LOGO VNBET
Phẩm 7: THANH TÍN NỮ

KINH SỐ 1

Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên thọ trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-tư Nan-đà Nan-đà-bà-la101.
Trí tuệ đệ nhất, chính là Ưu-bà-tư Cửu-thọ-đa-la102.
Thường thích tọa thiền, chính là Ưu-bà-tư Tu-tỳ-da Nữ 103.
Tuệ căn tỏ rõ, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-phù.
Kham năng nói pháp, chính là Ưu-bà-tư Ương-kiệt-xà.
Khéo diễn nghĩa kinh, chính là Ưu-bà-tư Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma.
Hàng phục ngoại đạo, chính là Ưu-bà-tư Bà-tu-đà.
Âm vang trong suốt, chính là Ưu-bà-tư Vô Ưu.
Hay luận giải nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tư Bà-la-đà.
Dũng mãnh tinh tấn, chính là Ưu-bà-tư Tu-đầu.

Kệ tóm tắt:

Nan-đà-đà, Cửu-thọ
Tu-tỳ, Ương-kiệt-xà
Tu-diệm cùng Vô Ưu
Bà-la-đà, Tu-đầu.

___________________
101. Không rõ tiểu sử. Pàli, A.i. 25: Nữ quy y đầu tiên là Sujàtà Seniyadhìta.
102. Pàli: Khujjuttarà, đa văn đệ nhất (bahussutànaṃ).
103. A.i.26: Đệ nhất tọa thiền, Uttarà Nandamàtà. Hán có thể đồng nhất với Suppiyà
của Pàli, cf. Vin. 1. 216, Xem Tứ phần 42, T22n1428, tr. 868c7.

* Trang 70 *
device

KINH SỐ 2
 
Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cúng dường Như Lai, chính là phu nhân Ma-lợi104.
Thừa sự chánh pháp, chính là phu nhân Tu-lại-bà.
Cúng dường Thánh chúng, chính là phu nhân Xả-di.
Chiêm ngưỡng Hiền SĨ quá khứ tương lai, chính là phu nhân Nguyệt Quang.
Đàn-việt đệ nhất, chính là phu nhân Lôi Điện105.
Luôn hành Từ Tam-muội, chính là Ưu-bà-tư Ma-ha Quang106.
Hành tâm Bi, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-đề.
Tâm Hỷ không dứt, chính là Ưu-bà-tư Bạt-đề.
Hành nghiệp thủ hộ, chính là Ưu-bà-tư Nan-đà Mẫu107.
Được tín giải thoát, chính là Ưu-bà-tư Chiếu Diệu.
Kệ tóm tắt:
 
Ma-lợi, Tu-lại-bà
Xả-di, Quang Nguyệt, Lôi
Đại Quang, Tỳ-đề, Đà
Nan-đà cùng Chiếu Diệu.
_______________________
104. Pàli: Mallikà.
105. A.i. 26: Đệ nhất bố thí, Visàkhà.
106. Để bản: Ma-ha quang摩訶光. TNM: Ma-ha tiên. Pàli, A.i. 26: Đệ nhất hành Từ vô lượng, Sàmàvatì (mettàvihàrinaư).
107. Pàli: (Uttarà) Nandamàtà, xem cht. kinh số 1, phẩm 7 trên.

* Trang 71 *
device

KINH SỐ 3
Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành nhẫn nhục, chính là Ưu-bà-tư Vô Ưu.
Hành Không Tam-muội108, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-thù-tiên.
Hành Vô tưởng Tam-muội109, chính là Ưu-bà-tư Ưu-na-đà.
Hành Vô nguyện Tam-muội110, chính là Ưu-bà-tư Vô Cấu.
Thích dạy dỗ người, chính là Ưu-bà-tư phu nhân Thi-lợi.
Khéo hay trì giới, chính là Ưu-bà-tư Ương-kiệt-ma.
Dung mạo đoan chánh, chính là Ưu-bà-tư Lôi Diệm.
Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tư Tối Thắng.
Nghe nhiều, biết rộng, chính là Ưu-bà-tư Nê-la.
Thường sáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-tư Tu-ma-ca-đề Tu-đạt Nữ. Không chỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-tư Tu-đạt Nữ.
Ưu-bà-tư thủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của ta, chính là Ưu-bà-tư Lam.
Kệ tóm tắt:
 
Vô Ưu, Tỳ-thù-tiên
Ưu-na, Vô Cấu, Thi
Ương-kiệt, Lôi Diệm, Thắng
Nê, Tu, Lam-ma Nữ.
Ba mươi Ưu-bà-tư này nói rộng như trên.
_______________
108. Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên.
109. Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên.
110. Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên.

* Trang 72 *
device

 
Đại Tập 8 - Bộ A-Hàm VIII - Kinh Tạp A-Hàm Số 125 (Q1->30)