LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                 TẬP 9


                          BỘ A- HÀM
                                   IX
                     SỐ 125 (Q.31- 51)
                                   &
                           SỐ 126- 151              HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
          LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 793 *
device

* Trang 794 *
device

                                  NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                               TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 795 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                             Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 796 *
device

                                         MỤC LỤC
                                  (A-HÀM – BỘ 9)

SỐ 125 – KINH TĂNG NHẤT A-HÀM (TT)................................ 3
QUYỂN 31........................................................................................ 3
Phẩm 38: SỨC LỰC (1)..................................................................... 3
KINH SỐ 1........................................................................................ 3
KINH SỐ 2........................................................................................ 4
KINH SỐ 3........................................................................................ 5
KINH SỐ 4........................................................................................ 7
KINH SỐ 5........................................................................................ 9
KINH SỐ 6........................................................................................ 13
QUYỂN 32........................................................................................ 29
Phẩm 38: SỨC LỰC (2)..................................................................... 29
KINH SỐ 7........................................................................................ 29
KINH SỐ 8........................................................................................ 32
KINH SỐ 9........................................................................................ 34
KINH SỐ 10...................................................................................... 36
KINH SỐ 11...................................................................................... 40
KINH SỐ 12...................................................................................... 52
QUYỂN 33....................................................................................... 54
Phẩm 39: ĐẲNG PHÁP.................................................................... 54
KINH SỐ 1........................................................................................ 54
KINH SỐ 2........................................................................................ 57
KINH SỐ 3........................................................................................ 59
KINH SỐ 4........................................................................................ 62
KINH SỐ 5........................................................................................ 64
KINH SỐ 6........................................................................................ 65
KINH SỐ 7........................................................................................ 67
KINH SỐ 8........................................................................................ 68

* Trang 797 *
device

KINH SỐ 9........................................................................................ 75
KINH SỐ 10...................................................................................... 78
QUYỂN 34........................................................................................ 87
Phẩm 40: BẢY NGÀY (1)................................................................ 87
KINH SỐ 1........................................................................................ 87
KINH SỐ 2........................................................................................ 97
KINH SỐ 3........................................................................................ 100
KINH SỐ 4........................................................................................ 102
KINH SỐ 5........................................................................................ 103
KINH SỐ 6........................................................................................ 107
QUYỂN 35........................................................................................ 113
Phẩm 40: BẢY NGÀY (2)................................................................ 113
KINH SỐ 7........................................................................................ 113
KINH SỐ 8........................................................................................ 115
KINH SỐ 9........................................................................................ 117
KINH SỐ 10...................................................................................... 119
Phẩm 41: CHỚ SỢ............................................................................ 124
KINH SỐ 1........................................................................................ 124
KINH SỐ 2........................................................................................ 127
KINH SỐ 3........................................................................................ 130
KINH SỐ 4........................................................................................ 131
KINH SỐ 5........................................................................................ 135
QUYỂN 36........................................................................................ 138
Phẩm 42: TÁM NẠN (1)................................................................... 138
KINH SỐ 1........................................................................................ 138
KINH SỐ 2........................................................................................ 141
KINH SỐ 3........................................................................................ 146
QUYỂN 37........................................................................................ 158
Phẩm 42: TÁM NẠN (2)................................................................... 158
KINH SỐ 3 (tt).................................................................................. 158
KINH SỐ 4........................................................................................ 164
KINH SỐ 5........................................................................................ 168
KINH SỐ 6........................................................................................ 170
KINH SỐ 7........................................................................................ 173

