LOGO VNBET
Ta vốn từng tu tập
Nên thành tựu Bồ-đề.

                                  Phẩm 13: TRUNG THUYẾT
Bấy giờ về phương Đông, trải qua sáu vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Thượng ý, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Không Tánh. Hiện tại Đức Phật Không Tánh ấy đã thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho Đại Bồ-tát Nguyệt. Lúc này Bồ-tát Nguyệt nhìn thấy ánh sáng tỏa chiếu cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Không Tánh:
–Ánh sáng và âm thanh kia là do vị Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Không Tánh đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua sáu vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang giảng về Tạng kinh Bồ-tát. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bấy giờ Bồ-tát Nguyệt thưa với Đức Phật Không Tánh rằng:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy, ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Không Tánh nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến, xin cứ tùy ý!
Bồ-tát Nguyệt liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong, sắp sửa lui ra, Đức Phật Không Tánh bèn cầm đóa sen trắng trao cho Bồ-tát Nguyệt và nói:
–Bồ-tát hãy mang cành hoa này dâng cho Đức Phật Thích-ca Văn và thưa rằng: Ta có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều được thư thái, khí lực khang kiện chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Nguyệt chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt hốt nhiên biến mất khỏi cõi Phật ấy và hiện ra ở thế giới Ta-bà, tới nơi

* Trang 694 *
device

vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật Thích-ca Văn:
–Kính bạch Thế Tôn! Như Lai Không Tánh gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, du hóa an ổn chăng? Lại gởi đóa hoa sen này kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật Thích-ca Văn nhận lấy hoa và hỏi Bồ-tát Nguyệt:
–Này bậc Thiện nam! Đức Phật Không Tánh có được ít bệnh, ít phiền, khí lực an khang chăng?
Bồ-tát Nguyệt thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Như Lai Không Tánh ở nơi thế giới ấy luôn được an ổn vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này trải qua bốn vạn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Diệu đà-la-ni, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Văn Lực Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lưu Bố thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ, vị Đại Bồ-tát ấy nhìn thấy ánh sáng tỏa chiếu cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Danh Văn Lực Vương:
–Kính bạch Thế Tôn! Hiện nay ánh sáng và âm thanh lớn ấy là do ai tạo ra vậy?
Đức Phật Danh Văn Lực Vương đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này trải qua bốn vạn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát mà thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến cho mọi loài đều hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng cùng âm thanh kia.
Bồ-tát Trí Lưu Bố nghe xong liền thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Danh Văn Lực Vương nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi tới thế giới ấy, xin cứ tùy ý.
Bấy giờ, Bồ-tát Trí Lưu Bố được Đức Phật chấp thuận, liền

* Trang 695 *
device

 cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi và sắp lui ra. Đức Phật Dan h Văn Lực Vương liền lấy một túi Xích-mạt Chiên-đàn hương trao cho Bồ-tát Trí Lưu Bố và nói:
–Bồ-tát hãy mang gói hương Chiên-đàn này kính trao Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, khí lực có được an khang chăng?
Bồ-tát Trí Lưu Bố chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biết khỏi cõi Phật ấy và hiện ra ở thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Danh Văn Lực Vương kính lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, việc du hóa an ổn chăng? Lại xin gởi gói hương bột Chiên-đàn này kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật nhận lấy gói hương xong liền hỏi Bồ-tát Trí Lưu Bố:
–Đức Phật Danh Văn Lực Vương có được ít phiền, ít bệnh, khí lực luôn an khang chăng?
Bồ-tát Trí Lưu Bố thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Thế Tôn Danh Văn Lực Vương ở thế giới ấy đều được an ổn vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này trải qua ba vạn chín ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Nguyệt xuất quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng quang, hiện nay đang vì Đại Bồ-tát Minh Luân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ, Bồ-tát Minh Luân nhìn thấy ánh sáng lớn tỏa chiếu và tiếng cười nói, liền hỏi Đức Phật Phóng Quang:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng tỏa chiếu và âm thanh vang lên ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, vượt qua ba vạn chín ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng

* Trang 696 *
device

kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Minh Luân nghe nói xong liền thưa với Đức Phật Phóng Quang:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Phóng Quang đáp:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, hãy xin tùy ý.
Bấy giờ Bồ-tát Minh Luân đã được Đức Phật Phóng Quang chấp thuận, liền cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi, xong sắp sửa lui ra, Đức Phật Phóng Quang bèn lấy một đóa hoa sen lớn trao cho Bồ-tát Minh Luân và nói rằng:
–Bồ-tát hãy mang đóa hoa sen này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin gởi lời thăm hỏi vấn an Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, mọi nẻo đi đứng luôn được an ổn chăng?
Bồ-tát Minh Luân lúc này chỉ trong khoảnh khắc, như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Như Lai Phóng Quang gửi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, khí lực luôn được an ổn chăng? Lại xin gởi đóa hoa sen này kính trao cho Đức Thế Tôn.
Đức Phật nhận lấy hoa xong liền hỏi Bồ-tát Minh Luân:
–Đức Như Lai Phóng Quang mọi sinh hoạt đi đứng luôn được an khang chăng?
Bồ-tát Minh Luân đáp:
–Như Lai Phóng Quang ở thế giới ấy luôn được an ổn, vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này, vượt qua ba vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ca-sa tướng, Đức Phật ở thế giới ấy

* Trang 697 *
device

 hiệu là Ly Cấu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm trông thấy ánh sáng tỏa chiếu và nghe tiếng cười nói, liền hỏi Đức Phật Ly Cấu:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Ly Cấu nói:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Lúc này Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm thưa với Đức Phật Ly Cấu:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật Ly Cấu nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Tức thời, Đức Phật Ly Cấu lấy một tấm ca-sa trao cho Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm và nói:
–Bồ-tát hãy đem tấm y này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin gởi lời thăm hỏi vấn an Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, an ổn chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật rằng:
–Như Lai Ly Cấu xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, khí lực luôn được an khang chăng? Lại gởi tấm ca-sa này kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật Thích-ca Văn nhận lấy y và hỏi Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm:

* Trang 698 *
device

–Đức Như Lai Ly Cấu ở thế giới ấy mọi sinh hoạt đi đứng có được an ổn chăng?
Bồ-tát Vô Biên Bảo Nghiêm thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Ly Cấu ở thế giới đó luôn được an ổn vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Bấy giờ Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn nhìn thấy ánh sáng lớn tỏa chiếu cùng nghe tiếng cười nói, liền hỏi Đức Phật Tạp Hoa Sinh Đức:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Tạp Hoa Sinh Đức đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn thưa với Đức Phật Tạp Hoa Sinh Đức:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới ấy, xin cứ tùy ý.
Đức Phật Tạp Hoa Sinh Đức bèn lấy một đóa hoa sen lớn trao cho Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn và nói:
–Bồ-tát hãy đem đóa hoa này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa là: Ta xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, an ổn chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy,

* Trang 699 *
device

đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Tạp Hoa Sinh Đức gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, khí lực an ổn chăng? Lại gởi đóa hoa sen này kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật nhận lấy hoa xong liền hỏi Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn:
–Đức Như Lai Tạp Hoa Sinh Đức ở tại thế giới ấy mọi sinh hoạt có luôn được an khang chăng?
Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Như Lai Tạp Hóa Sinh Đức ở thế giới ấy luôn được bình yên vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi có thế giới tên là Nhất cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Bố Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Võng Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề.
Bấy giờ Bồ-tát Võng Minh nhìn thấy ánh sáng lớn tỏa chiếu cùng nghe tiếng cười nói vang vang, liền hỏi Đức Phật Ly Bố Úy:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Võng Minh thưa với Đức Phật Ly Bố Úy:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Ly Bố Úy nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Nói xong, Đức Như Lai Ly Bố Úy liền lấy một trăm cành đủ

