LOGO VNBET
KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI
 
QUYỂN 4
 
Bấy giờ Bà-già-bà, ở trong đại chúng chỉ giáo việc lợi lạc rồi, liền từ tòa đứng dậy, đi đến thành Vương xá vào núi Kỳ-xà-quật trải tòa mà ngồi. Các chúng Tỳ-kheo và chư Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, vây quanh trước sau.
Bấy giờ Đồng tử Nguyệt Quang cùng tám trăm ức người và Thiên, Long, tám bộ quỷ thần… với mười na-do-tha các chúng Bồ-tát ở thế giới khác, cầm các vòng hoa báu, hương xoa, hương bột, y phục, phướn hoa, các thứ âm nhạc, dựng lên dù lọng, treo các phướn lụa, ra khỏi thành Vương xá, hướng đến núi Kỳ-xà-quật, đi đến chỗ Đức Như Lai, đầu mặt đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh nhiều lần, dùng các hương hoa, y phục, bảo cái, tràng phan, tấu các âm nhạc, thiết bày sự đại cúng dường. Khi đã cúng dường xong, cúi đầu cung kính, vì để hỏi pháp, nên ngồi qua một bên.
Bấy giờ Đồng tử Nguyệt Quang nói như vầy:
–Con đối với Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri có điều muốn thưa hỏi, cúi mong Như Lai cho phép.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đồng tử:
–Như Lai Ứng Chánh Biến Tri, cho phép ông muốn hỏi gì cứ hỏi! Điều ông hỏi sẽ đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Ta sẽ phân biệt, giải thích để tâm ông được hoan hỷ.
Bấy giờ Đồng tử Nguyệt Quang được Phật cho phép liền bạch rằng:
–Đại Bồ-tát thành tựu bao nhiêu pháp, mới có thể được Tam-muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận như vậy?
Khi ấy Phật bảo Đồng tử Nguyệt Quang:

* Trang 834 *
device

–Đại Bồ-tát thành tựu bốn pháp mới có thể được Tam-muội tất cả pháp bình đẳng không hý luận như vậy? Những gì là bốn?
1.Khéo học sự nhu nhuyến, đồng ở an ổn, đạt đến chỗ điều phục, có thể nhẫn được sự hủy nhục, thấy pháp, trừ ngã mạn, đó là pháp đầu tiên. Bồ-tát nếu có thể thành tựu như vậy thì liền có thể đạt được Tam-muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận như vậy.
2.Lại nữa, này Đồng tử! Đại Bồ-tát thành tựu, giới thiện, giới thanh tịnh, giới thanh tịnh thiện đệ nhất, giới không uế trược, giới không khiếm khuyết, giới không thủng lậu, giới không xen tạp, giới vô định sắc, giới tự tại, giới không chỗ nương thể chê trách, giới không thoái lui, rơi rớt, giới không nương tựa, giới không thủ trước, giới vô sở đắc, giới Thánh khen ngợi, giới bậc Trí khen ngợi. Này Đồng tử! Đó là pháp thứ hai, Bồ-tát đầy đủ pháp này, có thể đạt được Tam-muội thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp không hý luận.
3.Lại nữa, này Đồng tử! Đại Bồ-tát sợ ba cõi nên khởi tâm sợ hãi, vì nhàm chán ba cõi nên khởi tâm không nhiễm ô, vì không đắm trước ba cõi nên khởi tâm cấp bách, vì để giải thoát khổ ba cõi cho chúng sinh nên khởi tâm đại Bi, vì hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên phát tâm đại tinh tấn. Này Đồng tử! Đó là pháp thứ ba. Bồ-tát thành tựu như vậy, mới có thể đạt được Tam-muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận.
4.Lại nữa, này Đồng tử! Đại Bồ-tát cầu sự nghe nhiều, không bao giờ chán, vì tôn trọng pháp nên không cầu tài lợi, vì tôn trọng trí tuệ nên không cầu tiếng tăm, tùy theo chỗ nghe, rồi thọ trì, đem nói rộng cho người khác, hiển bày nghĩa lý ấy, vì lòng xót thương nên không vì người thân thuộc Bồ-tát lại nghĩ như vầy: “Làm sao trước hết có thể khiến chúng sinh nghe pháp thì đối với Vô thượng Bồ-đề, họ mau chóng được không thoái chuyển.” Đó là pháp thứ tư. Bồ-tát thành tựu như vậy có thể được Tam-muội thể tánh tất cả pháp bình đẳng, không hý luận.
Đồng tử nên biết! Pháp môn Tam-muội này được vô lượng chư Phật đã diễn thuyết, vô lượng chư Phật khen ngợi, vô lượng chư

