LOGO VNBET
KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI
 
QUYỂN 7
 
Này Đồng tử! Đại Bồ-tát nên thường thích tu thần thông bản nghiệp. Thế nào là Đại Bồ-tát tu đại thần thông bản nghiệp?
–Đó là nhiếp tất cả thiện pháp, không thủ giới tụ, không trước định tụ, đối với trí tuệ tụ cũng không hý luận, nơi giải thoát, giải thoát tri kiến tụ cũng không chấp trước.
Này Đồng tử! Đó là Đại Bồ-tát tu đại thần thông bản nghiệp. Nếu thành thần thông bản nghiệp liền được đại thần thông. Nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả việc mà biến hiện tự tại liền có thể vì tất cả chúng sinh thuyết pháp để đưa họ vào Đại thừa. Bồ-tát ấy đối với đại thần thông này phải thường tu học.
Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:
Thần thông bản thắng nghiệp
Hiển thị không quả báo
Mong quả tu các hạnh
Thủ ngã tưởng, không trừ.
Đã nói bậc Thần thông
Trí Phật chẳng nghĩ  bàn
Nếu trụ nơi chấp trước
Người ấy không trí tuệ.
Các pháp chẳng nghĩ  bàn
Dùng âm thanh hiển thị
Nếu chấp nơi âm thanh
Không đạt phương tiện thuyết.
Không hiểu dạy phương tiện
Không biết phương tiện thuyết
Phi pháp nói là pháp

* Trang 44 *
device

Nơi pháp dẫu hiểu rõ.
Trong thế giới ba ngàn
Khi ta nói các kinh
Một nghĩa, vô số vị
Không thể nói hết được.
Chư Phật ở mười phương
Nói rõ vô lượng pháp
nghĩ  kỹ nghĩa Nhất cú
Liền hiểu được tất cả.
Tất cả pháp vô ngã
Nếu ai học pháp này
Lúc đó học Nhất cú
Hiểu Phật pháp không khó.
Các pháp là Phật pháp
Nếu ai học nghĩa này
Như pháp mà hiểu rõ
Liền thuận theo pháp không.
Các lời là lời Phật
Tất cả âm thanh không
Cầu khắp cả mười phương
Lời Phật chẳng thể nắm bắt.
Lời Phật tối đệ nhất
Lời Phật không ai bằng
Việc vi tế đều không
Là lời nói tối thượng.
Pháp ấy tối vô thượng
Hiển hiện, không đoạn tuyệt
Không có mảy vi trần
Điều chư Phật tuyên nói.
Các pháp chẳng thể nắm
Không có pháp để chứng
Biết về pháp như vậy
Mới hiểu Phật Bồ-đề.

* Trang 45 *
device

Nếu ai ngộ pháp này
Liền chuyển được pháp luân
Ngay khi chuyển pháp luân
Tuyên dương thắng cam lồ.
Bồ-tát mới hiểu được
Bồ-đề Phật vô thượng
Phật là Bậc Vô Đẳng
Khiến người ngộ trí Phật.
Không tu và không nguyện
Vô tướng tức là không
Như bốn pháp môn này
Phật dạy là giải thoát.
Mắt, tai và mũi, lưỡi
Thân, ý với các căn
Thể tánh chúng là không
Kiều-trần-như mới thấy.
Nếu đối với pháp này
Biết thể tánh như thật
Chẳng tranh luận mọi người
Nhờ hiển đạt pháp tướng.
Là cảnh giới dũng mãnh
Bậc Bồ-tát cứu hộ
Đều không có nghi hoặc
Nhờ hiểu thể pháp không.
Hay đạt tánh các pháp
Nên được gọi là Phật
Vì khó lường pháp giới
Giác ngộ kẻ đáng độ.
Được sự nghiệp chư Phật
Đều do giới thân tạo
Lời Phật và tiếng giới
Đều cùng tướng bình đẳng.
Đã nói các âm thanh

* Trang 46 *
device

Là âm thượng, trung, hạ
Bình đẳng đều một tướng
Phật thường chỉ dạy pháp.
Phật pháp không chỗ trụ
Cũng không ở các nơi
Không sinh cũng không diệt
Cho nên gọi vô lậu.
Không mới cũng không cũ
Không tan cũng không hợp
Không xanh cũng không vàng
Không trắng cũng không đen.
Khó nói, không thể nắm
Hết lời mà tuyên dương
Âm thanh không làm nỗi
Trí thông Phật thiện xảo.
Đó là pháp vô lậu
Pháp này không chỗ nương
Chẳng ở tại mười phương
Pháp ấy Phật đã nói.
Sau khi Phật diệt độ
Nhớ nghĩ  thân tướng Phật
Liền thấy được thân Phật
Nhờ thần lực của Phật.
Lại không có chúng sinh
Chứng đắc quả tịch diệt
Khi nói nơi pháp này
Vô lượng chúng diệt độ.
Ví như mặt trời, trăng
Ảnh hiện nơi trăm sông
Đều thấy bóng của chúng
Tướng các pháp cũng vậy.
Nếu biết tánh các pháp
Cũng giống như ảnh tượng

* Trang 47 *
device

Quyết chẳng lấy sắc thân
Để thấy được chân Phật.
Các pháp không hình tướng,
Cầu tướng không thể được
Pháp không hình như vậy,
Chính là Pháp thân Phật.
Nếu ai thấy Pháp thân
Chính là thấy Đạo Sư
Pháp thân là Chánh giác
Như vậy là thấy Phật.
Không được mà hiện được
Không được mà nói được
Nếu muốn cầu Sa-môn
Cần phải biết đạo này.
Ta đã nói chân hạnh
Biết chúng sinh ưa thích
Nếu nhập bí mật giáo
Họ liền không chấp trước.
Nếu bảo có chỗ đắc
Họ liền chẳng được gì,
Họ chẳng được đạo quả
Nên gọi phi Sa-môn.
Pháp này rất thâm áo
Chưa đạt, nói lời này
Giáo pháp ấy sâu xa
Khó có thể tuyên bày.
Việc năm chúng đều không
Đều do hư vọng khởi
Không có người khởi sinh
Và bạn pháp năm chúng.
Tánh tướng của năm pháp
Là tướng tất cả pháp
Phật nói tướng như vậy

* Trang 48 *
device

Tướng ấy chẳng thể nắm.
Như hư không không vật
Các pháp cũng như vậy
Trước sau và hiện tại
Quán như thật ba đời.
Lời nói như hư không
Hư không không thể nắm
Thể tánh pháp như vậy
Vô thủ như hư không.
Diễn nói pháp như vậy
Chưa từng có sở thuyết
Với pháp không sở kiến
Đó là chẳng nghĩ  bàn.
Pháp này không tự tánh
Pháp thể bất khả đắc
Ngộ được Phật Bồ-đề
Cảnh giới của định diệt.
Nếu có thể biết vậy
Với pháp liền không chấp
Nếu không chấp trước pháp
Người ấy hiểu tướng pháp.
Bồ-tát trong mọi lúc
Vứt bỏ tất cả tưởng
Nếu ai vứt bỏ tưởng
Sẽ không chấp Phật pháp.
Nơi ấy không thể nắm
Mới gọi là thật tế
Nơi đó mà hiểu rõ
Ức kiếp vẫn không chấp.
Vọng phân biệt bản tế
Ngu si mãi sinh tử
Tìm kiếm khắp mười phương
Bản tế bất khả đắc.

