LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 61


BỘ KINH TẬP

VIII

SỐ 639 - 655HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 999 *
device

* Trang 1000 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 1001 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 

* Trang 1002 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 8)
SỐ 639 – kINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI .................................................................. (tt)3
QUYỂN 6 ............................................................................................................................. 3
QUYỂN 7 ............................................................................................................................. 44
QUYỂN 8 ............................................................................................................................. 88
QUYỂN 9 ............................................................................................................................. 116
QUYỂN 10 ........................................................................................................................... 148
SỐ 640 – KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI ................................................................. 189
SỐ 641 – KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM-MUỘI ................................................................. 207
SỐ 642 – KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM TAM-MUỘI ....................................................... 237
QUYỂN THƯỢNG .............................................................................................................. 237
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 272
SỐ 643 – PHẬT THUYẾT QUÁN PHẬT TAM-MUỘI HẢI KINH .................................. 307
QUYỂN 1 ............................................................................................................................. 307
Phẩm 1: SÁU VÍ DỤ ............................................................................................................. 307
Phẩm 2: TRÌNH BÀY QUÁN ĐỊA ........................................................................................ 314
Phẩm 3: QUÁN TƯỚNG (Phần 1) ......................................................................................... 320
QUYỂN 2 ............................................................................................................................. 329
Phẩm 3: QUÁN TƯỚNG (Phần 2) ......................................................................................... 329
QUYỂN 3 ............................................................................................................................. 350
Phẩm 3: QUÁN TƯỚNG (Phần 3) ......................................................................................... 350
QUYỂN 4 ............................................................................................................................. 376
Phẩm 3: QUÁN TƯỚNG (Phần 4) ......................................................................................... 376
QUYỂN 5 ............................................................................................................................. 397
Phẩm 4: QUÁN PHẬT TÂM ................................................................................................. 397
QUYỂN 6 ............................................................................................................................. 419

* Trang 1003 *
device

Phẩm 5: QUÁN BỐN TÂM VÔ LƯỢNG .............................................................................. 419
Phẩm 6: QUÁN BỐN OAI NGHI (Phần 1) ............................................................................ 424
QUYỂN 7 ............................................................................................................................. 438
Phẩm 6: QUÁN BỐN OAI NGHI (Phần 2) ............................................................................ 438
QUYỂN 8 ............................................................................................................................. 457
Phẩm 7: QUÁN MÃ VƯƠNG TÀNG .................................................................................... 457
QUYỂN 9 ............................................................................................................................. 474
Phẩm 8: BẢN HẠNH ............................................................................................................ 474
Phẩm 9: QUÁN TƯỢNG ....................................................................................................... 484
QUYỂN 10 ........................................................................................................................... 497
Phẩm 10: NIỆM BẢY ĐỨC PHẬT ........................................................................................ 497
Phẩm 11: NIỆM MƯỜI PHƯƠNG PHẬT .............................................................................. 500
Phẩm 12: QUÁN MẬT HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT ................................................................. 506
SỐ 644 – KINH KIM CANG TAM-MUỘI BẢN TÁNH THANH TỊNH BẤT HOẠI BẤT DIỆT             513
SỐ 645 – KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN .............................................. 525
SỐ 646 – KINH NHẬP ĐỊNH BẤT ĐỊNH ẤN ................................................................... 553
SỐ 647 – KINH LỰC TRANG NGHIÊM TAM-MUỘI ..................................................... 575
QUYỂN THƯỢNG .............................................................................................................. 575
QUYỂN TRUNG .................................................................................................................. 590
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 604
SỐ 648 – KINH TỊCH CHIẾU THẦN BIẾN TAM-MA-ĐỊA ............................................ 621
SỐ 649 – KINH QUAN SÁT CHƯ PHÁP HẠNH .............................................................. 637
QUYỂN 1 ............................................................................................................................. 637
Phẩm 1: HẠNH PHƯƠNG TIỆN KHÉO VÔ BIÊN ............................................................... 637
QUYỂN 2 ............................................................................................................................. 655
Phẩm 2: SIÊNG NĂNG ĐỜI TRƯỚC (Phần 1) ..................................................................... 655
QUYỂN 3 ............................................................................................................................. 676
Phẩm 2: SIÊNG NĂNG ĐỜI TRƯỚC (Phần 2) ..................................................................... 676
Phẩm 3: THỌ KÝ (Phần 1) .................................................................................................... 691
QUYỂN 4 ............................................................................................................................. 703
Phẩm 3: THỌ KÝ (Phần 2) .................................................................................................... 703

* Trang 1004 *
device

SỐ 650 – KINH CHƯ PHÁP VÔ HÀNH ............................................................................ 739
QUYỂN THƯỢNG .............................................................................................................. 739
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 767
SỐ 651 – KINH CÁC PHÁP VỐN KHÔNG ...................................................................... 791
QUYỂN THƯỢNG .............................................................................................................. 791
QUYỂN TRUNG .................................................................................................................. 808
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 823
SỐ 652 – KINH ĐẠI THỪA TÙY CHUYỂN TUYÊN THUYẾT CHƯ PHÁP ................. 849
QUYỂN THƯỢNG .............................................................................................................. 849
QUYỂN TRUNG .................................................................................................................. 862
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 878
SỐ 653 – KINH PHẬT TẠNG ............................................................................................ 891
QUYỂN 1 ............................................................................................................................. 891
Phẩm 1: THẬT TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP ............................................................................ 891
Phẩm 2: NIỆM PHẬT ............................................................................................................ 898
Phẩm 3: NIỆM PHÁP ............................................................................................................ 903
Phẩm 4: NIỆM TĂNG ........................................................................................................... 906
Phẩm 5: TỊNH GIỚI (Phần 1) ................................................................................................ 915
QUYỂN 2 ............................................................................................................................. 922
Phẩm 5: TỊNH GIỚI (Phần 2) ................................................................................................ 922
Phẩm 6: PHÁP THANH TỊNH ............................................................................................... 936
Phẩm 7: THỜI XA XƯA ....................................................................................................... 944
QUYỂN 3 ............................................................................................................................. 954
Phẩm 8: KIẾN TỊNH ............................................................................................................. 954
Phẩm 9: LIỄU GIỚI ............................................................................................................... 967
Phẩm 17: CHÚC LỤY ........................................................................................................... 978
SỐ 654 – PHẬT THUYẾT NHẬP VÔ PHÂN BIỆT PHÁP MÔN KINH .......................... 991
SỐ 655 – KINH THẮNG NGHĨA KHÔNG ....................................................................... 997

* Trang 1005 *
device

Đại Tập 61 - Bộ Kinh Tập VIII - Số 639tt->655