LOGO VNBET
đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Chiên-đàn hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ca-sa tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệu Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Như vậy là vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Đông vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đến kinh thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Mâu-ni, bày tỏ lời vấn an rồi lui ra ngồi một bên.

                                        Phẩm 18: CÁC PHƯƠNG KHÁC
Về phương Nam, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có Đức Phật hiệu là Thuần Bảo Tạng, đang vì Bồ-tát Liệt Túc thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bấy giờ, Bồ-tát Liệt Túc trông thấy ánh hào quang tỏa chiếu cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Thuần Bảo Tạng:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh kia là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Thuần Bảo Tạng nói:
–Này thiện nam! Về phương Bắc cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì chư Bồ-tát giảng thuyết về tạng kinh Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia. Nơi chúng hội lớn ở thế giới ấy có các vị Đại Bồ-tát đều thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm. Trong hằng sa thế giới khắp mười phương ít có được những bậc đại trang nghiêm như vậy.
Bồ-tát Liệt Túc bèn thưa với Đức Phật Thuần Bảo Tạng rằng:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm bất khả tư nghị ở thế giới ấy.

* Trang 767 *
device

Đức Phật Thuần Bảo Tạng đáp:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta, xin vấn an Đức Phật Thích-ca Văn có được ít bệnh, ít phiền, khí lực luôn được an khang chăng? Bồ-tát hãy nên nhất tâm dùng trí tuệ yên định, xét nét mà đi đến thế giới ấy. Vì sao? Vì các vị Bồ-tát ở thế giới Ta-bà đó đều là những bậc khó ai hơn được, cũng như không gì có thể hủy phá nổi.
Lúc này, Bồ-tát Liệt Túc cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng xong, chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Phật Thuần Bảo Tạng xin gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng đều luôn khinh an, khang kiện chăng?
Đức Phật Thích-ca Văn hỏi:
–Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng ở thế giới ấy mọi sinh hoạt có luôn được an ổn chăng?
Bồ-tát Liệt Túc thưa:
–Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng ở thế giới ấy luôn được bình an vô sự.
Như vậy là vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Nam đã vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏa lời vấn an xong, đều lui ra an tọa một bên.
Về phương Tây cách xa cõi này, trải qua vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ cõi có thế giới tên là Phổ lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Trang Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Ở thế giới Phổ lạc này hết thảy mọi thứ hoa sen đều tỏ ra ánh sáng, cùng với ánh sáng của ngọc báu Ma-ni và cây ngọc báu luôn tỏa chiếu khắp cõi. Các đóa hoa sen lớn đó, mỗi

