
 Bỏ lâu đài châu báu
 Tâm cầu khẩn xuất gia.
 Không luyến tiếc ngôi vị
 Quyết cầu ở giải thoát

* Trang 776 *
device

 Tám vạn bốn ngàn người
 Đều theo vua xuất gia.
 Và tám vạn bốn ngàn
 Bà-la-môn tuổi trẻ
 Nghe vua bỏ trần tục
 Cũng cầu xin xuất gia.
 Trưởng giả, quan giữ kho
 Có tên là Thiện Tài
 Cùng ngàn người bà con
 Cũng đến xin xuất gia.
 Bảo nữ Tỳ-xá-khư
 Cùng tất cả thị tùng
 Tám vạn bốn ngàn người
 Cũng đến xin xuất gia.
 Và hơn số trăm ngàn
 Chúng thiện nam, thiện nữ
 Nghe Phật giảng pháp mầu
 Cũng đến xin xuất gia.
 Đấng trời, người vô thượng
 Thánh chủ đại Từ bi
 Xem khắp tâm chúng sinh
 Mà giảng nói pháp yếu.
 Bảo đại chúng nên biết
 Phật Thích-ca Từ Bi
 Dạy người tu chánh đạo
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Nếu đem vòng hoa thơm
 Cờ phướn và lọng báu
 Cúng dường Phật Thích-ca
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Hoặc chiên-đàn, trầm thủy
 Hương bột để thoa phết
 Cúng dường tháp Mâu-ni
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Quy y Phật, Pháp, Tăng

* Trang 777 *
device

 Luôn cung kính, thân cận
 Chuyên tu những hạnh thiện
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Hoặc ở trong pháp Phật
 Vâng thọ các kinh điển
 Khéo giữ không để phạm
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Đối với Tăng bốn phương
 Cúng thực phẩm, y phục
 Tất cả thuốc thang hay
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Hoặc giữ bốn ngày trai
 Và thập trai, nguyệt trai
 Thọ trì tám trai giới
 Sẽ sinh trong pháp ta.
 Hoặc tu ba thần thông
 Truyền trao dạy thần cảnh
 Giáo hóa chúng Thanh văn
 Giúp họ đoạn phiền não.
 Hội thứ nhất thuyết pháp
 Độ khắp chúng Thanh văn
 Chín mươi sáu ức người
 Thoát khỏi chướng phiền não.
 Hội thứ hai thuyết pháp
 Độ khắp chúng Thanh văn
 Chín mươi bốn ức người
 Vượt khỏi biển vô minh.
 Hội thứ ba thuyết pháp
 Độ khắp chúng Thanh văn
 Chín mươi hai ức người
 Khéo biết điều phục tâm.
 Ba lần chuyển xe pháp
 Trời, người tâm thuần sáng
 Đem tất cả đệ tử
 Vào trong thành khất thực.

* Trang 778 *
device

 Khi đến thành Diệu tràng
 Các nẻo đường trang hoàng
 Để cúng dường Đức Phật
 Trời mưa hoa Mạn-đà.
 Bốn Thiên vương, Phạm vương
 Cùng tất cả chúng trời
 Cúng dường hương hoa thơm
 Hầu bên Đấng Đại Bi.
 Các trời nhiều oai đức
 Cúng y phục tốt đẹp
 Khắp thị thành rộn rịp
 Chiêm ngưỡng Đại Y Vương.
 Mang hoa thơm châu báu
 Rải khắp các nẻo đi
 Phủ đầy trên mặt đất
 Ví như Đổ-la-miên.
 Âm nhạc và cờ phướn
 Dọc hai bên đường đi
 Chúng nhân thiên Đế Thích
 Ca ngợi Đức Thế Tôn.
 Nam-mô Thiên Thượng Tôn
 Nam-mô Phật Tối Thắng
 Lành thay Đấng Như Lai!
 Thương xót khắp trần gian.
 Có trời nhiều oai đức
 Đang làm vua các ma
 Nhất tâm cung kính lễ
 Quy ngưỡng Đấng Đạo Sư.
 Phạm vương và Thiên chúng
 Cùng quyến thuộc vây quanh
 Dùng tiếng của Phạm âm
 Tán dương pháp vi diệu.
 Ở trong thế giới này
 Phần đông A-la-hán
 Dứt sạch nghiệp hữu lậu

* Trang 779 *
device

 Khổ phiền não không còn.
 Chúng Trời, Người, Long thần
 Càn-thát, A-tu-la
 La-sát và Dược-xoa
 Đều vui vẻ cúng dường.
 Đại chúng lúc bấy giờ
 Dứt chướng, trừ nghi hoặc
 Vượt khỏi dòng sinh tử
 Khéo tu hạnh thanh tịnh.
 Đại chúng vào lúc ấy
 Không tham đắm của cải
 Tâm không ngã, ngã sở
 Khéo tu hạnh thanh tịnh.
 Đại chúng vào lúc này
 Phá vỡ lưới tham ái
 Tâm vắng lặng tròn đầy
 Khéo tu hạnh thanh tịnh.
 Thiên Nhân Tôn Từ Thị
 Thương nhớ chúng hữu tình
 Sáu vạn năm ở đời
 Thuyết pháp độ chúng sinh.
 Giáo hóa trăm ngàn ức
 Thoát khỏi biển phiền não
 Người đủ duyên độ hết
 Mới nhập cõi Niết-bàn.
 Tâm thương lớn Từ Thị
 Sau khi nhập Niết-bàn
 Chánh pháp trụ ở đời
 Cũng đủ sáu vạn năm.
 Người nào trong pháp ta
 Tâm tin nhận sâu xa
 Vị lai khi hạ sinh
 Ắt thờ Đấng Đại Bi.
 Nếu có người thông tuệ
 Nghe nói các việc này

* Trang 780 *
device

 Ai mà chẳng vui mừng
 Nguyện gặp Phật Di-lặc.
 Người nào cầu giải thoát
 Mong gặp hội Long hoa
 Luôn cúng dường Tam bảo
 Nỗ lực chớ buông lung.
Tôn giả Xá-lợi Tử và đại chúng nghe Đức Thế Tôn giảng dạy về những sự việc của ngài Từ Thị nơi đời vị lai rồi, bấy giờ, Phật lại dạy Tôn giả Xá-lợi Tử:
–Có người nam, người nữ nào, nghe pháp này, thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, thì nơi đời vị lai, những người đó chắc chắn được gặp Phật Di-lặc hạ sinh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.
Đức Phật giảng nói tụng này xong, Tôn giả Xá-lợi Tử và các đại chúng đều vui mừng tin thọ, đảnh lễ, nhận làm theo.

* Trang 781 *
device

* Trang 782 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467