* Trang 835 *
device

Phật hiển thị, vô lượng chư Phật tu tập.
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ:
Ta nhớ vô số, vô biên kiếp
Có Phật hiệu là Âm Thanh Thân
Đức Như Lai Âm Thanh Thân ấy
Ở đời thọ mạng sáu ngàn năm.
Tiếp theo Phật ấy lại có Phật
Tên Trí Tự Tại, đời mến yêu
Đức Trí Tự Tại, Chánh Biến Tri
Thọ mạng một vạn hai ngàn tuổi.
Tiếp theo Phật ấy có Đức Phật
Oai Đức Tự Tại, thế lực lớn
Đức Phật Oai đức, Nhân Trung Tôn
Thọ mạng bảy vạn sáu ngàn tuổi.
Tiếp theo Phật ấy lại có Phật
Hiệu Đại Tự Tại, trí Tự nhiên
Đức Đại Tự Tại, thầy, trời, người
Thọ mạng trọn cả ngàn vạn năm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Tên Phật ấy là Phạm Thanh Sư
Đức Phật Phạm Thanh, Lưỡng Túc Tôn
Thọ mạng trọn cả một ức năm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Hiệu Chúng Tự Tại, Tối Thắng Ly
Đức Chúng Tự Tại, Bậc Vô Tỷ
Thọ mạng trọn cả sáu ức năm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Tên Phật ấy là Thanh Tự Tại
Đức Thanh Tự Tại, Bà-già-bà
Thọ mạng trọn cả ngàn vạn năm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Hiệu là Thanh Thượng, đèn soi đời
Đức Phật Thanh Thượng, Thế Đạo Sư
Thọ mạng một vạn bốn ngàn năm.

* Trang 836 *
device

Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Hiệu Mãn Nguyệt Diện, danh rộng khắp
Đức Mãn Nguyệt Diện, danh rộng khắp
Ở đời thọ mạng một ngày đêm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Tên Phật ấy là Nhật Diện Mãn
Đức Phật Nhật Diện, Bậc Vô Tỷ
Thọ mạng một vạn tám ngàn năm.
Tiếp theo Đức Phật lại có Phật
Hiệu Phật ấy là Phạm Diện Thân
Đức Phạm Diện Thân, Lưỡng Túc Tôn
Thọ mạng hai vạn ba ngàn tuổi.
Tiếp theo Phật ấy lại có Phật
Tên Phật ấy là Phạm-bà-tâåu
Đức Phạm-bà-tẩu, Thiên Nhân Sư
Thọ mạng một vạn tám ngàn tuổi.
Các Phật như vậy, cùng một kiếp
Con số hai trăm Thế Đạo Sư
Nay ông nghe ta nói tên Phật
Đều là bạn thân trong ba cõi.
Phật Vô Hủy Thân, Phật Phổ Âm
Phật Biến Oai Đức, Phật Biến Thanh
Phật Thanh Cúng Dường, Phật Danh Thanh
Phật Thanh Thân Dũng, Thanh Thân Tịnh.
Phật Trí Khởi, Trí Tri Thiện Thính
Trí Quang Ánh Tế, Trí Đẳng Khởi
Phật Trí Diễm Tụ, Phật Trí Dũng
Phật Phạm Thượng, Phạm Mạng, Phạm Thiện
Phật Thiện Phạm Thiên, Thắng Phạm Thanh
Phật Phạm Âm, Phạm Thiên, Phạm Thí
Phật Oai Lực, Oai Chủ, Thiện Oai
Phật Oai Đức, Tự Tại, Khởi Oai.
Phật Oai Đức Nhãn, Phật Thiện Thắng
Bố Thượng, Bố Tuệ, Thiện Khả Bố

* Trang 837 *
device

Phật Khả Bố Diện, Phật Bố Khởi
Phật Khả Bố, Bố Thượng, Kiến Thật
Thiện Nhãn, Nguyệt Thượng, Thắng Đạo Sư
Phật Thâm Viễn Âm, Vô Biên Âm
Phật Tịnh Âm, Tự Tại Tịnh Âm
Phật Vô Lượng Âm, Thiện Hiện Thanh
Phật Ma Lực Âm, Hoại Thiện Nhãn
Phật Thiện Nhãn, Tịnh Diện, Tịnh Nhãn
Phật Vô Lượng Nhãn, Phật Phổ Nhãn
Phật Thiện Phổ Nhãn, Phật Thắng Nhãn
Phật Nhãn Ánh Tế, Phật Bất Hủy
Phật Điều Phục Thượng, Phật Điều Phục
Phật Thiện Điều Tâm, Phật Thiện Điều
Phật Tịnh Căn, Tịch Ý, Tịch Thượng
Tịch Đức, Cực Tịch, Đáo Bỉ Ngạn
Bậc Như Lai Tịch Tâm, Vô Thượng
Phật Trụ Biên Tịch, Thiện Điều Tâm
Phật Thiện Điều, Tịch Căn, Định Ý
Phật Tịch Thượng, Tịch Đức, Xí Thạnh
Phật Độ Tịch, Bỉ Ngạn, Định Dũng
Phật Chúng Nhân-đà-la, Vương Chúng
Phật Chúng Tự Tại, Ánh Tế Chúng.
Chúng Thắng Tịnh Trí, Đại Chúng Chủ
Phật Chúng Chủ, Dũng Kiện Đại Chúng
Chánh Biến Tri Thắng Chúng Giải Thoát.
Phật Kiến Pháp, Pháp Tràng, Pháp Khởi
Phật Pháp Thể, Tánh Khởi, Pháp Lực
Phật Pháp Phật, Diệu Pháp, Dũng Kiện
Phật Tự Tánh Pháp Khởi Quyết Định.
Như Phật Tự Tánh Pháp Khởi này
Gồm có tám ức, cùng một tên
Phật này xuất hiện kiếp thứ hai.
Các Như Lai này ta từng cúng.
Phật Tự Tánh Pháp Khởi, Quyết Định

