LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                       TẬP 62                 BỘ KINH TẬP
                           IX                      


                 SỐ 656- 657HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 998 *
device

* Trang 999 *
device

                     NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                    TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:

1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1000 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                  Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1001 *
device

          MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 9)

 
SỐ 656 – KINH BỒ-TÁT ANH LẠC............................................ 3
QUYỂN 1......................................................................................... 3
Phẩm 1: NÊU BÀY KHẮP CHỐN..................................................  3
Phẩm 2: NÓI VỀ PHÁP THỨC ĐỊNH............................................ 18
Phẩm 3: TRANG NGHIÊM CÂY BỒ-ĐỀ...................................... 26
QUYỂN 2......................................................................................... 44
Phẩm 4: LONG VƯƠNG TẮM THÁI TỬ....................................... 44
Phẩm 5: NÓI VỀ CÁC PHÁP MÔN ANH LẠC............................. 75
QUYỂN 3......................................................................................... 110
Phẩm 6: CẢNH GIỚI CỦA THỨC.................................................. 110
Phẩm 7: CHƯ PHẬT KHUYẾN TRỢ............................................. 142
Phẩm 8: NHƯ LAI............................................................................. 157
QUYỂN 4......................................................................................... 166
Phẩm 9: ÂM HƯỞNG....................................................................... 166
Phẩm 10: NHÂN DUYÊN................................................................ 185
Phẩm 11: NÓI VỀ TÂM................................................................... 190
Phẩm 12: BỐN THÁNH ĐẾ............................................................ 193
Phẩm 13: THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ............................................... 95
QUYỂN 5......................................................................................... 203
Phẩm 14: CHÚNG SINH VÀ PHẬT............................................... 203
Phẩm 15: NÓI VỀ GỐC NGỌN....................................................... 207
Phẩm 16: CHẲNG PHẢI CÓ THỨC, CHẲNG PHẢI
 KHÔNG THỨC............................................................................... 210
Phẩm 17: NÓI VỀ VÔ LƯỢNG....................................................... 217
QUYỂN 6......................................................................................... 241
Phẩm 18: ĐẠT ĐẾN VÔ LƯỢNG................................................... 241
Phẩm 19: HÀNH HÓA THUẬN HỢP (Phần 1).............................. 271
QUYỂN 7......................................................................................... 310

* Trang 1002 *
device

Phẩm 19: HÀNH HÓA THUẬN HỢP (Phần 2).............................. 310
Phẩm 20: ÁNH HÀO QUANG........................................................ 346
Phẩm 21: VÔ TƯỞNG...................................................................... 352
QUYỂN 8......................................................................................... 361
Phẩm 22: KHÔNG CÒN DẤY THỨC VƯỚNG CHẤP................ 361
Phẩm 23: NHẬN SỰ KHUYẾN HÀNH CỦA TÔN GIẢ
CA-DIẾP........................................................................................... 371
Phẩm 24: PHÁP HỮU HÀNH – VÔ HÀNH................................... 376
QUYỂN 9......................................................................................... 396
Phẩm 25: THỌ NHẬN...................................................................... 396
Phẩm 26: DỨT HẾT THAM CHẤP VƯƠNG MẮC...................... 397
Phẩm 27: TRÍ THANH TỊNH DỨT TRỪ CẦU NHIỄM................ 413
Phẩm 28: KHÔNG GIÁN ĐOẠN.................................................... 422
QUYỂN 10....................................................................................... 430
Phẩm 29: HIỀN THÁNH TẬP HỢP ĐÔNG ĐỦ............................ 430
Phẩm 30: BA ĐƯỜNG, BA THỪA................................................. 446
QUYỂN 11....................................................................................... 467
Phẩm 31: CÚNG DƯỜNG XÁ-LỢI................................................. 467
Phẩm 32: THÍ DỤ............................................................................. 480
Phẩm 33: PHÁP TƯỚNG BA ĐỜI.................................................. 486
QUYỂN 12....................................................................................... 504
Phẩm 34: THANH TỊNH.................................................................. 504
Phẩm 35: THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN HỎI PHẬT.......................... 516
Phẩm 36: GỐC CỦA MỌI NẺO HÀNH HÓA............................... 523
QUYỂN 13....................................................................................... 530
Phẩm 37: LÃNH HỘI CHÁNH PHÁP............................................ 530
Phẩm 38: THIÊN TỬ CÕI TRỜI TỊNH CƯ HỎI PHÁP................. 533
QUYỂN 14....................................................................................... 568
Phẩm 39: PHÁP GIỚI TRONG MƯỜI PHƯƠNG.......................... 568
Phẩm 40: MƯỜI TRÍ ........................................................................ 586
Phẩm 41: THUẬN HỢP THỜI......................................................... 589
Phẩm 42: MƯỜI PHÁP CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN....................... 592
Phẩm 43: VÔ NGÃ........................................................................... 595
Phẩm 44: CÁC THỪA...................................................................... 597

