LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 8
BỘ A - HÀM
VIII
SỐ 125 (Q.1->30)

HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 819 *
device

* Trang 820 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 821 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 822 *
device

MỤC LỤC
(A-HÀM – BỘ 8)

 
số 125 – KInH TĂnG NHẤT A-HÀM (51 quyển) …………………………..3
Quyển 1 ………………………………………………………………………3
Phẩm 1: TỰA ……………………………………………………………….3
Phẩm 2: THẬP NIỆM ……………………………………………………….21
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………21
KINH SỐ 2…………………………………………………………………… 21
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………….22
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………..23
KINH SỐ 5………………………………………………………………….. 23
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………..24
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………..24
KINH SỐ 8……………………………………………………………………. 25
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………….26
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………26
Quyển 2 ………………………………………………………………………..28
Phẩm 3: QUẢNG DIỄN ……………………………………………………..28
KINH SỐ 1…………………………………………………………………. 28
KINH SỐ 2………………………………………………………………… 30
KINH SỐ 3………………………………………………………………… 31
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………..33
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………34
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………….35
KINH SỐ 7……………………………………………………………………. 37
KINH SỐ 8……………………………………………………………………… 38
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………….40
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………….41
Quyển 3………………………………………………………………………… 44
Phẩm 4: ĐỆ TỬ………………………………………………………………… 44

* Trang 823 *
device

KINH SỐ 1………………………………………………………………………. 44
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………..46
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………47
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………….49
KINH SỐ 5………………………………………………………………………. 50
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….51
KINH SỐ 7………………………………………………………………………. 53
KINH SỐ 8………………………………………………………………………… 54
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………….56
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………….57
Phẩm 5: TỲ-KHEO-NI ……………………………………………………………..59
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………………59
KINH SỐ 2………………………………………………………………………….. 60
KINH SỐ 3……………………………………………………………………………. 61
KINH SỐ 4………………………………………………………………………….. 62
KINH SỐ 5……………………………………………………………………… 63
Phẩm 6: THANH TÍN SĨ ……………………………………………………….65
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………….65
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………….66
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………..67
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………68
Phẩm 7: THANH TÍN NỮ …………………………………………………….70
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………….70
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………….71
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………..72
Phẩm 8: A-TU-LUÂN …………………………………………………………73
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………………73
KINH SỐ 2…………………………………………………………………….. 74
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………..75
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………….76
KINH SỐ 5………………………………………………………………………. 76
KINH SỐ 6………………………………………………………………………… 77
KINH SỐ 7………………………………………………………………………… 77
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………………..78

* Trang 824 *
device

KINH SỐ 9 ………………………………………………………………………..79
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………….79
Quyển 4 ……………………………………………………………………………81
Phẩm 9: CON MỘT ……………………………………………………………….81
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………….81
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………………………82
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………………84
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………………..84
KINH SỐ 5……………………………………………………………………………. 85
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………………86
KINH SỐ 7 ………………………………………………………………………………86
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………………87
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………………88
KINH SỐ 10………………………………………………………………………….. 89
Phẩm 10: HỘ TÂM ……………………………………………………………………91
KINH SỐ 1…………………………………………………………………………….. 91
KINH SỐ 2……………………………………………………………………………… 92
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………………..93
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………………….95
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………………….97
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………………….99
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………………..100
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………………….101
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………………..102
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………………….103
Quyển 5 ………………………………………………………………………………104
Phẩm 11: BẤT ĐÃI ………………………………………………………………….104
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………………..104
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………………104
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………105
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………106
KINH SỐ 5………………………………………………………………. 106
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………….107
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………….107

* Trang 825 *
device

KINH SỐ 8 ……………………………………………………………….108
KINH SỐ 9 ………………………………………………………………108
KINH SỐ 10 …………………………………………………………….109
Phẩm 12: NHẬP ĐẠO ………………………………………………….113
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………113
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………….121
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………..121
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………….122
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………123
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………..125
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………..126
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………127
KINH SỐ 9 …………………………………………………………….128
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………128
Quyển 6 …………………………………………………………………130
Phẩm 13: LỢI DƯỠNG …………………………………………………..130
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………..130
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………..131
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………..132
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………..139
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………..142
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………….147
KINH SỐ 7 ………………………………………………………………….149
Quyển 7 ……………………………………………………………………….154
Phẩm 14: NGŨ GIỚI ………………………………………………………….154
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………….154
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………154
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………….155
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………156
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………156
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….157
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………..158
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………….158
KINH SỐ 9………………………………………………………………………. 159

