LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 59

* Trang 931 *
device

Tổ chức và điều hành
Sa-môn Thích Tịnh Hạnh
 
Với sự cộng tác của:
  • Chư Hòa Thượng trong Hồi đồng chứng minh,
  • Ban dịch thuật Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.
(Danh sách – mời tham khảo tổng mục lục Linh Sơn Pháp Bảo Đại tạng kinh).

* Trang 932 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 59


BỘ KINH TẬP

VI

SỐ 606 - 625HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 933 *
device

* Trang 934 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 935 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 

* Trang 936 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 6)
SỐ 606 – KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH ..................................................................... 3
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 3
Phẩm 1: TẬP TÁN ............................................................................................................... 4
Phẩm 2: GỐC NĂM ẤM ..................................................................................................... 7
Phẩm 3: TƯỚNG NĂM ẤM ................................................................................................ 9
Phẩm 4: PHÂN BIỆT NĂM ẤM ......................................................................................... 10
Phẩm 5: THÀNH HOẠI CỦA NĂM ẤM ........................................................................... 11
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 36
Phẩm 6: TỪ ........................................................................................................................... 36
Phẩm 7: TRỪ SỢ HÃI ......................................................................................................... 40
Phẩm 8: PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG ............................................................................... 42
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 68
Phẩm 9: KHUYẾN Ý ........................................................................................................... 68
Phẩm 10: LÌA ĐIÊN ĐẢO .................................................................................................. 78
Phẩm 11: HIỂU RÕ THỨC ĂN .......................................................................................... 80
Phẩm 12: PHỤC THẮNG CÁC CĂN ................................................................................. 84
Phẩm 13: NHẪN NHỤC ..................................................................................................... 85
Phẩm 14: KHÔNG ĐÁP TRẢ ĐIỀU ÁC ........................................................................... 85
Phẩm 15: THIÊN NHÃN THẤY THỦY CHUNG ............................................................. 86
Phẩm 16: THIÊN NHĨ ......................................................................................................... 87
Phẩm 17: NGHĨ VỀ ĐỜI TRƯỚC ...................................................................................... 89
Phẩm 18: BIẾT TÂM NIỆM NGƯỜI ................................................................................. 90
Phẩm 19: ĐỊA NGỤC .......................................................................................................... 94
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 109
Phẩm 20: KHUYẾN DUYỆT .............................................................................................. 109
Phẩm 21: HÀNH KHÔNG .................................................................................................. 111
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 139
Phẩm 22: THẦN TÚC .......................................................................................................... 139

* Trang 937 *
device

Phẩm 23: SỔ TỨC ................................................................................................................ 145
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 168
Phẩm 24: QUÁN .................................................................................................................. 168
Phẩm 25: HỌC ĐỊA ............................................................................................................. 176
Phẩm 26: BẬC VÔ HỌC ..................................................................................................... 186
Phẩm 27: VÔ HỌC .............................................................................................................. 188
QUYỂN 7 ............................................................................................................................ 191
Phẩm 28: TU HÀNH CỦA BA BẬC ĐỆ TỬ ..................................................................... 191
Phẩm 29: DUYÊN GIÁC .................................................................................................... 201
Phẩm 30: BỒ-TÁT ................................................................................................................ 205
SỐ 607 – KINH ĐẠO ĐỊA ................................................................................................. 221
Chương 1: XÉT VỀ LOẠI ................................................................................................... 221
Chương 2: BIẾT NĂM ẤM TUỆ ........................................................................................ 224
Chương 3: TÙY THUỘC HOÀN TOÀN VÀO ỨNG TƯỚNG ........................................ 225
Chương 4: NĂM ẤM PHÂN BIỆT LIỀN CHẬN ĐỨNG ĐƯỢC .................................... 226
Chương 5: NĂM LOẠI THÀNH BẠI ................................................................................ 227
Chương 6: HẠNH THẦN TÚC ........................................................................................... 242
Chương 7: NĂM MƯƠI LĂM THỨ QUÁN ...................................................................... 244
SỐ 608 – KINH TIỂU ĐẠO ĐỊA ...................................................................................... 249
SỐ 609 – KINH THIỀN YẾU ........................................................................................... 255
SỐ 610 – PHẬT THUYẾT KINH QUÁN CHƯƠNG CÚ TRONG THÂN ................ 263
SỐ 611 – KINH QUÁN PHÁP .......................................................................................... 271
SỐ 612 – PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THÂN ........................................................... 279
SỐ 613 – KINH PHÁP THIỀN BÍ YẾU .......................................................................... 283
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 283
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 316
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 351
SỐ 614 – KINH TỌA THIỀN TAM-MUỘI .................................................................... 385
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 385
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 422
SỐ 615 – KINH BỒ-TÁT HA SẮC DỤC PHÁP ............................................................ 457