* Trang 798 *
device

KINH SỐ 8........................................................................................ 174
KINH SỐ 9........................................................................................ 176
KINH SỐ 10...................................................................................... 177
QUYỂN 38........................................................................................ 179
Phẩm 43: THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI TÁM CHÁNH (1).......... 179
KINH SỐ 1........................................................................................ 179
KINH SỐ 2........................................................................................ 183
KINH SỐ 3........................................................................................ 190
KINH SỐ 4........................................................................................ 192
KINH SỐ 5........................................................................................ 195
QUYỂN 39........................................................................................ 198
Phẩm 43: THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI TÁM CHÁNH (2).......... 198
KINH SỐ 6........................................................................................ 202
KINH SỐ 7........................................................................................ 205
KINH SỐ 8........................................................................................ 217
KINH SỐ 9........................................................................................ 218
KINH SỐ 10 ..................................................................................... 218
QUYỂN 40........................................................................................ 220
Phẩm 44: CHÍN CHÚNG SINH CƯ................................................ 220
KINH SỐ 1........................................................................................ 220
KINH SỐ 2........................................................................................ 221
KINH SỐ 3........................................................................................ 222
KINH SỐ 4........................................................................................ 224
KINH SỐ 5........................................................................................ 226
KINH SỐ 6........................................................................................ 227
KINH SỐ 7........................................................................................ 230
KINH SỐ 9........................................................................................ 234
KINH SỐ 9........................................................................................ 235
KINH SỐ 10...................................................................................... 240
KINH SỐ 11...................................................................................... 241
QUYỂN 41........................................................................................ 244
Phẩm 45: MÃ VƯƠNG..................................................................... 244
KINH SỐ 1........................................................................................ 244
KINH SỐ 2........................................................................................ 249

* Trang 799 *
device

KINH SỐ 3........................................................................................ 254
KINH SỐ 4........................................................................................ 256
KINH SỐ 5........................................................................................ 258
KINH SỐ 6........................................................................................ 261
KINH SỐ 7 ....................................................................................... 263
QUYỂN 42........................................................................................ 271
Phẩm 46: KẾT CẤM......................................................................... 271
KINH SỐ 1........................................................................................ 271
KINH SỐ 2........................................................................................ 272
KINH SỐ 3........................................................................................ 275
KINH SỐ 4........................................................................................ 276
KINH SỐ 5........................................................................................ 279
KINH SỐ 6........................................................................................ 280
KINH SỐ 7........................................................................................ 282
KINH SỐ 8........................................................................................ 286
KINH SỐ 9........................................................................................ 292
KINH SỐ 10...................................................................................... 293
QUYỂN 43........................................................................................ 296
Phẩm 47: THIỆN ÁC........................................................................ 296
KINH SỐ 1........................................................................................ 296
KINH SỐ 2........................................................................................ 297
KINH SỐ 3........................................................................................ 298
KINH SỐ 4........................................................................................ 299
KINH SỐ 5........................................................................................ 301
KINH SỐ 6........................................................................................ 302
KINH SỐ 7........................................................................................ 305
KINH SỐ 8........................................................................................ 308
KINH SỐ 9........................................................................................ 311
KINH SỐ 10...................................................................................... 314
QUYỂN 44........................................................................................ 319
Phẩm 48: BẤT THIỆN (1) ............................................................... 319
KINH SỐ 1........................................................................................ 319
KINH SỐ 2........................................................................................ 320
KINH SỐ 3........................................................................................ 326

* Trang 800 *
device

QUYỂN 45........................................................................................ 337
Phẩm 48: BẤT THIỆN (2)................................................................ 337
KINH SỐ 4........................................................................................ 337
KINH SỐ 5........................................................................................ 345
KINH SỐ 6........................................................................................ 350
QUYỂN 46........................................................................................ 355
Phẩm 49: PHÓNG NGƯU (1).......................................................... 355
KINH SỐ 1........................................................................................ 355
KINH SỐ 2........................................................................................ 360
KINH SỐ 3........................................................................................ 361
KINH SỐ 4........................................................................................ 366
KINH SỐ 5........................................................................................ 371
KINH SỐ 6........................................................................................ 375
QUYỂN 47........................................................................................ 383
Phẩm 49: PHÓNG NGƯU (2).......................................................... 383
KINH SỐ 7........................................................................................ 386
KINH SỐ 8........................................................................................ 392
KINH SỐ 9........................................................................................ 395
KINH SỐ 10...................................................................................... 412
QUYỂN 48........................................................................................ 414
Phẩm 50: LỄ TAM BẢO................................................................... 414
KINH SỐ 1........................................................................................ 414
KINH SỐ 2........................................................................................ 415
KINH SỐ 3........................................................................................ 415
KINH SỐ 4........................................................................................ 416
KINH SỐ 5........................................................................................ 431
KINH SỐ 6........................................................................................ 434
KINH SỐ 7........................................................................................ 438
KINH SỐ 8........................................................................................ 440
KINH SỐ 9........................................................................................ 444
KINH SỐ 10...................................................................................... 445
QUYỂN 49........................................................................................ 447
Phẩm 51: PHI THƯỜNG.................................................................. 447
KINH SỐ 1........................................................................................ 447