* Trang 838 *
device

Nếu ai được nghe tên của Ngài
Nghe xong, thọ trì, được tịnh nghiệp
Thì mau đạt được Tam-muội này.
Ta nay đã nói vua Mâu-ni
Sau Đức Phật đó có Phật khác
Vô số kiếp không thể nghĩ bàn
Phật hiệu Thiện Thắng, Phật Âm Vương.
Đức Thiện Thắng Vương Như Lai ấy
Thọ mạng bảy vạn sáu ngàn năm
Hội đầu tiên của Như Lai này
Có chúng La-hán ba mươi ức.
Sáu Thông, ba Minh, căn điều phục
Đủ đại oai đức, bốn Thần túc
Thọ thân cuối cùng hết các lậu
Không bị nhiễm ô bởi tám pháp.
Bấy giờ lại có chúng Bồ-tát
Gồm có cả thảy vạn vạn ức
Được sáu thần thông, đủ biện tài
Học không rốt ráo nơi các pháp.
Dùng sức thần thông, dạo ức cõi
Lần lượt giáo hóa hơn hằng sa
Hỏi các Như Lai chỗ hành đạo
Trở về trú nơi thế giới mình.
Thông suốt tất cả Tu-đa-la
Du hành thế giới làm đèn sáng
Đó là Phật tử đại thần lực
Vì lợi chúng sinh đi các nước.
Xa lìa xú uế, hành phạm hạnh
Không vì dục lạc tạo các ác
Thường làm chư Thiên được vui sướng
Ở trong các cõi không nương tựa.
Ở chỗ nhàn hạ thường khất thực
Ở nơi không tịch, hành Đầu-đà
Nghe nhiều, khéo nói, phước đức lớn

* Trang 839 *
device

Ở nơi ba cõi không đắm trước. 
Vui nơi thiền định, không sợ hãi 
Nơi nghĩa quyết định, được biện tài 
Nơi nghĩa câu, từ đã khéo học 
Chỗ hỏi Phật tử điều rốt ráo. 
Nhiếp hộ tất cả các nghiệp thiện 
Nơi vô lượng kiếp tu hành xong
Thường được chư Phật đều khen ngợi
Diễn thuyết cú nghĩa đạo giải thoát.
Trì giới thanh tịnh, không ô nhiễm
Như xe trong nước không đắm trước
Ở nơi ba cõi thường nhàm chán
Không bị thế pháp làm nhiễm ô.
Tâm ấy thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh
Ít muốn, biết đủ, đầy oai nghi
Tương lai an trụ trong Thánh đức
Cũng trụ ba Minh, đạo thù thắng.
Cần phải tu hành, không phải nói
Tự an trụ pháp, vì người nói
Vì các Như Lai khéo nhiếp thọ
Giao phó tất cả tạng Phật pháp.
Ở trong ba cõi sinh sợ hãi
Dùng tâm tịch tĩnh, thường tu định
Thường được gia hộ bởi chư Phật
Nói ngàn ức loại Tu-đa-la.
Nếu nói ức loại Tu-đa-la
Xa lìa tất cả thế gian giáo
Tin nơi không tịch, nói nghĩa sâu
Tiếng tăm vô lượng, đức như biển.
Đồng tử! Ta ở vô lượng kiếp
Thường khen ngợi họ không gián đoạn
Nay ta chỉ nói một phần nhỏ
Giống như giọt nước trong biển cả.
Khi ấy Phật Thiện Thắng Âm Vương

