LOGO VNBET
            KINH PHẬT THUYẾT HOA THỦ

                                  QUYỂN 4

   Phẩm 15: THẾ GIỚI THƯỢNG THANH TỊNH
 
Từ thế giới Nguyệt xuất đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đa Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng thanh tịnh đến khoảng giữa này, có thế giới tên là Phổ minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Đức Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Hạnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cao tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhân Ý, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Nhân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Cao tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoan hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Na-la-diên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Điều Ngự thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoan Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly cấu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Cấu Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện bảo, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cầu Kim Cang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phá Nghi thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện bảo đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 721 *
device

Nhất thiết lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Ý, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất thiết lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ưu não sở triền, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cầu Lợi An, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thế Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ưu não sở triền đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô biên đức sung, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Tư Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô biên đức sung đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bình đẳng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Tặc, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ngại Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bình đẳng đến khoảng giữa này có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ưu-bát Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thường Phát Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Lực Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đế Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường chiếu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh Vân Hương Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Tượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường chiếu minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Xướng Cam Lồ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế

* Trang 722 *
device

giới tên là Bạch cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hưu Tức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bạch cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chuyển Nam Nữ Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là A-kiệt lưu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hương Tượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới A-kiệt lưu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Cao Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tri Kiến Nhất Thiết Chúng Tâm Sở Lạc, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Đạo Sư thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Nhất Thiết Pháp Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phật hoa nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phật hoa nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Âm Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề.

* Trang 723 *
device

Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thuần Bảo Tạng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nhất Cái thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Động Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên lao, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ca-diếp, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Minh Đăng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên lao đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất liên hoa cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thị Nhất Thiết Duyên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Thân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất liên hoa cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Tuệ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chân đế, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thành Lợi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hiện Đế thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chân đế đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly suy não, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Xứng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly suy não đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 724 *
device

 Diệu hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Chúng Nghi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỷ Tự Tại thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly trần cấu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quán Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly trần cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vị, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoại Chư Luận thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Túc Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Trạch thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cực quảng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tướng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Cực quảng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khủng bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nguyệt Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khủng bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng võng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Võng Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Úy Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng võng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khả quy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Tánh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-

* Trang 725 *
device

đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khả quy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly chư duyên, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Duyên Nhất Thiết Pháp, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ngại Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly chư duyên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường xưng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Năng Đoạn Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Biện Tài thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường xưng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Đoạn Biện Tài thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ hiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thị Nhất Thiết Pháp, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Tướng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ hiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ kiến, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Hiện Chư Pháp, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nhãn Danh Văn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ kiến đến khoảng giữa này có thế giới tên là Sinh chư công đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Sinh chư công đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly cấu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Xuất Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Pháp Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh liên hoa phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Thượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Xích Liên Hoa Tướng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 726 *
device

Từ thế giới Thanh liên hoa phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Xích liên hoa phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phương Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phương Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Xích liên hoa phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoại Chư Pháp thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiên thế, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ư Chúng Kiên Cố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Cấu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiên thế đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lạc đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lạc đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Thai, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Chư Nạn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô trược, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Y Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thi Khí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô trược đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô lượng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Chư Phiền Não, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Sai Biệt Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô lượng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ tán, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Trí Tán, hiện tại

* Trang 727 *
device

đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Công Đức Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ tán đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng kiên, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn-quật Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Quật Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng kiên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cụ uy đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cụ Phật Họa Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cao Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Cụ uy đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng bảo, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa La Vương An Lập, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trụ Luật Nghi thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng bảo đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương chủ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Xuất Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nguyệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương chủ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại hải, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ưu Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại hải đến khoảng giữa này có thế giới tên là An trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu-di Kiên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chỉ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô bố úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thí Danh Văn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô bố úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chuyển Chư nạn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Xứng Danh Ly Kiết thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 728 *
device

Từ thế giới Ái hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chư công đức trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Thân, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Thân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chư công đức trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất thiết phước trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kiên Cố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất thiết phước tụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô ưu ý, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Ưu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hỏa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô ưu ý đến khoảng giữa này có thế giới tên là Danh văn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Danh văn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diễn Hoa Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hương Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lưu bố thập phương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Phóng Hương Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tất Thành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lưu bố thập phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Phương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thanh Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng diễm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng Diễm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diễm Xí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng diễm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại âm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Thập Phương, hiện tại

* Trang 729 *
device

đang vì Đại Bồ-tát Đại Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại âm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cao Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tu-di Sơn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Chiếu Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường huân hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hỏa Nhiên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỏa Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường huân hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hữu cát, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tam Giới Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tam Hữu Cát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hữu cát đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Luân, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Úy Thí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường huyền, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Không Tánh Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường huyền đến khoảng giữa này có thế giới tên là An vương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tận Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sinh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An vương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ ly, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cổ Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diễn Hương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 730 *
device

Từ thế giới Phổ ly đến khoảng giữa này có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Hành Hạnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Lưu Bố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Bệnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương lưu bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đà-la-ni, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sơn Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đà-la-ni đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu đà-la-ni, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Lực Cao Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tự Tại Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu đà-la-ni đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu đẳng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ba-la-diên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu đẳng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cụ Túc Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ỷ tức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tích Chư Công Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Tướng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ỷ tức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Bảo Đức Thành Tựu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Tư Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liệt túc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-

* Trang 731 *
device

tát Hoan Hỷ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liệt túc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liệt túc nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Minh Đức Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Túc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liệt Túc Nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phật Pháp Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Pháp Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Chuyển Nạn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bạch liên hoa phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bán Nguyệt Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tu-di Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bạch liên hoa phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Quảng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Tượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Động thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Quảng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ngại Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng diệu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phất-sa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đỉnh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 732 *
device