* Trang 938 *
device

SỐ 616 – THIỀN PHÁP YẾU GIẢI ................................................................................. 459
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 459
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 486
SỐ 617 – TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP ........................................................................... 507
Pháp Quán Tứ Vô Lượng ..................................................................................................... 509
Pháp Quán Bất Tịnh ............................................................................................................. 510
Pháp Quán Xương Trắng ...................................................................................................... 512
Pháp Quán Tam-Muội Phật .................................................................................................. 512
Pháp Quán Sinh Thân ........................................................................................................... 514
Pháp Quán Pháp Thân .......................................................................................................... 514
Pháp Quán Mười Phương Chư Phật .................................................................................... 515
Pháp Quán Phật Vô Lượng Thọ ........................................................................................... 516
Pháp Quán Thật Tướng Của Các Pháp ................................................................................. 517
Pháp Quán Pháp Hoa Tam-muội........................................................................................... 519
SỐ 618 – KINH THIỀN ĐẠT-MA-ĐA-LA ..................................................................... 521
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 521
Phần 1: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH PHÁP NIỆM AN BAN
– Phần Thoái Chuyển ................................................................................................ 521
Phần 2: CON ĐƯỜNG TU HÀNH THÙ THẮNG
– Phần Thoái Chuyển ................................................................................................ 526
Phần 3: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH
– Phần An Ban Niệm Trụ ......................................................................................... 532
Phần 4: CON ĐƯỜNG TU HÀNH THÙ THẮNG
– Phần Trụ ................................................................................................................. 533
Phần 5: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH
– Phần Thăng Tiến .................................................................................................... 542
Phần 6: CON ĐƯỜNG TU HÀNH THÙ THẮNG
– Phần Thăng Tiến .................................................................................................... 555
Phần 7: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH
– Phần Niệm An Ban Quyết Định ............................................................................ 561
Phần 8: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH
– Phần Thắng Đạo Quyết Định ................................................................................ 570
QUYỂN HẠ 590
Phần 9: CON ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH QUÁN BẤT TỊNH
– Phần Thoái Lui ....................................................................................................... 590

* Trang 939 *
device

Phần 10: PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH QUÁN BẤT TỊNH
– Phần Trụ ................................................................................................................. 594
Phần 11: ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH QUÁN BẤT TỊNH
– Phần Thăng Tiến .................................................................................................... 596
Phần 12: ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH QUÁN BẤT TỊNH
– Phần Quyết Định ................................................................................................... 603
Phần 13: TU HÀNH QUÁN GIỚI ...................................................................................... 607
Phần 14: TU HÀNH TAM-MUỘI BỐN VÔ LƯỢNG ....................................................... 618
Phần 15: TU HÀNH QUÁN ẤM ........................................................................................ 621
Phần 16: TU HÀNH QUÁN NHẬP .................................................................................... 626
Phần 17: TU HÀNH QUÁN MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN ............................................... 631
SỐ 619 – NGŨ MÔN THIỀN KINH YẾU DỤNG PHÁP ............................................. 643
SỐ 620 – PHÁP BÍ YẾU TRị BỆNH THIỀN .................................................................. 673
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 673
Bảy Mươi Hai Pháp Môn Đối Trị Bệnh Loạn Tâm Khi Thực Hành
Thiền Định ................................................................................................................ 673
Phép Trị Bệnh Nghẹt Thở ..................................................................................................... 682
Phép Điều Trị Bệnh Tham Dục Của Hành Giả ..................................................................... 684
Phép Đối Trị Bệnh Tham Cầu Lợi Dưỡng ........................................................................... 686
Phép Chữa Trị Phạm Giới ..................................................................................................... 689
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 694
Pháp Môn Đối Trị Bệnh Ưa Thích Âm Nhạc ....................................................................... 694
Phép Đối Trị Bệnh Ưa Thích Ca Xướng Kệ Tán .................................................................. 695
Phép Đối Trị Sự Mạnh Mẽ Của Thủy Đại ............................................................................ 696
Phép Chữa Trị Hỏa Đại Làm Cho Đau Đầu Đau Mắt Ù Tai ................................................ 698
Phép Trị Bệnh Khi Nhập Tam-muội Địa Mà Thấy Chuyện Chẳng Lành
Bị Thất Tâm Niệm Mà Sinh Sợ Hãi .......................................................................... 699
Phép Đối Trị Phong Đại ........................................................................................................ 704
Phép Trị Bệnh Vướng Vào Ma Quỷ, Đủ Thứ Không An, Không Đạt
Thiền Định Của Người Mới Tập Ngồi Thiền ........................................................... 707
SỐ 621 – KINH PHẬT ẤN TAM-MUỘI ......................................................................... 713
SỐ 622 – KINH TỰ THỆ TAM-MUỘI ............................................................................ 717
SỐ 623 – KINH NHƯ LAI ĐỘC CHỨNG TỰ THỆ TAM-MUỘI ............................... 729

* Trang 940 *
device

SỐ 624 – KINH THUẦN CHÂN-ĐÀ-LA SỞ VẤN NHƯ LAI TAM-MUỘI .............. 739
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 739
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 770
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 793
SỐ 625 – KINH ĐẠI THỌ KHẨN-NA-LA VƯƠNG SỞ VẤN ..................................... 823
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 823
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 847
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 876
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 907

* Trang 941 *
device

Đại Tập 59 - Bộ Kinh Tập VI - Số 606->625