* Trang 840 *
device

Nói định tối thắng tịch diệt này
Lúc đó cõi tam thiên đại thiên
Chư Thiên và người đều đông đủ.
Khi Đức Phật nói tịch định này
Lúc đó đại địa sáu chấn động
Số chúng trời, người như hằng sa
An trụ không thoái đạo Bồ-đề.
Có Nhân Trung Tôn, Vương tối thượng
Hiệu Công Đức Lực, đại oai thần
Có cả thảy năm trăm người con
Nhan mạo đoan chánh, rất đẹp đẽ.
Có tám ức phu nhân mỹ diệu
Đều là quyến thuộc trong cung vua
Vua Công Đức ấy sinh con gái
Cả thảy một ngàn bốn trăm ức.
Vua ấy, ngày mười lăm tháng tám
Liền muốn thọ trì Bát trai giới
Cùng với tám ức na-do người
Đồng thời đi đến chỗ Như Lai.
Cúi lạy Lưỡng Túc Tôn Vô Thượng
Liền ở trước Phật, ngồi một bên
Như Lai biết tâm vua ưa thích
Ngài liền nói Thắng Tam-muội này.
Đức vua nghe xong Tam-muội ấy
Vứt bỏ ngôi vua như nhổ dãi
Cùng bỏ tất cả người thân ái
Ở chỗ Đức Phật mà xuất gia.
Phu nhân hậu cung, con thuận thảo
Và các cung nữ đều xuất gia
Quyến thuộc hậu cung và thân tộc
Bảy mươi sáu vạn na-do-tha.
Vợ con đức vua đã xuất gia
An trụ dũng mãnh thường tinh tấn
Kinh hành không nghỉ tròn tám năm

* Trang 841 *
device

Trong khi kinh hành thì mạng chung.
Đại Thánh Vương này mạng chung rồi
Sinh lại nước mình nơi cung vua
Bỗng nhiên hóa sinh, không thai nhiễm
Bấy giờ Như Lai còn tại thế.
Vua cha tên là Kiên Cố Lực
Mẹ vua tên là Đại Trí Tuệ
Nhà vua sinh rồi thưa phụ mẫu
Phật Thắng Âm Vương trụ thế chăng?
Khi ấy Như Lai Thắng Âm Vương
Từng nói cho ta Thắng Tam-muội
Chẳng phải nhân duyên, chẳng vô duyên
Ở trong các cõi chỉ nói một.
Là ấn khởi tánh tất cả pháp
Nói ra vạn ức Tu-đa-la
Tài sản vô thượng của Bồ-tát
Nay Phật vẫn nói Tam-muội chăng?
Thuyết pháp không hoại nơi nhân quả
Hay tu tám Thánh đạo tối thắng
Trí tuệ Như Lai thấy thế gian
Rõ biết các pháp nhập Thánh đế.
Thân nghiệp, khẩu nghiệp đều thanh tịnh
Ý nghiệp thanh tịnh, tri kiến tịnh
Vượt qua tất cả các phan duyên
Phật ấy vẫn nói Tam-muội chăng?
Hay biết các ấm, giới bình đẳng
Xa lìa tất cả tướng các nhập
Chứng nơi nhẫn tịch diệt, vô sinh
Phật này vẫn nói Tam-muội chăng?
Biện tài vô ngại, nhập tịch trí
Thấu hiểu văn tự, trí sai biệt
Có thể vượt lên các chấp trước
Phật ấy vẫn nói Tam-muội chăng?
Biết các âm thanh được hân hoan

* Trang 842 *
device

Gặp chư Phật rồi vui khôn xiết
Được con đường Thánh thẳng, nhu nhuyến
Phật vẫn nói Tam-muội này chăng?
Không khởi sân hận, thường thuận hòa
Nói lời hay đẹp, luôn mỉm cười
Thấy các chúng sinh, trước an ủi
Phật vẫn nói Tam-muội này chăng?
Cung kính Tôn trưởng, không giải đãi
Lễ bái cúng dường mãi chiêm ngưỡng
Thân mình thanh tịnh, đủ bạch pháp
Pháp vương vẫn nói Tam-muội chăng?
Nơi các bạch pháp thường không chán
Sống nơi không nhàn lìa tà mạng
Nhớ nghĩ các địa không quên mất
Pháp vương vẫn nói Tam-muội chăng?
Nơi ấm, trí thiện xảo, thần thông
Xa lìa phiền não bậc điều phục
Hay đoạn phàm phu, nói lời đạo
Pháp vương vẫn nói Tam-muội chăng?
Thường hay siêng tu các thắng hạnh
Xa lìa phạm giới, biết trì, phạm
Và lìa tất cả các ái thân
Pháp vương vẫn nói Tam-muội chăng?
Vượt qua tất cả các hữu sinh
Tự biết kiếp trước lìa các nghi
Trong lòng kính pháp, nghe Tổng trì
Nay Phật vẫn nói Tam-muội chăng?
Pháp sinh thắng trí tuệ lợi lạc
Tin thích bất động như núi chúa
Được môn Tổng trì không thoái chuyển
Thế Thân vẫn nói Tam-muội chăng?
Thường cầu tất cả pháp bạch tịnh
Ở trong ác pháp thường xa lìa
Tâm không du nhập bạn phiền não