* Trang 768 *
device

mỗi hoa đều rộng đến một ngàn do-tuần, với đủ thứ đủ loại các châu báu xen nhau dùng để tô điểm làm tăng vẻ trang nghiêm. Hương thơm của các đóa hoa sen xông tỏa khắp vô lượng thế giới trong mười phương. Các vị Bồ-tát được sinh ra ở thế giới ấy thân tướng đều cao lớn đến một vạn do-tuần, có đầy đủ tướng tốt cùng hào quang tỏa sáng nên thảy đều đoan nghiêm thù thắng, khiến ai trông thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Nếu phát tâm muốn được đi đến các thế giới khác để chiêm bái chư Phật thì do diệu lực thần thông từ bản nguyện của Đức Phật ở thế giới ấy, tức thì mọi thế giới hiện có ở phương Đông, cho đến mọi tính chất của các pháp nơi các thế giới đó đều hiện rõ ở trước mặt mình. Các phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng và hai phương trên dưới, với tất cả mọi thế giới hiện có, cho đến mọi tính chất của các pháp ở đấy đều hiện rõ trước mặt không khác, giống như một cõi Phật. Tất cả đều dùng lưu ly làm đất, từng hàng cây báu thẳng tắp tạo thêm vẻ trang nghiêm. Hoặc có vị Bồ-tát, lúc mới bắt đầu phát tâm Vô thượng Bồ-đề, đều có thể thực hiện đủ thứ đủ loại sự việc khó làm, khó lìa bỏ. Hoặc có vị Bồ-tát, do lìa được các pháp mà đạt được pháp Nhẫn vô sinh, thảy đều đầy đủ các pháp Ba-la-mật, tu tập hết sức công phu các pháp Phật, có thể hiện vô lượng thần lực của Bồ-tát. Hoặc có vị Bồ-tát ở nơi cõi trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ rồi sinh ra, xuất gia tu học. Hoặc ngồi nơi đạo tràng thành tựu quả vị Vô thượng Bồ-đề, hoặc có thể chuyển bánh xe pháp lớn lao, quý giá, cùng với các vị Đại Bồ-tát vây quanh mà thuyết pháp, mọi Phật sự đều hoàn tất mà nhập Niết-bàn vô dư. Các vị Bồ-tát ở thế giới Phổ lạc, do bản xứ bất động nên thảy đều có thể trông thấy tất cả. Đức Phật ở thế giới đó đối với các quốc độ luôn hiển lộ hết mực rõ rệt.
Đức Phật Thích-ca Văn phóng ánh hào quang tỏa chiếu đến thế giới Phổ lạc ấy, đã khiến cho ánh sáng của các đóa hoa sen, ánh sáng của ngọc báu Ma-ni cùng các hàng cây báu, do hào quang của Phật nên đều bị che khuất, không hiện lên được. Những âm thanh cười nói cũng vang động khắp thế giới Phổ lạc.
Bấy giờ, Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Lực Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm trông thấy ánh hào quang cùng nghe âm thanh vang động

* Trang 769 *
device

 ấy, liền hỏi Đức Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Trang Nghiêm rằng:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh kia là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Trang Nghiêm nói:
–Này thiện nam! Về phương Đông cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì chư Bồ-tát thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia.
Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Lực Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm thưa với Đức Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Trang Nghiêm:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Đức Phật đáp:
–Này thiện nam! Nay thì Bồ-tát phải hiện làm thân tướng nhỏ lại, cùng bỏ hết mọi thứ hoa sen mình có dùng để trang nghiêm ấy. Vì sao? Vì các đóa hoa sen đó, ở thế giới Ta-bà không có chỗ để dung nạp hết.
Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Lực Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Con xin vâng lời, sẽ hiện làm thân nhỏ và bỏ hết mọi đóa hoa sen.
Đức Phật nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin tùy ý. Bồ-tát hãy đem lời ta xin vấn an Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt, đi đứng đều được khinh an, khương kiện chăng?
Bấy giờ Bồ-tát vâng lời dạy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Đức Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, và chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của vị đại lực sĩ, Bồ-tát hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:

* Trang 770 *
device

–Kính bạch Thế Tôn! Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Trang Nghiêm xin gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng đều được thuận hợp, khinh an chăng?
Phật Thích-ca Văn nói:
–Đức Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm ở thế giới ấy, sinh hoạt đi đứng luôn được an ổn chăng?
Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Lực Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đúng như vậy! Phật Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm ở thế giới ấy đều được an ổn, vô sự.
Đức Phật Thích-ca Văn lại hỏi:
–Bồ-tát thấy có được lợi lạc gì trong khi đi đến cõi này?
Bồ-tát Vô Biên Tự Tại Lực Hiện Phật Hoa Trang Nghiêm đáp:
–Con nhờ vào diệu lực thần thông của Đức Như Lai nên có thể đi đến cõi này. Kính bạch Thế Tôn! Con ở nơi thế giới ấy cũng thấy được hết thảy chư Phật trong mười phương. Các vị Bồ-tát ở cõi ấy thường chẳng sinh tâm muốn đi đến những cõi khác để chiêm bái chư Phật. Vì sao? Vì ở tại các quốc độ của cõi ấy thảy đều thấy được vô lượng thế giới trong mười phương cùng với hết thảy chư Phật. Kính bạch Thế Tôn! Con đã theo ý Phật, nhờ vào thần lực của Phật mà chỉ trong khoảnh khắc một niệm, đã hốt nhiên biến khỏi thế giới ấy để đến thế giới này.
Như vậy là ở phương Tây, từ thế giới Phổ lạc đến khoảng giữa này lần lượt có chư Phật: Phật Vô Lượng Hoa, Phật Vô Lượng Minh, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Lượng Quang Minh, Phật Vô Lượng Tự Tại Lực, Phật Vô Lượng Lực, Phật Nhất Cái, Phật Cái Hành, Phật Bảo Cái, Phật Tú Vương, Phật Thiện Tu, Phật Minh Luân, Phật Minh Vương, Phật Cao, Phật Quảng Đức, Phật Vô Biên Quang, Phật Tự Tại, Phật Tự Tại Lực, Phật Vô Ngại Âm Thanh, Phật Đại Vân Quang, Phật Võng Tụ, Phật Giác Hoa Quang, Phật Liên Hoa Tự Tại, Phật Sơn Vương, Phật Nguyệt Chúng Tăng Thượng, Phật Phóng Quang, Phật Diệu Kiên, Phật Bất Hư Kiến, Phật Đảnh Sinh Vương, Phật Liên Hoa Sinh… Đại thể có vô lượng a-tăng-kỳ số chư Phật như thế trong khắp thế giới đều sai chúng Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Tây vân tập đông đủ đến thế giới Ta-bà, đi tới