* Trang 826 *
device

KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………..159
Phẩm 15: HỮU VÔ …………………………………………………………….161
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………..161
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………..162
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………….162
KINH SỐ 4……………………………………………………………………….. 163
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………………..163
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………………164
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………….165
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………165
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………..166
KINH SỐ 10…………………………………………………………… 166
Phẩm 16: HỎA DIỆT …………………………………………………168
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………..168
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………172
KINH SỐ 3 …………………………………………………………….173
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………..174
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………176
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………..177
KINH SỐ 7 ………………………………………………………………….178
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………….179
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………180
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………..183
Phẩm 17: AN-BAN (1) ………………………………………………….185
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………….185
Quyển 8 ……………………………………………………………………..191
Phẩm 17: AN-BAN (2) ………………………………………………………191
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………191
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………191
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………….192
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………….192
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………………193
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………….194
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………………199

* Trang 827 *
device

KINH SỐ 9 …………………………………………………………………………..201
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………………..203
KINH SỐ 11 ……………………………………………………………………………209
Quyển 9 ………………………………………………………………………………..212
Phẩm 18: TÀM QUÝ …………………………………………………………………212
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………………….212
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………………….213
KINH SỐ 3…………………………………………………………………………… 214
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………………220
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………………224
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………………….228
KINH SỐ 7 …………………………………………………………………………….230
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………………..236
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………………..237
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………………..238
Quyển 10 …………………………………………………………………………….239
Phẩm 19: KHUYẾN THỈNH ………………………………………………………239
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………….239
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………………….241
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………….242
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………………..247
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………………247
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………………..248
KINH SỐ 7……………………………………………………………………. 249
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………..249
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………251
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………….254
KINH SỐ 11 ……………………………………………………………………254
Quyển 11 ………………………………………………………………………259
Phẩm 20: THIỆN TRI THỨC ……………………………………………….259
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………..259
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………..259
KINH SỐ 3……………………………………………………………………. 261
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………..271

* Trang 828 *
device

KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………..272
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….273
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………..274
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………………275
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………..276
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………….277
KINH SỐ 11 ……………………………………………………………………278
KINH SỐ 12 …………………………………………………………………..278
KINH SỐ 13 …………………………………………………………………..281
Quyển 12 ……………………………………………………………………….283
Phẩm 21: TAM BẢO …………………………………………………………283
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………283
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………285
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………………287
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………………288
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………………..290
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………………..292
KINH SỐ 7 …………………………………………………………………………..295
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………………….296
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………………298
KINH SỐ 10…………………………………………………………………………. 307
Phẩm 22: BA CÚNG DƯỜNG …………………………………………………………309
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………………………309
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………………..310
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………………311
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………………….312
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………………….313
KINH SỐ 6 …………………………………………………………………………….314
KINH SỐ 7……………………………………………………………………………. 316
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………………….317
KINH SỐ 9 ………………………………………………………………………………318
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………………..319
Quyển 13 ……………………………………………………………………………..321
Phẩm 23: ĐỊA CHỦ …………………………………………………………………321

* Trang 829 *
device

KINH SỐ 1 …………………………………………………………………………..321
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………………..331
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………………..334
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………..336
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………..340
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………….342
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………344
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………..345
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………..346
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………347
Quyển 14 …………………………………………………………………….349
Phẩm 24: CAO TRÀNG (1) …………….................................................…349
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………349
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………..350
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………….358
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………359
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………363
Quyển 15 ……………………………………………………………………373
Phẩm 24: CAO TRÀNG (2) ………………………………………………373
KINH SỐ 5 (tt) …………………………………………………………….373
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………….394
Quyển 16 ………………………………………………………………….402
Phẩm 24: CAO TRÀNG (3) ……………………………………………….402
KINH SỐ 7 ………………………………………………………………….402
KINH SỐ 8 ………………………………………………………………..403
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………….419
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………..420
Quyển 17 ………………………………………………………………….422
Phẩm 25: TỨ ĐẾ………………………………………………………………. 422
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………….422
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………….424
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………424
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………….425
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………….427

* Trang 830 *
device

KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….428
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………….436
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………………438
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………….438
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………………440
Quyển 18 …………………………………………………………………………..443
Phẩm 26: BỐN Ý ĐOẠN (1) ……………………………………………………..443
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………….443
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………………..444
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………………445
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………….446
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………………446
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………………452
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………….455
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………….460
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………….461
Quyển 19 ………………………………………………………………………..471
Phẩm 26: BỐN Ý ĐOẠN (2) …………………………………………………….471
KINH SỐ 9 (tt) ………………………………………………………..471
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………476
Phẩm 27: ĐẲNG THÚ BỐN ĐẾ ………………………………………..480
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………..480
KINH SỐ 2 …………………………………………………………….482
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………..486
KINH SỐ 4 …………………………………………………………….489
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………489
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………491
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………492
KINH SỐ 8 …………………………………………………………….494
KINH SỐ 9 …………………………………………………………….496
KINH SỐ 10 …………………………………………………………….497
Quyển 20 ………………………………………………………………..499
Phẩm 28: THANH VĂN …………………………………………………499
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………499