* Trang 1003 *
device

Phẩm 45: BA CÕI............................................................................. 608
SỐ 657 – KINH PHẬT THUYẾT HOA THỦ.............................. 621
QUYỂN 1......................................................................................... 621
Phẩm 1: MỞ ĐẦU............................................................................. 621
Phẩm 2: NÓI VỀ THẦN LỰC.......................................................... 630
Phẩm 3: BỒ-TÁT VÕNG MINH..................................................... 636
Phẩm 4: NÓI VỀ TƯỚNG NHƯ...................................................... 644
Phẩm 5: NÓI VỀ SỰ BẤT TÍN........................................................ 648
QUYỂN 2......................................................................................... 653
Phẩm 6: NÓI VỀ NIỆM XỨ............................................................. 653
Phẩm 7: BỒ-TÁT PHÁT TÂM TỨC CHUYỂN PHÁP
LUÂN................................................................................................ 656
Phẩm 8: THỂ HIỆN SỰ BIẾN HÓA................................................ 662
Phẩm 9: DIỆU LỰC CỦA NHƯ LAI............................................... 666
Phẩm 10: NÓI VỀ CÔNG ĐỨC....................................................... 671
Phẩm 11: NÓI VỀ PHÁT TÂM........................................................ 676
QUYỂN 3......................................................................................... 683
Phẩm 12: NÓI VỀ BỒ-TÁT VÔ ƯU............................................... 683
Phẩm 13: TRUNG THUYẾT........................................................... 694
Phẩm 14: TỔNG TƯỚNG................................................................ 705
QUYỂN 4......................................................................................... 721
Phẩm 15: THẾ GIỚI THƯỢNG THANH TỊNH............................. 721
Phẩm 16: TUNG RẢI HOA CÚNG DƯỜNG................................. 747
QUYỂN 5......................................................................................... 755
Phẩm 17: THẾ GIỚI CHÚNG TƯỚNG.......................................... 755
Phẩm 18: CÁC PHƯƠNG KHÁC.................................................... 767
QUYỂN 6......................................................................................... 790
Phẩm 19: CÁC PHÁP TAM-MUỘI................................................. 790
Phẩm 20: CẦU PHÁP....................................................................... 794
Phẩm 21: CA NGỢI CÔNG ĐỨC.................................................... 822
Phẩm 22: CHỨNG NGHIỆM TÂM BỒ-TÁT................................. 826
QUYỂN 7......................................................................................... 837
Phẩm 23: VƯƠNG TỬ ĐẮC NIỆM................................................. 837
Phẩm 24: CHÁNH KIẾN.................................................................. 858

* Trang 1004 *
device

Phẩm 25: CA NGỢI SỰ CHỈ GIÁO................................................. 861
Phẩm 26: NÓI VỀ SỰ HỦY HOẠI TÂM BỒ-TÁT........................ 872
QUYỂN 8......................................................................................... 890
Phẩm 27: NÓI VỀ NHIỀU THỨ PHÁP........................................... 890
Phẩm 28: CÁC PHÁP THÂM DIỆU............................................... 902
Phẩm 29: NÓI VỀ SỰ NGHỊCH, THUẬN...................................... 906
QUYỂN 9......................................................................................... 913
Phẩm 30: KHÔNG THOÁI CHUYỂN............................................ 913
Phẩm 31: CẦU PHÁP....................................................................... 946
Phẩm 32: CA NGỢI CHÚNG HỘI.................................................. 955
Phẩm 33: THƯỢNG KIÊN ĐỨC..................................................... 959
QUYỂN 10....................................................................................... 969
Phẩm 34: PHÁP MÔN...................................................................... 969
Phẩm 35: DẶN DÒ, GIAO PHÓ...................................................... 991

* Trang 1005 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657