* Trang 771 *
device

vườn Trúc, thuộc thành Vương xá, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an thăm hỏi xong, lui ra an tọa một phía.
Bấy giờ ở phương Bắc, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, ở đấy có thế giới tên là Cái Hành Liệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Xưng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phát Tâm Tức Chuyển Bất Thoái Pháp Luân thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này vị Bồ-tát ấy trông thấy ánh sáng cùng âm thanh kia, liền hỏi Đức Phật Bất Hư Xưng:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật đáp:
–Này thiện nam! Về phương Nam cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Các vị Bồ-tát trong chúng hội lớn ấy đều đã thành tựu đầy đủ đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sinh trong mười phương xưng danh hiệu của các vị Bồ-tát ấy, tức thì đều được an trụ nơi pháp không thoái chuyển.
Bồ-tát Phát Tâm Tức Chuyển Bất Thoái Pháp Luân nghe xong, liền thưa với Đức Phật Bất Hư Xưng:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn ở cõi ấy.
Đức Phật dạy:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an Đức Phật Thích-ca Văn có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt, đi đứng đều luôn được thuận hợp, an khang chăng?
Lúc này, Bồ-tát Phát Tâm Tức Chuyển Bất Thoái Pháp Luân cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc như sự co giãn cánh tay của

* Trang 772 *
device

vị đại lực sĩ, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Bất Hư Xưng xin gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đều thuận hợp, khinh an, khí lực luôn khang kiện chăng?
Đức Phật Thích-ca Văn hỏi:
–Đức Phật Bất Hư Xưng ở thế giới ấy mọi sinh hoạt đi đứng có được an khang chăng?
Bồ-tát đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Phật Bất Hư Xưng ở thế giới ấy mọi sinh hoạt luôn được bình yên vô sự.
Như vậy là ở phương Bắc, từ thế giới của Đức Phật Bất Hư Xưng đến khoảng giữa này, lần lượt có các vị Phật như Phật Bất Hư Lực, Phật Bất Hư Tự Tại Lực, Phật Bất Hư Quang, Phật Vô Biên Tinh Tấn, Phật Sa-la Vương, Phật Bảo Sa-la, Phật Nhất Cái Nghiêm, Phật Bảo Kiên, Phật Chiên-đàn-quật, Phật Chiên-đàn Hương, Phật Vô Biên Minh, Phật Minh Luân, Phật Di Lâu Nghiêm, Phật Vô Ngại Nhãn, Phật Vô Biên Nhãn, Phật Bảo Sinh, Phật Chư Đức, Phật Giác Hoa Sinh Đức, Phật Thiện Trụ Ý, Phật Vô Biên Lực, Phật Bất Hư Đức, Phật Bảo Lực, Phật Vô Biên Nghiêm, Phật Vô Biên Đức Nghiêm, Phật Hư Không Quang, Phật Vô Tướng Âm, Phật Dược Vương, Phật Vô Kinh, Phật Ly Bố Úy, Phật Đức Minh Vương, Phật Quán Giác Hoa Sinh, Phật Hư Không Tánh, Phật Hư Không Âm, Phật Hư Không Nghiêm Sinh… Đại thể, có vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chư Phật như thế đều sai các vị Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Bắc vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an xong xuôi, lui ra an tọa một phía.
Bấy giờ về phương dưới, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Hư không thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Mục, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Câu-lưu-tôn-đề thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này, Bồ-tát Câu-lưu-tôn-đề trông thấy ánh hào quang tỏa chiếu khắp, cùng nghe âm