Từ thế giới Chúng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiêm bồ chúng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiêm bồ chúng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo tạng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỷ Kiến thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo tạng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Minh tuệ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Minh Tuệ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Giác thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Minh tuệ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng an, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác An, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng an đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Lập thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng đa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phổ Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng đa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ái hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chúng Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tất Cánh Công Đức Thành Tựu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ái tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khả ái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhất Thiết Công Đức Sinh, hiện

* Trang 733 *
device

tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Công Đức Tất Cánh Thành Tựu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khả ái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lạc Thí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng Liên Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trì Cự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Tham Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang phú đến khoảng giữa này có thế giới ấy hiệu là Bảo Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Chư Nạn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tú Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Liệt Túc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng tạp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng tạp đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hư Định Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Tư Nghị thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khả nghênh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ưu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự

* Trang 734 *
device

việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khả Nghênh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu âm vương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ưu Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu âm vương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Châu Diệu Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng thanh tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiếu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Bảo Hoa Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiếu minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thế đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chúng Hương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thế đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Cấu Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tác Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kim Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chiếu Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Quật, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Trụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim quang đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên

* Trang 735 *
device

là Giải thoát, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Di-lặc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Giải thoát đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phóng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Hoa Cái Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phóng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Cái, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Kim Cái thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Cấu Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng diệu liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Lực Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lạc Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng diệu liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phạm đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phạm đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tràng tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Mục thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tràng tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Tánh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc

* Trang 736 *
device

tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trú xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quá Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trú xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô hữu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Chư Đạo, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Tư Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô hữu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nghi hối, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phá Nghi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoại Chư Kiến thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nghi hối đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu thiền, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu thiền đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Công Đức Thành Tựu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hộ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đức trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Kim Cang Hành thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Thượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên

* Trang 737 *
device

là Diệu sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tam Thế Vô Ngại Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lạc Xuất Yếu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Giác, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Giác đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt đăng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đăng Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quang Luân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nguyệt đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tinh tú đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tinh tú đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cự, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cự Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tăng Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Cự đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trí tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Thượng Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trí tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Xuất sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đề Xá thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Xuất sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phát-sa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cổ Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc

* Trang 738 *
device

tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vị, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hữu Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phương Đẳng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chiếu Phương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Túc Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đức tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ta-la, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ta-la Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vũ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ta-la đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sư Tử, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Kinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khuyến trợ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Da-xá thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khuyến trợ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tần-bà-thi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ấm Vân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 739 *
device

Nhiếp xử, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Y Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dược Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhiếp xử đến khoảng giữa này có thế giới tên là Sa-ha, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chiếu Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Sa-ha đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Thiện Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Thiện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hằng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hương Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hương đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Tạng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn-quật, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo võng phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim võng phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tăng Thập Quang Phật Xuất Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Đức thọ ký đạo quả

* Trang 740 *
device

Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa võng phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Uy Hoa Sinh Cao Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Âm Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiếu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Võng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiếu minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt đăng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Vong Niệm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nguyệt đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu làThượng Hương Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phú Túc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn hương đến khoảng giữa này có thế giới tên làLâu Các, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thí Nhất Thiết Lạc, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cầu Lợi Thế thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lâu các đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp quật, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kiến Nhất Thiết Duyên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Nguyện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp quật đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Xưng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 741 *
device

 Khả kính, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Chư Kinh Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sư Tử thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Khả kính đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Châu Kế thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tạng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lợi Nhất Thiết Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ưu Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Không Nghiêm Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chúng Sinh Vô Ngại Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất hoa cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tướng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhất hoa cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô cấu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Không Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Không Nghiêm Hạnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Quảng đại, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Uy Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tuyển Trạch thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Quảng đại đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Thiện Đức, hiện tại

* Trang 742 *
device

đang vì Đại Bồ-tát Thượng Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trụ phương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Tự Tại Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trụ phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu hoa hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu hoa hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện trụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Hải thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô lượng vô biên, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tối Cao Đức Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô lượng vô biên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Thắng Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tối Thắng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô trần, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chúng Quy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Úy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô trần đến khoảng giữa này có thế giới tên là A-kiệt lưu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Hương Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Hương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới A-kiệt lưu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đa-già lưu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Gian Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cự thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 743 *
device

Từ thế giới Đa-già lưu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Trụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng diệu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thứ Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Văn Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhuyễn mỹ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Mỹ Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Mỹ Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhuyễn mỹ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện bản, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện bản đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đế tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đế Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đế tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Công Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bất tư nghị đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Uy Đức Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Cao thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bất tư nghị đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Tư Nguyện Thành,

* Trang 744 *
device

hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Nguyện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tinh tú vương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Gian Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tinh tú vương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trí minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Xuất, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Xuất Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trí minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Dũng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Trạch thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trí hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Sinh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trí hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương di lâu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác Phương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phương Lưu Bố thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phương di lâu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa-ha Chủ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Pháp Đăng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đức xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Ly, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sa-ha Chủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái thú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ái Thú thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 745 *
device

Từ thế giới Ái thú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu tư, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Thủ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu tư đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa xuất, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tối Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Cấu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa xuất đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô biên đức sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thị Chúng Sinh Thâm Tâm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tự Đăng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô biên đức sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoan hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Đức Bảo, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Kiện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoan hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ỷ tức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệt Chư Thọ Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thường Phát Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ỷ tức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhạo lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhạo lạc trải qua trong khoảng hằng hà sa số các quốc độ có thế giới tên là Thiện thành, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Quang Phật Hoa Tối Cao Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 746 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657