* Trang 831 *
device

KINH SỐ 2 ………………………………………………………….512
KINH SỐ 3…………………………………………………………… 514
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………517
KINH SỐ 5 …………………………………………………………….525
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………528
KINH SỐ 7 …………………………………………………………….531
Quyển 21 ………………………………………………………………533
Phẩm 29: KHỔ LẠC ………………………………………………………………533
KINH SỐ 1 …………………………………………………………………………533
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………………….537
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………..538
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………………..540
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………………541
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………………….543
KINH SỐ 7 …………………………………………………………………………547
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………………548
KINH SỐ 9 ………………………………………………………………………….550
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………………..551
Quyển 22 …………………………………………………………………………..553
Phẩm 30: TU-ĐÀ ………………………………………………………………….553
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………………….553
KINH SỐ 2 ………………………………………………………………………556
KINH SỐ 3 ………………………………………………………………………..558
Quyển 23 …………………………………………………………………………..582
Phẩm 31: TĂNG THƯỢNG ……………………………………………………….582
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………………..582
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………….588
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………….592
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………594
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………………595
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………599
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………601
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………603
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………609

* Trang 832 *
device

KINH SỐ 10 …………………………………………………………….611
KINH SỐ 11 ………………………………………………………….613
Quyển 24 ………………………………………………………….…………….616
Phẩm 32: THIỆN TỤ ……………………………………………………………616
KINH SỐ 1 ………………………………………………………………………616
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………….617
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………….618
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………………619
KINH SỐ 5 ………………………………………………………………………628
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….633
KINH SỐ 7 ………………………………………………………………………639
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………….646
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………….647
KINH SỐ 10 ………………………………………………………………………648
KINH SỐ 11 ………………………………………………………………………650
KINH SỐ 12 ……………………………………………………………………..652
Quyển 25 …………………………………………………………………………654
Phẩm 33: NĂM VUA …………………………………………………………….654
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………….654
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………….659
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………….675
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………………..678
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………….680
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………….681
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………….682
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………….683
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………….684
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………685
Quyển 26 ……………………………………………………………………….689
Phẩm 34: ĐẲNG KIẾN …………………………………………………………689
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………689
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………….691
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………707
KINH SỐ 4 …………………………………………………………………….708

* Trang 833 *
device

KINH SỐ 5 …………………………………………………………………….709
KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………..721
KINH SỐ 7 …………………………………………………………………….722
KINH SỐ 8 …………………………………………………………………….723
KINH SỐ 9 …………………………………………………………………….725
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………725
Quyển 27 ………………………………………………………………………..728
Phẩm 35: TÀ TỤ ……………………………………………………………….728
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………..728
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………..729
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………..730
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………………731
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………..733
KINH SỐ 6 ………………………………………………………………………734
KINH SỐ 7 …………………………………………………………………….735
 
KINH SỐ 8……………………………………………………………………… 738
KINH SỐ 9 ………………………………………………………………………740
KINH SỐ 10 ……………………………………………………………………..744
Quyển 28 …………………………………………………………………………749
Phẩm 36: THÍNH PHÁP ………………………………………………………..749
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………..749
KINH SỐ 2 ……………………………………………………………………..750
KINH SỐ 3 ……………………………………………………………………..750
KINH SỐ 4 ………………………………………………………………………751
KINH SỐ 5 ……………………………………………………………………..752
Quyển 29 ………………………………………………………………………776
Phẩm 37: SÁU TRỌNG PHÁP (1) …………………………………………….776
KINH SỐ 1 ……………………………………………………………………..776
KINH SỐ 2 …………………………………………………………………….777
KINH SỐ 3 …………………………………………………………………….785
KINH SỐ 4 ……………………………………………………………………..791
KINH SỐ 5 …………………………………………………………………….792
Quyển 30 ……………………………………………………………………..796
Phẩm 37: SÁU TRỌNG PHÁP (2) …………………………………………..796

* Trang 834 *
device

KINH SỐ 6 ……………………………………………………………………796
KINH SỐ 7 ……………………………………………………………………800
KINH SỐ 8 ……………………………………………………………………804
KINH SỐ 9 ……………………………………………………………………806
KINH SỐ 10 …………………………………………………………………..808

* Trang 835 *
device

* Trang 836 *
device

 
Đại Tập 8 - Bộ A-Hàm VIII - Kinh Tạp A-Hàm Số 125 (Q1->30)