* Trang 773 *
device

 thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Đại Mục:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh này là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Phật Đại Mục nói:
–Này thiện nam! Về phương trên, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì Bồ-tát thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Ở thế giới ấy có các vị Đại Bồ-tát thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, các vị ấy đều tập hợp nơi chúng hội đó.
Bồ-tát Câu-lưu-tôn-đề nghe xong, liền thưa với Đức Phật Đại Mục:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được nghe giảng về tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh khiến họ được hoan hỷ. Lại cũng muốn được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn ở cõi ấy.
Đức Phật Đại Mục dạy:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, khí lực có được khang kiện chăng?
Bồ-tát Câu-lưu-tôn-đề vâng lời Phật dạy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm đã hốt nhiên biến khỏi cõi Phật này, có mặt nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Đại Mục xin gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt, đi đứng luôn khinh an, khang kiện chăng?
Đức Phật Thích-ca Văn nói:
–Đức Như Lai Đại Mục ở thế giới ấy có luôn được ít bệnh, ít phiền, khí lực luôn an ổn chăng?

* Trang 774 *
device

Bồ-tát Câu-lưu-tôn-đề thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Đại Mục ở thế giới ấy luôn được bình an vô sự.
Như vậy là ở phương dưới, từ thế giới của Đức Phật Đại Mục đến khoảng giữa này, lần lượt các Đức Phật như Phật Thượng Đức, Phật Đại Đức, Phật Liên Hoa Đức, Phật Hữu Đức, Phật Sư Tử Đức, Phật Thành Lợi, Phật Sư Tử Hộ, Phật Sư Tử Giáp, Phật An Lập Vương, Phật Phạm Di Lâu, Phật Tịnh Nhãn, Phật Bất Hư Bộ, Phật Hương Tượng, Phật Hương Đức, Phật Hương Di Lâu, Phật Vô Lượng Nhãn, Phật Hương Tụ, Phật Bảo Quật, Phật Bảo Di Lâu, Phật An Trụ, Phật Thiện Trụ Vương, Phật Phạm Di Lâu, Phật Sa-la Vương, Phật Minh Luân, Phật Minh Đăng, Phật Bất Hư Tinh Tấn, Phật Thiện Tư Nghiêm, Phật Sư Tử, Phật Chúng Trinh Thật, Phật Diệu Thiện Trụ Vương… Đại thể, có vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ thế giới với chư Phật Thế Tôn như vậy, tất cả đều sai các vị Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương dưới vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an xong xuôi, rồi lui ta an tọa một bên.
Bấy giờ về phương trên, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Chiên-đàn hương minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Cao Lực Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này Bồ-tát Vô Lượng Âm trông thấy ánh hào quang tỏa chiếu, cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Vô Biên Cao Lực Vương:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Phật Vô Biên Cao Lực Vương nói:
–Này thiện nam! Về phương dưới, cách xa cõi này trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh

* Trang 775 *
device

 kia. Trong thế giới Ta-bà ấy có các vị Bồ-tát thành tựu đầy đủ đại nguyện trang nghiêm.
Bồ-tát Vô Lượng Âm nghe xong, bèn thưa với Đức Phật Vô Biên Cao Lực Vương:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở thế giới đó.
Đức Phật Vô Biên Cao Lực Vương đáp:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt có được thuận hợp, khang an chăng?
Lúc này Bồ-tát Vô Lượng Âm vâng lời Phật dạy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm hốt nhiên biến khỏi cõi Phật này, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Vô Biên Cao Lực Vương xin gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt luôn thuận hợp, khí lực được khang an chăng?
Đức Phật Thích-ca Văn nói:                                                                                           
–Đức Phật Vô Biên Cao Lực Vương ở thế giới ấy mọi sinh hoạt có được an ổn chăng?
Bồ-tát Vô Lượng Âm đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đúng như Thế Tôn nói! Phật Vô Biên Cao Lực Vương ở thế giới ấy luôn được an ổn vô sự.
Bấy giờ Bồ-tát Vô Lượng Âm bày tỏ lời vấn an Đức Phật xong, bèn lui ra an tọa một bên.
Từ thế giới của Đức Phật Vô Biên Cao Lực Vương trở đi, lần lượt có các vị Phật như Phật Tinh Tấn Tối Cao Vương, Phật Phá Nghi, Phật Thiện Túc Vương, Phật Nhiên Đăng, Phật Tác Minh, Phật Minh Di Lâu, Phật Minh Luân Vương, Phật Tịnh Nhãn, Phật Bạch Cái, Phật Hương Cái, Phật Bảo Cái, Phật Chiên-đàn-quật, Phật Chiên-đàn Đức, Phật Tu-di Kiên, Phật Bảo Minh, Phật Ta-la Vương,

* Trang 776 *
device

 Phật Phạm Đức, Phật Tịnh Nhãn, Phật Vô Kinh Bố, Phật Ly Bố Úy, Phật Diệu Kiên, Phật Thượng Bảo, Phật Sơn Vương, Phật Chuyển Nữ Tướng Nghiêm, Phật Vô Biên Nghiêm, Phật Vô Thượng Quang, Phật Võng Minh Tướng, Phật Nhân Vương… Đại thể, có đến vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật như thế trong khắp các thế giới đều đã sai các vị Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương trên vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an xong xuôi, liền lui ra an tọa một bên.
Về phương Đông nam, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Phật hoa sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ly Ưu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Bấy giờ Bồ-tát Ly Ưu trông thấy ánh sáng tỏa chiếu khắp, cùng nghe âm thanh vang động, liền hỏi Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Phật Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng nói:
–Về phương Tây bắc, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng về tạng kinh Bồ-tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh ấy. Trong thế giới Ta-bà đó có các vị Đại Bồ-tát thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn.
Bồ-tát Ly Ưu nghe xong, bèn thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi đó.
Đức Phật Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an thăm hỏi Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng có thuận hợp, an ổn chăng?

* Trang 777 *
device

Bấy giờ Bồ-tát Ly Ưu cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm, liền biến khỏi cõi Phật này và hiện ra nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, lui ra đứng một bên và thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, khí lực luôn khang kiện chăng?
Đức Phật Thích-ca Văn hỏi:
–Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng ở thế giới ấy có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt luôn an ổn chăng?
Bồ-tát Ly Ưu đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng ở thế giới ấy luôn được bình yên vô sự.
Từ thế giới của Đức Phật Nhất Thiết Duyên Trung Năng Hiện Phật Tướng đến khoảng giữa này, lần lượt có các vị Phật như Phật Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng, Phật Liên Hoa Phu Lực, Phật Võng Minh, Phật Vô Biên Minh, Phật Hoa, Phật Bảo Sa-la, Phật Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, Phật Hoa Tụ, Phật Tăng Thiên Quang, Phật Vô Thượng Quang, Phật Bất Động Lực, Phật Vô Biên Bộ Lực, Phật Vô Biên Nguyện, Phật Vô Lượng Nguyện, Phật Vô Biên Tự Tại Lực, Phật Vô Định Nguyện, Phật Chuyển Thai, Phật Chuyển Chư Nạn, Phật Nhất Thiết Duyên Tu Hành, Phật Vô Duyên Trang Nghiêm, Phật Hư Không, Phật Hữu Đức… Đại thể, có vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật như vậy trong khắp các thế giới đều sai các vị đại Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Đông nam thảy cùng vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an thăm hỏi xong xuôi, lui ra an tọa một phía.
Bấy giờ, về phương Tây nam, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Thiện cát, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cát Lợi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi thọ ký đạo quả Vô