* Trang 49 *
device

Vì tất cả pháp không
Bồ-tát không chấp trước 
Hành dụng vì Bồ-đề 
Hành ấy bất khả đắc. 
Như chim bay trên không
Không để lại dấu vết
Tánh Chánh giác như vậy
Bồ-tát hay biết rõ.
Như người khéo huyễn thuật
Giả tạo ra các vật
Cũng hiện các sắc vật
Thật sự bất khả đắc.
Nếu chấp vào được mất
Nó liền không sở đắc
Trí ấy giống như huyễn
Nhưng không đồng với huyễn.
Đối với chỗ pháp không
Kẻ ngu vọng phân biệt
Hành ở trong phân biệt
Kẻ ấy vào đường ác.
Chúng sinh sinh rồi già
Lưu chuyển mãi không thôi
Đắm chìm trong sinh tử
Khổ não không hạn lượng.
Thế gian sinh khổ não
Do ngu vọng phân biệt
Chưa trừ phân biệt ấy
Mãi nổi trôi sinh tử.
Vừa vui liền tương ưng
Huân tập quả báo dục
Chưa thể bỏ chấp thủ
Vì trụ nghiệp phiền não.
Nghiệp chúng sinh không cùng

* Trang 50 *
device

Phiêu lưu trong biển dục
Luôn luôn bị thọ sinh
Mãi mãi bị chết chóc.
Không trí, bị ma khiến
Tạo tác các nghiệp ác
Thọ sinh ở nơi đâu
Liền bị quả báo chết.
Phàm phu ngu tăm tối
Nên phải bị sinh tử
Bần cùng lại khổ sở
Rơi vào đường bất thiện.
Bị đao, roi và gậy
Thay nhau làm tổn hại
Tạo tác việc ác này
Tăng trưởng các khổ não.
Con tôi và của tôi
Phàm phu vọng phân biệt
Vọng phân biệt như vậy
Tăng thêm các hữu lậu.
Tăng trưởng sự sinh tử
Tức là kẻ phàm phu
Lưu chuyển trong các cõi
Nên gọi là phàm phu.
Họ vứt bỏ Phật pháp
Tăng thêm các pháp ác
Nên không được giải thoát
Bị lưới ma trói buộc.
Kẻ ngu vì ái dục
Theo nữ sắc ô uế
Hướng sống chỗ ô uế
Rơi vào các đường ác.
Nhiễm dục, Phật không khen
Và thân cận nữ sắc

* Trang 51 *
device

Các lưới đáng sợ này
Lưới nữ sắc sợ nhất.
Bồ-tát thường xa lìa
Giống như sợ rắn độc
Thường không thân nữ sắc
Biết không phải Phật đạo.
Tu học đạo Bồ-đề
Như xưa Phật tu tập
Đã tu học Phật đạo
Mau thành đạo Vô thượng.
Phật đạt Tối vô thượng
Làm tháp miếu thế gian
Trí tuệ không ai hơn
Thành Bậc Thiên Trung Thiên.
Bảo người tu tám giới
Giới thân không cấu uế
Các ức chúng vô lượng
Khuyên dạy tu Bồ-đề.
Làm lợi ích cho chúng
Thương yêu khắp tất cả
Bậc Trí tuệ dũng kiện
Đánh lên tiếng trống pháp.
Chấn động cung Ma vương
Cùng với quyến thuộc ma
Vô lượng các ức ma
Khuyên bảo tu Bồ-đề.
Hàng phục các dị luận
Vượt trên các ngoại đạo
Chấn động cả đại địa
Biển cả và núi cao.
Biến hiện làm nhiều thân
Vô số các loại khác
Đại trí hay thị hiện

* Trang 52 *
device

Trăm ngàn các thần biến.
Chấn động vô lượng cõi
Giống như cát sông Hằng
Hàng phục các ma quân
Liền ngộ đạo Vô thượng.
Lại hóa làm cây lạ
Các thứ báu trang sức
Hoa quả lạ, tươi tốt
Mùi thơm thật khả ái.
Hoặc hóa làm đài cây
Vọng đài và cung điện
Biến hóa thật dũng mãnh
Ao hoa rất trong sạch.
Đầy nước tám công đức
Trong mát không uế trược
Nếu có chúng sinh uống
Diệt trừ ba thứ khát.
Nếu ai uống nước này
Liền được quả không thoái
Hay được trí Vô thượng
Làm Bậc Thế Đạo Sư.
Đạo Vô thượng tịch diệt
Hành giả phải nên biết
Không đạt đạo này vậy
Đó gọi là ngoại đạo.
Nếu ai thân cận họ
Hành trì theo lời dạy
Rơi vào chỗ đại ác
A-tỳ khó cứu thoát.
Chịu khổ não cùng cực
Không thể nói hết được
Chỉ có ta biết rõ
Và Bồ-tát Đại Thắng.

* Trang 53 *
device

Sâu xa khó thấy được
Chẳng phải phàm phu ngu
Vì họ bị đắm trước
Với pháp này sinh nghi.
Biến hóa rất trang nghiêm.
Vô lượng thứ khả ái
Tất cả đều trải qua
Các cõi Phật vô thượng.
Tất cả các cõi Phật
Đều hiện các sắc lạ
Đại thần lực Bồ-tát
Tất cả đều thị hiện.
Đại lực, đại dũng mãnh
Mặc áo giáp kiên cố
Cầm chày đại Kim cang
Nơi pháp không diệt trừ.
Chỗ phóng xuất tự thân
Vô số ánh sáng lớn
Nhiều như cát sông Hằng
Trừ tăm tối thế gian.
Họ không nhiễm nữ sắc
Cũng không tùy thuận chúng
Nên lìa tư tưởng này
Nữ tưởng rất xấu ác.
Cõi Phật thường bất không
Là chỗ trụ dũng mãnh
Các ác ma Ba-tuần
Không thể đến nhiễu loạn.
Kẻ sống bằng ác kiến
Không thể gặp chư Phật
Bị sân hận chế ngự
An trụ nơi xan tham.
Chúng là ma Ba-tuần

* Trang 54 *
device

Sinh Thiên và giải thoát
Bị chúng làm chướng ngại
Nên phải đọa ác đạo.
Quán sát tất cả tưởng
Mà sống xa lìa tưởng
Người ấy mới biết được
Vô thượng trí chư Phật.
Hay biết đời trước sau
Cùng với đời hiện tại
Diễn thuyết nghĩa như thị
Trong đó không sở thuyết.
Lời hòa hợp, giả danh
Bồ-tát biết như vậy
Lợi ích các chúng sinh
Vô lượng khó nghĩ  bàn.
Tưởng ấy lường biết nghĩa
Hiển bày sự nắm giữ
Tướng đó không thể nắm
Liền chỉ nghĩa tịch diệt.
Không tịch diệt là tưởng
Tịch diệt chính là trí
Nếu biết tự tánh tưởng
Liền lìa bỏ các tưởng.
Nếu có tưởng sai khiến
Thì trở lại có tưởng
Hành tưởng ấy hý luận
Người ấy không lìa tưởng.
Nếu ai khởi tâm này:
“Tưởng ấy do ai khởi?
Tưởng này ai chứng được?
Ai diệt được tưởng này?”
Người khởi lên tưởng pháp
Không thể gặp chư Phật