* Trang 843 *
device

Như Lai vẫn nói pháp này chăng?
Các học cứu cánh, được tự tại
Nơi các thiền định đã cùng tột
Trí tuệ hay khiến tin, hoan hỷ
Mâu-ni vẫn còn thuyết pháp chăng?
Tăng trưởng trí Thắng trí, sinh trí
Trí tuệ vô lượng, trí bình đẳng
Trí tùy sinh biết nơi các thú
Vua Mâu-ni thuyết thắng pháp này.
Tín tâm xuất gia bỏ thế tục
Không đắm ba cõi, không nương tựa
Điều phục tâm mình khiến hân hoan
Là Phật nói Thắng Bồ-đề này.
Ở trong các pháp không chấp trước
Thường hay thọ trì tất cả pháp
Nơi các nghiệp quả tin bất động
Thế Tôn tối thắng nói pháp này.
Trí quả báo, giới luật trì, phạm
Diệt trừ tất cả các tranh luận
Hay nói không trái, không tranh cãi
Mâu-ni Lưỡng Túc, nói pháp này.
Thọ trì nhẫn nhục không sân hận
Thiện xảo nơi các sự hỏi đáp
Trí sai biệt biết các pháp cú
Thế Tôn Đại Bi nói pháp này.
Biết ngằn mé quá khứ, vị lai
Hay biết tánh Phật pháp ba đời
Trí phần đoạn biết được ba đời
Thế Tôn tự nhiên nói pháp này.
Thường hay trụ tâm vào một chỗ
Thường hay an thân nơi Thánh địa
Nơi các oai nghi thường không đổi
Nhân Trung Ngưu vương nói pháp này.
Có hổ, có thẹn, tự trang nghiêm

* Trang 844 *
device

Biết được thế gian, đúng thời nói
Tất cả thường duỗi tay bố thí
Thế Thân Vô Thượng nói pháp này.
Thường hay nhiếp tâm có hổ thẹn
Cũng luôn xa lìa ác, bất thiện
Đầu-đà tùy thuận, thường khất thực
Bậc Mâu-ni Vương nói thắng pháp.
Tâm thường hổ thẹn, thường hân hoan
Cúng dường Thế Tôn, hằng cung kính
Xa lìa kiêu mạn, tu lễ bái
Như Lai nói pháp thắng diệu này.
Ngăn tâm hạ liệt, khiến an nhàn
Tự hay đo lường ngằn mé trí
Xa lìa vô tri, các chướng ngại
Thắng nhân như vậy nói pháp này.
Hay nhập tâm trí, ngôn ngữ trí
Quyết định hay biết các ngôn từ
Xa lìa tất cả việc không lợi
Như Lai Pháp Vương nói pháp này.
Thường được thân cận Thiện tri thức
Xa lìa tất cả người bất thiện
Thường được tin Phật, không phóng dật
Mâu-ni nói pháp Vô thượng này.
Biết đời giả danh, chỉ ngôn thuyết
Thường chán tất cả khổ thế gian
Với lợi, được, mất không mừng, lo
Mâu-ni nói pháp tối thắng này.
Nếu được cung kính, không tự cao
Không được cung kính, tâm buông xả
Nếu được xưng tán, tâm không mừng
Là Thế Gian Sư nói pháp này.
Thường bỏ tất cả các ác đạo
Không giao thông với người thế tục
Nơi chúng xuất gia không liên can

* Trang 845 *
device

Bậc Trí Tự Nhiên nói pháp này.
Người dũng xa lìa chỗ làm sai
Thường an trụ nơi việc Phật làm
Đầy đủ oai nghi, tâm điều phục
Đó là gốc pháp Phật đã nói.
Thường xa tất cả pháp phàm ngu
Cũng lìa các pháp nhà ô uế
Thường hộ tất cả các Phật pháp
Pháp này được nói bởi Đại Trí.
Ít nói, tốt đẹp khéo tương ưng
Đối với người thường nói nhỏ nhẹ
Như pháp hàng phục các oán địch
Mặt trời giáo pháp Đại trí tuệ.
Biết thời, tiết lượng việc ăn uống
Cẩn thận chớ tin pháp phàm phu
Nếu gặp duyên khổ, tâm không buồn
Là giáo pháp thiện thắng của Như Lai.
Nếu thấy người tham được của cải
Thấy người phá giới khởi lòng thương
Dùng lòng Từ mẫn để khai hóa
Đó là Thắng pháp Như Lai dạy.
Thường dùng pháp nhiếp hóa chúng sinh
Và bỏ tất cả các tài sản
Đối với tám pháp không chứa nhóm
Như Lai Đại Thánh đã dạy vậy.
Khen người trì giới, trách phá giới
Kiên trì tịnh giới không dối trá
Không chứa của cải, thường xả bỏ
Là giáo pháp tối thắng Như Lai.
Hết lòng thưa hỏi các Sư trưởng
Tùy theo lời dạy đều làm theo
Thường hay thân cận các Pháp sư
Giáo pháp tối thắng Như Lai vậy.
Tâm thường ưa thích, hằng cung kính

