LOGO VNBET
                                                      SỐ 138
                               PHẬT NÓI KINH TƯ NIỆM ĐỨC NHƯ
                                       LAI BẰNG MƯỜI MỘT TƯỞNG

                      Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp Cầu-na-bạt-đà-la,
                                                                               người Thiên Trúc.

Nghe như vầy:
Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành La-duyệt, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
–Nên suy nghĩa và nhớ đến Đức Như Lai bằng mười một loại tưởng. Đã nghĩa nhớ như vậy thì sẽ phát sinh tâm Từ đối với Đức Như Lai.
Mười một loại tưởng ấy là gì?
1.Tạo sự thanh tịnh trong ý tưởng bằng giới luật.
2.Đầy đủ uy nghi.
3.Các căn không phóng túng.
4.Tâm trí không loạn.
5.Ý thường thể hiện sự dũng mãnh.
6.Không bị ưu phiền vì cảnh khổ vui.
7.Ý thường chánh niệm.
8.Hiện tại luôn thực hiện các pháp Chỉ, Quán.

* Trang 661 *
device

9.Ý luôn ở trong Chánh định.
10.Ý dốc đạt trí tuệ vô lượng.
11.Quán Đức Phật không biết chán.
Như vậy, Tỳ-kheo nên dùng mười một tưởng này để nhớ nghĩa về Đức Như Lai. Đã luôn tưởng niệm như thế thì sẽ phát sinh tâm Từ đối với Đức Như Lai. Đấy gọi là Tỳ-kheo tu hành niệm Phật giữa các Tỳ-kheo. Vị Tỳ-kheo đó đã tu hành niệm Phật như vậy thì ngay nơi quả vị thứ hai sẽ dốc cầu tiến lên một quả nữa, ở trong pháp hiện tiền liền được tự tại, thành tựu đạo quả A-na-hàm rốt ráo.
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật giảng dạy, đều hoan hỷ phụng hành.
Nghe như vầy:
Một thời Đức Bà-già-bà du hóa tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
–Nếu ai tâm tu hạnh Từ, giải thoát, thân cận gần gũi rộng khắp, mọi sự tu tập hành hóa đã đủ, nhờ đó phát sinh đầy đủ các thiện pháp, họ sẽ có được mười một quả báo. Mười một quả báo ấy là gì? Đó là:
1.Nằm ngủ yên ổn.
2.Thức dậy yên vui.
3.Không thấy ác mộng.
4.Được chư Thiên hộ trì.
5.Mọi người yêu mến.
6 .Hàng phi nhân kính trọng.
7.Không bị các thứ độc làm hại.
8.Không bị binh đao.
9.Nước lửa không hại.
10.Không bị hành hình.
Hết đời sống này được sinh vào chốn thiện trên cõi trời Phạm thiên.

* Trang 662 *
device

Như vậy, họ chứng đắc các thiện pháp mau lẹ, có được trí tuệ nhanh chóng đoạn sạch hết các nẻo diễn biến của lậu.
Này các Tỳ-kheo, tâm tu hạnh Từ, mau đạt giải thoát, thân cận rộng khắp, mọi sự tu tập hành hóa hoàn tất, nhờ đó phát sinh đầy đủ các thiện pháp, sẽ có được mười một pháp này.
Thế nên, các Tỳ-kheo phải dốc cầu phương tiện tu tâm Từ, giải thoát. Các Tỳ-kheo nên tu học như vậy.
Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng, thảy đều hoan hỷ phụng hành.

* Trang 663 *
device

* Trang 664 *
device

 
Đại Tập 9 - Bộ A- àm IX - Số 125(tt)-> 151