* Trang 55 *
device

Ngay chỗ đó liền có
Vô ngã, lìa chấp trước.
Nếu tâm ấy không sinh
Do đâu có khởi tưởng
Nếu tâm được giải thoát
Chúng không do đâu khởi.
Nếu chứng được giải thoát
Tâm ấy khó nghĩ  bàn
Vì tâm khó nghĩ  bàn
Thành tựu khó nghĩ  bàn.
Xưa ta nghĩ  như vậy:
Nên an trụ tâm địa
Vứt bỏ tất cả tâm
Nguyện thành chẳng nghĩ bàn.
Quả báo pháp bạch tịnh
Nhìn thấy nơi vô vi
Một niệm đều rõ biết
Tất cả niệm chúng sinh.
Chúng sinh tức tâm này
Tâm tức là Như Lai
Chư Phật chẳng nghĩ  bàn
Hiểu rõ được tâm này.
Nếu ai nghĩ  như vậy
Làm sao được xả tâm
Suy nghĩ  nơi vô tâm
Xa lìa tất cả tâm.
Nếu vào lúc chết chóc
Tâm theo tưởng mà chuyển
Người ấy khởi tâm nghĩ  
Khiến tâm không giải thoát.
Kẻ ngu tưởng nữ sắc
Liền khởi lên ái dục
Nếu diệt trừ tưởng ấy

* Trang 56 *
device

Liền không có ái dục.
Nếu nghĩ  pháp vô thượng
Suy nghĩ  ấy rộng lớn
Nhờ suy nghĩ  các pháp
Đạt được tâm chân thật.
Tâm nhớ nghĩ  vô cùng
Nên mãi mãi phan duyên
Nhớ nghĩ  các tà đạo
Tâm nghĩ  không cùng cực.
Gọi là pháp tâm tận
Trong cùng tận không trí
Trí tuệ chẳng cùng tận
Vì pháp vô tận vậy.
Tạm mượn lời nói đạo
Quên lời mà diễn thuyết
Pháp này không sai khác
Trí tuệ không cùng tận.
Không sinh cũng không diệt
Không tướng mạo, hình dạng
Thường ở trong ức kiếp
Hiển hiện pháp vô tướng.
Quán sát tất cả hữu
An trụ trong phi hữu
Chưa từng thấy hữu khác
Cũng không thấy không khác.
Tạm gọi có ngôn thuyết
Hiển thị chẳng có không
Song với tất cả Phật
Có, không không chỗ thấy.
Tất cả pháp hữu vi
Hiển thị nơi phi hữu
Nếu hay biết pháp này
Liền thấy được phi hữu.

* Trang 57 *
device

Thường không có sở chứng
Vì rốt ráo không có
Nếu có sự chứng đắc
Liền gọi là thế gian.
Nếu khởi tâm như vầy:
“Ta ở đời, thành Phật
Còn có khởi tưởng này
Trọn không ngộ Bồ-đề”.
Bậc Bồ-tát vô úy
Nơi pháp không cầu mong
Tự nhiên không phiền não
Đó gọi là Bồ-đề.
Mọi người nói lời này:
“Ta hướng nơi Bồ-đề
Vì không biết đạo này
Nên xa Phật Bồ-đề”.
Dùng âm thanh nói pháp
Tất cả các hành không
Tự tánh thể âm thanh
Tinh vi không thể thấy.
Thị hiện đại thần thông
Nói Tu-đa-la này
Lợi ích các Bồ-tát
Điều chư Phật sáng tỏ.
Đoạn trừ các đối trị
Là tất cả phiền não…
Phật trụ đại thần thông
Khéo tu bốn Thần túc.
Đã thấu đạt giới luật
Với không đã rốt ráo
An trụ nơi thần thông
Thần túc chẳng nghĩ  bàn.
An trụ trí vô nguyện,

* Trang 58 *
device

Tu trí rất thanh khiết
Cầu trí không mệt mỏi
Vô lượng chẳng nghĩ  bàn.
Trong Tam-muội thần thông
Rõ vận không công dụng
Quả ấy hằng không tịch
Tất cả thường tịch diệt.
Năng lực thần túc ấy
Trải qua ức thế giới
Thấy Phật đèn soi đời
Giống như cát sông Hằng.
Người ấy nơi sinh diệt
Tùy tâm được tự tại
Nhờ tâm tự tại rồi
Nên thân được thanh tịnh.
Trong các đệ tử Phật
Nếu tu sức thần thông
Quả báo thần thông này
Không được phần mười sáu.
Tất cả các chúng trời
Không thể thấy thân họ
Ngoại trừ Phật Thế Tôn
Và những vị đồng chứng.
Vị ấy thân không bệnh
Không tóc bạc da nhăn
Cũng không già ốm yếu
Lâm chung không khổ não.
Không có các nghi ngờ
Cùng với các nghi hoặc
Ngày đêm hằng diễn thuyết
Trăm ức Tu-đa-la.
Với tất cả phiền não
Đoạn hết các tập khí

* Trang 59 *
device

Đối với các chúng sinh
Thường khởi tâm bình đẳng.
Với trăm ngàn Tam-muội
Không uế, được tự tại
Tu tập trí tuệ lớn
Diễn thuyết cho mọi người.
Với hai căn nam nữ
Xa lìa tất cả tưởng
An trụ phi hữu tưởng
Hay nói chân quyết định.
Dùng trí tuệ thanh tịnh
Diễn thuyết pháp như thật
Đúng với pháp tùy thuận
Cảnh giới của định, tuệ.
Nhờ tu các định ấy
Không bị sự đình trệ
Thường dùng lời chân thật
Thuyết pháp điều lợi ích.
Nên khéo được thân người
Xa lìa tất cả nạn
Hay báo ân chư Phật
Vì thường thích kinh này.
Nên trong vô lượng kiếp
Xả bỏ nơi thế gian
Nếu nơi kinh điển này
Cho đến trì (một) bài kệ.
Đã từng thấy chư Phật
Luôn luôn đến cúng dường
Vì ưa thích kinh này
Mau ngộ Bồ-đề Phật.
Nên liền thấy chư Phật
Thường ở núi Kỳ-xà
Sẽ được Phật thọ ký

* Trang 60 *
device

Sẽ thấy Phật Di-lặc.
Nhờ thấy Phật Di-lặc
Hoặc ở thời mạt thế
Người thọ trì kinh này
Được tâm thượng ái lạc.
An trụ trong thật tế
Thành tựu chẳng nghĩ  bàn
Nơi chẳng nghĩ  bàn này
Không có các nghi hoặc.
Người ấy không nghi ngờ
Không có vi tế hoặc
Nơi lời Phật quyết định
Bồ-đề đâu khó được.
Đời mạt thế hãi hùng
Khó có thể tu hành
Nếu được nghe kinh này
Liền được vô tận biện.
Ai ưa thích kinh này
Tạng Phật pháp vô thượng
Phật và các Thanh văn
Liền đi đến cúng dường.
Người chuyên đọc kinh này
Chính là trì Pháp tạng
Trong các sự cúng dường
Cúng dường pháp cao nhất.
Nếu hay trì kinh này
Bồ-đề Phật khó nghĩ  
Là trí Phật vô thượng
Được trí ấy đâu khó.
Trước khi Phật xuất thế
Từng trì kinh điển này
Cho đến đời mạt thế
Lại được gặp kinh này.