* Trang 846 *
device

Cũng thường an trụ nơi chánh kiến
Nơi các thiện nghiệp hay quyết định
Giáo pháp tối thắng Như Lai vậy.
Tạo các thiện hạnh là trên hết
Phương tiện thiện xảo, vứt bỏ tướng
Xa lìa nơi tưởng và việc tưởng
Giáo pháp vô thượng của Như Lai.
Với Tu-đa-la hay rõ biết
Cú nghĩa chân thật khéo tu học
Chứng trí giải thoát thường thiện xảo
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Mở miệng nói ra lời chánh ngữ
Tâm, cảnh tương xưng lời quyết định
Tuyên nói điều gì không nghi ngờ
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Thường nên tu tập các pháp không
An trụ sức giới, không sợ hãi
Du hành tất cả nơi tịch định
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Không cầu thân ái và lợi dưỡng
Trong lòng không có các quanh co
Xa lìa tất cả các ác kiến
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Nơi Đà-la-ni được thắng biện
Trí tuệ chiếu sáng, rộng vô biên
Thuyết pháp không dứt, biện tài tịnh
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Nơi bốn pháp môn tụ tập lâu
Hay nhập vào hạnh tối hiền thiện
Với lời Phật dạy, vâng tu hành
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Nơi lời Phật dạy tùy thuận nhẫn
An trụ nhẫn ấy lìa các lỗi
Xa lìa phi trí, trụ nơi trí

* Trang 847 *
device

Là tối thắng giáo của Như Lai.
Nhờ trí trụ nơi phương tiện địa
Tụ tập hạnh thiện xảo Bồ-tát
Làm chỗ tu hành của Trượng phu
Là tối thắng giáo của chư Phật.
Thường lìa phương tiện không đúng pháp
Như Lai nói đó là Phật địa
Nếu có trí tuệ, Phật tùy hỷ
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Phật địa rộng lớn chẳng hai thừa
Phàm ngu không trí sinh hủy báng
Người trí được chư Phật nhiếp thọ
Là tối thắng giáo của Như Lai.
Như Lai khéo biết pháp môn này
Chư Thiên cung kính nên cúng dường
Ngàn ức Phạm chúng thường tùy hỷ
Như Lai vẫn nói Tam-muội chăng?
Vô lượng trời, rồng thường lễ bái
Khẩn-na, Kim sí thường tán thán
Dưới cây Bồ-đề đã chứng đắc
Như Lai vẫn nói Tam-muội chăng?
Thường vì chỗ người trí mong cầu
Chính là tài sản thiện thắng pháp
Chẳng phải tài thí vui bậc nhất
Như Lai vẫn nói Tam-muội chăng?
Kho tàng trí tuệ nói không cùng
Có thể nói ức kinh vi diệu
Khéo biết ba cõi trí như thật
Như Lai vẫn nói Tam-muội chăng?
Nói về thuyền bè qua bờ kia
Không bị bốn giòng làm trôi nổi
Khiến cho tiếng tăm được tăng trưởng
Cho nên nói định Tam-muội này.
Tán thán mười loại lực tối thắng

* Trang 848 *
device

Và khen Nhân trung Đại Ngưu Vương
Công đức Bồ-tát nhiều vô tận
Chính nhờ được Tam-muội này vậy.
Nói về tâm Từ, trừ sân hận
Làm người đại Bi, đại Hỷ, Xả
Nơi bậc Đại thừa được sức sống
Chính nhờ nói Tam-muội này vậy.
Làm sư tử hống nói Thắng hạnh
Đó là trí Phật, thắng A-hàm
Ấn thể tánh tất cả các pháp
Tam-muội như vậy Phật đã nói.
Chiêu tập trí Nhất thiết chủng trí
Là khu vườn người cầu Bồ-đề
Nó hay phá hoại chúng ma quân
Gọi là Phật nói Định thắng tịch.
Hay sinh công đức của Chánh giác
Là Ấn tự tánh tất cả pháp
Ấn Diệu pháp, vô sinh, tịch diệt
Đạo Sư đã nói Thắng Tam-muội.
Với người trụ pháp làm đèn sáng
Ở trong oán thù mà không thù
Như pháp hàng phục các ma quân
Đạo Sư nói Thắng Tam-muội này.
Hiển thị sự biện tài vô ngại
Các Lực giải thoát và các Căn
Mười tám pháp Bất cộng tối thắng
Do Tam-muội ấy được pháp này.
Cầu mong thật pháp Bậc Thập Lực
Bản nhân thắng trí của chư Phật
Phật Đại Trượng Phu đã thuyết pháp
Vì xót thương, cứu hộ thế gian.
Phật tử tối thắng đã nhiếp thọ
Người cầu giải thoát còn dục lạc
Nghe tịch tĩnh này khó thấy định

