LOGO VNBET
Phẩm 5: TỲ-KHEO-NI

KINH SỐ 1
Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, xuất gia học đạo lâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di62.
Trí tuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni Sấm-ma63.
Thần túc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc64.
Thực hành pháp Đầu-đà với mười một điều hạn chế, chính là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xa Cù-đàm-di65.
Thiên nhãn đệ nhất, nhìn khắp không trở ngại, chính là Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê66.
Tọa thiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ-kheo-ni Xa-ma67.
Phân biệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là Tỳ-kheo-ni Ba-đầu-lan-đồ-na.
Vâng giữ luật giáo không phạm thêm, chính là Tỳ-kheo-ni Ba-la-giá-na68.
Đạt tín giải thoát, không thoái lui trở lại, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên69.
__________________
62. Pàli: Mahàpajàpatì Gotamì.
63. Để bản: Thức-ma識摩. TNM: Sấm-ma. Pàli: Khemà讖摩.
64. Pàli: Uppalavaṇṇà (Liên Hoa Sắc).
65. Pàli: Kisà-Gotamì, đệ nhất thọ trì y thô xấu (lùkhacìvaradharàaṇaṃ).
66. Pàli: Sakulà.
67. A.i.25: Đệ nhất tọa thiền là Nandà.
68. Pàli: Đệ nhất trì luật, Paṭàcàra.
69. A.i. 25: Đệ nhất tín giải thoát (saddhàdhimuttànaṃ) là Siṅgàlakamàtà.

* Trang 59 *
device

Đạt bốn biện tài, trong lòng khiếp sợ, chính là Tỳ-kheo-ni Tối Thắng.
Kệ tóm tắt:
Đại Ái cùng Sấm-ma*
Ưu-bát, Cơ-đàm-di
Câu-lợi, Xà, Lan-đồ
Na-la, Ca-chiên, Thắng.
KINH SỐ 2
Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự biết mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ-ly70.
Nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính là Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.
Hàng phục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ-kheo-ni Thâu-na71.
Phân biệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề-na72.
Mình mặc áo thô, không lấy làm xấu hổ, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-đa-la.
Các căn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Tỳ-kheo-ni Quang Minh.
Y phục tề chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ-kheo-ni Thiền Đầu.
________________
70. Pàli: Bhaddà Kàpilànì.
71. Pàli: Soṇà, đệ nhất tinh cần.
72. Pàli: Dhammadinnà.

* Trang 60 *
device

Luận biện nhiều đề tài, không nghi ngờ do dự, chính là Tỳ-kheo-ni Đàn-đa.
Khả năng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, chính là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ.
Nghe nhiều biết rộng, ân huệ tiếp dẫn người dưới, chính là Tỳ-kheo-ni Cù-ty.
Kệ tóm tắt:
Bạt-đà, Đồ, Thâu-na
Đàm-ma-na, Ưu-đa
Quang Minh, Thiền, Đàn-đa
Thiên Dữ cùng Đàm-ty.

KINH SỐ 3
Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, thường ở nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Vô Úy.
Khổ thân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xá-khư73.
Tại một chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la.
Đi khắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi.
Chóng thành đạo quả, không vướng giữa chừng, chính là Tỳ-kheo-ni Đà-ma.
Nắm giữ ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.
______________
73. Pàli: Visakhà.

* Trang 61 *
device

Thường ngồi dưới bóng cây, ý không dời đổi, chính là Tỳ-kheo-ni Hiếp-tu-na.
Thường ở nơi đất trống, không cần nghĩ đến đồ che, chính là Tỳ-kheo-ni Xà-đà.
Thích nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la.
Ngồi mãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ-kheo-ni Ly-na.
Khoác y năm mảnh, tuần tự khất thực74, chính là Tỳ-kheo-ni A-nô-ba-ma.
Kệ tóm tắt:
 
Vô Úy, Đa-tỳ-xá
Bà-đà, A-nô-ba
Đàn, Tu-đàn, Xà-đa
Ưu-ca, Ly, A-nô.

KINH SỐ 4
Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, thích nơi gò mả vắng, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma.
Thường xuyên an trú tâm Từ, thương tưởng chúng sinh, chính là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh.
Buồn khóc chúng sinh không đến được với đạo, chính là Tỳ-kheo-ni Tố-ma75.
Hoan hỷ vì được đạo, nguyện chia cho tất cả, chính là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.
________________
74. Để bản: Phân-việt分越, TNM: Phân-vệ, Pàli: Piṇdapàta, hành khất thực.
75. Pàli: Somà Therì. Nhưng Pàli không đề cập sự kiện này.

* Trang 62 *
device

Thủ hộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.
Giữ không chấp hư76, biết rõ không có gì tồn tại, chính là Tỳ-kheo-ni Đề-bà-tu.
Tâm vui với vô tưởng77, trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ-kheo-ni Nhật Quang.
Tu tập vô nguyện78, tâm thường giúp khắp, chính là Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà.
Không nghi các pháp, độ người không hạn, chính là Tỳ-kheo-ni Ty-ma-đạt. Thường nói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu.
Kệ tóm tắt:
 
Ưu-ca, Minh, Tố-ma
Ma-đà, Ca, Đề-bà
Nhật Quang, Ma-na-bà
Tỳ-ma-đạt, Phổ Chiếu.

KINH SỐ 5
Tỳ-kheo-ni
đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, tâm hằng nhẫn nhục như đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề79.
Hay dạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.
Phân bố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.
Tâm đã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn tưởng, chính
______________
76. Đây chỉ Không giải thoát (Pàli: Suñña-vimokkha).
77. Đây chỉ Vô tướng giải thoát (Pàli: Animitta-vimokkha).
78. Đây chỉ Vô nguyện giải thoát (Pàli: Appaṇihita-vimokkha).
79. Để bản Đàm-ma-đề曇摩提. TNM: Đàm-ma-ma-đề曇摩摩提.

* Trang 63 *
device

là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà.
Quán rõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ-kheo-ni Long.
Ý chí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chính là Tỳ-kheo-ni Câu-na-la.
Nhập Thủy Tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính là Tỳ-kheo-ni Bà-tu.
Nhập Diệm quang Tam-muội, tất chiếu khắp cả mọi loài, chính là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề.
Quán bất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la.
Nuôi dạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca.
Tỳ-kheo-ni đệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la80 nước Câu-di.
 
Kệ tóm tắt:
Đàm-ma, Tu-dạ-ma
Nhân-đề, Long,Câu-na
Bà-tu, Hàng, Giá-ba
Thủ-ca, Bạt-đà-la.
Năm mươi Tỳ-kheo-ni này, nói rộng như trên.
______________
80. Pàli (A.i. 25): Bhaddà Kuṇḍalakesà (người Ràjagaha), đệ nhất thần thông nhanh nhẹn (khippàbhiññànaṃ).

* Trang 64 *
device

 
Đại Tập 8 - Bộ A-Hàm VIII - Kinh Tạp A-Hàm Số 125 (Q1->30)