* Trang 61 *
device

Đi đến các cõi Phật
Cất tiếng rống chấn động
Tiếng rống sư tử lớn
Tiếng Phật chẳng nghĩ  bàn.
Ở chỗ ức Đức Phật
Việc làm Thích sư tử
Hay dùng vô lượng biện
Diễn thuyết không sợ hãi.
Loại công đức ngọt ngào
Được chư Phật thọ ký
Và đời sau mạt thế
Hay hộ Bồ-đề Phật.
Sắc đẹp đều đầy đủ
Tướng tốt tự trang nghiêm
Thần lực mau đến được
Thấy được vô lượng Phật.
Thần lực hóa thành hoa
Đẹp đẽ và thơm phức
Thường dùng thủy tinh, bạc
Cùng với các lưu ly…
Tất cả các của báu
Từ lòng tay hiện ra
Vì cầu được Bồ-đề
Cúng dường tất cả Phật.
Vô lượng thứ cúng dường
Âm nhạc và ca tán
Phát từ lỗ chân lông
Giống như cát sông Hằng.
Hằng ức loại chúng sinh
Nếu được nghe tiếng này
Liền được không thoái chuyển
Trí tuệ Phật vô thượng.
Được Đức Phật khen ngợi

* Trang 62 *
device

Khắp nghe danh hiệu Phật
Các phương truyền danh ấy
Cũng tự được nghe thấy
Nếu ai nghe được danh
Được diệt hết các tưởng.
Đã diệt hết tưởng rồi
Được thấy vô lượng Phật
Có trí tuệ như vậy
Hành nơi hạnh Bồ-đề.
Vì lợi ích chúng sinh
Nên cầu đức Bồ-đề
Người hành trí tuệ ấy
Được lợi ích như vậy.
Lại được lợi ích khác
Bởi hay trì kinh này
Nếu có các phụ nữ
Nhờ nghe, trì kinh này.
Liền chuyển khỏi thân nữ
Hay nói pháp cam lồ
Lại không còn thọ nữa
Thân nữ nhân như vậy.
Đầy đủ các sắc đẹp
Thành tựu tướng trang nghiêm
Nếu nơi thắng kinh này
Hiển bày công đức ấy.
Sẽ được diệu quả đó
Mau chóng chứng Bồ-đề
Thường trong tất cả đời
Thành tựu không sợ hãi.
Nếu ai với kinh này
Cảnh giới của Bồ-tát
Thắng Tam-muội vô tận
Mẹ tất cả Bồ-tát.

* Trang 63 *
device

Để mau chứng Bồ-đề
Phải nên trì kinh này
Họ được thân cận Phật
Cũng gần Phật Bồ-đề.
Lâu ngày thọ kinh này
Được tịch diệt thắng diệu
Bậc dũng kiện chỗ này
Cõi Bồ-tát an trụ
Thấy đèn đời chiếu sáng
Giống như cát sông Hằng.

Vua Chuyển luân hay tạo đại lực
Thấy Phật Thập Lực tâm tịch định
Vô lượng trăm kệ để khen ngợi
Được Thắng Tam-muội, Ly cấu địa.
Bày vật vô đẳng cúng dường Phật
Đại danh hiệu Đấng Nhân Trung Thượng
Vứt bỏ ngôi vua như nhổ dãi
Để tu Thắng phạm hạnh tối thượng.
Xuất gia nơi Phật pháp thù thắng
Được định Ly cấu tịch diệt này
Đắc lời nói thù thắng, vi diệu
Diễn thuyết nhiều ức kinh không ngớt.
Pháp vi tế Không, Vô tướng, Nguyện
Tịch thắng, Ly cấu, không các lậu
Tự tánh không tịch, dứt ngôn ngữ
Xuất định, thuyết pháp cho mọi người.
Trí tuệ thậm thâm thường vô lượng
Trí tuệ rộng lớn, nghĩa vô biên
Đắc Tam-muội thậm thâm này rồi
Hay làm đèn sáng cho thế gian.

* Trang 64 *
device

 
Thường tu phạm hạnh, luôn trong sạch
 
Không có tanh tao và ô uế
 
Khiến vô lượng chúng sinh an trụ
 
Khiến được tịch định, lìa các cấu.
 
Thường được biện tài, chóng thông lợi
 
Đa văn như biển, tuệ vô lượng
 
Nói năng thượng diệu, đạt các pháp
 
Nhờ trì thắng kinh tịch định này.
 
Rõ biết các nghiệp và công xảo
 
Thấy rõ luận lý và y dược
 
Đạt đến tất cả bờ dũng kiện
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
 
Nơi các kệ luận và cười đùa
 
Giỏi việc ca múa đến tột đỉnh
 
Thường làm Pháp sư cho thế gian
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
 
Thường có các quyến thuộc thượng diệu
 
Thường được tất cả thượng cúng dường
 
Hay tu hạnh Bồ-đề thắng diệu
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
 
Tên độc buồn phiền bức bách tâm
 
Bậc trí tuệ ấy không phiền này
 
Luôn không bệnh tật, thường an ổn
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu vậy.
 
Có các bệnh hoạn ở thế gian
 
Tất cả bệnh thân và bệnh tâm
 
Người ấy thường không bệnh hoạn ấy
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
 
Tất cả thân đau và tâm đau
 
Hoặc là răng đau hay đầu đau
 
Người trí thường không thống khổ này
 
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
 
Tâm có vô lượng khổ đau khác
 

* Trang 65 *
device

Từ ý ấy khởi thiêu đốt thân
Họ không khi nào khởi phiền não
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
Giống như hư không không cấu nhiễm
Tự tánh vô cấu thường thanh tịnh
Tâm người ấy tịnh cũng như vậy
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
Cũng như ánh sáng của trời, trăng
Phá trừ tăm tối thường thanh tịnh
Tâm họ trong sáng cũng như vậy
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
Như người cầm nắm các màu sắc
Vẽ lên hư không, không thể được
Người ấy tâm tịnh như hư không
Nhờ trì tịch định Ly cấu này.
Giống như gió thổi khắp mười phương
Du hành các cõi không đắm trước
Tâm họ du hành giống như gió
Không nhiễm thế gian được giải thoát.
Gió thổi mau chóng không thể thấy
Không bị lưới giăng, không trói buộc
Chí ý người ấy sâu khó thấy
Nhờ trì tịch định ly cấu này.
Ảnh hiện trên vách không thể nắm
Bóng hiện trong nước làm sao cầm
Khi thân đạt được Tam-muội này
Không ai biết được tâm người ấy.
Chúng sinh trong mười phương thế giới
Bao nhiêu lời nói vẫn tính được
Khi thân đạt được Tam-muội này
Không ai biết được tâm người ấy.
Đạt được định tịch diệt như vậy
Tâm họ không cấu, không nhiễm trước

* Trang 66 *
device

Chúng sinh ba cõi không ai bằng
Chỉ trừ chư Phật, Tam giới tôn.
Lìa tham ái dục, không nhiễm sắc
Không bị tâm ngu đắm nữ nhân
Khi đạt được thắng định như vậy
Chứng thắng tịch diệt, không ô nhiễm.
Đối với nam, nữ không luyến ái
Không nhiễm vợ con và quyến thuộc
Khi đạt được thắng định tịch diệt
Tu hành thiện tịch không đắm nhiễm
Đối với của cải không tham đắm
Không mong sinh Thiên, không tiếc của
Tâm ấy thanh tịnh không vọng tưởng
Do được định này, nhiều lợi ích.
Không vì sinh Thiên, tu phạm hạnh
Người trí bố thí không mong báo
Chỉ vì Bồ-đề tu phạm hạnh
Nhờ được tịch định Ly cấu vậy.
Không cầu ngôi vua, tu giới hạnh
Nhiều người do đó tu phạm hạnh
Vì lợi chúng sinh cầu Bồ-đề
Dốc lòng thành tựu định này vậy.
Đã bỏ các dục, tâm không não
Hằng không mong cầu việc dâm dục
Đoạn trừ dâm dục và cao mạn
Do đạt được tịch định như vậy.
Họ thường không bị sân nhuế hại
Uế tâm sân não không hề sinh
Thường dùng lòng Từ trừ sân hận
Nhờ được thắng tịch định như vậy.
Họ thường không bị ngu che tâm
Chính nhờ trí tuệ đoạn vô minh
Đạt được vô lượng vô ngại trí