* Trang 849 *
device

Là điều yêu thích các Phật tử.
Các Phật đầy đủ sự trí tuệ
Trí tuệ Bồ-tát khởi tâm cầu
Trong tâm thanh tịnh không phiền não
Nên tu định tịch diệt như vậy.
Thân nghiệp thanh tịnh, miệng cũng vậy
Như Lai chỉ bày cửa giải thoát
Không có tạp uế, ái dục trói
Cần phải siêng tu Tam-muội này.
Không sinh tham ái và sân nhuế
Mau chóng đạt được Đại trí tuệ
Hay khởi ánh sáng diệt vô minh
Cho nên phải tu định tịch diệt.
Người cầu giải thoát được viên mãn
Người cầu Tam-muội liền đạt được
Lìa sự khen chê, mắt Như Lai
Cần phải tu tập Tam-muội này.
Thần thông du hành nhiều cõi Phật
Thần túc thấy công đức chư Phật
Đà-la-ni môn được không khó
Cần tu định thắng tịch như vậy.
Gia trì niệm căn, được Bồ-đề
Cũng hay gia trì thấy nhiều Phật
Dùng trí vi tế nói vô sinh
Tu Tam-muội này được không khó.
Hành không đúng pháp khó giác ngộ
Nhờ xa lìa tất cả văn tự
Không dùng âm thanh mà hiểu rõ
Không từng nghe định nên không biết.
Trí tuệ Bồ-tát đã hiểu rõ
Như Pháp Vương nói mà hay biết
Tịch diệt không hủy đo lường được
Chỉ vì cứu độ thế gian vậy.
Dũng mãnh, tinh tấn khéo gìn giữ

* Trang 850 *
device

Kiên cố hộ niệm hằng không mất
Trí tuệ dứt khổ và diệt trí
Phật vẫn nói Tam-muội này chăng?
Diễn thuyết tất cả pháp không sinh
Cũng nói tất cả các cõi sinh
Chư Phật Như Lai diệu trí tuệ
Phật vẫn nói Tam-muội này chăng?
Pháp này Đồng tử đã hiển thị
Tám mươi ức ngàn na-do-tha
Được âm thanh nhẫn, thắng, tùy thuận
Không thoái chuyển với Thắng Bồ-đề.
Vua Kiên Cố Lực bảo con rằng:
“Đức Phật Thế Tôn nay vẫn còn”.
Vua hỏi Đồng tử như thế này:
“Con ở chỗ nào nghe pháp này?”
Con thưa: Lắng nghe Sát-lợi vương,
Con từng gặp được mười ức Phật
Cứ trong mỗi kiếp đều cúng dường
Thưa hỏi đầy đủ tịch định này.
Đã qua trong chín mươi bốn kiếp
Thường được hiểu rõ trí túc mạng
Từ đó không sinh trong bào thai
Chính nhờ tu sức Tam-muội này.
Ở chỗ Đức Phật hằng nghe pháp
Nghe rồi thâm tín mà tu tập
Con thường tin kiên cố như vầy
Chắc chứng Bồ-đề quyết không nghi.
Khi thọ trì, đọc tụng Tam-muội
Nếu có người đến hỏi với con
Cho đến trong mộng, không nghi hoặc
Cần phải thành tựu đạo Vô thượng.
Con nhờ đó được không tham ái
Tự biết quyết định sẽ thành Phật
Cũng thường sinh ưa thích như vầy:

* Trang 851 *
device

Không biết khi nào được Bồ-đề?
Vì học thọ trì Thắng Tam-muội
Nếu có Tỳ-kheo dạy cho con
Con sinh cung kính với người đó
Cũng như cung kính với chư Phật.
Người kia dạy con một bài kệ
Khi tu hành thuận nhẫn Bồ-tát
Lòng thành chiêm ngưỡng như thầy hay
Khiêm hạ cung kính mà cúng dường.
Chỗ Tỳ-kheo trung niên, già, trẻ
Hổ thẹn, khiêm hạ sinh cung kính
Cung kính nơi ấy được danh xưng
Đời sau phước đức, đang tăng trưởng.
Với chuyện tranh cãi, không ưa thích
Lúc đó con an trụ thiểu sự
Rõ biết ác nghiệp sinh ác đạo
Biết được thiện nghiệp sinh thiện đạo.
Không nên nói pháp kẻ phóng dật
Với họ nghe toàn lời thô bỉ
Cũng tự suy tư nghiệp ác mình
Đã tạo nghiệp rồi không hề mất.
Lúc đó con không sân, không mạn
Phật nói nhẫn lực siêng tu hành
Chư Phật luôn luôn khen sự nhẫn
Tu nhẫn dễ được đạo Bồ-đề.
Con vốn trì giới luôn thanh tịnh
Cũng khiến chúng sinh trụ tịnh giới
Luôn luôn tán thán giới tối thượng
Do sống tịnh giới, người tín thọ.
Luôn luôn khen ngợi chỗ nhàn tịnh
Cũng tự an trụ trì tịnh giới
Khuyên người tu hành tám trai giới
Cũng lại dạy người học Bồ-đề.
Khuyên người tu tập tịnh phạm hạnh

