LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 60


BỘ KINH TẬP

VII

SỐ 626 - 639HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 906 *
device

* Trang 907 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 908 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 

* Trang 909 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 7)
SỐ 626 – KINH A-XÀ-THẾ VƯƠNG .............................................................................. V
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 3
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 41
SỐ 627 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHỔ SIÊU TAM-MUỘI ..................................... 83
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 83
Phẩm 1: CHÁNH SĨ ............................................................................................................. 83
Phẩm 2: HÓA PHẬT ............................................................................................................ 96
Phẩm 3: CỬ BÁT ................................................................................................................. 102
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 113
Phẩm 4: ĐỒNG ẤU ............................................................................................................. 113
Phẩm 5: KHÔNG TÔI TA ................................................................................................... 118
Phẩm 6: TỔNG TRÌ ............................................................................................................. 126
Phẩm 7: TAM TẠNG ........................................................................................................... 131
Phẩm 8: BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN ............................................................................ 134
Phẩm 9: BIẾN ĐỘNG ......................................................................................................... 136
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 144
Phẩm 10: QUYẾT NGHI ..................................................................................................... 144
Phẩm 11: TÂM BẢN TỊNH ................................................................................................. 158
Phẩm 12: NGUYỆT THỦ THỌ QUYẾT ............................................................................ 167
Phẩm 13: CHÚC LỤY ......................................................................................................... 173
SỐ 628 – KINH VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP .......................................................... 177
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 177
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 190
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 207
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 224
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 237
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 250

* Trang 910 *
device

SỐ 629 – KINH PHÓNG BÁT .......................................................................................... 263
SỐ 630 – KINH THÀNH CỤ QUANG MINH ĐỊNH Ý ................................................ 273
SỐ 631 – KINH PHÁP LUẬT TAM-MUỘI .................................................................... 305
SỐ 632 – KINH TUỆ ẤN TAM-MUỘI ............................................................................ 317
SỐ 633 – PHẬT THUYẾT NHƯ LAI TRÍ ẤN KINH ................................................... 359
SỐ 634 – PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA TRÍ ẤN KINH ................................................ 391
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 391
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 400
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 412
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 424
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 439
SỐ 635 – KINH HOẰNG ĐẠO QUẢNG HIỂN TAM-MUỘI ...................................... 453
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 453
Phẩm 1: ĐƯỢC TRÍ TÂM RỘNG LỚN ............................................................................. 453
Phẩm 2: THANH TỊNH ĐẠO ............................................................................................. 464
Phẩm 3: ĐẠO VÔ TẬP ........................................................................................................ 470
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 478
Phẩm 4: THỈNH NHƯ LAI ................................................................................................. 478
Phẩm 5: HẠNH VÔ DỤC ................................................................................................... 484
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 500
Phẩm 6: LÒNG TIN GẶP PHÁP ........................................................................................ 500
Phẩm 7: CHUYỂN BÁNH XE PHÁP ................................................................................ 508
Phẩm 8: GIẢI QUYẾT CÁC NGHI NẠN ......................................................................... 513
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 523
Phẩm 9: PHÁP NHẪN KHÔNG KHỞI ........................................................................... 523
Phẩm 10: CÁC PHÁP YẾU .............................................................................................. 527
Phẩm 11: THỌ PHONG BÁI ............................................................................................ 531
Phẩm 12: CHÚC LỤY PHÁP TẠNG .............................................................................. 537
SỐ 636 – KINH VÔ CỰC BẢO TAM-MUỘI ................................................................. 543
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 543
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 570

* Trang 911 *
device

SỐ 637 – KINH BẢO NHƯ LAI TAM-MUỘI ................................................................ 597
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 597
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 627
SỐ 638 – KINH SIÊU NHẬT MINH TAM-MUỘI ......................................................... 661
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 661
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 705
SỐ 639 – KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI (10 QUYểN) ...................................... 737
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 737
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 763
QUYỂN 3............................................................................................................................. 802
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 834
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 856

* Trang 912 *
device

Đại Tập 60 - Bộ Kinh Tập VII - Số 626->639