* Trang 801 *
device

KINH SỐ 2........................................................................................ 448
KINH SỐ 3........................................................................................ 448
KINH SỐ 4........................................................................................ 458
KINH SỐ 5........................................................................................ 461
KINH SỐ 6........................................................................................ 462
KINH SỐ 7........................................................................................ 463
KINH SỐ 8........................................................................................ 469
KINH SỐ 9........................................................................................ 474
KINH SỐ 10...................................................................................... 477
QUYỂN 50........................................................................................ 479
Phẩm 52: ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN (1)................................. 479
KINH SỐ 1........................................................................................ 479
KINH SỐ 2........................................................................................ 487
KINH SỐ 3........................................................................................ 495
QUYỂN 51........................................................................................ 497
Phẩm 52: ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN (2)................................. 497
KINH SỐ 4........................................................................................ 497
KINH SỐ 5........................................................................................ 498
KINH SỐ 6........................................................................................ 498
KINH SỐ 7........................................................................................ 503
KINH SỐ 8........................................................................................ 508
KINH SỐ 9........................................................................................ 515
SỐ 126 – PHẬT NÓI KINH A-LA-HÁN CỤ ĐỨC....................... 523
SỐ 127 – PHẬT NÓI KINH BỐN HẠNG NGƯỜI Ở THẾ GIAN. 537
SỐ 128 (A) – KINH TU-MA-ĐỀ NỮ.............................................. 543
SỐ 128 (B) – KINH TU-MA-ĐỀ NỮ.............................................. 553
SỐ 129 – PHẬT NÓI KINH TAM-MA-KIỆT ............................... 577
SỐ 130 – PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CON GÁI TRƯỞNG
GIẢ CẤP CÔ ĐỘC ĐƯỢC ĐỘ....................................................... 589
QUYỂN THƯỢNG.......................................................................... 589
QUYỂN TRUNG............................................................................. 598
QUYỂN HẠ...................................................................................... 609
SỐ 131 – PHẬT NÓI KINH BÀ-LA-MÔN TRÁNH SỰ CHẾT.......625