* Trang 67 *
device

Đạt được lợi ấy nhờ định này.
Dùng quán bất tịnh trừ ái dục
Tâm Từ trừ sạch hết lòng sân
Trí tuệ đoạn trừ lưới vô minh
Được diệu định này soi thế gian.
Không có ngủ nghỉ và giải đãi
Không khởi phiền não và sân hận
Hằng được giải thoát không tạp uế
Được Tam-muội ấy có lợi này.
Không bị xan tham làm bức não
Tâm thường ưa thích việc tuệ thí
Xả bỏ tất cả, ban niềm vui
Nhờ người ấy hay trì Tam-muội.
Đầy đủ oai thế không ai bằng
Tất cả thường có lực đại thân
Tất cả thế gian không ai bằng
Nhờ Bồ-tát trì thắng định ấy.
Cũng lại hay làm vua Chuyển luân
Đầy đủ bảy báu, đi trên không
Lúc đó tất cả đều quy phụng
Bậc trí tuệ ấy được quả này.
Sinh nhà hào quý, hiền tối thắng
Của cải quyến thuộc đều giàu có
Voi ngựa, xe cộ cùng xe báu
Vàng bạc dồi dào đủ các báu.
Hằng sinh quý tộc nhà giàu có
Lần lượt như vậy sinh chỗ tốt
Với Phật, Pháp, Tăng càng tin thích
Sinh ở đâu người cũng kính yêu.
Người không tín tâm ở Diêm-phù
Thảy đều làm cho sinh chánh tín
Khiến cho kiến lập tâm Bồ-đề
Cũng lại khiến họ được đạo quả.

* Trang 68 *
device

Họ được Vô thượng Bồ-đề rồi
Chuyển nói vô thượng diệu pháp luân
Nếu ai biết được pháp họ thuyết
Thảy đều đạt được Nhẫn vô sinh.
Bồ-tát thường hành tâm từ ái
Đều hay trưởng dưỡng các chúng sinh
Hằng làm vô lượng thắng lợi ích
Mở mắt chúng sinh, trừ tăm tối.
Nếu Phật dạy dỗ một Bồ-tát
Vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh
Đã trồng gốc thiện ở trong đó
Nghe xong liền phát tâm Bồ-đề.
Quốc độ lúc ấy chẳng luống qua
Vì bậc trí phụng trì Phật pháp
Phật tử Bồ-tát tùy chỗ ở 
Lợi ích vô lượng các chúng sinh. 
Hộ giới vô đẳng trì phạm hạnh 
Trong vô lượng kiếp tịnh Tam-muội 
Với thiền giải thoát thường quyết định 
Bồ-tát như vậy là Phật tử. 
Họ thường tu tập thắng thần túc
Hay đến vô lượng các cõi Phật
Đã nghe chánh pháp nơi Như Lai
Tùy chỗ nghe được đều nhớ nghĩ .
Nếu có Bồ-tát trụ Tổng trì
Hay nói vô lượng Tu-đà-la
Lại biết các chúng sinh quá khứ
Vị lai, hiện tại cũng như vậy.
Hiểu rõ sinh tử các hàm thức
Cũng lại liễu đạt sự vị lai
Không ai từ đó hướng theo kia
Tìm hiểu đôi phần cũng không được.

* Trang 69 *
device

Một khi nghiệp chưa đến
Tìm cầu cũng khó được
Bồ-tát đại danh xưng
Có thể hiểu rõ nó.
Bậc tâm tịnh tối thắng
An trụ nơi không tịch
Nhờ Đại thừa vô lượng
Chuyên chở các phẩm hạnh.
Họ không thể nhớ nghĩ  
Còn có chúng sinh tưởng
Bậc đại danh dự ấy
Hãy ngộ pháp vô sinh.
Dù vị ấy có nói
Không chấp chúng sinh tưởng
Ngộ được cảnh giới không
Trụ nơi trí kiên cố.
Nói rõ Tam-muội này
Chỗ trụ của Phật pháp
Không khởi nơi tư tưởng
Là các nam và nữ…
Quán sát các người nữ
Mà ngồi nơi đạo tràng
Đã ngồi nơi đạo tràng
Phá hoại các ma quân.
Nơi ma không chỗ thấy
Hàng phục các ma quân
Không thấy ma nữ đến
Mà đến nơi ngã sở.
Khi ngồi ở đạo tràng
Trừ sạch tất cả tưởng
Nhờ đoạn tất cả tưởng
Chấn động khắp đại địa.
Tu-di và biển cả

* Trang 70 *
device

Mười phương cũng như vậy
Nơi mười phương cõi ấy
Đều biết chúng sinh đó.
Thần thông lực Bồ-tát
Chấn động nơi đại địa
Khi chấn động sáu cách
Thì chứng đạo Bồ-đề.
Tất cả pháp hữu vi
Cùng với pháp vô vi
Pháp ấy đều liễu đạt
Chỉ có tiếng thuyết pháp.
Không có ai biết được
Đó là đạo chư Phật
Nếu ai biết đạo này
Gọi là Thế Gian Giải.
Vì nhân duyên pháp sinh
Vì nhân duyên pháp diệt
Thể tánh của nhân duyên
Đều thấu rõ như thật.
Nếu học tất cả pháp
Hiểu pháp không rốt ráo
Liền biết đạo các pháp
Cùng tận tất cả pháp.
Vị ấy hành pháp đạo
Bồ-tát cầu không được
Vị ấy biết đạo này
Chánh giác chẳng nghĩ  bàn.
Nếu biết tất cả đạo
Liền đạt được cứu cánh
Xa lìa nơi ác đạo
Rõ biết tướng các pháp.
Đã ngồi nơi đạo tràng
Rống tiếng Đại sư tử

* Trang 71 *
device

Vô biên ức thế giới
Ngôn âm đều trùm khắp.
Lại rung động cõi ấy
Thế Hùng Đại Danh Xưng
Khéo độ các chúng sinh
Là Thánh Điều Ngự Sĩ.
Đã chứng Thượng Bồ-đề
Dưới cội cây Bồ-đề
Vô lượng ức chúng sinh
Người đáng độ đã độ.
Sau đó mới biến hóa
Hóa thành vô biên Phật
Đi đến các cõi Phật
Lợi ích các chúng sinh.
Chư Phật hay an lập
Vô lượng ức chúng sinh
Các Như Lai ứng hóa
Để thuyết pháp tối thắng.
Đó là chân Đại thừa
Gọi là trí Như Lai
Khởi tín cho chúng sinh
Để làm nhân thành Phật.
Đó là chân Đại thừa
Như Lai Tối diệu thừa
Cung kính Đức Như Lai
Càng cung kính Bồ-tát.
Càng cung kính chư Phật
Với Pháp, Tăng cũng vậy
Muốn chứng thắng Bồ-đề
Tâm ấy không hạ liệt.
Kính phụng các Bồ-tát
Tôn trọng Bậc dũng mãnh
Mau được lên Chánh giác

* Trang 72 *
device

Không lâu thành Như Lai.
Ở trong ngàn thế giới
Bồ-tát đều đi đến
Thấy được Bậc Mâu-ni
Bồ-tát không sợ hãi.
Dùng các vật quý báu
Rải cúng Bậc Đại Hùng
Cùng với Mạn-đà-la
Vì vui cầu Bồ-đề.
Trang nghiêm nơi pháp giới
Để cầu công đức Phật
Lưới báu dùng để che
Cùng khắp cả mười phương.
Treo các phướn thắng diệu
Dựng ức cờ lọng báu
Vô lượng thứ trang nghiêm
Trang hoàng nơi thế giới.
Biến làm đài gác đẹp
Và dùng cung điện đẹp
Hành lang rất tráng lệ
Các báu vật xen kẽ.
Cửa lầu và cung thất
Đều làm hình bán nguyệt
Với bình bằng tạp hương
Đều dùng ngọc báu chế.
Vô số các lò hương
Đều tỏa đài mây đẹp
Ở trong ngàn thế giới
Hương xông rất đáng ưa.
Nơi ấy mây hương khắp
Mưa thứ mưa hương hoa
Nếu có ai ngửi được
Thành Phật Đại Đạo sư.