* Trang 700 *
device

loại hoa có năm sắc màu trao cho Bồ-tát Võng Minh và nói:
–Bồ-tát hãy mang những hoa này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin gởi lời thăm hỏi vấn an Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều thuận lợi, an ổn chăng?
Lúc này Bồ-tát Võng Minh chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật này, hiện ra ở thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Phật Ly Bố Úy xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, khí lực luôn được khang kiện chăng? Lại gởi những cành hoa này xin kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật Thích-ca Văn nhận lấy hoa xong, liền hỏi Bồ-tát Võng Minh:
–Đức Như Lai Ly Bố Úy ở thế giới ấy có luôn được an khang trong mọi sinh hoạt chăng?
Bồ-tát Võng Minh đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Ly Bố Úy ở thế giới đó luôn được bình yên vô sự.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn sáu ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Thượng thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Trí Lực trông thấy ánh sáng tỏa chiếu khắp cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Trí Tụ:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật nói:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn sáu ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Trí Lực liền thưa với Đức Phật Trí Tụ:

* Trang 701 *
device

–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật Trí Tụ nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Thế rồi Đức Phật trí Tụ liền lấy những đóa hoa sen trao cho Bồ-tát Trí Lực và nói:
–Bồ-tát hãy mang những hoa này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, khí lực luôn được an khang thư thái chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Trí Lực cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật rồi lui ra. Mọi sự việc còn lại giống như đã trình bày ở trên.
Về phương Đông, cách xa cõi này trải qua ba vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Hương tụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn Hương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Cấu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ, Bồ-tát Ly Cấu trông thấy ánh sáng lớn tỏa chiếu cùng nghe tiếng cười nói vang vang, liền hỏi Đức Phật Chiên-đàn Hương:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát.
Bồ-tát Ly Cấu liền thưa với Đức Phật Chiên-đàn Hương:
–Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật Chiên-đàn Hương nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Nói xong, Đức Phật liền lấy một túi bột hương Chiên-đàn trao cho Bồ-tát Ly Cấu và nói:

* Trang 702 *
device

–Bồ-tát hãy mang gói hương này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn.
Lúc này Bồ-tát Ly Cấu cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi rồi lui. Các sự việc còn lại giống như đã trình bày ở trên.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là A-kiệt lưu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Thanh Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lợi Thế thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Lợi Thế trông thấy ánh sáng tỏa chiếu khắp, cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Đại Thanh Nhãn:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật nói:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh ấy.
Bồ-tát Lợi Thế thưa với Đức Phật Đại Thanh Nhãn:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Đại Thanh Nhãn nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Thế rồi Đức Phật liền lấy một đóa hoa sen cao to trao cho Bồ-tát Lợi Thế và nói:
–Bồ-tát hãy mang đóa hoa sen này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, khí lực luôn được khang cường chăng?
Lúc này Bồ-tát Lợi Thế cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quang chỗ Phật ngồi, xong rồi lui ra. Mọi sự việc còn lại giống như đã nêu ở trên.

* Trang 703 *
device

Về phương Đông, cách xa cõi này vượt qua ba vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Vô biên tụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trọng Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Trọng Trí nhìn ánh sáng tỏa chiếu khắp cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Bảo Tích:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh kia là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Bảo Tích đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Trọng Trí liền thưa với Đức Phật Bảo Tích:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật Bảo Tích nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Thế rồi Đức Phật Bảo Tích lấy một cành hoa sen có hoa với năm màu sắc trao cho Bồ-tát Trọng Trí và nói:
–Bồ-tát hãy mang hoa này kính trao cho Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta xin có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng luôn được thư thái an ổn chăng?
Lúc này Bồ-tát Trọng Trí cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi, xong rồi lui ra. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này trải qua ba vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hương Tượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Bảo Tượng trông thấy ánh sáng tỏa chiếu khắp cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Hương Tượng:

* Trang 704 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657