LOGO VNBET
Phẩm 6: THANH TíN SĨ 81

KINH SỐ 1
Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên nghe pháp dược mà chứng thành Hiền thánh, chính là thương khách Tam Quả 82.
Trí tuệ đệ nhất, chính là gia chủ Chất-đa 83.
Thần đức đệ nhất, chính là Kiền-đề A-lam.
Hàng phục ngoại đạo, chính là gia chủ Quật-đa.
Thường nói pháp sâu, chính là gia chủ Ưu-ba-quật.
Thường tọa thiền tư duy, chính là Ha-xỉ A-la-bà 84.
Hàng phục bọn ma 85, chính là gia chủ Dũng Kiện.
Phước đức sung mãn, chính là gia chủ Xà-lợi.
Chủ đại đàn thí, chính là gia chủ Tu-đạt 86.
Thành tựu môn tộc, chính là gia chủ Mẫn-dật 87.
_____________
81. Tham chiếu Pàli A.1. 14.6 (R. i. 26).
82. Pàli, hai thương khách Tapussa-Bhallika; hình như bản Hán đọc là Ta(ya?)pussa-Phalika.
83. Pàli: Citta-gahapati. Nhưng A.i. 26 nói là đệ nhất thuyết pháp (dhammakathikànaṃ).
84. Pàli: Haṭṭhaka (Haṭṭhi theo bản Hán) Àḷavaka; A.i. 26: Đệ nhất hành bốn Nhiếp sự để đoàn kết đại chúng.
85. Để bản: Ma cung 魔宮. TNM: Ma hoạn.
86. Pàli: Sudatta, tên thật của Cấp Cô Độc.
87. Để bản: Mẫn-thố 泯兔. TNM: Mẫn dật.

* Trang 65 *
device

Kệ tóm tắt:
Tam Quả, Chất, Kiền-đề
Quật, Ba cùng La-bà
Dũng, Đồ-lợi, Tu-đạt
Mẫn-dật gọi là mười.

KINH SỐ 2
Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi nghĩa thú, chính là Bà-la-môn Sinh Lậu 88.
Lợi căn thông minh, chính là Phạm-ma-du 89.
Tín sứ của chư Phật, chính là Ngự mã Ma-nạp.
Xét thân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm.
Bàn luận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu.
Hay sáng tác kệ tụng, chính là gia chủ Ưu-ba-ly 90.
Nói năng nhanh lẹ, cũng là gia chủ Ưu-ba-ly.
Thích bố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính là gia chủ Thù-đề.
Kiến lập gốc thiện, chính là Ưu-ca Tỳ-xá-ly 91.
Hay nói pháp vi diệu, chính là Ưu-bà-tắc Tối Thượng Vô Úy.
Những điều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người, chính là đại tướng lãnh Đầu-ma thành Tỳ-xá-ly.
____________________
88. Sinh Lậu生漏, bản Minh chép là Sinh Mãn.
89. Pàli: Brahmàyu, cf. M.iii.133.
90. Pàli: Upàli-gahapati.Cf. M.i. 371.
91. Pàli: Ugga-Vesàlika, đệ nhất bố thí vật thích ý (mànapadàyakànaṃ).

* Trang 66 *
device

Kệ tóm tắt:
 
Sinh Lậu, Phạm-ma-du
Ngự mã cùng Văn Cầm
Tỳ-cừu, Ưu-ba-ly
Thù-đề, Ưu, Úy, Ma.

KINH SỐ 3
Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, vui ban ân huệ, chính là vua Bình-sa 92.
Sở thí ít ỏi, chính là vua Quang Minh.
Kiến lập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc 93.
Được tín tâm thiện vô căn 94, khởi lòng hoan hỷ, chính là vua A-xà-thế 95.
Chí tâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là vua Ưu-điền 96.
Thừa sự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt Quang.
Cung phụng Thánh chúng, ý luôn bình đẳng, chính là vương tử tạo ra Kỳ hoàn.
Thường thích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là vương tử Sư Tử.
Khéo phụng kính người, không phân cao thấp, chính là vương tử Vô Úy 97.
___________________
92. Pàli: Bimbisàra.
93. Pàli: Pasenadì.
94. Do giết cha, đoạn thiện căn, nhưng về sau tin Phật. Xem, Trường A-hàm 17, T1n1, tr. 109b26.Cf. Pàli, D.i. 49.
95. Pàli: Ajàtasatta.
96. Pàli: Udena.
97. Pàli: Abhaya-kumàra.

* Trang 67 *
device

Tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là vương tử Kê-đầu.
Kệ tóm tắt:
 
Bình-sa vương, Quang Minh
Ba-tư-nặc, Xà vương
Nguyệt, Kỳ hoàn, Ưu-điền
Sư Tử, Úy, Kê-đầu.

KINH SỐ 4
Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, thường hành tâm Từ, chính là gia chủ Bất-ni.
Tâm thương Bi niệm tất cả các loài, chính là Thích chủng Ma-ha-nạp 98.
Thường hành tâm hoan hỷ, chính là Thích chủng Bạt-đà.
Thường giữ tâm không mất hạnh lành, chính là Ưu-bà-tắc Tý-xà-tiên.
Khả năng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Tử 99.
Luận biện nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xá-ngự 100.
Im lặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-đề-bà-la.
Siêng tu hành lành không dừng nghỉ, chính là Ưu-bà-tắc Ưu-đa-la.
Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tắc Thiên-ma.
______________
98. Pàli: Mahànàma-Sakka.
99. Pàli: Sìha-senapati.
100. Pàli: Visàkha, cf. M.i.299.

* Trang 68 *
device

Người chứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của ta, chính là Câu-di-na Ma-la.
Kệ tóm tắt:
 
Bất-ni, Ma-ha-nạp
Bạt-đà, Ưu-đa-la
Sư Tử, Tỳ-xá, Ly
Ưu-đa, Thiên, Ma-la.
Bốn mươi Ưu-bà-tắc này đều nên nói rộng như trên.

* Trang 69 *
device

 
Đại Tập 8 - Bộ A-Hàm VIII - Kinh Tạp A-Hàm Số 125 (Q1->30)