* Trang 73 *
device

Liền bỏ gai ái dục
Cũng trừ bỏ sân não
Đập nát lưới si mê
Xa lìa các tăm tối.
Đạt được thắng thần thông
Cùng với Căn, Lực, Giác
Các Thiền cùng giải thoát
Đáng thọ của tín thí.
Trải ra ức sàng tọa
Dùng diệu y rải khắp
Lưới báu che lên trên
Dùng vòng hoa trang nghiêm.
Các Bồ-tát vô úy
Đại sĩ dũng mãnh ngồi
Thân đủ tướng trang nghiêm
Đầy đủ các vẻ đẹp.
Dùng các giường ngọc báu
Trang nghiêm ở cõi này
Biến làm các ao hoa
Đầy nước tám công đức.
Nếu ai uống nước ấy
Xa lìa các hiểm nạn
Mau xa lìa khát ái
Là phước đức thế gian.
Lại có thế giới khác
Đại sĩ đến tập hội
Khen ngợi công đức Phật
Đạo sư Thích Sư Tử.
Nếu ai được nghe tiếng
Hay thành Thế Đạo Sư
Được sự chẳng nghĩ  bàn
Hay hiển thị kinh này.
Hoa sen vàng sắc đẹp

* Trang 74 *
device

Cả ức cánh tròn đủ
Bậc Diệu Giác tối tôn
Ngồi đài hoa sen ấy.
Cành lá bằng lưu ly
Nhụy hoa bằng vàng ròng
Giữa, ma-ni đức tạng
Biến làm hằng ức hoa.
Tỏa ra các hương thơm
Người ngửi đều ưa thích
Diệt trừ tất cả bệnh
Sáu căn đều hoan hỷ.
Tham ái và sân si
Một lúc đều sạch hết
Đã trừ các phiền não
Quyết định được thành Phật.
Hoa này phát tiếng hay
Tán thán công đức Phật
Cùng với Pháp và Tăng
Tiếng lan khắp mười phương.
Không môn và Vô tướng
Và dùng pháp Vô nguyện
Các chúng sinh nghe xong
Đều được quả không thoái.
Các âm thanh phát ra
Lan đến ức thế giới
Vô lượng chúng nghe được
Liền phát tâm Bồ-đề.
Hồng hạc và Khổng tước
Anh võ và Uyên ương
Phát ra tiếng thật hay
Âm thanh Phật tối thượng.
Dùng cây báu thắng diệu
Biến hiện nơi cõi này

* Trang 75 *
device

Đoan nghiêm tối đệ nhất
Treo vòng ngọc khắp nơi.
Đầy đủ sự trang nghiêm
Tất cả các cõi Phật
Trong đó rất thù thắng
Hiện ra ở cõi này.
Đầy y báu, anh lạc
Treo cây, các âm nhạc
Hoa đẹp khiến tâm vui
Tất cả luôn tung rải.
Các diệu trang nghiêm này
Chúng sinh được an lạc
Chỗ Thích-ca trụ trì
Do thần lực của Thánh.
Chỉ lược nói như vậy
Công đức Thích Sư Tử
Bồ-tát đại danh xưng
Nơi trí ấy không nghi.
Nếu ai sinh tín tâm
Hạnh ấy chẳng nghĩ  bàn
Tăng trưởng nơi trí tuệ
Như sông đổ ra biển.
Muốn biết lượng biển cả
Ai biết số bao nhiêu
Ta nói pháp Bồ-tát
Đều là chẳng nghĩ  bàn.
Các Bồ-tát khó nghĩ  
An trụ như cõi này
Diễn thuyết lời mỹ diệu
Giống như cát sông Hằng.
Trong vô lượng các kiếp
Bồ-tát thường không chấp
Nếu đoạn trừ chấp tướng

* Trang 76 *
device

Được gần gũi Bồ-đề.
Giả sử pháp diệt tận
Vẫn không hủy tịnh giới
Nơi hạnh không tàn hại
Đứng đầu chúng Bồ-tát.
Chính là do ái dục
Khiến giới bị khuyết lậu
Đoạn trừ nơi dục tướng
Đạt được định không thoái.
Thường hành định tịch diệt
Không đắm mùi vị định
Không chấp, không phóng dật
Không bị ô nhiễm đời.
Vượt lên trên thế gian
Hay đến các nước Phật
Gọi là An lạc quốc
Được thấy Phật Di-đà.
Lại thấy các Bồ-tát
Đầy đủ tướng trang nghiêm
Đến bờ thần thông ấy
Môn Tổng trì cứu cánh.
Du hành ức thế giới
Đầu mặt lạy chân Phật
Lại hay chiếu ánh sáng
Vô lượng các cõi Phật.
Để trừ các tai hoạn
Và phá các phiền não
Đoạn trừ các trói buộc.
Nhất sinh bổ xứ Phật.
An lạc các chúng sinh
Mãi không đọa ác đạo
Các chúng sinh cõi ấy
Đoạn trừ các ác đạo.

* Trang 77 *
device

Phật Di-đà cứu hộ
Tu trì thế giới Phật
Tu tập không phóng dật
Số kiếp chẳng nghĩ  bàn.
Các ngươi chớ hoài nghi
Sức tự tại Phật ấy
Hay sinh tín tăng thượng
Mau được sinh cõi ấy.
Người nữ nghe tán thán
Hay sinh tín tăng thượng
Được chuyển thân nam tử
Hãy đến ức cõi Phật.
Na-do-tha ức cõi
Bao nhiêu vật cúng dường
Đều cúng tất cả Phật
Không bằng một phần Từ.
Thường tu hành giới định
Vô lượng thiền giải thoát
Tu ba môn giải thoát
Mau thành Nhân Trung Thượng.
Trong đời ác mạt pháp
Nếu Bồ-tát trì giới
Cúng Phật, thường từ bi
Cúng ấy là tối thắng.
Người này cúng chư Phật
Quá khứ và hiện tại
Bậc Tối Thắng vị lại
Người trì giới đời ác.
Mười phương Phật đều thấy
Bồ-tát đời mạt pháp
Hộ trì cấm giới Phật
Người lành hay hộ pháp.

