LOGO VNBET
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh kia là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Hương Tượng đáp:
–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua ba vạn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang thuyết pháp ở đó. Đây chính là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Mọi sự việc tiếp theo cũng như đã nêu ở trước.

                                             Phẩm 14: TỔNG TƯỚNG
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Quảng diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Di Lâu Kiền, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tự Tại Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Hoa cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhất Cái, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nhất Bảo Tạng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Phổ minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Tự Tại thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi chi tiếc còn lại giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-

* Trang 705 *
device

tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn-quật, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trùng Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thiện ý, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệu Kiên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ích Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Bảo đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Võng Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Đức lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cao Hoa Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Tán thán, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Hoa Bảo Minh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Chúng thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Xuất Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệt Chư Bố Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Bố Úy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua ba vạn a-tăng-kỳ

* Trang 706 *
device

cõi, ở đấy có thế giới tên là Di lâu tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Di Lâu Kiên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Kiên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, vượt qua hai vạn chín ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Độ nhất thiết ưu não, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Âm Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề.
Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn chín ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Pháp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Pháp Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là An lập, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tăng Thập Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tăng Bách Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thiên minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tăng Thiên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phổ Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Đa-già lâu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Diệu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Xuất Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn bảy ngàn a-

* Trang 707 *
device

tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Minh nghiêm đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dược Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn sáu ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thượng thiện đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Âm Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Pháp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Võng Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tự Tại thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Ý, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Hương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thượng thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Trần, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Trần thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Ưu-bát-la, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đàm-vô-kiệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn ba ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Giác ý xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ưu-bát-la Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.

* Trang 708 *
device

Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn ba ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Liên hoa xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Mãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Trí lực, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Mân-Ni thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Phương lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Lưu Bố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Vô biên, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa-la Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Sa-la thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Sa-la, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phổ Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Sa-ha, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Điều Ngự thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Nhất cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Hành Liệt, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Liệt Túc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua hai vạn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Ly nhất thiết ưu não, Đức Phật ở thế giới

* Trang 709 *
device

ấy hiệu là Bất Hư Xưng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Danh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn chín ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Ly ưu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Uy Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn tám ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Tịch diệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn bảy ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Bất hư kiến, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn sáu ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Diệu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Phạm âm thanh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ám Âm Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Sai Biệt Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Nguyệt quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Văn Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn năm ngàn

* Trang 710 *
device

 a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Phổ minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu-di Đảnh Cao Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn năm ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Bảo nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Đạo Sư thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Pháp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Thượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đắc Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Hoa trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Cao, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Danh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn bốn ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Diệu đà-la-ni vương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn ba ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Kim minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phương Lưu Bố Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lưu Bố Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn ba ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Cao trí, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Túc Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.

* Trang 711 *
device

Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Thường minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn hai ngàn a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Định quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tuệ Thành, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Vương Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Về phương Đông, cách xa cõi này, trải qua một vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Nhiên đăng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Công Đức Trí Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Công Đức Vương Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề.
Thế giới đó có vô lượng ao báu, trong các ao đều có hoa sen hàng ngàn cánh với đủ thứ đủ loại màu sắc: xanh, vàng, trắng, đỏ xen nhau. Những hoa ấy thảy đều to lớn, từ trong nước vươn cao lên, cao tới tám vạn bốn ngàn do-tuần. Nơi mỗi mỗi cánh hoa đều phát ra hàng ngàn luồng hào quang sáng tỏa chiếu khắp mười phương. Các đường ngõ trong ấy thảy đều ngay hàng thẳng lối. Vô số các thứ dây báu giăng mắc liên tiếp làm giới hạn bên đường đi. Trên các con đường, ngõ ấy đều có những hàng cây báu. Mỗi cây đều cao tới bảy ngàn do-tuần, cành lá sum suê, rộng lớn, có thể che phủ cả một vùng rộng tới tám vạn bốn ngàn do-tuần.
Nơi mỗi mỗi tàng cây ấy đều có đến tám mươi ức ngọc Ma-ni, dùng để làm quả, trái. Các thứ cây báu như vậy là vô số, vô lượng. Ánh sáng của những đóa hoa sen luôn tỏa chiếu khắp thế giới. Đức Phật Thích-ca Văn với ánh hào quang trong lành đã tạo nên sự ngăn che nên ánh sáng từ những đóa hoa sen kia không còn hiện ra. Bấy giờ Bồ-tát Công Đức Vương Minh nhìn thấy ánh hào quang lớn kia, liền hỏi Đức Phật Vô Biên Công Đức Trí Minh rằng:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh hào quang nào mà đang chiếu tỏa khắp cõi này vậy?
Đức Phật đáp:

* Trang 712 *
device

–Về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua một vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh hào quang kia.
Bồ-tát Công Đức Vương Minh thưa với Đức Phật Vô Biên Công Đức Trí Minh:
–Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường.
Đức Phật Vô Biên Công Đức Trí Minh nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý.
Thế rồi Đức Phật Vô Biên Công Đức Trí Minh liền lấy một đóa hoa sen lớn trao cho Bồ-tát Công Đức Vương Minh và nói:
–Bồ-tát hãy đem đóa hoa này kính trao Đức Phật Thích-ca Văn cùng thưa rằng: Ta có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đi đứng có luôn được thư thái, khang kiện chăng?
Lúc này Bồ-tát Công Đức Vương Minh chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Trí Minh gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít phiền, ít bệnh, khí lực luôn được an khang chăng? Lại xin gởi đóa hoa sen này kính trao Đức Thế Tôn.
Đức Phật Thích-ca Văn nhận lấy hoa xong, liền hỏi Bồ-tát Công Đức Vương Minh:
–Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Trí Minh ở thế giới ấy có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng luôn được khang kiện chăng?
Bồ-tát Công Đức Vương Minh đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Trí Minh ở thế giới ấy luôn được bình yên vô sự.

* Trang 713 *
device

Từ thế giới Nhiên đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Na-la-diên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương lưu bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Hoa Xuất Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hỏa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn-quật, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quan Thế Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn-quật đến khoảng giữa này có thế giới tên là Dược, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Xưng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Dược đến khoảng giữa này có thế giới tên là Dược sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trì Giới thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Dược sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phát Ý Tức Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phật Hoa Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cái Hành Liệt, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hành Liệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 714 *
device

 Thượng hoa quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Đức Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Lập thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng hoa quang đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trụ Chư Công Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô biên đức trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Độ Công Đức Biên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Công Đức Xưng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô biên đức trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thập phương lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhiên Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Chư Hạnh Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thập Phương lưu bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đăng hành liệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhiên Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đăng hành liệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là San hô nha, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới San hô nha đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Lạc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vị, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đắc Vô Úy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 715 *
device

Từ thế giới Chúng thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Bố Úy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ưu-bát-la, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Hành Hạnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ưu-bát-la đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Pháp Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Nguyện, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diễn Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là An trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Công Đức Vương An Lập, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đàm-vô-kiệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trụ lâm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Kiên Kim, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dược Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trụ lâm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa-la Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ích Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 716 *
device

 Hoa đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Viết Đắc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất tụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỏa Đắc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất tụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Quá chư ưu não, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Quá chư ưu não đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly ưu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Tư Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly ưu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chư công đức xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Quan Thế Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phổ Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chư công đức xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu-di Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Trụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất thiết công đức trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dược Thiện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất thiết công đức trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Giác ý trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Hạnh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Tư Ích Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Giác ý trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế

* Trang 717 *
device

giới tên là Vô trần cấu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ích Ý Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô trần cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vân ấm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Thần Thông Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đắc Niệm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vân ấm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa võng phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tùy Chúng Nguyện Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ích Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liệt Túc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cao Bảo Cái, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ưu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liệt Túc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tự Tại thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hương Tượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Ưu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp bảo tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Xuất Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Chư Nạn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp bảo tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng quy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Bất Thoái Pháp

* Trang 718 *
device

 Luân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng quy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đa an, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thập Phương Lưu Bố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lưu Bố thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đa an đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Câu Lăng Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lợi Ích Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang đến khoảng giữa này có thế giới tên là Dược, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhật Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nguyệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Dược đến khoảng giữa này có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Bảo, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỏa Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ta-bà đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thuần lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập Công Đức Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Bố thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thuần lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liệt túc khai, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liệt túc khai đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu kim cang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thần Sơn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 719 *
device

Từ thế giới Diệu kim cang đến khoảng giữa này, có thế giới tên là Nguyệt xuất, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Kiên Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 720 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657