* Trang 802 *
device

SỐ 132 (A) – PHẬT NÓI KINH BỐ THÍ ĐỒ ĂN ĐẠT ĐƯỢC NĂM
 PHƯỚC BÁO.................................................................................. 627
SỐ 132 (B) – KINH THÍ THỰC ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO...... 631
SỐ 133 – KINH VUA TẦN-TỲ-SA-LA ĐẾN CÚNG DƯỜNG ĐỨC
 PHẬT............................................................................................... 635
SỐ 134 – KHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON NHÀ TRƯỞNG GIẢ
XUẤT GIA HƠN SÁU LẦN........................................................... 641
SỐ 135 – PHẬT NÓI KINH LỰC SĨ DỜI NÚI............................... 645
SỐ 136 – PHẬT NÓI KINH BỐN PHÁP CHƯA TỪNG CÓ....... 653
SỐ 137 – KINH XÁ-LỢI-PHẤT, MA-HA MỤC-LIÊN DU HÀNH
 NGÃ TƯ ĐƯỜNG........................................................................... 655
SỐ 138 – PHẬT NÓI KINH TƯ NIỆM ĐỨC NHƯ LAI BẰNG
MƯỜI MỘT TƯỞNG....................................................................... 661
SỐ 139 – PHẬT NÓI KINH BỐN ĐỊA NGỤC.............................. 665
SỐ 140 – PHẬT THUYẾT KINH A-NA-BÂN-ĐỂ GIÁO HÓA
BẢY NGƯỜI CON.......................................................................... 669
SỐ 141 – PHẬT NÓI KINH A-TỐC-ĐẠT..................................... 675
SỐ 142 (A) – PHẬT NÓI KINH NGỌC-DA NỮ........................... 679
SỐ 142 (B) – PHẬT NÓI KINH NGỌC-DA NỮ........................... 685
SỐ 143 – KINH NGỌC-DA............................................................. 691
SỐ 144 – KHẬT NÓI KINH ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NÊ-HOÀN....... 699
SỐ 145 – KINH PHẬT MẪU BÁT-NÊ-HOÀN............................. 709
SỐ 146 – KINH VUA NƯỚC XÁ-VỆ MỘNG THẤY MƯỜI
VIỆC................................................................................................. 715
SỐ 147 – PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA VUA NƯỚC
 XÁ-VỆ ............................................................................................ 723
SỐ 148 – KINH MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA QUỐC VƯƠNG BẤT-
LÊ-TIÊN-NÊ .................................................................................... 727
SỐ 149 – PHẬT NÓI KINH BẠN ĐỒNG HỌC CỦA A-NAN.... 733
SỐ 150 (A) – PHẬT NÓI KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ...... 739

KINH SỐ 1........................................................................................ 739
KINH SỐ 2........................................................................................ 741
KINH SỐ 3........................................................................................ 743
KINH SỐ 4........................................................................................ 746
KINH SỐ 5........................................................................................ 746
KINH SỐ 6........................................................................................ 747
KINH SỐ 7........................................................................................ 748
KINH SỐ 8........................................................................................ 749
KINH SỐ 9........................................................................................ 749

* Trang 803 *
device

KINH SỐ 10...................................................................................... 750
KINH SỐ 11...................................................................................... 751
KINH SỐ 12...................................................................................... 752
KINH SỐ 13...................................................................................... 753
KINH SỐ 14...................................................................................... 754
KINH SỐ 15...................................................................................... 755
KINH SỐ 16...................................................................................... 755
KINH SỐ 17...................................................................................... 757
KINH SỐ 18...................................................................................... 758
KINH SỐ 19...................................................................................... 759
KINH SỐ 20...................................................................................... 760
KINH SỐ 21...................................................................................... 760
KINH SỐ 22...................................................................................... 761
KINH SỐ 23...................................................................................... 762
KINH SỐ 24...................................................................................... 763
KINH SỐ 25...................................................................................... 763
KINH SỐ 26...................................................................................... 764
KINH SỐ 27...................................................................................... 765
KINH SỐ 28...................................................................................... 766
KINH SỐ 29...................................................................................... 768
KINH SỐ 30: PHẬT NÓI KINH TÍCH CỐT.................................. 769
KINH SỐ 31: PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ CỬU HOÀNH......... 769
KINH SỐ 32 ..................................................................................... 771
KINH SỐ 33...................................................................................... 772
KINH SỐ 34 ..................................................................................... 772
KINH SỐ 35 ..................................................................................... 772
KINH SỐ 36...................................................................................... 773
KINH SỐ 37...................................................................................... 773
KINH SỐ 38...................................................................................... 774
KINH SỐ 39...................................................................................... 774
KINH SỐ 40...................................................................................... 775
KINH SỐ 41...................................................................................... 775
KINH SỐ 42...................................................................................... 776
KINH SỐ 43...................................................................................... 777

* Trang 804 *
device

KINH SỐ 44...................................................................................... 778
KINH SỐ 45...................................................................................... 779
KINH SỐ 46 ..................................................................................... 780
KINH SỐ 47...................................................................................... 782
SỐ 150 (B) – PHẬT NÓI KINH CỬU HOÀNH............................. 785
SỐ 151 – PHẬT NÓI KINH A-HÀM CHÁNH HẠNH................. 787

* Trang 805 *
device

 
Đại Tập 9 - Bộ A- àm IX - Số 125(tt)-> 151