* Trang 78 *
device

Người nữ nghe khen cõi Phật kia
Nếu sinh ý tín lạc tăng thượng
Liền được thân nam tử thông tuệ
Hay du hành đến ức cõi Phật.
Trong na-do-tha ức cõi Phật
Có bao nhiêu thứ cúng dường Phật 
Đều đem hết cúng dường chư Phật 
Không bằng phần nhỏ của tâm Từ. 
Tu trì giới cấm và Tam-muội 
Tu tập các Thiền bốn Vô lượng 
Cũng tu ba thứ môn giải thoát 
Mau chóng thành tựu Thế Vô Thượng.
Cúng dường chư Phật thường thương thân
Như cúng Phật này, đời khó sánh
Nếu có Bồ-tát không bỏ giới
Vào thời ác thế đời sau cùng.
Người này cúng dường tất cả phật
Chư Phật quá khứ và hiện tại
Cùng với Bậc Tối Thắng vị lai
Người trì cấm giới đời ác thế.
Chư Phật mười phương thấy người ấy
Nếu Bồ-tát đời sau ác thế
Trì giới thanh tịnh Phật ngợi khen
Đó là đệ tử hay hộ pháp.
Bấy giờ Đức Phật bảo Đồng tử Nguyệt Quang:
–Vào thời quá khứ, vô lượng vô số chẳng thể nghĩ  bàn a-tăng-kỳ kiếp lâu xa, lúc ấy có Đức Phật hiệu Thanh Đức Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Đồng tử! Như Lai Thanh Đức ấy an trí vô lượng chẳng thể nghĩ  bàn số chúng sinh hướng về quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, khiến cho chúng trời, người tu theo hạnh Phật, sau đó nhập Vô dư Niết-bàn.

* Trang 79 *
device

Này Đồng tử! Lúc đó có vị vua tên là Đức Âm. Vị vua ấy vào lúc sau khi Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri nhập Niết-bàn, vì để cúng dường Đức Như Lai Thanh Đức nên lập tám mươi bốn ngàn vạn ức tháp. Trước mỗi tháp thắp trăm ngàn vạn na-do-tha đèn sáng, dùng tất cả kỹ nhạc, hương hoa vòng hoa báu, hương xoa hương bột, lại dùng tất cả y phục, lọng báu, tràng phan đặt ở trước tháp để cúng dường chư Phật Như Lai.
Bấy giờ vua Đức Âm, ở chỗ tháp xá-lợi của Như Lai cúng dường xong, vì cúng dường tất cả nhạc cụ cho tám mươi trăm ngàn vạn ức na-do-tha chúng Đại Bồ-tát tập hội. Các Bồ-tát này đều là bậc Đại Pháp sư, khéo hay thuyết pháp, được vô lượng biện tài, khéo hay thị hiện vô lượng các pháp công đức chân thật.
Này Đồng tử! Bấy giờ ở trong chúng có một Tỳ-kheo tên là An Ẩn Đức, ngồi ở trong hội ấy, tuổi còn rất trẻ, mặt đẹp tóc đen, trụ trong hạnh đồng chân hiền diệu, chưa từng hưởng thọ thú vui sắc dục, mới thọ cụ giới đầu mùa hạ.
Này Đồng tử! Bấy giờ vua Đức Âm thỉnh chúng Đại Bồ-tát vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật Bồ-tát tạng đại Đà-la-ni, phương tiện thiện xảo, tự tại vô ngại. Cho nên vào lúc nửa đêm, thỉnh chúng đại Bồ-tát, ở trước Đức Phật để làm pháp hội.
Khi ấy, trăm ngàn vạn na-do-tha ngọn đèn đều được thắp sáng, quét dọn nhà cửa, rải các thứ hoa, trải các y đẹp. Bấy giờ, vua Đức Âm cùng với cung phi, hoàng hậu thể nữ, ở hậu cung và các phụ tướng, dân chúng và các quyến thuộc ở thành ấp, dùng các kỹ nhạc, cầm nắm hương xoa, hương bột, tràng hoa, y phục, tràng phan, bảo cái đều đem đến cúng dường tháp Phật. Khi cúng dường xong, vua cùng với tám vạn cung nhân đều lên điện cao để nghe pháp.
Bấy giờ có vô lượng trời, người đến tập hội để nghe pháp. Khi ấy Tỳ-kheo An Ẩn Đức thấy trăm ngàn ức đèn cháy, chiếu sáng nơi nơi, nhìn thấy đại chúng hội, liền nghĩ  rằng: “Ta cũng tu theo Đại thừa, mong cầu Tam-muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận. Nếu nay ta muốn được Tam-muội này, ta phải cúng dường tháp miếu của Đức Phật ấy. Nay ta nên làm sự cúng dường như vậy, khiến cho chúng Trời, Người, A-tu-la… sinh ra ý tưởng kỳ lạ, vui

* Trang 80 *
device

mừng nhảy nhót được ánh sáng pháp, khiến cho vật cúng dường của ta chiếu sáng, che khuất những vật cúng dường của vua ấy, làm cho nhà vua và các cung nhân quyến thuộc của vua thấy ta cúng dường thảy đều hoan hỷ.”
Bấy giờ Bồ-tát An Ẩn Đức thấy đại chúng đứng ở trước tháp để nghe pháp, rồi liền ngay đêm đó ở trước tháp Phật lấy y quấn vào tay phải và lấy dầu xoa rồi đốt lên để cúng dường Phật.
Khi ấy Bồ-tát An Ẩn Đức, trụ nơi đức tin tăng thượng vì cầu quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên đã đốt tay bên phải mà tâm vẫn bất động, nhan sắc không thay đổi.
Này Đồng tử! Lúc Tỳ-kheo An Ẩn Đức đốt cánh tay thì đại địa chấn động, ánh sáng chiếu khắp vô lượng trăm ngàn, làm cho các ngọn đèn không còn chiếu sáng, vì ánh sáng của cánh tay đốt cháy chiếu khắp mười phương.
Bấy giờ Bồ-tát An Ẩn Đức hết sức vui mừng nơi Tam-muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận, dùng ngôn từ lời lẽ biện chánh, mỹ diệu, hòa nhã mà ca tụng, khiến cho các đại chúng thảy đều nghe rõ.
Khi ấy ở trong chúng, một vạn hai ngàn Thiên tử của cung trời Đao-lợi sinh tâm hoan hỷ bày các thứ cúng dường, đều đến hội này để nghe pháp.
Bấy giờ vua Đức Âm ở trên lầu cao cùng với cung phi hoàng hậu, thể nữ ở hậu cung, thấy Tỳ-kheo An Ẩn Đức thiêu cánh tay phải, lửa hồng chiếu khắp mười phương, thấy rồi trong tâm suy nghĩ : “Tỳ-kheo này chắc đã có thần túc mới hiện sự thần biến hy hữu như vậy nên đối với thân mạng không hề luyến tiếc.”
Khi ấy vua Đức Âm thấy Tỳ-kheo An Ẩn Đức có sự thần biến như vậy nên tâm sinh yêu mến, đem tâm tịnh tín và sức thiện căn đã huân tập của chính mình, cùng với hoàng hậu, cung phi tám vạn thể nữ, từ lầu cao ngàn tầm phóng mình xuống đất, vì muốn ra mắt Tỳ-kheo Bồ-tát này. Nhờ sức thiện căn cung kính nên được quả báo hiện tại, liền được Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Ma-hầu-la-già hộ trì không để rơi xuống. Nhờ lực hộ trì của Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Ma-hầu-la-già