* Trang 778 *
device

thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi trông thấy ánh sáng tỏa chiếu khắp, cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Cát Lợi:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Phật Cát Lợi nói:
–Này thiện nam! Về phương Đông bắc, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng kinh tạng Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là Đức Phật đã tạo nên ánh sáng và âm thanh kia. Nơi thế giới Ta-bà ấy có các vị Đại Bồ-tát thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh được nghe danh hiệu của các vị Bồ-tát đó thì thảy đều đạt được pháp không thoái chuyển.
Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi nghe xong, bèn thưa với Đức Phật Cát Lợi:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm ở cõi ấy.
Phật Cát Lợi nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an thăm hỏi Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng đều thuận lợi an ổn cả chăng?
Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi vâng lời Phật dạy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm liền hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Cát Lợi có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt, đi đứng luôn thuận hợp, an ổn chăng?

* Trang 779 *
device

Phật Thích-ca Văn hỏi:
–Đức Như Lai Cát Lợi có luôn được mọi an lạc chăng?
Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Cát Lợi ở thế giới ấy luôn được bình an vô sự.
Bấy giờ, Bồ-tát Thành Nhất Thiết Lợi nêu bày lời vấn an thăm hỏi xong, liền lui ra an tọa một phía.
Như vậy là ở phương Tây nam, từ thế giới của Đức Phật Cát Lợi trở đi, lần lượt có các vị Phật như Phật Cát Lợi Nghiêm, Phật Thi Khí, Phật Thường Tinh Tấn, Phật Thiện Trụ, Phật Vô Biên Nghiêm, Phật Vô Tướng Nghiêm, Phật Phổ Nghiêm, Phật Tác Đăng, Phật Tác Minh, Phật Nhất Tạng, Phật Nhất Tụ, Phật Vô Biên Tượng, Phật Vô Biên Tinh Tấn, Phật Võng Quang, Phật Đại Thần Thông, Phật Minh Luân, Phật Quán Trí, Phật Bất Hư Xưng, Phật Hoại Chư Bố Úy, Phật Vô Biên Đức Vương Minh, Phật Ly Bố Úy, Phật Hoại Chư Oán Tặc, Phật Quá Chư Ma Giới, Phật Vô Lượng Hoa, Phật Trì Vô Lượng Đức, Phật Vô Lượng Âm Thanh, Phật Quang Tụ, Phật Minh Đức, Phật Ly Nhị Biên, Phật Vô Lượng Giác Hoa Quang, Phật Vô Lượng Thanh, Phật Minh Di Lâu, Phật Ta-la Vương, Phật Bạch Diện, Phật Diệu Nhãn, Phật Thượng Đức, Phật Bảo Hoa, Phật Bảo Sinh, Phật Nguyệt Hoa, Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Nghiêm, Phật Chuyển Nhất Thiết Sinh Tử, Phật Vô Biên Biện Tài, Phật Vô Kinh Bố, Phật Duyên Nhất Thiết Biện Tài… Đại thể, có đến vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật như thế ở khắp các thế giới đều sai các vị đại Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Tây nam vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, cùng đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an thăm hỏi, xong xuôi, lui ra an tọa một phía.
Bấy giờ, về phương Tây bắc, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Hương Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phổ Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này, Bồ-tát Phổ Minh trông thấy ánh hào quang tỏa chiếu, cùng nghe âm thanh lớn vang động khắp, liền hỏi Đức Phật Phổ Hương Quang:

* Trang 780 *
device

–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?
Đức Phật Phổ Hương Quang nói:
–Này thiện nam! Về phương Đông nam, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng kinh tạng Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là Đức Phật đã tạo nên ánh sáng và âm thanh kia.
Nơi thế giới của Đức Phật ấy có các vị Đại Bồ-tát thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn.
Bồ-tát Phổ Minh nghe xong bèn thưa với Đức Phật Phổ Hương Quang:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm bất khả tư nghị ở cõi ấy.
Đức Phật Phổ Hương Quang đáp:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin vấn an thăm hỏi Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng luôn được thuận lợi, an ổn cả chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Phổ Minh cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhiễu quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Phổ Hương Quang xin có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt luôn an khang chăng?
Phật Thích-ca Văn hỏi:
–Đức Phật Phổ Hương Quang khí lực luôn được khang kiện cả chăng?
Bồ-tát Phổ Minh thưa:

* Trang 781 *
device

–Kính bạch Thế Tôn! Phật Phổ Hương Quang ở nơi quốc độ ấy luôn được an ổn vô sự.
Bấy giờ Bồ-tát Phổ Minh cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, nêu bày lời vấn an xong, bèn lui ra an tọa một bên.
Như vậy là ở phương Tây bắc, từ thế giới Đức Phật Phổ Hương Quang trở đi, lần lượt có các vị Phật như Phật Hương Minh, Phật Hương Di Lâu, Phật Hương Tượng, Phật Hương Tự Tại, Phật Hương Quật, Phật Minh Luân, Phật Quang Vương, Phật Liên Hoa Sinh Vương, Phật Pháp Tự Tại, Phật Vô Biên Pháp Tự Tại, Phật Khả Lạc, Phật Ái Đức, Phật Tán Hoa, Phật Hoa Cái Hành Liệt, Phật Hoa Quật, Phật Kim Hoa, Phật Hương Hoa, Phật Di Lâu Vương, Phật Thiện Đạo Sư, Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Nghiêm, Phật Chuyển Chư Nạn, Phật Thiện Hành Nghiêm, Phật Diệu Hoa, Phật Vô Biên Hương, Phật Phổ Phóng Quang, Phật Phổ Phóng Hương, Phật Phổ Quang, Phật Tán Hoa Sinh Đắc, Phật Bảo Võng Thủ, Phật Cực Cao Vương, Phật Phổ Chiếu Nhất Phật Độ, Phật Tú Vương, Phật Diệu Kiến, Phật An Lập Vương, Phật Hương Lưu, Phật Vô Biên Trí Tự Tại, Phật Bất Hư Nghiêm, Phật Bất Hư Kiến, Phật Vô Ngại Nhãn, Phật Bất Động, Phật Sơ Phát Ý, Phật Vô Biên Nhãn, Phật Đăng Thượng, Phật Phổ Chiếu Minh, Phật Quang Chiếu, Phật Nhất Thiết Thế Giới Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Biện Tài, Phật Vô Cấu Lực, Phật Vô Tích Hành… Đại thể, có đến vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật như thế trong khắp các thế giới đều sai các vị Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Tây bắc, thảy vân tập đầy đủ nơi thế giới Ta-bà ấy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, nêu bày lời vấn an, thăm hỏi xong, bèn lui ra an tọa một bên.
Bấy giờ, về phương Đông bắc, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Chúng quy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệt Nhất Thiết Ưu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Xưng thọ ký đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc này Bồ-tát Bất Hư Xưng trông thấy ánh hào quang tỏa chiếu khắp, cùng nghe âm thanh lớn vang động, liền hỏi Đức Phật Diệt Nhất Thiết Ưu:
–Kính bạch Thế Tôn! Ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy?