* Trang 852 *
device

Cũng lại dạy họ trụ nghĩa pháp
Vì họ hiển bày đạo Bồ-đề
Sau khi mạng chung thấy nhiều Phật.
Con nhớ khi ở kiếp quá khứ
Có Phật hiệu là Diệu Thanh Nhân
Trước Đức Phật ấy phát nguyện lớn
Hằng trụ sức nhẫn không lay động.
Khi xưa phát thề sâu như vậy
Trải qua tám ức bốn vạn năm
Khi ma hủy báng đến ma nhục
Tâm con như trước không biến động.
Bấy giờ hàng phục ma quân xong
Biết sức từ nhẫn con kiên cố
Đem tâm thanh tịnh lạy dưới chân
Năm trăm chúng phát tâm Bồ-đề.
Thời quá khứ con không keo kiệt
Luôn luôn tán thán hạnh bố thí
Giàu có của cải có tiếng tăm
Gặp thời đói kém làm thí chủ.
Nếu có Tỳ-kheo trì định này
Có thể tu tập, nói cho người
Liền tự thường hằng cúng dường họ
Nhờ có tâm này khiến thành Phật.
Lúc con có nghiệp vô thượng ấy
Thấy Phật Thế Tôn, Nhân Trung Tôn
Đời đời thường thọ giới Cụ túc
Được làm Tỳ-kheo, nghe Pháp sư.
Con thường thích tu hạnh Đầu-đà
Cũng ở rừng Lan-nhã không tịch
Không vì ăn uống mà dối láo
Được một phần nhỏ, đều thấy đủ.
Mọi lúc con không hề ganh ghét
Con thường không đắm trước tại gia
Không đắm trước nhà, không ganh ghét

* Trang 853 *
device

Ưa thích nhàn tịnh, không thoái lui.
Lúc đó con luôn hành hạnh Từ
Nếu bị chửi mắng không sân hận
Dùng tâm Từ bi, khéo điều phục
Vòng hoa danh tiếng khắp mười phương.
Thường tập thiểu dục mà tri túc
Thích sự khổ hạnh, tu nhàn tịnh
Cũng thường khất thực, không mệt mỏi
Thệ nguyện kiên cố không lay động.
Tập hành tín tâm, thường thanh tịnh
Ở chỗ Như Lai tín thăng thượng
Bởi nhờ tin Phật có lợi lạc
Các căn không khuyết thường đoan chánh.
Như điều Phật nói liền thực hành
Thành tựu hạnh kiên cố như vậy
Hạnh kiên cố này có lợi gì?
Chư Thiên cúng dường vui khuyến thỉnh.
Con đã nói công đức diễn thuyết
Thượng đức thế gian và đức khác
Nếu có người trí nên tu học
Làm người hành đạo cầu Bồ-đề.
Nay con hằng nhớ hạnh khó làm
Mà thuở xưa kia thường tu tập
Nếu nay diễn thuyết thời gian lâu
Cùng họ theo đến chỗ Đức Phật.
Bồ-tát thắng trí đạt lợi này
Đạt được đầy đủ năm thần thông
Nhờ sức thần túc đến chỗ Phật
Cùng Phạm thiên vương cả ngàn vạn.
Vua Kiên Cố Lực tâm hoan hỷ
Cùng các quyến thuộc, ức vạn chúng
Đồng đi đến chỗ Đức Như Lai
Đảnh lễ dưới chân đứng trước Phật.
Khi Phật biết tâm vua hoan hỷ

* Trang 854 *
device

Liền nói cho vua Tam-muội này
Đức vua nghe Tam-muội này xong
Vứt bỏ ngôi vua mà xuất gia.
Vua đã xuất gia, với định này
Thọ trì đọc tụng, nói cho người
Mãi về sau, hơn sáu mươi kiếp
Thành Phật hiệu là Liên Hoa Thượng.
Vua có sáu trăm ức quyến thuộc
Đồng lúc theo vua đến chỗ Phật
Họ nghe Thắng Tam-muội như vậy
Vui mừng vô hạn cũng xuất gia.
Họ xuất gia rồi, với định này
Thọ trì, đọc tụng, nói cho người
Hơn sáu mươi na-do-tha kiếp
Cùng trong một kiếp đều thành Phật.
Hiệu Phật Thiện Điều Phục Trí Thượng
Vô lượng người, trời cùng cúng dường
Mỗi một Đức Phật tiếng tăm lớn
Độ thoát chúng sinh hằng hà sa.
Vua Kiên Cố Lực là thân ta
Tu hành hạnh Bồ-đề thắng diệu
Thuở xưa ta có năm trăm con
Bọn họ sau này làm hộ pháp.
Nơi ngàn ức kiếp ta như vậy
Dũng mãnh tinh tấn, lìa giải đãi
Chuyên tâm cầu Thắng Tam-muội này
Chính là Vô thượng Bồ-đề vậy.
Đồng tử! Nếu có các Bồ-tát
Muốn đạt được như thắng định này
Tinh tấn, dũng mãnh, không tiếc mạng
Cần phải học ta siêng tinh tấn.

* Trang 855 *
device

Đại Tập 60 - Bộ Kinh Tập VII - Số 626->639