* Trang 81 *
device

vậy nên vua Đức Âm và hậu phi, thể nữ, tuy rơi từ điện cao mà thân tâm vẫn không bị tổn thương, không mệt không sợ.
  Khi ấy vua Đức Âm, hai tay ôm cánh tay của Tỳ-kheo mà khóc lóc, kêu gào, tất cả đại chúng cũng lại như vậy. Vì họ thấy Tỳ-kheo An Ẩn Đức đốt cánh tay trông như vòng hoa Chiêm-ba. Cánh tay ấy lại nhỏ dài giống như mũi của voi chúa. Tất cả mọi người thấy rất kỳ lạ, nên không ai mà không than thở, khóc lóc, rơi lệ.
Bấy giờ Tỳ-kheo An Ẩn Đức thấy vị Đại vương này cùng với mọi người thảy đều buồn khóc, áo não, nên nói với vua:
–Này Đại vương! Tại sao lại buồn bã rơi lệ và mọi người đều khóc lóc như thế?
Khi ấy vua Đức Âm dùng bài kệ để trả lời:
Đại trí An Ẩn Đức
Thông tuệ, Pháp sư giỏi
Thấy ngài đốt thân phần
Vì vậy nên buồn khóc.
Dung nhan ngài đoan trang
Giống như đống lửa cháy
Thấy ngài hủy thân phần
Nên tôi càng sầu não.
Khi ngài đốt tay phải
Chiếu sáng mười phương cõi
Che khuất ánh các đèn
Sao, trăng cũng không hiện.
Đại địa đều chấn động
Tâm ngài không lay động
Tâm tôi càng cung kính
Biết ngài bậc siêu phàm.
Trên điện cao ngàn thước
Cùng tám vạn cung nhân
Chính tôi tự nhảy xuống
Toàn thân chẳng hề gì.
Lành thay! Bậc Tịnh trí

* Trang 82 *
device

Lành thay! Ý vô thượng
Lành thay! Bậc Tinh tấn
Lành thay! Bậc Đại tín.
Lúc ngài đốt cánh tay
Tâm ngài không lay động
Đã phát tâm hoan hỷ
Lại còn nói diệu pháp.
Giống như mặt trăng rằm
Như mặt trời trên không
Như núi chúa Tu-di
Đoan nghiêm cũng như vậy.
Tôi phát nguyện như vậy
Đầy đủ đại tinh tấn
Nên bỏ thân luyến ái
Vì lợi ích chúng sinh.
Yêu pháp nên thương khóc
Vui mừng được vô cấu
Ngài đã hủy thân thể
Nên tôi rất buồn rầu.
Trời người đã cúng dường
Vô biên thắng biện tài
An Ẩn Đức bảo vua
Liền nói bài kệ này:
Chẳng vì thân không tay
Gọi là thân khiếm khuyết
Nếu ai không trì giới
Gọi là thân khiếm khuyết.
Dùng thân xú uế này
Tôi cúng dường Như Lai
Phước điền khó nghĩ  bàn
Thắp tất cả thế gian.
Ba ngàn cõi có người
Bảy báu nhiều như cát

* Trang 83 *
device

Ở chỗ Phật Thế Tôn
Vì Bồ-đề nên thí.
Tuy có việc cúng thí
Cúng pháp lại cao hơn
Nếu ai biết pháp không
Mới xả bỏ thân mạng.
Nay tôi nói lời thật
Xin Đại vương lắng nghe
Cùng với chúng hội này
Tất cả nghe tôi nói.
Nếu tôi quyết định rõ
Được thành Bậc Vô Thượng
Thật như vậy không dối
Mặt đất sáu chấn động.
Khi nói lời này rồi
Đại địa liền chấn động
Thấy việc hy hữu ấy
Chư Thiên rất hoan hỷ.
Trời, người vui mừng xong
Liền phát tâm Bồ-đề
Chúng vô lượng khó nghĩ  
Đều hướng Vô thượng trí.
Tỳ-kheo An Ẩn Đức
Lợi ích tất cả chúng
An trí ức chúng sinh
Nơi trí Phật vô thượng.
Dùng lời thật pháp này
Biết nó đều không thật
Lời ấy nếu không dối
Tay tôi lành như trước.
Nếu thấy pháp này thật
Tên An Ẩn cũng không
Tìm kiếm khắp mười phương

* Trang 84 *
device

Vì không bất khả đắc.
Các pháp như tiếng vang
Tiếng phát ra trong ấy
Tìm tiếng không thể có
Biết các pháp như vậy.
Người liễu đạt cứu cánh
Nơi không, không sợ sệt 
Người ấy nói chân thật 
Tướng lửa không thể đốt. 
Các chúng sinh thế gian
Trời, Người, Dạ-xoa, Rồng
Oai lực Nhất thiết trí
Đều khiến ngộ tịch định.
Hoặc người hoặc là trời
Bao khổ nạn thế gian
Oai đức không thoái chuyển
Tất cả mau hủy hoại.
Khi nói lời ấy rồi
Tay ngài lành như trước
Tỳ-kheo An Ẩn Đức
Thân tướng rất trang nghiêm.
Ngàn ức số chư Thiên
Đứng ở trên hư không
Tín tâm, dùng hoa Mạn
Rải trên thân Tỳ-kheo.
Hoa rơi cao hơn người
Lan khắp cõi Diêm-phù
Ức na-do Thiên nữ
Kỹ nhạc, các ca vịnh.
Tỳ-kheo An Ẩn Đức
Rống tiếng Đại sư tử
Bậc Như Lai Mâu-ni
Khiến hằng ức cõi Phật.

* Trang 85 *
device

Mỗi vị ở cõi mình
Đại sĩ thanh tịnh ấy
Tỳ-kheo An Ẩn Đức 
Truyền nói tên của họ.
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
Nam, nữ Thanh tín sĩ
Trời, Rồng và Dạ-xoa
Càn-thát và Khẩn-la.
Họ nghe nghiệp quyết định
An Ẩn được ly cấu
Người tín tâm cầu đạo
Số lượng như hằng sa.
Tỳ-kheo An Ẩn Đức
Thông tuệ, được tự tại
Vì đối với trí Phật
Đốt tay không lo sợ.
Người ấy nơi ngàn cõi
Biến thân như hằng sa
Tay rực sáng chiếu khắp
Giống như lửa kiếp tận.
Mưa các thư hương bột
Biến khắp tất cả cõi
Rơi xuống nơi đại địa
Chư Thiên đều tập hội.
Tất cả vật cúng dường
Trang nghiêm nơi cõi này
Mặt đất đầy trân châu
Cúng dường An Ẩn Đức.
Tất cả các hoa báu
Trang nghiêm nơi cõi này
Rồng mưa trân châu đẹp
Cúng dường An Ẩn Đức.
Lại dùng tất cả báu

* Trang 86 *
device

Trang sức nơi cõi này
Rồng mưa báu trang nghiêm
Để cúng An Ẩn Đức.
Thích Sư Tử tối thắng
Ở tại núi Kỳ-xà
Ở trước các Tỳ-kheo
Rống lên tiếng sư tử.
Ta là An Ẩn Đức
Đức Âm là Di-lặc
Trong ngàn ức kiếp ấy
Cùng tu hạnh Bồ-đề.
Khi thấy người trì giới
An Ẩn Đức, trí tuệ
Vô lượng các người nữ
Đều biến làm người nam.
Chư Phật đều thọ ký
Hoàn toàn không hồ nghi
Họ mau được thành tựu
Chứng Thế trí tự nhiên.
Nghe được kinh này xong
Nói công đức quyết định
Nơi mình không chấp trước,
Nên học pháp như vậy.

* Trang 87 *
device

Đại Tập 61 - Bộ Kinh Tập VIII - Số 639tt->655