* Trang 782 *
device

Phật Diệt Nhất Thiết Ưu nói:
–Này thiện nam! Về phương Tây nam, cách xa cõi này, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ-tát thuyết giảng kinh tạng Bồ-tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là Đức Phật đã tạo nên ánh sáng và âm thanh kia. Nơi thế giới Ta-bà ấy có các vị Đại Bồ-tát thành tựu đầy đủ các đại nguyện trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn.
Bồ-tát Bất Hư Xưng thưa với Đức Phật Diệt Nhất Thiết Ưu:
–Kính bạch Thế Tôn! Con muốn được đi đến thế giới Ta-bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích-ca Văn, lễ bái cúng dường, cùng được gặp các vị Đại Bồ-tát đầy đủ sự trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn ở cõi ấy.
Đức Phật Diệt Nhất Thiết Ưu nói:
–Bồ-tát đã dốc lòng muốn đi đến thế giới đó, xin hãy tùy ý. Bồ-tát hãy mang lời ta xin được vấn an thăm hỏi Đức Phật Thích-ca Văn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt luôn thuận hợp, khí lực an ổn cả chăng?
Bấy giờ Bồ-tát Bất Hư Xưng cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhiễu quanh chỗ Phật ngồi ba vòng, xong xuôi, chỉ trong khoảnh khắc một niệm, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, đi đến thế giới Ta-bà, đến thành Vương xá, tới thẳng vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn rồi lui ra đứng một bên, thưa với Đức Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Diệt Nhất Thiết Ưu xin gởi lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn có luôn được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt đi đứng luôn an lành cả chăng?
Phật Thích-ca Văn nói:
–Đức Phật Diệt Nhất Thiết Ưu có luôn được ít bệnh, ít phiền, khí lực khang kiện cả chăng?
Bồ-tát Bất Hư Xưng đáp:
–Kính bạch Thế Tôn! Phật Diệt Nhất Thiết Ưu ở thế giới ấy luôn được an lành vô sự.
Bấy giờ Bồ-tát Bất Hư Xưng cung kính đảnh lễ ngang chân Phật

* Trang 783 *
device

Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an, thăm hỏi xong, bèn lui ra an tọa một phía.
Về phương Đông bắc có thế giới tên là Ly nhất thiết ưu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly ưu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly nhất thiết ưu trở đi, trải qua trong khoảng sáu vạn cõi có thế giới tên là Hỷ lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hỷ Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Báo Ân thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Nạn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sư Tử Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hương minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệu Hương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thanh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo tụ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kiều Trần Nhã, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Tụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo tụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thế Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Xích Liên Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Sinh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 784 *
device

Từ thế giới Thanh liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bạch liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bạch Liên Hoa Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Hữu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bạch liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại âm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Âm Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Thượng Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại âm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hương tán, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Lai thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương tán đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Tạng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Xuất Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phương Đẳng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Thập Phương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thập Phương Lưu Bố Lực Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tinh Tú Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Xưng Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ minh đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Cấu Tướng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ minh đức đến khoảng giữa này có thế giới tên

* Trang 785 *
device

là Hương minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tuyển Trạch thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Bố Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỷ Nguyệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng an, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Ẩn Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Định Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thượng an đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô biên minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Công Đức Nguyệt, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hỷ Nguyệt thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô biên minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Thiết Công Đức Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Uy Nghi thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trang nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa tán, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Sinh Cao Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa tán đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hoại Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Thắng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tôn Thủ Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Âm Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lạc hý, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Uy Đức Liên Hoa Sinh Vương,

* Trang 786 *
device

hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lạc thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lạc hý đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Dị Sinh Hạnh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Di Hành Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhất Thiết Thượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lạc đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hư Không Tịnh Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Di Lâu Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lạc đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quán Âm Định Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ta-bà, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tối Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thậm Thâm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ta-bà đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng phạm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Tử thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng phạm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Hương Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đế Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Di Lâu Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sa-già-la thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 787 *
device

Từ thế giới Chúng hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhiên đăng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vân Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhiên đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tác danh văn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Thượng Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lạc Pháp thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tác danh văn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đa lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác Danh Văn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Di Lâu Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đa lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là An lập, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Từ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sư Tử Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An lập đến khoảng giữa này có thế giới tên là Sa-la, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa-la Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Sơn Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Sa-la đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiếu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Bộ Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Như thế là có đến vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật ở khắp các thế giới đã sai các vị Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ từ phương Đông bắc, thảy cùng vân tập đông đủ nơi thế giới Ta-bà, đi đến thành Vương xá, tới thẳng khu vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích-ca Văn, bày tỏ lời vấn an thăm hỏi, xong xuôi thì lui ra an tọa một bên.
Lúc này, trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới chư Thiên đại uy đức, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-đà-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân cùng với chúng đại Đại Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ đều có mặt đông đủ nơi chúng hội, không còn

* Trang 788 *
device

một chỗ trống nào. Đại chúng hết sức đông đảo này, do thần lực của Phật nên thảy đều hòa hợp, thuận lợi, không có trở ngại gì.

* Trang 789 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657